EN

Дневен ред на заседание на Министерския съвет на 13.03.2024 г.

13.03.2024

 

ВИЖТЕ РЕШЕНИЯТА НАКРАТКО

 

Определен е заместник-управител за България в Европейската банка за възстановяване и развитие

 

Със свое решение правителството определи подуправителя на Българската народна банка и ръководител на управление „Банков надзор" Радослав Миленков за заместник-управител за България в Европейската банка за възстановяване и развитие.

Решението е във връзка с извършени промени в състава на Управителния съвет на Българската народна банка, като заради това възниква необходимостта от актуализиране на представителството на страната ни в ЕБВР. Съгласно установената практика, позицията заместник-управител в ЕБВР се заема от подуправител на централната банка.

Така се осигурява представителство на България в международната финансова институция, което да спомогне за разширяване и стабилизиране на международните контакти и защита на интересите на страната ни.

 

Закрива се Консултативният съвет по контрол и одит в публичния сектор

 

Министерският съвет отмени свое Решение № 662 от 2017 г. за създаване на Консултативен съвет по контрол и одит в публичния сектор.

С прекратяването на съществуването му се избягва дублирането на функции и отговорности, тъй като с цел по-добра оперативност при съвместната работа между основните контролни органи, са сключени няколко споразумения за сътрудничество, повишаване ефективността на контрола и одита, и подобряване на управлението на публични средства.

Съгласно измененията в Закона за обществените поръчки (Обн. ДВ, бр. 88 от 20.10.2023 г., в сила от 22.12.2023 г.) и с оглед координиране на практиките на контролните органи е създаден и постоянно действащ експертен консултативен съвет към министъра на финансите, подпомагащ осъществяването на контролната дейност в областта на обществените поръчки. В новия съвет влизат представители на Министерството на финансите, Агенцията по обществени поръчки, Агенцията за държавна финансова инспекция и Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз”. За участие в работата ще се канят представители на Сметната палата. Предвидена е и възможност при необходимост в заседанията да се привличат представители и на други институции с компетентност в областта на обществените поръчки.

 

Заместник-министър Георги Ангелов е определен за председател на българската част на Постоянната междуправителствена комисия „България-Бавария“

 

Правителството определели заместник-министъра на иновациите и растежа, проф. д-р Георги Ангелов, за председател на българската част на Постоянната междуправителствена комисия „България-Бавария" и одобри състава на комисията.

Създадената през 1995 г. Постоянна междуправителствена комисия „България-Бавария" се утвърди като ефективен инструмент за координация и развитие на сътрудничеството във всички области от взаимен интерес между Република България и германската федерална провинция Бавария.

Дейността на комисията съществено допринася за разширяване на двустранните връзки в приоритетните области като иновации, стартиращи предприятия, трансфер на технологии, дигитализация на икономиката, насърчаване на партньорството между малките и средни предприятия.

 

Удължава се срокът на договор в сферата на отбраната

 

Министерският съвет прие решение за удължаване на срока на действие на Договор, подписан в резултат на Решение № 790/20.10.2022 г. на Министерския съвет, определящо наличието на основен интерес, свързан със сигурността на страната, който да бъде защитен, при сключване на договор за обществена поръчка за доставка на хранителни продукти и напитки, необходими за нуждите на Въоръжените сили на Република България по чл. 50 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, в това число и Силите за незабавно действие.

Бързо променящата се международна среда на сигурност и спецификата на дейност на различните категории военни формирования от състава на видовете Въоръжени сили изискват осигуряването на необходимите им материални средства, в т.ч. и хранителни продукти и напитки да се извършва в режим на спешност, сигурност и експедитивност.

Осигуряването на Въоръжените сили на Република България и на Силите за незабавно действие с полагащите им се хранителни продукти и напитки в необходимите количества и качествено състояние ще повиши възможностите за противодействие и ще доведе до намаляване на риска от застрашаване на основния интерес, свързан със сигурността на страната.

