EN

СЪЮЗ НА СВОБОДА, СИГУРНОСТ И ПРАВОСЪДИЕ

V.

Ангажираността със способността на ЕС да действа като фактор за сигурността, гарантирането на обединени и съгласувани ответни действия за справяне с променящите се заплахи и предизвикателства за сигурността, по-нататъшното подобряване на съдебното сътрудничество продължават да бъдат от съществено значение. Напредъкът по отношение на управлението на миграцията както в нейното вътрешно, така и външно измерение, ще бъде приоритет за трите председателства. Усилията за справяне с краткосрочните предизвикателства, поставени от наблюдаваните неотдавна миграционни потоци, както и с дългосрочните аспекти на миграцията следва да продължат въз основа на европейската програма за миграцията. Гражданите на ЕС очакват от своите правителства също така да гарантират тяхната сигурност, при пълно зачитане на основните права. На фона на нарастващите предизвикателства пред сигурността в условията на една несигурна глобална конюнктура от съществено значение е Съюзът да подпомага държавите членки в усилията им за гарантиране на вътрешната сигурност и за борба с тероризма. Трите председателства ще придвижат работата по Европейската програма за сигурност с цел изграждане на истински Съюз на сигурност, напр. като укрепват сигурността чрез гражданско участие, като се опират на концепции като полицейска дейност в общините, по-активно участие на гражданското общество, в т.ч. на религиозните общности, и съвременна система за сигурност в реалния и цифровия свят.

 

Тази приоритетна област включва следното:

 

  • изпълнение на Европейската програма за сигурност и имащите отношение части от европейската програма за миграцията, с акцент по-специално върху подобряването на функционалността и оперативната съвместимост на съществуващите широкомащабни информационни системи (Евродак,

Шенгенската информационна система, Визовата информационна система, Европейската информационна система за съдимост), въвеждането на нови системи (Система за влизане/излизане, ETIAS), преразглеждане на правната рамка за eu-LISA, както и оптимизиране на обмена на информация между

правоприлагащите органи, службите за сигурност и агенциите на ЕС посредством въвеждането на общи стандарти и процедури и постигането на техническа съвместимост за по-добро повторно използване на съществуващите данни. Това включва също така подобряване ефективността на наличните инструменти за борба с тероризма, финансирането на тероризма, изпирането на пари, киберпрестъпността и организираната престъпност, наред с другото чрез подобряване на сътрудничеството между групите за специална намеса посредством засилена мрежа „ATLAS“, изпълнение на цикъла на политиките на ЕС за борба с организираната и тежката международна престъпност и мерки за подобряване равнището на полицейското сътрудничество, като се има предвид положението със сигурността в съседните на Съюза държави и възможното въздействие върху вътрешната сигурност на Съюза;

 

  • предотвратяване на радикализацията и насилствения екстремизъм: Трите председателства имат за цел да възприемат широкообхватен и интегриран подход за предотвратяване на насилствения екстремизъм, като при този подход акцент се поставя и върху ролята на образованието и междукултурния диалог, зачитането и опазването на общите ценности, основните права и свободи и принципите на правовата държава;

 

  • миграция: По-нататъшно развиване и прилагане на мерки за ефективно управление на миграцията и за осигуряване на координирани ответни действия по всички маршрути; укрепване на външните граници на ЕС, гарантиране на ефективна политика на връщане и справяне с първопричините за миграцията; завършване на реформата на общата европейска система за убежище, за да се изгради стабилна, добре функционираща и справедлива система за убежище и миграция с поделяне на тежестта въз основа на истинско чувство за солидарност и отговорност; укрепване на сътрудничеството с трети държави, за да се предотврати незаконното преминаване на границите, и подкрепа за лицата, нуждаещи се от закрила още извън ЕС; разглеждане на ролята на законната миграция за икономическото развитие и успехи на ЕС, както и постигане на резултати във връзка с плана за действие от Валета, преразглеждане на Директивата за синята карта; засилване на сътрудничеството с държавите на произход и на транзитно преминаване (рамка за партньорство в областта на миграцията);

 

правосъдие: Доразвиване и стимулиране на електронното правосъдие и електронните средства с цел постигане на по-ефективно сътрудничество чрез осигуряване на по-добър достъп до правосъдие за гражданите и предприятията и повишаване ефективността на съдебната система и тази на другите юридически професии в държавите членки. Подобряване на правната рамка с цел по-добра защита на висшите интереси на детето чрез укрепване на правилата за родителска отговорност в трансгранични случаи, както и на гражданските аспекти на международното отвличане на деца, и задълбочаване на съдебното сътрудничество в областта на международното гражданско процесуално право. Стимулиране на сътрудничеството между държавите членки за борба с корупцията. По-нататъшно укрепване на системата за взаимно признаване с приоритет върху все по- гладкото изпълнение и прилагане на вече приети инструменти в областта на съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси. Създаване на силна, независима и ефективна Европейска прокуратура, за да се гарантира ефективната защита на финансовите интереси на ЕС чрез наказателно правосъдие.