Премиер
Правителство
Информация
Документи
Връзки
   
Документи Биография В Медиите
Сектори Биографии Събития В Медиите Граждански борд за свободни и прозрачни избори
Водещите Новини Новини За България
Заседания Решенията Накратко Система за Правна Информация Плащания в СЕБРА
Интернет Връзки Обществени поръчки - профил на купувача Търгове
image      
 image  Карта на сайта
търсене:  
 trans.gif18.04.2014

»начало »документи »заседания

Заседания
Стенограми и Решения

Стенограмите и пълния текст на решенията може да намерите в системата за правна информация на Министерски Съвет (PRIS)

 
Дневен ред на заседанието на Министерския съвет на 16.04.2014 г.
16 Април 2014
trans.gif
Дневен ред на заседанието на Министерския съвет на 09.04.2014 г.
09 Април 2014
trans.gif
Дневен ред на заседанието на Министерския съвет на 02.04.2014 г.
02 Април 2014
trans.gif
Дневен ред на заседанието на Министерския съвет на 26.03.2014 г.
26 Март 2014
trans.gif
Дневен ред на заседанието на Министерския съвет на 19.03.2014 г.
19 Март 2014
trans.gif
Дневен ред на заседанието на Министерския съвет на 12.03.2014 г.
12 Март 2014
trans.gif
Дневен ред на заседанието на Министерския съвет на 05.03.2014 г.
05 Март 2014
trans.gif
Дневен ред на заседанието на Министерския съвет на 26.02.2014 г.
26 Февруари 2014
trans.gif
Дневен ред на заседанието на Министерския съвет на 19.02.2014 г.
19 Февруари 2014
trans.gif
Дневен ред на заседанието на Министерския съвет на 12.02.2014 г.
12 Февруари 2014
trans.gif
imageimageЗаседанияimageimage
 
Решенията Накратко

1  Закрити са пет консултативни съвета
16 Април 2014

2  ДАНС е определена за национална контактна точка относно правилата за достъп до PRS-услугата, предоставяна от глобалната навигационна спътникова система
16 Април 2014

3  През 2015 г. България ще бъде домакин на редовните срещи на групата от страни в МВФ и в организациите от Групата на Световната банка
16 Април 2014

4.17.  Правителството одобри националните програми за развитие на средното образование
16 Април 2014

5.6.  Предприети са мерки за подобряване на условията в приемателните центрове за бежанци
16 Април 2014

7  България ще продаде имот в Осло
16 Април 2014

8  Одобрен е доклад за изпълнението на мерките, произтичащи от членството на България в ЕС
16 Април 2014

9  Министрите от ЕС, отговорни за кохезионната политика, ще дискутират проблемите на градското развитие и подкрепата за малките и средните предприятия
16 Април 2014

10  За ратифициране е предложено Споразумението между Министерството на здравеопазването и Световната банка за предоставяне на консултантски услуги
16 Април 2014

11.17  990 деца ще бъдат стимулирани финансово по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби през 2014 г.
16 Април 2014

12  Приет е Мониторингов доклад за изпълнението на Националната стратегия за интегриране на ромите
16 Април 2014

13  Българската православна църква ще открие в Пловдив висше духовно училище
16 Април 2014

14  България ще се включи в операцията на ЕС в ЦАР
16 Април 2014

15  Засилваме сътрудничество със САЩ в борбата срещу укриване на данъци
16 Април 2014

16  България ще се присъедини към споразумението относно прехвърлянето и взаимното използване на вноски в Единния фонд за преструктуриране след влизането си в еврозоната
16 Април 2014

18.19.  Приета е Стратегия за намаляване на риска от бедствия
16 Април 2014

20  Актуализираната Национална програма за реформи акцентира върху борбата с младежката безработица и подобряване на бизнес средата
16 Април 2014

21  Ускоряват се процесите за кандидатстване за безвъзмездна помощ по програмите, съфинансирани от ЕС за периода 2014-2020 г.
16 Април 2014

22  Намаляващ бюджетен дефицит до 0,9% през 2017 г. предвижда средносрочната бюджетна прогноза
16 Април 2014

23  Промени в Закона за здравето въвеждат създаването и поддържането на електронни здравни досиета на гражданите
16 Април 2014

25  Оптимизира се структурата на Селскостопанската академия
16 Април 2014

26  Ефективно насочване на публичните разходи към ускоряващи икономическия растеж дейности е философията на Конвергентната програма за периода 2014-2017 г.
16 Април 2014

27  Предприемат се допълнителни мерки за повишаване готовността за реагиране при засилен миграционен натиск
16 Април 2014

28  Въвеждат се методики за остойностяване и заплащане на дейностите в извънболничната и болничната помощ
16 Април 2014

1  Приета е Картата на регионалните помощи за периода 2014-2020 г.
09 Април 2014

2  Разширява се обхватът на дейност на Съвета „Международно сътрудничество за развитие”
09 Април 2014