 

„България Еър“ АД ще е въздушен превозвач по международната линия София-Баку

 

Кабинетът назначи „България Еър” АД за въздушен превозвач, който да оперира по международната въздушна линия София-Баку-София. Авиопревозвачът е заявил готовност да започне редовни пътнически полети по линията София - Баку - София с честота два пъти седмично.

Редовната въздушна линия ще подобри свързаността на страната ни с региона на Каспийско море. Създават се нови възможности за пътувания на гражданите от двете страни, за привличане на транзитни пътници от съседни на България и Азербайджан държави и за развитието на бизнеса.

 

Осигурява се държавна гаранция за временна експозиция „Франц фон Щук“ в Квадрат - 500

 

Министерският съвет прие Решение за осигуряване на държавна гаранция за временна експозиция „Франц фон Щук" в Квадрат - 500 на Националната галерия, представяща движими културни ценности притежание на Музей „Вила Щук”, гр. Мюнхен, Федерална република Германия.

Изложбата ще се проведе в Квадрат - 500 на Националната галерия в периода от 15.04.2024 г. до 13.10.2024 г. Франц фон Щук е световно известен германски художник-символист, привърженик на естетиката на символизма и експресионизма, един от водещите художници на Сецесиона в Мюнхен и професор в Академията там. В изложбата ще бъдат представени 12 броя движими културни ценности, след които са и най-известните произведения на художника, като „Пазителят на Рая" и „Грях". Картините са създадени в периода от края на XIX и първата четвърт на ХХ век. Те са част от германското културно наследство и са държавна собственост, притежание на Музей „Вила Щук", гр. Мюнхен, Германия. Същите са с висока художествена стойност, като застрахователната им оценка е на стойност 7 537 000 евро.

Националната галерия притежава картината „Луцифер" (1980 г.), която е една от най-знаковите творби на Франц фон Щук. Същата участва в множество международни изложби от 1972 г. до момента. Изложбата „Франц фон Щук" е част от активните усилия, които полага Националната галерия да бъде развивано сътрудничеството и значително увеличен обменът в областта на визуалните изкуства. Галерията издирва, събира, документира, съхранява, изучава и популяризира културни ценности в областта на българското и чуждестранното визуално изкуство с познавателна, образователна, научна и естетическа цел на територията на Република България.

Осигуряването на държавна гаранция на експонатите е общоприета европейска практика, която позволява реално да се намалят разходите за организиране на изложби, стимулира двустранното сътрудничество между музеите и мобилността на колекциите.

 

Министерският съвет определи стойностите, които служат за изчисляване на тавана на пазарните приходи на производителите на електроенергия

 

В изпълнение на § 3, ал. 2 във връзка с § 29 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 г. (обн. ДВ, бр. 108 от 30.12.2023 г.), АЕЦ „Козлодуй" ще изчислява своя таван на пазарните приходи при 150 лв./МWh стойност на произведената електрическа енергия.

За производителите на електрическа енергия от кондензационни централи на въглища тази стойност е 300 лв., увеличена с умножената по 1.32 средномесечна цена на тон СО2 емисионни квоти за MWh, а за производителите на електрическа енергия от въглища с добавено гориво от биомаса (твърди или газообразни горива от биомаса) и/или отпадъци и/или нефтопродукти и/или комбинация от тях - 300 лв. увеличена с умножената по 0.9 средномесечна цена на тон емисионни квоти СО2, за един MWh. ,,Национална електрическа компания" ЕАД като производител на електрическа енергия от водноелектрически централи ще изчислява своя таван на пазарните приходи при 200 лв. за един MWh.

Производителите на електрическа енергия от ВЕИ без договор за компенсиране с премии ще определят своя таван на пазарните приходи при 300 лв./МWh стойност на произведената електрическа енергия. Това е регламентирано в решение на Министерския съвет, одобрено на днешното му заседание, с което се определят стойности за изчисляване на тавана на пазарните приходи на различните типове производители на електрическа енергия. Над тези тавани производителите дължат вноски във фонд „Сигурност на електроенергийната система", чрез които се осигурява необходимият финансов ресурс за справяне с последиците от високите цени на енергията.

