EN

Дневен ред на заседание на Министерския съвет на 10.01.2024 г.

10.01.2024

 

ВИЖТЕ РЕШЕНИЯТА НАКРАТКО

 

 

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

П Р Е С С Л У Ж Б А

 

 

Икономика, педагогика и медицина

са сред най-масовите професионални направления

във висшите училища

 

Най-масовите професионални направления са „Икономика“, „Педагогика“, „Медицина“, „Администрация и управление“, „Педагогика на обучението по ...“, „Комуникационна и компютърна техника“, „Информатика и компютърни науки“ и „Право“. В тях се обучават над половината студенти в национален мащаб. Това показват данните от Националната карта на висшето образование, която беше актуализирана днес от Министерския съвет.

Броят на действащите студенти през академичната 2022/2023 година е 179 765. В образователна и квалификационна степен „бакалавър“ се обучават над 116 000, за „магистър“ учат 58 000, а за „професионален бакалавър“ малко над 5 000 студенти. Български граждани са 164 854, което е близо 92% от всички действащи студенти. Чуждестранните са 14 911, което е 8.3%. Над половината (58.4%) от тях се обучават в две професионални направления - „Медицина“ и „Стоматология“.

Най-много висши училища (27) има в Югозападния район за планиране, който включва София. На другия полюс е Северозападният район, в който са базирани само две висши училища, а други четири действат чрез филиали. Най-много професионални направления са достъпни в Югозападния район - 50, а най-малко в Северозападния - 14.

Националната карта на висшето образование се актуализира ежегодно, а информацията от нея се използва за определяне на държавната политика в сферата, включително приема в определени направления и специалности и разкриването на нови университети или филиали. Целта е да има балансирано развитие на мрежата от висши училища, която да отговаря на реалните нужди на регионите и на прогнозите на пазара на труда.

 

Отменя се концепцията за насърчаване обучението на софтуерни специалисти

 

Отменя се Концепцията за насърчаване обучението на софтуерни специалисти (2015 - 2030 г.), реши правителството. Мотивът за решението е, че голяма част от приоритетите, мерките и дейностите в нея са адаптирани и се прилагат в други стратегически документи в областта на образованието и науката.

Наличието на голям брой стратегически документи за реализацията на дадена хоризонтална или секторна политика затруднява координацията по нейното изпълнение и ефективен мониторинг, като увеличава значително административната тежест и измества фокуса от изпълнението на политиката към разработване и отчитане на документи.

С приемане на протоколно решение от Министерския съвет се цели преодоляване на слабостите в националната стратегическа рамка, нейното усъвършенстване и в частност консолидиране и синхронизиране на стратегическите документи в областта на образованието и науката.

 

Одобрени са два стратегически документа за управлението на средствата в Сребърния фонд

 

Със свое решение правителството прие дългосрочната инвестиционна политика на Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система (т.нар. Сребърен фонд) и средносрочната стратегия за инвестиране на средствата му за периода 2024-2026 г.

Двата документа са одобрени от Управителния съвет на Фонда и предвиждат запазване на прилагания досега консервативен подход за управление на активите, при спазване на принципите за надеждност, ликвидност и прозрачност. По този начин се гарантира минимизиране на негативните ефекти и проявите на волатилност на международните капиталови пазари. Това съответства на текущата пазарна среда и води до избягване на риска от намаляване средствата на Фонда, което е неприемливо от гледна точка на основната му функция.

Най-добрата алтернатива за инвестиране на средствата на Сребърния фонд е тяхното депозиране в отделна сметка в Българската народна банка или други инструменти по сметки в нея, както е и досега.

Приетите от Министерския съвет стратегически документи ще бъдат актуализирани ежегодно, в съответствие с икономическото развитие, пазарните показатели и промените в параметрите на държавната пенсионна система, направени вследствие на законови промени.

 

България открива консулство в Република Мавриций

 

Министерският съвет прие решение за откриване на консулство на Република България в Република Мавриций, ръководено от почетно (нещатно) консулско длъжностно лице със седалище в град Ебене Сайбърсити и с консулски окръг, обхващащ територията на Република Мавриций, както и за назначаване на г-н Пуман Вишал Рамлал, гражданин на Република Мавриций, за почетно (нещатно) консулско длъжностно лице.

