EN

Контакти

Контакти

 

Tел. централа: (+359 2) 940 29 99

 

Началник на политическия кабинет на министър-председателя

 

02/940-30-08

R.dilova@government.bg

 

 

 

Главен секретар на Министерския съвет

Красимир Божанов

02/940-25-08

secr.gen@government.bg

 

Отдел "Административна и регионална координация"

 

02/940-25-83

arc@government.bg 

 

Отдел "Контрол по изпълнението на актовете и договорите"

Младен Петрунов

02/940-27-26

m.petrunov@government.bg

 

Отдел "Човешки ресурси"

Катя Славчева

02/940-28-49

k.slavcheva@government.bg

 

Звено за вътрешен одит

Сашка Ценкова

02/940 24-39

s.tsenkova@government.bg 

 

Отдел "Сигурността на информацията"

Атанас Ваклинов

02/940-20-44

a.vaklinov@government.bg

 

Главен инспекторат

Мария Томова – ръководител

02/940-20-61

inspectorat@government.bg

 

Отдел "Правителствен протокол"

Георги Вълев  

02/940-27-59

protocol@government.bg

 

ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ

 

Дирекция "Правителствена канцелария"

02/940-28-44

Деловодство: MS_register@government.bg

 

Отдел "Приемна"

Соня Божикова – началник отдел

02/940-24-15

ms_priemna@government.bg

 

Дирекция "Бюджет и финанси"

Румяна Петрова – директор

02/940-20-91

dbf@government.bg

 

Дирекция "Административно и правно обслужване и управление на собствеността"

Младен Петрунов – директор

02/940-24-55

apous@government.bg

 

 

 

 

 

СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ

 

Дирекция "Правна"

Росен Кожухаров – директор

02/940-20-36

legal@government.bg

 

Дирекция "Координация на политики и концесии"

Мариета Немска – директор

02/940-28-46

concess@government.bg

 

Дирекция "Координация по въпросите на Европейския съюз"

Петя Василева – директор

02/940-21-43

EU.Coordination@government.bg

 

Дирекция „Стратегическо планиране“

Радослав Миланов – директор

02/940-26-45

planning@government.bg

 

Дирекция "Вероизповедания"

 

02/940-20-60

veroizpovedania@government.bg 

http://veroizpovedania.government.bg/home

 

 

Дирекция "Централно координационно звено"

Иван Иванов – директор

02/940-20-59

ccu_secretary@government.bg

 

Дирекция "Добро управление"

Ирена Първанова - директор

02/940-36-52

 opgg_secretary@government.bg

 

Дирекция "Модернизация на администрацията"

Искрен Иванов - директор

02/940-29-84

sa@government.bg

 

Дирекция "Правителствена информационна служба"

02/940-27-70

gis@government.bg;

 

СЕКРЕТАРИАТИ НА СЪВЕТИ КЪМ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

 

Секретариат на Междуведомствения съвет по отбранителна индустрия и сигурността на доставките

 

 

Секретариат на Националния съвет за тристранно сътрудничество

Мариета Стоянова - секретар

02/940-20-32

marieta.stoyanova@government.bg

 

Секретариат на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси

Росица Иванова – секретар

02/940-36-22

rositsa.ivanova@government.bg

Длъжностно лице по защита на данните

Атанас Ваклинов

02/940-20-44

a.vaklinov@government.bg