Решението влиза в сила от 1 януари 2024 г. и се прилага спрямо приходи  на производители на електрическа енергия за периода 1 януари 2024 г. - 30 юни 2024 г.

 

Отпуснаха 7 535 лева за рехабилитация на военноинвалиди

 

Правителството одобри допълнителен трансфер в размер на 7 535 лв. по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2024 година. Със средствата ще се разплатят извършени разходи за престой и ползване на дейности и услуги в базите на „Профилактика, рехабилитация и отдих“ ЕАД от правоимащи лица по Закона за военноинвалидите и военнопострадалите.

 

За ратификация е предложено Споразумение за сътрудничество между Виенския икономически форум и Българската агенция за инвестиции

 

Министерският съвет прие Решение за предложение до Народното събрание за ратифициране на Споразумение за сътрудничество, сключено между Виенския икономически форум и Българската агенция за инвестиции.

Споразумението ще спомогне за популяризиране на възможностите за инвестиции в България чрез участие в дейността на Виенския икономически форум. То дава възможност за представяне на страната ни като привлекателна инвестиционна дестинация.

Българската агенция за инвестиции като основен партньор по споразумението ще получи възможност за популяризиране на нейната дейност чрез публикуване на информация за услугите, които предоставя, и възможностите за инвестиции в България на интернет страницата на Виенския икономически форум и в годишната брошура на ВИФ.

Виенският икономически форум е международна неправителствена организация, основана през 2004 г. съгласно австрийското законодателство. Основната цел на ВИФ е да насърчава регионалното икономическо сътрудничество, да предоставя информация и да рекламира инвестиционните възможности в региона, определян като „Регион от Адриатическо до Черно море". Организацията има за цел да идентифицира инвестиционни проекти от общ интерес за икономическото развитие на региона и да насърчава тяхното изпълнение.

               

За ратификация се предлага Административно споразумение между Съвместното предприятие „Интегрални схеми и Министерството на иновациите и растежа

 

Министерският съвет прие решение за предложение до Народното събрание за ратифициране Административно споразумение между Съвместното предприятие „Интегрални схеми" и Министерството на иновациите и растежа на Република България.

Интегралните схеми са градивен елемент на техническия прогрес. Недостигът на полупроводници в последно време демонстрира колко важни са полупроводниците за цялата европейска промишленост и в частност за България, която има изграден професионален капацитет в сферата.

Активната роля във водещите инициативи на Европа, подкрепящи ключови технологии и иновации, е важен знак за превръщането на България в място, където се създават продукти и услуги с висока добавена стойност чрез научна и развойна дейност, които да привличат високотехнологични инвестиции.

Участието в европейските партньорства е съществена крачка именно към утвърждаването ни като страна с потенциал за дълбоко-технологични иновации.

България има отдавнашни традиции в областта на микроелектрониката - силна научна база и иновативни предприятия. Също така имаме потенциал да развием европейски хъб за таланти в областта на микроелектрониката и полупроводниковите технологии и по този начин да се утвърдим като инвестиционна дестинация в областта на интегралните схеми.

Участието на България в инициативите по Европейския законодателен акт за интегралните схеми (EU Chips Act) посредством Съвместното предприятие „Интегрални схеми" ще засили конкурентоспособността и устойчивостта на страната ни в областта на полупроводниковите технологии и постижения и ще спомогне за осъществяването на двойния цифров и зелен преход.

 

България финализира подписаното на 10 февруари 2024 г. споразумение за премахване на визите за египетски граждани, притежатели на дипломатически и служебни паспорти

 

Министерският съвет утвърди подписаното на 10 февруари 2024 г. Споразумение между Правителството на Република България и Правителството на Арабска република Египет за взаимно освобождаване от изискванията за притежаване на визи за краткосрочно пребиваване на притежателите на дипломатически и служебни паспорти.

Споразумението бе подписано по време на официалното посещение в Кайро на заместник министър-председателя и министър на външните работи на Република България г-жа Мария Габриел.