Г-н Рамлал е завършил виеше образование във Великобритания и притежава следдипломни квалификации в областта на икономиката и финансите. Понастоящем е старши мениджър в отдел „Стратегия и бизнес развитие“ в Държавната банка на Мавриций, развивайки преподавателска дейност в Политехническия институт и в Института за повишаване на способностите на Мавриций в областта на бизнеса, икономиката и управлението на проекти.

 

Правителството одобри промени в Актуализираната средносрочна бюджетна прогноза

за периода 2024-2026 г.

 

Министерският съвет одобри промени в Актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2024-2026 година, одобрена с Решение № 830 на Министерския съвет от 2023 година. С промените се осигурява съгласуваност на параметрите в Актуализираната средносрочна прогноза за периода 2024-2026 година с приетите от Народното събрание бюджетни закони за 2024 година (Закон за държавния бюджет на Република България, Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване и Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса), както и с промените в данъчните закони.

Промените в Актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2024-2026 година са направени въз основа на изискванията на Закона за публичните финанси като важен елемент на доброто управление на публичните финанси. С приемането на тези промени се цели повишаване на прозрачността на бюджетния процес и на качеството на информацията, съдържаща се в бюджетните документи, както и постигане на предсказуема средносрочна рамка, осигуряваща предвидима инвестиционна и стопанска среда в подкрепа на устойчив икономически растеж и по-ефективно разпределение и управление на ресурсите при изпълнение на поставените фискални цели за периода 2024-2026 г.

Привеждането на бюджетните показатели на първостепенните разпоредители с бюджет за периода 2024-2026 година в съответствие с параметрите на приетите от Народното събрание бюджетни закони за 2024 година ще осигури актуализирана база, която е необходима на първостепенните разпоредители с бюджет за реалистично планиране на средносрочните им бюджетни прогнози за следващия период 2025-2027 година.

 

Одобрено е допълнително национално публично съфинансиране в размер до 4 191 648 лв. за инвестиция по НПВУ

 

Със свое решение правителството одобри предоставянето на допълнителни средства в размер до 4 191 648 лв. за национално публично съфинансиране на дейностите по инвестиция C5.I1 „Интегриране на екосистемния подход и прилагане на решения, базирани на природата в опазването на защитените зони от мрежата Натура 2000“ по компонент 5 „Биоразнообразие“ от Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България. Средствата са за финансиране на невъзстановим данък върху добавената стойност за изпълнение на дейностите по инвестиция и ще бъдат осигурени чрез сметката за средства от Европейския съюз, като ще се разходват и управляват в сроковете и по правилата за изпълнението й.

Това ще допринесе за постигането на целите от инвестицията и за изпълнението на ангажиментите на страната ни по НПВУ. Реализацията на инвестицията е от ключово значение за спазването на задълженията по Директивата за местообитанията и обезпечаване на по-ефективното управление на мрежа Натура 2000 в страната ни, в т.ч. и във връзка с процеса на разработване на планове за управление на защитените зони, базирани на специфични цели и мерки за защитените зони от мрежата Натура 2000.

 

Правителството се разпореди с имоти

 

Правителството предостави безвъзмездно на Национална компания „Железопътна инфраструктура“ (НКЖИ) управлението на осем имота - публична държавна собственост. Те са разположени на територията на с. Храбърско, общ. Божурище и гр. Сливница, община Сливница, Софийска област. Това ще позволи реализацията на национален обект „Модернизация на железопътната линия София - Драгоман, участък Разделен пост Петърч - Драгоман от проект „Модернизация на железопътната линия София - Драгоман, част от Трансевропейската железопътна мрежа“.

Министерският съвет разреши отдаването под наем на част от недвижим имот, собственост на „БДЖ-Товарни превози” ЕООД. Имотът се намира на територията на гр. Шумен. Отдаването под наем ще се извърши чрез пряко договаряне с настоящия дългогодишен наемател, който поддържа обекта в добро състояние.

