Българско председателство на Съвета на Европейския съюз EN

СЪЮЗ, КОЙТО ПРЕДОСТАВЯ НА ВСИЧКИ СВОИ ГРАЖДАНИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ДЕЙСТИЕ И ГИ ЗАЩИТАВА

III.

Налице е все по-силен призив за доразвиване на социалното измерение, за да се вземе предвид променящата се реалност на европейските общества и да се разрешат проблемите, свързани сравните възможности и равенството между половете, достъпа до висококачествено образование и пазара на труда, мобилността на работната сила и справедливите условия на труд, както и адекватната и устойчива социална закрила, като същевременно се зачитат компетентностите и многообразието на държавите членки. Особено внимание ще бъде отделено на възхода на популизма, расизма и езика на омразата и предполагаемата конкуренция между приоритетите, свързани с миграцията и бежанците. В този контекст председателствата ще отдадат особено значение на зачитането на принципите на правовата държава във всички държави членки. Трите председателства ще продължат усилията по отношение на социалното измерение, по-специално във връзка с предложенията на европейския стълб на социалните права. Председателствата ще насърчават прилагането на Пекинската декларация и платформа за действие. Освен това трите председателства ще продължат работата във връзка с Европейския акт за достъпност, също и в контекста на текущото прилагане на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, и ще вземат предвид ползите от спорта по отношение на интеграцията, социалното приобщаване и многообразието.

 

Тази приоритетна област включва следното:

 

  • равно третиране и недискриминация, насърчаване на социалната справедливост, борба срещу бедността и социалното изключване, в т.ч с акцент върху намаляването на детската бедност, насърчаване на равенството между половете, интегрирането на принципа на равенство между половете и достъпността;

 

  • предоставяне на възможности за действие на младите хора и активизиране участието на младежта, в т.ч. чрез развиване на Европейския корпус за солидарност, което предлага възможности за натрупване на опит в реална работна среда, за подобряване на уменията и за даване на принос към обществото;

 

  • европейски стълб на социалните права, в т.ч. инициативи за съвместяване на работата и семейния живот, равно третиране и равни възможности, както и за подобряване на здравословните и безопасни условия на труд; достъп до социална закрила и преразглеждане на Директивата относно писмената декларация;

 

  • модернизиране на образованието, както и справедливост и равенство в образованието, с акцент върху трансверсалните умения, които са от полза за личностното развитие и предоставянето на възможности за действие и насърчават социалното сближаване и ролята на учителите, училищните ръководители и други възпитатели в подкрепа на учащите се;

 

  • актуализиране на Регламента за координация на системите за социалната сигурност с цел адаптирането му към новостите в държавите членки;

 

  • Европейска година на културното наследство (2018 г.) за насърчаване на социалното включване и по-доброто разбиране на ЕС чрез културата;

 

–        изменение на Директивата относно командироването на работници, за да се гарантира защитата на работниците и лоялната конкуренция