Египет е най-големият търговско-икономически партньор на България в Близкия изток и Африка. Обемите на двустранната търговия в момента надхвърлят 1 милиард евро за 2023 г. и съществува огромен потенциал за тяхното разширяване и диверсификация. Страната има бързо развиваща се икономика и модернизиращ се енергиен сектор, с потенциал за износ на енергийни ресурси за Европа.

С премахването на визовите изисквания за притежателите на дипломатически и служебни паспорти ще бъде даден тласък за активизиране на политическия диалог и бизнес контактите между Република България и Арабска република Египет.

Самото споразумение ще започне да се изпълнява на 30-тия ден от датата на получаване на последното писмено уведомление по дипломатически път, с което двете държави се информират взаимно за изпълнение на националните си изисквания за влизането му в сила.

 

Прекратява се Спогодбата за пощенски и далекосъобщителни служби между България и КНДР от 1972 г.

 

Правителството одобри денонсирането на Спогодбата за пощенски и далекосъобщителни служби между правителството на Народна република България и правителството на Корейската народно-демократична република. Причината за прекратяването му е, че договорът е подписан през 1972 г. и не отговаря на съвременните условия в този сектор.

 

България подкрепя назначаването на трима съдии и двама генерални адвокати в Съда на ЕС от Франция, Германия, Латвия и Люксембург

 

България подкрепя назначаването на трима съдии и двама генерални адвокати в Съда на ЕС от Франция, Германия, Латвия и Люксембург. Това се посочва в българската позиция за заседанието на постоянните представители на държавите членки в ЕС (КОРЕПЕР II), което ще се проведе на 27 март 2024 г. в Брюксел.

На заседанието ще бъдат разгледани предложенията на четирите страни.

България подкрепя двете предложения на Френската република за преназначаване на г-н Жан Ришар де ла Тур на поста генерален адвокат и за назначаване на г-н Стефана Жервасони на поста съдия, на Федерална република Германия - за преназначаването на г-н Томас фон Данвиц на поста съдия, предложението на Латвия - за преназначаването на Инета Зимеле на поста съдия, както и предложението на Великото херцогство Люксембург за назначаването на г-н Деан Спилман на поста генерален адвокат в Съда.

Всички те ще са с мандати до 6 октомври 2030 г.

 

Одобрен е докладът с резултатите от участието на България в неформалната среща на Съвета на ЕС по общи въпроси, част „Кохезионна политика

 

Министерският съвет одобри доклад за резултатите от неформалната среща на Съвета на Европейския съюз по общи въпроси, част „Кохезионна политика", която се проведе на 5-6 февруари 2024 г. в гр. Монс. По покана на Белгийското председателство държавите членки обмениха мнения по основните приоритети на бъдещата политика след края на настоящия програмен период през 2027 г.

Съветът е единодушен, че Кохезионната политика трябва да бъде запазена като обща европейска политика за солидарност и инвестиции, като следва основните си цели по Договора за ЕС за намаляване на различията между европейските региони. Някои държави, сред които и България, посочиха необходимостта от адекватен финансов пакет от следващата многогодишна финансова рамка, други настояват за достатъчно национално съфинансиране. Страната ни подчерта, че подкрепата от ЕС за слабо развитите региони трябва да бъде още по-категорична.

Налице е широко съгласие, че Кохезионната политика в следващия програмен период трябва да се фокусира върху Зеления и Цифровия преходи, борбата с климатичните промени и постигането на социална конвергенция. България, заедно с други държави, добави, че е важно демографските предизвикателства, особено в слабо развитите региони, да намерят по-осезаемо отражение в бъдещите приоритети.

Съветът обсъди принципите, по които следва да бъде прилагана Кохезионната политика в бъдеще, както и какви допълнителни мерки за опростено изпълнение биха могли да бъдат взети. Участниците бяха единодушни, че трябва да бъдат запазени като ключови елементи режимът на споделено управление между Европейската комисия и държавите членки, участието в управлението на всички нива - европейско, национално и регионално, принципът на партньорство, подходът за инвестиции, базиран на нуждите на отделния регион и подходът „отдолу-нагоре" във вземането на решения.