Регионална дирекция „Гранична полиция“ - Елхово получава безвъзмездно за управление част от имот - публична държавна собственост за нуждите на митническия пункт „Лесово“. Имотът се намира в с. Лесово и представлява 1/2 идеални части от кабина, цялата с площ 22 кв. м. До момента тази част от имота е използвана от Агенция „Митници“ - Митница Бургас, но вече не е необходима на ведомството. Регионалната дирекция „Гранична полиция“ - Елхово ще използва терена за извършване на гранична проверка в автоматична информационна система „Граничен контрол“ на напускащите и влизащите в страната товарни автомобили.

 

Одобрена е позицията на България за неформалната среща на министрите по заетостта и социалните въпроси

 

Правителството одобри позицията на България за неформалната среща на министрите по заетостта и социалните въпроси, която ще се състои на 11 и 12 януари 2024 г. в град Намюр, Белгия.

По време на заседанието, което е в рамките на Белгийското председателство на Съвета на ЕС, ще бъдат проведени три пленарни сесии. Първата ще бъде посветена на това как трябва Европейският стълб на социалните права да бъде отразен в бъдещата стратегически програма на ЕС. Втората сесия ще се фокусира върху социалното сближаване и социалната справедливост отвъд границите на ЕС. По време на третата сесия министрите ще обсъдят темата „По-силен социален стълб за по-силно икономическо управление“.

Програмата на форума включва и провеждането на три паралелни дискусионни сесии, свързани със заетостта и недостига на работна ръка, създаването на устойчив социален модел, социалното включване и достъпа до социални услуги.

 

Одобрена е позицията на България за неформалната среща на министрите на ЕС по околна среда в Брюксел

 

Правителството одобри позицията на България за неформалната среща на министрите по околна среда на страните от Европейския съюз, която ще се проведе на 15 и 16 януари 2024 г. в Брюксел.

В дневния ред на неформалната среща е предвидено министрите да обменят мнения относно адаптацията и устойчивостта и подготвен ли е Европейският съюз за климатичните рискове, както и относно подходящата политическа рамка за гарантиране на справедлив преход. Обект на дискусия ще бъдат и кръговата икономика в контекста на превръщането й в отправна точка за справяне с тройната планетарна криза (изменение на климата, загуба на биоразнообразие и замърсяване).

България счита, че е необходимо да бъде наложен систематичен и интегриран подход за разработване и прилагане на политиките за адаптиране, за да се намали несигурността и да се избегне преразпределяне или създаване на нови уязвимости. Европейският съюз следва да улесни интегрирането на съображения за краткосрочните, средносрочните и дългосрочните климатични рискове в съществуващото планиране с фокус върху междусекторните връзки и особено в бюджетните процеси. Налице е и необходимост от подобряване на знанията ни относно връзките между изменението на климата и биоразнообразието и екосистемите, за да може планирането на текущите политики и мерки едновременно да отговоря на високите амбиции и необходимостта от прилагане на интегрирани решения, както и да се базира на по-добри оценки на способностите на екосистемите да допринесат за постигане на климатичните цели.

България отдава ключово значение на темата за справедливия преход и счита, че този въпрос следва да заеме ключово място в политическия дневен ред на следващия законодателен период на ЕС. За нас е важно установяването на рамка на политиката за справедлив преход на ЕС, която да насърчи климатично неутрално, екологично устойчиво, нетоксично и напълно кръгово общество и икономика до 2050 г., без допълнително да се застрашават социално-икономическите възможности на уязвимите региони и хора.

България поставя кръговата икономика като дългосрочен приоритет на политиката си за развитие. Отчитаме, че преходът към кръгова икономика ще осигури на страната икономически растеж и по-добра околна среда, като за тази цел вече са мобилизирани необходимите институционални, финансови и човешки ресурси. Разглеждаме кръговата икономика и като ключов фактор за справяне е екологичните предизвикателства.

 

Одобрен е докладът с резултатите от редовното заседание на Съвета ЕКОФИН

 

Одобрен е докладът е резултатите от редовното заседание на Съвета на ЕС по икономически и финансови въпроси (ЕКОФИН), което се проведе на 8 декември 2023 г. в Брюксел.

