EN

Редовното правителствено заседание ще се проведе в сряда, 7 март

07.03.2018

 

Редовното правителствено заседание ще се проведе както обикновено – в сряда, 7 март, от 10 ч. при следния предварителен дневен ред:

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАЦИОНАЛЕН ПЛАН ЗА ДЕЙСТ­ВИЕ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА РАВНОПОСТАВЕНОСТТА НА ЖЕНИТЕ И МЪЖЕТЕ ЗА 2018 Г.

Внася: министърът на труда и социалната политика

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ИДЕЙНИТЕ ПРОЕКТИ НА БЪЛ­ГАРСКИТЕ ЛИЧНИ ДОКУМЕНТИ, ПОКОЛЕНИЕ 2019 Г.

Внася: министърът на вътрешните работи

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ИМОТ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ПРЕДОСТАВЕН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНА КОМПА­НИЯ "ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА", ЗА ИМОТ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ИМОТИ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ИМОТИ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, И ЗА БЕЗ­ВЪЗМЕЗДНОТО ИМ ПРЕХВЪРЛЯНЕ В СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ТЪРГО­ВИЩЕ, ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ И ФИНАНСОВИ ВЪПРОСИ (ЕКОФИН), ПРОВЕДЕНО НА 20 ФЕВРУАРИ 2018 Г. В БРЮКСЕЛ.

Внася: министърът на финансите

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ ИМОТ – ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ВАРНА, ОБЛАСТ ВАРНА

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ ИМОТ –ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ НА МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО, ЗА НУЖДИТЕ НА ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА“

Внася: министърът на правосъдието

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ГРАЖДАНСКИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС.

Внася: министърът на правосъдието

 

 1. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕД­БАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРОЦЕДУРИТЕ ЗА АДМИНИСТРИРАНЕ НА НЕ­РЕДНОСТИ ПО ФОНДОВЕ, ИНСТРУМЕНТИ И ПРОГРАМИ, СЪФИНАНСИРАНИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 285 НА МИНИС­ТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2009 Г.

Внася: министърът на вътрешните работи

 

 1. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРАВИЛНИК ЗА УСТ­РОЙСТВОТО И ФУНКЦИИТЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ ИНСПЕКТОРАТ ПО ОБРА­ЗОВАНИЕТО.

Внася: министърът на образованието и науката

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОЖРЯВАНЕ ПОЗИЦИИТЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТ „ПРАВОСЪДИЕ И ВЪТРЕШНИ РАБОТИ”, ФОРМАТ „ВЪТРЕШНИ РАБОТИ”, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 8 И 9 МАРТ 2018 Г. В БРЮКСЕЛ.

Внася: министърът на вътрешните работи

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПОЗИЦИИТЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТ „ПРАВОСЪДИЕ И ВЪТРЕШНИ РАБО­ТИ”, ФОРМАТ „ПРАВОСЪДИЕ”, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 8 И 9 МАРТ 2018 Г. В БРЮКСЕЛ.

Внася: министърът на правосъдието

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ФИНАНСИРАНЕТО НА ЕДНОКРАТ­НА ДОБРОВОЛНА ВНОСКА КЪМ ФОНДАЦИЯ „АУШВИЦ-БИРКЕНАУ” - ПОЛ­ША.

Внася: заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПОЗИЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ (ВЪТРЕШЕН ПАЗАР И ИНДУСТРИЯ), КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 12 МАРТ 2018 Г. В БРЮКСЕЛ.

Внася: министърът на икономиката

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА МЕМОРАНДУМ ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОТО НА ЕНЕРГЕТИКАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И МИНИСТЕРСТВОТО НА ЕНЕРГЕТИКАТА И ИНДУСТРИЯТА НА ДЪРЖАВАТА КАТАР ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА ЕНЕРГЕТИКАТА.

Внася: министърът на енергетиката