Отчетена е необходимостта от известна гъвкавост при разходването на средствата от политиката за сближаване, вкл. по отношение на изискването за тематична концентрация, което да вземе предвид регионалните особености. Някои държави членки предлагат гъвкавостта да бъде заложена законодателно с цел по-бърз отговор на нови предизвикателства или кризи. Други считат за необходимо обвързването на целите с Европейския семестър и настояват за по-силна връзка на инвестициите с реформите и постигнатите резултати, както и за спазване на върховенството на закона.

Всички делегации посочиха, че са необходими опростени правила за програмиране и изпълнение на инвестициите от Кохезионната политика. България отново отбеляза значението на набор от уеднаквени правила за хармоничното управление на отделните фондове на европейския бюджет със сходни цели. Като други възможни мерки за намаляване на административната тежест се очертаха принципът на единствения одит, разширеното прилагане на опростените форми на разходи и нови цифрови решения.

 

Одобрени са резултатите от българското участие в неформалното заседание на Съвета на ЕС по конкурентоспособност (вътрешен пазар и индустрия)

 

Министерският съвет одобри резултатите от участието на българската делегация в неформалното заседание на Съвета на Европейския съюз по конкурентоспособност (вътрешен пазар и индустрия), което се проведе на 8 и 9 февруари 2024 г. в Генк, Белгия. Българската делегация беше ръководена от заместник-министъра на икономиката и индустрията г-жа Ирина Щонова.

Дневният ред на срещата включваше пленарна сесия на тема 11 „Към силен единен пазар и конкурентоспособна европейска индустрия" и три паралелни работни сесии, свързани със засилване на ролята на обществените поръчки, с индустрията и иновациите, както и с насърчаване на развитието на отворена стратегическа автономност.

В рамките на дебата за силен единен пазар и конкурентоспособна европейска индустрия министрите подчертаха, че ЕС се нуждае от индустриална политика, която е гъвкава и бързо приспособима към динамичните промени, по­интегрирана, иновативна, екологично устойчива и устойчива на кризи.

 

Правителството одобри доклада с резултатите от заседанието на Съвет „Общи въпроси“

 

Министерският съвет одобри доклада с резултатите от заседанието на Съвет ,,Общи въпроси" (СОВ), което се проведе на 20 февруари 2024 г. в Брюксел. България бе представена от заместник-министъра на външните работи, г-жа Елена Шекерлетова.

Съветът започна подготовката на заседанието на Европейския съвет на 21-22 март 2024 г., въз основа на проект на анотиран дневен ред, включващ темите Украйна, сигурност и отбрана, Близък изток и други въпроси, вкл. подготовката на следващия Стратегически дневен ред на ЕС.

Съвет „Общи въпроси" беше запознат с инициативи на Полша в областта на върховенството на закона, с които да отговори на препоръките на ЕК в рамките на процедурата по чл. 7 от Договора за ЕС.

В рамките на точка „Разни" беше засегната необходимостта от по-нататъшни усилия в борбата срещу чуждестранната намеса в европейските изборни процеси, постигнатия напредък от Черна гора в процеса на реформи и предприети едностранни мерки на Обединеното кралство в областта на рибарството.

 

За ратификация се предлага Устава на Асоциация „FOEDUS Euгopean Organ Exchange“

 

Министерският съвет прие Решение за предложение до Народното събрание за ратифициране на Устава на Асоциация „FOEDUS Euгopean Organ Exchange".

Участието на Изпълнителна агенция „Медицински надзор" (ИАМН) в Асоциацията разширява възможностите за спасяване на човешки животи на нуждаещи се от трансплантация пациенти чрез получаването/предоставянето на органи за трансплантация при донорски ситуации в страната и Европа. То е в съответствие с националното ни законодателство - Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки, съгласно който ИАМН е компетентен орган за координация на вноса и износа на органи, както и за международното сътрудничество по процесите на донорството и трансплантациите.

Членството в Асоциацията не ограничава участието на България и в други настоящи и бъдещи механизми на ЕС, международни организации за обмен на органи, както и сключването на двустранни споразумения за сътрудничество.