По време на заседанието Съветът проведе политически дебат по законодателния пакет за рамката за икономическо управление. Министрите взеха под внимание доклада за напредъка, изготвен от Председателството, по коригирания пакет за следващото поколение собствени ресурси. Участниците в заседанието бяха запознати с доклада за напредъка, изготвен от Председателството, относно пакета за единната валута, състоящ се от предложения, определящи правната рамка за евентуалното въвеждане на дигитално евро и статута на евробанкнотите и монетите като законно платежно средство. Съветът обмени мнения за икономическите и финансовите последици от агресията на Русия срещу Украйна, обсъди прилагането на Механизма за възстановяване и устойчивост и прие решения за изпълнение на Съвета за одобряване на оценките на плановете за възстановяване и устойчивост на Белгия, България, Хърватия, Кипър, Финландия, Германия, Гърция, Унгария, Ирландия, Италия, Латвия, Полша и Румъния.

В контекста на европейския семестър ЕК представи Годишната стратегия за устойчив растеж за 2024 г., Доклада по механизма за ранно предупреждение за 2024 г. и Препоръката относно икономическата политика на еврозоната.

 

Министерският съвет одобри резултатите от заседанието на Съвета на ЕС по околна среда

 

Правителството одобри доклада за резултатите от заседанието на Съвета на Европейския съюз по околна среда, проведено на 18 декември 2023 г. в Брюксел.

Съветът постигна общ подход по предложението за Регламент относно опаковките и отпадъците от опаковки. Основни цели на проект на Регламент са предотвратяване генерирането на отпадъци от опаковки, насърчаване на висококачественото рециклиране и създаване на пазар за вторични суровини. Предложението гарантира, че опаковките са безопасни и устойчиви и въвежда изисквания относно тяхното етикетиране, насочени към подобряване на информацията за потребителите. Установяват се цели за повторна употреба и за минимално рециклирано съдържание в пластмасовите опаковки и се ограничава употребата на някои видове опаковки за еднократна употреба.

Министрите обсъдиха предложението за Директива относно мониторинга и устойчивостта на почвите. Инициативата представлява първата по рода си законодателна рамка на ЕС за почвите и се очаква да има решаващ принос за постигането на нулево замърсяване, продоволствена сигурност и устойчивост. Основната цел на предложението е всички почви в Съюза да бъдат в здравословно състояние до 2050 г., като са определени мерки за мониторинг и оценка на здравето на почвите и за възстановяване на замърсени терени.

Министрите проведоха ориентационен дебат и по предложението за Регламент относно рамка за мониторинг за устойчиви европейски гори. Регламентът ще подобри наличната информация за европейските гори, като гарантира навременност, точност, прозрачност, сравнимост и пълнота на данните, както и тяхната публична достъпност. Висококачественият мониторинг ще направи възможно проследяването на напредъка към постигането на целите на ЕС, свързани с горите, включително по отношение на биологичното разнообразие, климата и реакцията при кризи.

България представи информация относно един от акцентите в рамките на 28-ата Конференция на страните по Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата - събитието на високо ниво, организирано от нашата страна и УНИЦЕФ и посветено на младежта и климатичните действия. Отправен бе призив всички държави-членки на ЕС, да се присъединят към декларацията на УНИЦЕФ за децата, младежта и климатичните действия.

 

Определени са правилата за разглеждане и оценяване на оферти и сключване на договори от бенефициенти на безвъзмездната финансова помощ от ЕФСУ

 

Със свое постановление правителството определи правилата за разглеждане и оценяване на оферти и сключване на договори в процедурите за избор с публична покана, провеждани от бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ от Европейските фондове при споделено управление.

Този акт възприема и възпроизвежда утвърдените добри практики в програмния период 2014-2020 г., надгражда ги в съответствие с нормативната уредба в областта на обществените поръчки и ги доразвива въз основа на опита, натрупан от управляващите органи и бенефициентите при прилагането на правилата за избор на изпълнител.

Същевременно, с преходните и заключителни разпоредби на постановлението се прави изменение и допълнение на националните правила за допустимост на разходите по програмите, финансирани от Европейските фондове при споделено управление, за програмния период 2021-2027 г. (ПМС № 86 от 2023 г.), в частта за допустимостта на разходите по Програма „Околна среда“ 2021-2027 г. Промените ще гарантират плавното и безпроблемно завършване на строително-монтажните работи по проекти, финансирани по Програма „Околна среда“ 2021-2027 г., осигуряването на бюджет на тези дейности, както и улесняване на процеса по изпълнение на сключените договори за строителство с изпълнителите, предвид обстоятелството че средствата за непредвидени разходи вече са включени в стойностите на договорите.

