EN

Редовното правителствено заседание ще се състои на 20 май

20.05.2020

Министерският съвет ще заседава при следния предварителен дневен ред:

 

 

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА МАКСИМАЛНИЯ РАЗМЕР НА НОВИТЕ ДЪРЖАВНИ ГАРАНЦИИ ЗА 2021 Г. ПО ЗАКОНА ЗА КРЕДИТИРАНЕ НА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ.

Внася: министърът на образованието и науката

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ № 577 НА МИНИСТЕР­СКИЯ СЪВЕТ ОТ 2018 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА НАЦИОНАЛНИ НАУЧНИ ПРОГ­РАМИ.

Внася: министърът на образованието и науката

 

 1. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗ­ХОДИ/ТРАНСФЕРИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ СТИПЕНДИИ НА ДОКТОРАНТИТЕ ОТ ДЪРЖАВНИТЕ ВИСШИ УЧИЛИЩА И НАУЧНИ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА 2020 Г.

Внася: министърът на образованието и науката

 

 1. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗ­ХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКА­ТА ЗА 2020 Г.

Внася: министърът на образованието и науката

 

 1. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗ­ХОДИ/ТРАНСФЕРИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА ЗА 2020 Г. ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА МИНИМАЛНИ ДИФЕРЕНЦИРАНИ РАЗМЕРИ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ЗА ФИЗИЧЕСКА АКТИВНОСТ, ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИ­ТАНИЕ, СПОРТ И СПОРТНО-ТУРИСТИЧЕСКА ДЕЙНОСТ.

Внася: заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната

 

 1. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗ­ХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ ЗА 2020 Г.

Внася: министърът на вътрешните работи

 

 1. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗ­ХОДИ/ТРАНСФЕРИ ЗА 2020 Г. ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА СТИПЕНДИИ И НА ЕДНОК­РАТНО ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ ПО ПРОГРАМАТА НА МЕРКИТЕ ЗА ЗАК­РИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ОТ ДЪРЖАВНИ, ОБЩИНСКИ И ЧАСТНИ УЧИЛИЩА ПРЕЗ 2020 Г., ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 50 НА МИНИСТЕР­СКИЯ СЪВЕТ ОТ 2020 Г.

Внася: министърът на културата

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕХВЪРЛЯНЕ ПРАВОТО НА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ ИМОТ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, НА ОБ­ЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА УПРАВЛЕ­НИЕ НА НЕДВИЖИМА АРХЕОЛОГИЧЕСКА КУЛТУРНА ЦЕННОСТ - ПУБЛИЧ­НА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, НА ОБЩИНА БАЛЧИК, ОБЛАСТ ДОБРИЧ.

Внася: министърът на културата

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА КОН­СУЛСТВО НА ФЕДЕРАЛНА ДЕМОКРАТИЧНА РЕПУБЛИКА ЕТИОПИЯ, РЪКО­ВОДЕНО ОТ ПОЧЕТНО КОНСУЛСКО ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ, СЪС СЕДАЛИЩЕ В СОФИЯ И С КОНСУЛСКИ ОКРЪГ, ОБХВАЩАЩ ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБ­ЛИКА БЪЛГАРИЯ, И ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ СЕЙФЕ АРЕГАЙ ДА ИЗПЪЛ­НЯВА ФУНКЦИИТЕ НА ПОЧЕТНО КОНСУЛСКО ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ НА ФЕДЕРАЛНА ДЕМОКРАТИЧНА РЕПУБЛИКА ЕТИОПИЯ В РЕПУБЛИКА БЪЛ­ГАРИЯ СЪС СЕДАЛИЩЕ В СОФИЯ И С КОНСУЛСКИ ОКРЪГ, ОБХВАЩАЩ ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.

Внася: заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА СПО­РАЗУМЕНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТИ В РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЯ, ЧЕРНА ГОРА, БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА И ВИЕТНАМ.

Внася: заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖ­ДУ КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛ­ГАРИЯ И МИНИСТЕРСТВОТО НА ЦИФРОВОТО УПРАЛВНИЕ НА РЕПУБЛИКА ГЪРЦИЯ ЗА ВЗАИМНО ВКЛЮЧВАНЕ НА ТЕХНИТЕ ТЕРИТОРИИ В ЗОНАТА НА ОБСЛУЖВАНЕ НА СПЪТНИКОВИТЕ МРЕЖИ, РАБОТЕЩИ В ПЛАНОВИТЕ РА­ДИОЧЕСТОТНИ ЛЕНТИ, РЕГУЛИРАНИ ОТ ПРИЛОЖЕНИЕ 30Б НА РАДИОРЕГ- ЛАМЕНТА НА МЕЖДУНАРОДНИЯ СЪЮЗ ПО ДАЛЕКОСЪОБЩЕНИЯ.

Внася: министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПОЗИЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА УЧАСТИЕ В НЕФОРМАЛНА ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЯ НА МИНИСТРИТЕ НА ТУРИЗМА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, КОЯТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 20 МАЙ 2020 Г.

Внася: министърът на туризма

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИ­КА БЪЛГАРИЯ ВЪВ ВИДОЕКОНФЕРЕНЦИЯ НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ И РИБАРСТВО, ПРОВЕДЕНА НА 25 МАРТ 2020 Г.

Внася: министърът на земеделието, храните и горите

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИ­КА БЪЛГАРИЯ В НЕФОРМАЛНА ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЯ НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ТРАНСПОРТ, ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И ЕНЕРГЕТИ­КА, ФОРМАТ „ТРАНСПОРТ", ПРОВЕДЕНА НА 29 АПРИЛ 2020 Г.

Внася: министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИ­КА БЪЛГАРИЯ В НЕФОРМАЛНА ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЯ НА МИНИСТРИТЕ ПО ЗАЕТОСТТА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, ФОРМАТ „ЗАЕТОСТ И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА", ПРОВЕДЕНА НА 5 МАЙ 2020 Г.

Внася: министърът на труда и социалната политика

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА МОРСКИ ПЛАЖ „ИКАНТАЛЪКА 2", ОБЩИНА КАВАРНА, ОБ­ЛАСТ ДОБРИЧ.

Внася: министърът на туризма

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ИЗМЕНЕНИЕ НА ОПЕ­РАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2014-2020 Г.", СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ, КОХЕЗИОННИЯ ФОНД НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ.

Внася: министърът на околната среда и водите

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПУБЛИЧНОТО ПРЕДЛАГАНЕ НА ЦЕННИ КНИЖА.

Внася: министърът на финансите

 

 1. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА ПЛАНИРАНЕ НА ГРАЖДАНСКИ РЕСУРСИ ЗА ОТБРАНАТА.

Внася: заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната

 

 1. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ПРИОБ­ЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ.

Внася: министърът на образованието и науката