 

Студентски общежития в София, Пловдив и Велико Търново ще се ремонтират с 30 млн. лв.

 

Капиталът на „Студентски столове и общежития” ЕАД се увеличава с 30 млн. лв., като със средствата ще бъдат обновени по два блока в София и Пловдив и .един във Велико Търново. Решението на Министерския съвет е в съответствие с приетата Програма за саниране, ремонт и обзавеждане на студентските общежития.

Съгласно нейните условия средствата за одобрените за финансиране общежития към ,,ССО” ЕАД се предоставят чрез увеличение на капитала на дружеството.

В момента голяма част от местата за живеене на студентите се нуждаят от цялостен ремонт, включващ енергийна ефективност, ремонт на покриви, подмяна на всички видове инсталации, ремонт на санитарни възли, вътрешен ремонт на отделните помещения и общи части, както и съвременното оборудване и обзавеждане.

С отпуснатото финансиране всички места за настаняване в общежитията на дружеството ще отговарят на съвременните условия за задоволяване на жилищните нужди на студентите, докторантите и специализантите. Това ще допринесе да се подобрят възможностите за продължаване на учебния процес в извънаудиторни условия и за отдих.

 

Министерският съвет прие Национална стратегия за електронно здравеопазване и дигитализация на здравната система 2030 г.

 

Със свое решение Министерският съвет прие Национална стратегия за електронно здравеопазване и дигитализация на здравната система 2030 г.

Националната стратегия е създадена от Министерство на здравеопазването като секторен стратегически документ в областта на политиката за развитие на електронното управление в Република България.

Необходимостта от приемането й възниква във връзка с успешното развитие на проект ,,Разработване и въвеждане/внедряване на Национална здравна информационна система". Базовата цел на проекта е изграждането на единно пространство от здравни данни, което ще бъде в полза:

- на гражданите за тяхното успешно и ефикасно лечение;

- на изпълнителите на медицинска помощ в помощ на диагностицирането и прилагането на адекватно лечение;

- на управляващите органи за взимането на правилни решения, обосновани на данни.

Базовата цел на Националната стратегия е в корелация и подпомага развитието на инициатива на ЕК за изграждане на Европейското пространство за здравни данни (European Health Data Space).

Решението на Министерският съвет ще допринесе за реализацията на:

- медицина, работеща в полза на пациента; достъп до трансгранични здравни услуги; достъп до информация в реално време;

- намаляване на административната тежест, премахване на хартията и излишните процеси;

- подобрена регулаторна и конкурентна среда чрез въвеждане на единни, адекватни и пропорционални правила и стандарти;

- подобряване на финансовите резултати чрез подобрена прозрачност и инструменти за премахване на пропуските в докладването и информационните потоци;

- засилена отчетност и надзор;

-възможност за повторно използване на здравни данни за научноизследователски и статистически цели;

- ефикасност на разходите.

 

Одобрени са промени в Кодекса за застраховането

 

Със свое решение правителството одобри проекта на Закон за изменение и допълнение на Кодекса за застраховането.

С него се въвеждат в националното законодателство изискванията на Директива (ЕС) 2021/2118 за изменение на Директива 2009/103/ЕО относно застраховката „Гражданска отговорност" при използването на моторни превозни средства и за контрол върху задължението за сключване на такава застраховка. Със законопроекта се въвеждат нови дефиниции за „превозно средство" и „използване на превозно средство". Предложението предвижда изключение от задължението за застраховане на ремаркета категория 01 (до 75-0 килограма), самоходна техника с мощност на двигателя до 10 kW, велосипеди с двигател, индивидуални електрически превозни средства и самобалансиращи се превозни средства.

Предвидено е удостоверенията за застрахователни претенции да се издават централизирано от Гаранционния фонд въз основа на данните за застрахователни претенции, съдържащи се в поддържания от него електронен регистър. По този начин се отразява цялата история на причинените щети при използване на превозното средство, независимо от застрахователя, при който водачът е бил застрахован. В тази връзка, се предлага промяна в действащата национална уредба на коригирането на застрахователната премия по задължителна застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите в зависимост от предявените претенции ( система „бонус-малус”). Въвежда се задължение за застрахователите да публикуват собствените си политики относно използването на удостоверенията за застрахователни претенции във връзка с определянето на застрахователните премии по задължителна застраховка „Гражданска отговорност" на автомобилистите и да приемат собствени правила за коригиране на застрахователните премии ( система „бонус-малус”).