 

 

Одобрена е позицията на страната ни за заседание на Съвета ЕКОФИН

 

Със свое решение правителството одобри позицията на страната ни за участие в заседанието на Съвета на Европейския съюз по икономически и финансови въпроси (ЕКОФИН), което ще се проведе на 16 януари 2024 г. в Брюксел.

По време на заседанието министрите ще обсъдят икономическите и финансовите последици от агресията на Русия срещу Украйна. Ще бъде представена работната програма на Белгийското председателство на Съвета на ЕС.

Очаква се в рамките на Европейския семестър за 2024 г. министрите да одобрят заключения на Съвета по Доклада за механизма за предупреждение за 2024 г. и Годишната стратегия за устойчив растеж за 2024 г., както и препоръката на Съвета на ЕС относно икономическата политика на еврозоната.

 

Одобрени са резултатите от българското участие в Съвета по транспорт, телекомуникации и енергетика на ЕС

 

Министерският съвет одобри доклад от заседанието на Съвета по транспорт, телекомуникации и енергетика на ЕС (формат „Транспорт“), което се проведе на 4 декември 2023 г. в Брюксел.

В областта на сухопътния транспорт, Съветът постигна три общи подхода по ключови за сектора досиета, а именно Директива 2006/126 относно свидетелствата за управление на моторни превозни средства, Директива за трансграничен обмен на информация (част от т.нар. Пакет за пътна безопасност), както и Регламент 561/2006 относно разпоредбите за случайния превоз на пътници. Министрите взеха под внимание доклад за напредъка по предложението за максимално допустимите маси и размери на тежкотоварните превозни средства, част от пакета за екологизиране на товарния транспорт.

В областта на морския транспорт, министрите с единодушие приеха общ подход по четири законодателни предложения от Пакета за морска безопасност. Промените имат за цел да се модернизират правилата и да се намали замърсяването на водите от кораби, като се предоставят нови инструменти в подкрепа на чистия и модерен морски транспорт.

 

С нов петгодишен срок продължава действието на меморандума за разбирателство със САЩ относно налагането на ограничения върху вноса на категории археологически материали и етноложки материали на България

 

Министерският съвет прие Решение за одобряване на проект на Споразумение между правителството на Република България и правителството на Съединените американски щати за изменение и продължаване на срока на действие на Меморандума за разбирателство между правителството на Република България и правителството на Съединените американски щати относно налагането на ограничения върху вноса на категории археологически материали и етноложки материали на Република България, съставен в София на 8 януари 2019 г., с пет години, считано от 14 януари 2024 г.

С настоящото Решение ще бъде продължено действието на Меморандум за разбирателство между България и САЩ относно налагането на ограничения върху вноса на категории археологически и етноложки материали, подписан на 8 януари 2019 г. с нов петгодишен срок.

По препоръка на Съвещателната комисия на Съединените американски щати (САЩ), Държавният департамент (ДД) на САЩ е взел решение да пристъпи към изменение и продължаване действието на горепосочения Меморандум с българската страна.

Текстът за изменение и продължаване действието на Меморандума е бил депозиран с нота № 389/21.11.2023г. чрез Министерство на външните работи на Република България в Министерството на културата на Република България от посолството на САЩ в София, изготвен от американската страна, въз основа на представената информация от български експерти.

Министерството на културата е изразило становище, че представената нота отговаря на българското искане и национален интерес за изменение и продължаване на срока на действие на Меморандума.

Подготовката за изменение и продължаване срока на действие на Меморандума за разбирателство е във връзка с прилагането на чл. 9 от Конвенцията на ЮНЕСКО за мерките за забрана и предотвратяване на незаконен внос, износ и прехвърляне на правото на собственост на културни ценности, както и представлява общ интерес за двете страни.

 

Одобрена е позицията на страната ни по дело С-550/23 на Съда на ЕС

 

С протоколно решение Министерският съвет одобри позицията на страната ни по дело С-550/23 на Съда на Европейския съюз по преюдициално запитване на Софийски районен съд по образувано пред него административно-наказателно дело №20221110212337. Ответник по делото е директорът на Агенцията за държавна финансова инспекция.

