EN

Редовното правителствено заседание ще се състои на 13 май

13.05.2020

Министерският съвет ще заседава при следния предварителен дневен ред:

 

 

  1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ДОКЛАД ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА АДМИНИСТРАЦИЯТА ПРЕЗ 2019 Г.

Внася: министър-председателят

 

  1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО ПРЕЗИДЕНТА НАРЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА НАГРАЖДАВАНЕ НА НЕВЕНА ЦАЧЕВА С ОРДЕН „СВ. СВ. КИ­РИЛ И МЕТОДИЙ“ ВТОРА СТЕПЕН.

Внася: министърът на образованието и науката

 

  1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ПРОГРАМИ ЗА ОПТИМИЗА­ЦИЯ НА РАЗХОДИТЕ И СТРУКТУРАТА НА МИННО-ГЕОЛОЖКИ УНИВЕРСИ­ТЕТ „СВ. ИВАН РИЛСКИ“ И НА СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ „Д. А. ЦЕНОВ“ - СВИ­ЩОВ.

Внася: министърът на образованието и науката

 

  1. ДОКЛАД ОТНОСНО ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЪР­ЖАВНИЯ БЮДЖЕТ И НА ОСНОВНИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА КОНСОЛИДИРАНАТА ФИСКАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2020 Г.

Внася: министърът на финансите

 

  1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ИМОТИ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ИМОТИ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, И ЗА БЕЗ­ВЪЗМЕЗДНОТО ИМ ПРЕХВЪРЛЯНЕ В СОБСТВЕНОСТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИ­НА, ГР. СОФИЯ, ОБЛАСТ СОФИЯ.

Внасят: заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната

министърът на регионалното развитие и благоустройството

 

  1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА УПРАВЛЕ­НИЕ НА ИМОТ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, НА МИНИСТЕРС­ТВОТО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

 

  1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИ­КА БЪЛГАРИЯ В НЕФОРМАЛНА ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЯ НА МИНИСТРИТЕ НА ТУРИЗМА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, ПРОВЕДЕНА НА 27 АПРИЛ 2020 Г.

Внася: министърът на туризма

 

  1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА АКТУАЛИЗИРАН ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ДЪР­ЖАВНИТЕ КОНЦЕСИИ ЗА ПЕРИОДА 2019 - 2020 Г.

Внася: заместник министър-председателят по икономическата и демографската политика

 

  1. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕД­БАТА ЗА ТАКСИТЕ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЛЕТИЩАТА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛ­ЗВАНЕ И ЗА АЕРОНАВИГАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГА­РИЯ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 280 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 1998 Г.

Внасят: министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията

министърът на финансите

 

  1. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМА­ТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ.

Внася: министърът на младежта и спорта