EN

Редовното правителствено заседание ще се състои на 6 ноември

06.11.2019

Редовното правителствено заседание ще се проведе както обикновено – в сряда, 6 ноември, от 10 часа при следния предварителен дневен ред:

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА СДРУЖЕНИЕ „БЪЛГАРСКА АСО­ЦИАЦИЯ ЗА РЕКРЕАЦИЯ, ИНТЕГРАЦИЯ И СПОРТ“ (БАРИС) ЗА НАЦИОНАЛ­НО ПРЕДСТАВИТЕЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ.

Внася: министърът на труда и социалната политика

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ И ВЪЗЛАГАНЕ НА ДИРЕК­ЦИЯ „НАЦИОНАЛЕН ФОНД” НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ ДА ИЗ­ВЪРШВА ПРОВЕРКИ ПО СМИСЪЛА НА § 4, АЛ. 1, БУКВА „А“ НА ЧЛ. %25 ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1303/2013 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА ОТ 17 ДЕКЕМВРИ 2013 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОБЩОПРИЛОЖИМИ РАЗПО­РЕДБИ ЗА ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ, ЗА ЕВРОПЕЙ­СКИЯ СОЦИАЛЕН ФОНД, ЗА КОХЕЗИОННИЯ ФОНД, ЗА ЕВРОПЕЙСКИЯ ЗЕМЕ­ДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ И ЗА ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО И ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ ЗА ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ, ЗА ЕВРОПЕЙСКИЯ СОЦИАЛЕН ФОНД, ЗА КОХЕЗИОННИЯ ФОНД И ЗА ЕВРОПЕЙ­СКИЯ ФОНД ЗА МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО И ЗА ОТМЕНЯНЕ НА РЕГЛА­МЕНТ (ЕО) № 1083/2006 НА СЪВЕТА ЗА ВЕРИФИКАЦИЯ НА РАЗХОДИ НА УП­РАВЛЯВАЩИЯ ОРГАН ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“ В КАЧЕСТВОТО МУ НА БЕНЕФИЦИЕНТ В РАМКИТЕ НА ПРИОРИТЕТНА ОС 5 „ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ“.

Внася: министърът на икономиката

 

 1. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАН­СФЕРИ ПО БЮДЖЕТИТЕ НА ОБЩИНИТЕ ЗА 2019 Г. ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ТРУДА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ, НА УЧИЛИ­ЩА, НА ЦЕНТРОВЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ И НА ЦЕНТ­РОВЕ ЗА СПЕЦИАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОДКРЕПА.

Внася: министърът на образованието и науката

 

 1. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОМЕНИ НА УТВЪР­ДЕНИТЕ СЪС ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГА­РИЯ ЗА 2019 Г. МАКСИМАЛНИ РАЗМЕРИ НА НОВИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА РАЗХОДИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ НАТРУПАНИ ПРЕЗ 2019 Г. ОТ МИНИС­ТЕРСТВОТО НА ТУРИЗМА.

Внася: министърът на туризма

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ПЪТЕН УЧАСТЪК - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И ЗА ПРОМЕНИ В СПИСЪКА НА РЕПУБЛИКАНСКИТЕ ПЪТИЩА.

Внасят: министърът на регионалното развитие и благоустройството

министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ИМОТ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ.

Внасят: министърът на регионалното развитие и благоустройството

министърът на вътрешните работи

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИ­ЖИМИ ИМОТИ, СОБСТВЕНОСТ НА „БДЖ-ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ“ ЕООД - СО­ФИЯ.

Внася: министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ЧАСТ ОТ ИМОТ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ИМОТ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, И ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНОТО МУ ПРЕХВЪРЛЯНЕ В СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ИМОТ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ИМОТ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, И ЗА АПОРТИРАНЕ НА ИМОТИ В КАПИТАЛА НА „АВТОМАГИСТРАЛИ“ ЕАД - СОФИЯ.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕХВЪРЛЯНЕ ПРАВОТО НА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ ИМОТИ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, НА ОБЩИНА БУРГАС, ОБЛАСТ БУРГАС.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРЕГЛЕД НА ИНВЕСТИЦИОННАТА ПОЛИТИКА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МЕЖДУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ОТ ЕДНА СТРАНА, И ОРГАНИЗАЦИЯТА ЗА ИКОНО­МИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО И РАЗВИТИЕ (ОИСР), ОТ ДРУГА СТРАНА.

Внася: министърът на икономиката

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО МЕЖДУ ПРАВИТЕЛ­СТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ПРАВИТЕЛСТВОТО НА СОЦИАЛИ­СТИЧЕСКА РЕПУБЛИКА ВИЕТНАМ ЗА ПЕРИОДА 2019-2023 Г.

Внася: министърът на образованието и науката

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА МЕМОРАНДУМ ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОТО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА НА РЕПУБ­ЛИКА БЪЛГАРИЯ И МИНИСТЕРСТВОТО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА НА РЕПУБЛИКА ТУРЦИЯ.

Внася: министърът на младежта и спорта

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИ­КА БЪЛГАРИЯ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ И ФИНАНСОВИ ВЪПРОСИ (ЕКОФИН), ПРОВЕДЕНО НА 10 ОКТОМВРИ 2019 Г. В ЛЮКСЕМБУРГ.

Внася: министърът на финансите

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИ­КА БЪЛГАРИЯ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТ „ОБЩИ ВЪПРОСИ”, ПРОВЕДЕНО НА 15 ОКТОМВРИ 2019 Г. В ЛЮКСЕМБУРГ.

Внася: заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИ­КА БЪЛГАРИЯ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТ „ОБЩИ ВЪПРОСИ“ (ЧЛ. 50), ПРОВЕДЕНО НА 15 ОКТОМВРИ 2019 Г. В ЛЮКСЕМБУРГ.

Внася: заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПЛАТЕЖНИТЕ УСЛУГИ И ПЛАТЕЖНИТЕ СИСТЕМИ.

Внася: министърът на финансите

 

 1. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРА­ВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ЧУЖДЕНЦИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 179 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2011 Г.

Внася: министърът на вътрешните работи

 

 1. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРА­ВИЛНИКА ЗА ИЗДАВАНЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ЛИЧНИ ДОКУМЕНТИ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 13 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2010Г.

Внася: министърът на вътрешните работи