Запитването е отправено на основание чл. 267 от Договора за функционирането на Европейския съюз. Предмет на запитването е това дали в националната правна уредба легалната дефиниция за „публичноправна организация“, съгласно чл. 2, § 1, т. 4 от Директива 2014/24/ЕС на Европейския парламент и на Съвета за обществени поръчки и свързаните с нея разпоредби, се прилагат и за обществени поръчки, чиято прогнозна стойност без ДДС е по-малка от установените в чл. 4 от Директивата минимални прагове.

С решението си правителството дава съгласие за встъпване в производство. Конституирането на Република България, като страна в производството по това дело, ще позволи на страната ни успешно да се включи в процеса на правораздаване на Съда на Европейския съюз по това дело, за да се постигне еднакво и точно прилагане на правото на Европейския съюз.

 

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА АКТУАЛИЗИРАНЕ НА НАЦИОНАЛНАТА КАРТА НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2023 Г.

Внася: министърът на образованието и науката

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОТМЕНЯНЕ НА КОНЦЕПЦИЯТА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ ОБУЧЕНИЕТО НА СОФТУЕРНИ СПЕЦИАЛИСТИ.

Внася: министърът на образованието и науката

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧНА ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА НА ДЪРЖАВНИЯ ФОНД ЗА ГАРАНТИРАНЕ УСТОЙЧИВОСТ НА ДЪРЖАВНАТА ПЕНСИОННА СИСТЕМА И НА СРЕДНОСРОЧНА СТРАТЕГИЯ ЗА ИНВЕСТИРАНЕ НА СРЕДСТВАТА НА ДЪРЖАВНИЯ ФОНД ЗА ГАРАНТИРАНЕ УСТОЙЧИВОСТ НА ДЪРЖАВНАТА ПЕНСИОННА СИСТЕМА ЗА ПЕРИОДА 2024 – 2026 Г.

Внася: министърът на финансите

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА КОНСУЛСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В РЕПУБЛИКА МАВРИЦИЙ, РЪКОВОДЕНО ОТ ПОЧЕТНО (НЕЩАТНО) КОНСУЛСКО ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ, СЪС СЕДАЛИЩЕ В ГР. ЕБЕНЕ САЙБЪРСИТИ И С КОНСУЛСКИ ОКРЪГ, ОБХВАЩАЩ ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА МАВРИЦИЙ, И ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ПУМАН ВИШАЛ РАМЛАЛ – ГРАЖДАНИН НА РЕПУБЛИКА МАВРИЦИЙ, ЗА ПОЧЕТНО (НЕЩАТНО) КОНСУЛСКО ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ.

Внася: заместник министър-председателят и министър на външните работи

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПРОМЕНИ В АКТУАЛИЗИРАНАТА СРЕДНОСРОЧНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2024 – 2026 Г., ОДОБРЕНА С РЕШЕНИЕ № 830 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2023 Г.

Внася: министърът на финансите

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНО НАЦИОНАЛНО ПУБЛИЧНО СЪФИНАНСИРАНЕ ПО ИНВЕСТИЦИЯ С5.I1 „ИНТЕГРИРАНЕ НА ЕКОСИСТЕМНИЯ ПОДХОД И ПРИЛАГАНЕ НА РЕШЕНИЯ, БАЗИРАНИ НА ПРИРОДАТА В ОПАЗВАНЕТО НА ЗАЩИТЕНИТЕ ЗОНИ ОТ МРЕЖАТА НАТУРА 2000“ ПО КОМПОНЕНТ 5 „БИОРАЗНООБРАЗИЕ“ ОТ НАЦИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.

Внася: министърът на финансите

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ИМОТИ – ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ИМОТИ – ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, И ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНОТО ИМ ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ ЗА ИЗГРАЖДАНЕТО НА НАЦИОНАЛЕН ОБЕКТ „МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНАТА ЛИНИЯ СОФИЯ – ДРАГОМАН, УЧАСТЪК РАЗДЕЛЕН ПОСТ ПЕТЪРЧ – ДРАГОМАН“ ОТ ПРОЕКТ „МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНАТА ЛИНИЯ СОФИЯ – ДРАГОМАН, ЧАСТ ОТ ТРАНСЕВРОПЕЙСКАТА ЖЕЛЕЗОПЪТНА МРЕЖА“.