3  Над 1800 жилищноспестовни влога са компенсирани през 2013 г.
09 Април 2014

4  26 проекта са готвени с подкрепата на JASPERS през 2013 г.
09 Април 2014

5  Приета е тарифата, по която ще се заплащат предизборните предавания по БНТ и БНР
09 Април 2014

6.7.8.  Одобрени са допълнителни разходи по бюджетите на три министерства и на Конституционния съд
09 Април 2014

9  Актуализиран е списъкът на търговските дружества с държавно участие в капитала, при приватизацията на които се допуска плащане с непарични платежни средства
09 Април 2014

10  Министърът на инвестиционното проектиране ще упражнява правата на държавата в четири дружества
09 Април 2014

11.14.  Областно пътно управление – София ще се нанесе в държавен имот
09 Април 2014

12.13.15.16.  Община Монтана ще има възможност да реализира проект за здравни и социални услуги в предоставен от държавата имот
09 Април 2014

17  По Програмата за трансгранично сътрудничество България-Румъния 2007-2013 г. ще бъде възможно наддоговаряне
09 Април 2014

18  България и Хърватия конкретизират формите на сътрудничество в областта на науката и образованието
09 Април 2014

19  Одобрени са резултатите от втората сесия на Българо-катарската смесена комисия за икономическо и техническо сътрудничество
09 Април 2014

20.21.23.  Министрите на земеделието от ЕС ще обсъждат състоянието в сектора на плодовете и зеленчуците
09 Април 2014

22  Край Асеновград ще бъдат проучвани възможностите за добив на индустриални материали
09 Април 2014

24  Приет е Тригодишен план за действие за изпълнението на Националната програма за развитие „България 2020”
09 Април 2014

25  В наредбата за реда за внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски е отразено премахването на единната сметка
09 Април 2014

26  Авиоотряд 28 е с нов устройствен правилник
09 Април 2014

27  Предложен е нов състав на Комисията за защита на личните данни
09 Април 2014

1  Планира се подготовка на 16 000 ученици от системата на професионалното образование и обучение и осигуряване на стаж на 2 367 безработни младежи
02 Април 2014

2  През втората половина на 2013г. са изпълнени 21 мерки от Плана за намаляване на административната тежест от законодателството, съдържащо европейски изисквания
02 Април 2014

3  България ще бъде домакин на Консултативно съвещание на държавите по Договора за Антарктика
02 Април 2014

4  Одобрени са едностранни декларации за закриване на три дела пред Европейския съд за правата на човека
02 Април 2014

5.6.7.8.9.  Министерският съвет прие решения, уреждащи имотни въпроси
02 Април 2014

10  Ангел Чолаков е предложен за извънреден и пълномощен посланик в Монако
02 Април 2014

11  Създава се национален координационен механизъм за преглед на проектната готовност и приоритизиране на проектите в сектор „транспорт“
02 Април 2014

12  България ще си сътрудничи с Китай в областта на превенцията и борба с престъпността
02 Април 2014

13  Споразумение ще насърчава българо-албанското сътрудничество в областта на здравословните и безопасни условия на труд
02 Април 2014

14  Удължава се срокът на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги между АПИ и Международната банка за възстановяване и развитие
02 Април 2014

15  Одобрени са резултатите от IV сесия на Междуправителствената българо-белоруска комисия за търговско-икономическо и научно-техническо сътрудничество
02 Април 2014

16  Одобрени са резултатите от участието на българската делегация в заседанието на Съвета на министрите на Европейския съюз по конкурентоспособност
02 Април 2014

17  Съветът на министрите по околна среда на ЕС обсъди включването на „зелените” за икономиката приоритети в националните програми за реформи
02 Април 2014

18.19.  Предоставят се концесии за добив на подземни богатства в находищата „Белинда“ и „Чаирите“
02 Април 2014

20  Изменя се Споразумението между България и Обединеното кралство относно защитата на класифицирана информация поради промени в британското законодателство
02 Април 2014

21  Създаване на Смесена българо-виетнамска работна група по туризъм се предвижда в Плана за сътрудничество между ресорните министерства на двете страни
02 Април 2014

22  Министерският съвет прие Стратегия за развитие и управление на ВиК сектора за периода 2014 – 2023г.
02 Април 2014

23  Одобрен е Годишният отчет за дейността на Съвета за координация при управление на средствата от ЕС за 2013 г.
02 Април 2014

24  Създават се комитети за наблюдение на Споразумението за партньорство
02 Април 2014

25  Започва подготовката на меморандуми за сътрудничество с международните финансови институции за периода 2014-2020
02 Април 2014

26  Оптимизират се процедурите по издаване на сертификат за клас инвестиция
02 Април 2014

27  Утвърдени са годишните отчети на сметката за средствата от ЕС на ДФ „Земеделие“ за 2014 г.
02 Април 2014

28  Оптимизира се Правилникът за прилагане на Закона за физическото възпитание и спорта
02 Април 2014

29  Международната банка за възстановяване и развитие ще предостави консултантски услуги на Министерство на здравеопазването
02 Април 2014

1  Българските въоръжени сили са в състояние да изпълняват конституционните си задължения, констатира годишният доклад за отбраната
26 Март 2014

