A-   A+
EN

КЪМ ЕНЕРГИЕН СЪЮЗ С НАСОЧЕНА КЪМ БЪДЕЩЕТО ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА КЛИМАТА

IV.

Световното лидерство в областта на смекчаването на последиците от изменението на климата и адаптирането към тях, както и изграждането на стабилен енергиен съюз, са основни приоритети за ЕС. Трите председателства ще придвижат работата по модернизирането на нашата икономика и изпълнението на стратегията за енергиен съюз. Те ще се стремят към приключване на работата по правилата за изпълнение и последващите действия във връзка с Парижкото споразумение.

 

Тази приоритетна област включва следното:

 

  • устойчив, стабилен и ефективен енергиен съюз, който постига енергийна сигурност чрез регионално сътрудничество, както и чрез диверсификация на източниците, доставчиците и маршрутите и, като поддържа административната тежест възможно най-ниска, едновременно с това постига резултати по законодателните предложения от пакета „Чиста енергия за всички европейци“, осъществява пазарна интеграция, по-специално в сектора на възобновяемите енергийни източници, и допринася за инвестиции, за по-добро взаимно свързване и за сътрудничеството в рамките на Енергийната общност;

 

политика в областта на климата, която постига резултати при изпълнението на ангажиментите, свързани с Парижкото споразумение, и целите на ЕС за 2030 г., с акцент върху намаляването на емисиите на парникови газове в схемата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ), секторите извън СТЕ и СТЕ във въздухоплаването, и отразява принципите на справедливост, солидарност и разходна ефективност, както е посочено в заключенията на Европейския съвет от октомври 2014 г. Трите председателства ще насърчават декарбонизирана, екологосъобразна и здравословна система за мобилност и транспорт.