Внасят: министърът на транспорта и съобщенията;

министърът на регионалното развитие и благоустройството

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ОБОСОБЕН ОБЕКТ ОТ НЕДВИЖИМ ИМОТ, СОБСТВЕНОСТ НА „БДЖ-ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ“ ЕООД – СОФИЯ.

Внася: министърът на транспорта и съобщенията

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЧАСТ ОТ ИМОТ – ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ – ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ“, ЗА НУЖДИТЕ НА РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ „ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ“ – ЕЛХОВО.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПОЗИЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА УЧАСТИЕ В НЕФОРМАЛНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ЗАЕТОСТ, СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И ПОТРЕБИТЕЛСКИ ВЪПРОСИ, ЧАСТ „СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА И ЗАЕТОСТ“, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 11 И 12 ЯНУАРИ 2024 Г. В ГР. НАМЮР, КРАЛСТВО БЕЛГИЯ.

Внася: министърът на труда и социалната политика

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПОЗИЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА УЧАСТИЕ В НЕФОРМАЛНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ОКОЛНА СРЕДА, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 15 И 16 ЯНУАРИ 2024 Г. В БРЮКСЕЛ.

Внася: министърът на околната среда и водите

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ И ФИНАНСОВИ ВЪПРОСИ (ЕКОФИН), ПРОВЕДЕНО НА 8 ДЕКЕМВРИ 2023 Г. В БРЮКСЕЛ.

Внася: министърът на финансите

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ОКОЛНА СРЕДА, ПРОВЕДЕНО НА 18 ДЕКЕМВРИ 2023 Г. В БРЮКСЕЛ.

Внася: министърът на околната среда и водите

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПОЗИЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ И ФИНАНСОВИ ВЪПРОСИ (ЕКОФИН), КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 16 ЯНУАРИ 2024 Г. В БРЮКСЕЛ.

Внася: министърът на финансите

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ТРАНСПОРТ, ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И ЕНЕРГЕТИКА, ЧАСТ „ТРАНСПОРТ“, ПРОВЕДЕНО НА 4 ДЕКЕМВРИ 2023 Г. В БРЮКСЕЛ.

Внася: министърът на транспорта и съобщенията

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ПРАВИТЕЛСТВОТО НА СЪЕДИНЕНИТЕ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА НА ДЕЙСТВИЕ НА МЕМОРАНДУМ ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ПРАВИТЕЛСТВОТО НА СЪЕДИНЕНИТЕ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ ОТНОСНО НАЛАГАНЕТО НА ОГРАНИЧЕНИЯ ВЪРХУ ВНОС НА КАТЕГОРИИ АРХЕОЛОГИЧЕСКИ МАТЕРИАЛИ И ЕТНОЛОЖКИ МАТЕРИАЛИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, СЪСТАВЕН НА 8 ЯНУАРИ 2019 Г. В СОФИЯ, С ПЕТ ГОДИНИ, СЧИТАНО ОТ 14 ЯНУАРИ 2024 Г.

Внася: министърът на културата

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПОЗИЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГА¬РИЯ ПО ДЕЛО С-550/23 НА СЪДА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, ОБРАЗУВАНО ПО ПРЕЮДИЦИАЛНО ЗАПИТВАНЕ НА СОФИЙСКИЯ РАЙОНЕН СЪД ВЪВ ВРЪЗКА С АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНО ДЕЛО № 20221110212337/2022 Г., ОТВЕТНИК ПО КОЕТО Е ДИРЕКТОРЪТ НА АГЕНЦИЯТА ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАН¬СОВА ИНСПЕКЦИЯ.

Внася: министърът на финансите

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРАВИЛАТА ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ НА ОФЕРТИ И СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА ЗА ИЗБОР С ПУБЛИЧНА ПОКАНА ОТ БЕНЕФИЦИЕНТИ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ ПРИ СПОДЕЛЕНО УПРАВЛЕНИЕ.

Внася: министърът на финансите