2  Приета е на национална програма за профилактика и контрол на инфекции, предавани от кърлежи и комари
26 Март 2014

3  През 2013 г. са предприети мерки за реално разширяване на трудовата заетост на хората с увреждания
26 Март 2014

4.5.  Приет е План за действие за осигуряване на равни възможности за хората с увреждания
26 Март 2014

6.7.  Експертната помощ от Европейската инвестиционна банка и Световната банка допринася за ефективното усвояване на фондовете на ЕС
26 Март 2014

8  Осигурени са средства за разплащане на извършени разходи за рехабилитацията на военноинвалиди
26 Март 2014

9  13 терена са извадени от капитала на „Овча купел“ ЕООД
26 Март 2014

10.11.12.13.14.15.16.  В освободени военни имоти ще бъде изградена противоградушкова ракетна площадка
26 Март 2014

17.18.  България и Виетнам ще приемат програма за културно сътрудничество
26 Март 2014

19.23.  ЕКОФИН ще обсъжда рисковете и слабостите във финансовата система на ЕС
26 Март 2014

20.21.22.24.  Одобрени са резултатите от българското участие в четири съвета на ЕС
26 Март 2014

25  Определен е съставът на комисиите за провеждане на конкурси за ръководни длъжности в администрацията
26 Март 2014

26  Одобрено е становище на МС по Конституционно дело №3/2014
26 Март 2014

27  Световната банка ще консултира МРР при изготвянето на стратегия за развитие на ВиК-сектора
26 Март 2014

28  Актуализирани са стандартите за вътрешен одит в публичния сектор
26 Март 2014

29  Разширява се списъкът с дейности на българските неделни училища, които могат да се финансират и подпомагат методически от МОН
26 Март 2014

30  В регламентацията на трудовите отношения между екипаж на кораб и корабопритежател са въведени нови европейски стандарти
26 Март 2014

31  Одобрен е проектът на споразумение за партньорство на България, очертаващо помощта от европейските фондове в периода 2014-2020
26 Март 2014

32.33.  „Напоителни системи” ЕАД получава финансиране за извършване на допълнителна обществена услуга
26 Март 2014

34  5000 безработни ще бъдат наети на работа за подобряване на сигурността и опазване на обществения ред
26 Март 2014

1.2.  Правителството предлага осем български офицери да бъдат наградени с орден „За военна заслуга“
19 Март 2014

3.4.  Приета е Работна програма на Комуникационната стратегия на България за ЕС за 2014 г.
19 Март 2014

5  В Плана за действие по JASPERS за 2014 г. са включени 15 проекта
19 Март 2014

6  Одобрени са подготвителните действия за емитирането на държавни ценни книжа на международните капиталови пазари
19 Март 2014

7.8.  За отбелязване на 145-ата годишнина на БАН са осигурени 200 000 лв.
19 Март 2014

9  Въвеждат се стимули за използване на комбинирания транспорт и превоза на товарни автомобили по жп инфраструктурата
19 Март 2014

10.11.12.13.  Община Велико Търново получава управлението върху архитектурно-музейния резерват „Царевец”
19 Март 2014

14  Определени са органите за управление, контрол, одит и изпълнение на програмите на ЕС за териториално сътрудничество за 2014-2020
19 Март 2014

15  Министърът на икономиката и енергетиката е определен за национален компетентен орган по отношение на трансевропейската енергийна инфраструктура
19 Март 2014

16.17.  България открива консулство в ДР Конго
19 Март 2014

18  За ратификация е предложено изменението в Рамковото споразумение за изпълнение на Българо-швейцарската програма
19 Март 2014

19  Създадени са условия за по-добра защита на българските морски превозвачи в Китай
19 Март 2014

20  Бизнесът ще разполага с по-добра правна рамка за сътрудничество с Индия
19 Март 2014

 
Документи
Справки по договорите за информация и публичност с европейски средства
Доклад – Резюме за резултатите от извършена извънпланова проверка за изпълнението на решение на Министерския съвет № 24 от 17.01.2014 година за организиране изпълнението на работен инвестиционен проект за обект „инженерно съоръжение възпрепятстващ тип по българо-турската граница“
ОТЧЕТ за изпълнение на политиките и програмите на Министерския съвет за 2013 г.
Събития
22 април – Министър Терзиева ще посети област Враца
17 април – Министър Папазов ще валидира пощенска марка посветена на ветрохода „Калиакра”
17 април – Министър Терзиева ще представи ремонтите по републиканската пътна мрежа през пролетно-летния сезон
За България
Обща Информация
Национални символи - знаме, герб, химн
Конституция на Република България
Министър-председателите на България
Oфициални празници в България
Конкурси

(c) Министерски Съвет на Република България
1594 София бул. “Дондуков” №1 - тел. централа (+359 2) 940 29 99
Правителствена Информационна Служба
тел.: (+359 2) 940 27 70 факс: (+359 2) 980 21 01
е-mail: GIS@government.bg

RSS: Новини, Събития, Решения