Българско председателство на Съвета на Европейския съюз EN

Конкурси

Обяви за провеждане на конкурс

 

Обява за провеждане на конкурс за длъжността "главен експерт" в дирекция „Правителствен протокол"

 

25 януари 2018

 

На основание чл. 10а, ал. 1 от Закона за държавния служител, чл. 13, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС) и Заповед
№Н-085 от 25.01.2018 г., администрацията на Министерския съвет обявява конкурс за длъжността

 

„Главен експерт“ в дирекция „Правителствен протокол”

 

           Област на дейност:

Протоколно, техническо обслужване при държавни, официални и работни посещения на министър-председателя в чужбина и при подобни посещения в страната на него и заместник министър-председателите, министрите и при възможност на директорите на дирекции в администрацията на Министерския съвет (АМС); техническо участие по време на провеждане на международни форуми, консултации, организирани от АМС и при нужда оказване на протоколно съдействие на дадено министерство; подобряване координацията с другите ведомства на техническо ниво при осъществяване на различните посещения с цел извличане на най-добър представителен резултат от посещението.

            Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

 • образователно-квалификационна степен „бакалавър”;
 • професионален опит – 4 години в област или области, свързани с функциите, определени в длъжностната характеристика;
 • ІІІ младши ранг, в случай, че има придобит такъв.

           Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство за кандидатите:

 • Области на придобито висше образование – хуманитарни науки, социални, стопански и правни науки, технически науки;
 • владеене на работно ниво на английски език (владеене на втори език е предимство);
 • компютърни умения за предпечатна подготовка на някои протоколни материали.

Минимален размер на основната заплата: 700 лв.

            Начин на провеждане на конкурса: практически изпит и интервю

            Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса:

 • заявление за участие в конкурс съгласно приложение №2 към чл. 17, ал. 1 от НПКДС;
 • декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС;
 • копие от документите за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация;
 • копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит – трудова, служебна или осигурителна книжка;
 • копие от документи, удостоверяващи придобития ранг като държавен служител (ако има такива).

            Документите за участие в конкурса се приемат на служебния вход на Министерския съвет на адрес: гр. София, бул. Дондуков №1, в 10-дневен срок от публикуване на обявата за конкурса, считано от 26.01.2018 г. от 14,00 ч. до 17,00 ч. (в работните дни) от служител на отдел „Човешки ресурси”. Документите се подават лично от всеки кандидат или чрез пълномощник.

            Списъците с допуснатите и недопуснатите до конкурса кандидати, както и всички други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на интернет страницата на Министерския съвет или на информационното табло на служебния вход на Министерския съвет на адрес: гр. София, бул. Дондуков №1.

 
 

Обява за провеждане на конкурс за длъжността "главен експерт" в дирекция "Правителствена информационна служба"

 
2 юни 2017 г. 
 
 
На основание чл. 10а, ал. 1 от Закона за държавния служител, чл. 13, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС) и Заповед №Н-1247 от 29.05.2017 г., администрацията на Министерския съвет обявява конкурс за длъжността„Главен експерт“ в дирекция „Правителствена информационна служба” Област на дейност: Участва в дейността на дирекция „Правителствена информационна служба“ в системата на изпълнителната власт и съдейства при осъществяването на медийните мероприятия, организирани от дирекцията; осигурява предпоставки за пълно и обективно отразяване в медиите на дейността на министър-председателя и на Министерския съвет; изготвя прессъобщения за публични прояви и неофициални срещи на министър-председателя, както и за събития, организирани от дирекцията или други административни звена в АМС; работи с пресслужбите на министерствата и агенциите за пълноценно представяне на правителствените политики; поддържа интернет страницата на правителството и нейното всекидневно обновяване с качествени материали.Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:
 • образователно-квалификационна степен „бакалавър”;
 • професионален опит – 4 години в област или области, свързани с функциите, определени в длъжностната характеристика – медия или пресцентър;
 •  ІІІ младши ранг, в случай, че има придобит такъв.
Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство за кандидатите:
 • компютърна грамотност;
 • владеене на чужди езици.
Минимален размер на основната заплата: 700 лв. Начин на провеждане на конкурса: практически изпит и интервю
Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса:
 • заявление за участие в конкурс съгласно приложение №2 към чл. 17, ал. 1 от НПКДС;
 • декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС;
 • копие от документите за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация;
 • копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит – трудова, служебна или осигурителна книжка;
 • копие от документи, удостоверяващи придобития ранг като държавен служител (ако има такива).
Документите за участие в конкурса се приемат на служебния вход на Министерския съвет на адрес: гр. София, бул. „Дондуков” №1, в 10-дневен срок от публикуване на обявата за конкурса от 14,00 ч. до 17,00 ч. (в работните дни) от служител на отдел „Човешки ресурси”. Документите се подават лично от всеки кандидат или чрез пълномощник. 
Списъците с допуснатите и недопуснатите до конкурса кандидати, както и всички други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на интернет страницата на Министерския съвет или на информационното табло на служебния вход на Министерския съвет на адрес: гр. София, бул. „Дондуков” №1.