Актуализират се минималните застрахователни суми по задължителната застраховка ,,Гражданска отговорност" на автомобилистите, както следва:

- за неимуществени и имуществени вреди вследствие на телесно увреждане или смърт от 10 420 000 лв. за всяко събитие, независимо от броя на увредените лица, на левовата равностойност на 6 450 000 евро;

- за вреди на имущество (вещи) от 2 100 000 лв. за всяко събитие, независимо от броя на увредените лица, на левовата равностойност на 1 300 000 евро.

Въвежда се хармонизиран на ниво ЕС режим за обезщетяване на увредените лица в случай на неплатежоспособност на застраховател по задължителна застраховка „Гражданска отговорност" на автомобилистите в държавата на тяхното пребиваване чрез гаранционен механизъм, в който участват оправомощените компенсационни органи в държавите членки. Гаранционният фонд е определен за такъв орган в България. В тази връзка, се предлага промяна на механизма на финансиране на фондовете на Гаранционния фонд. Предвижда се вноските в Обезпечителния фонд по задължителна застраховка „Гражданска отговорност" на автомобилистите да се определят като процент от начислената застрахователна премия, а не като фиксирана сума.

Предвидени са изменения и в Закона за Комисията за финансов надзор във връзка с въвеждането на регистрационен режим за организациите за провеждане на професионално обучение на служители на застрахователни брокери, както и заплащането на такси за вписването им и осъществяването на общ финансов надзор върху тях.

 

Таксите за студенти и докторанти в държавните висши училища да отпаднат още тази година

 

Таксите за обучение на студентите и докторантите държавна поръчка да отпаднат още през тази академична година. Това реши правителството с предложените промени в Закона за висшето образование.

Целта е да се подобри достъпът до висше образование на студентите, както и държавните висши училища да станат по-привлекателни за тези кандидат-студенти, които се колебаят дали да продължат своето образование и житейски път в чужбина или в България. С отпадането на таксите за студентите и докторантите съответните разходи за обучение ще бъдат поети от държавата. Необходимата сума се изчислява на близо 136 млн. лева за 2024 г.

Предвижда се заплащаната годишна такса от студентите и докторантите да бъде наполовина от вече утвърдения размер за 2023/2024 г. За целта в едномесечен срок от влизането в сила на промените в Закона за висшето образование от Министерския съвет ще бъдат отпуснати допълнителни средства на университетите и научните организации, които имат право да провеждат обучение в образователната и научна степен „доктор”, за компенсирането им за намалените приходи от такси. В двумесечен срок висшите училища и научни организации трябва да възстановят разликите на тези студенти и докторанти, които са заплатили годишни такси в размер по-голям от половината от вече утвърдения за 2023/2024 г.

Мярката е в продължение на политиката на държавата за осигуряване на достъпно, всеобхватно и качествено образование. Със законодателните промени от началото на 2022 г. в подкрепа на родителите и достъпа до ранно детско развитие детските градини станаха безплатни за гражданите. Училищното образование в държавните и общинските училища винаги е било безплатно за учениците, а от следващата учебната 2024/2025 г. учебниците и познавателните книжки за всички деца и ученици от I до XII клас ще бъдат безплатни.

 

Одобрен е проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за културното наследство

 

Министерският съвет прие Решение за одобряване на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за културното наследство.

Целта на предлагания законопроект е постигане на по-съвременна, ефективна и адекватна регулация на режимите и дейностите, свързани с опазването на недвижимото културно наследство. Действащият Закон за културното наследство не успя да предостави необходимата закрила на голям брой културни ценности и това дава ясен сигнал, че държавата следва да преосмисли своята политика за съхраняване на тази ключова част от националната ни сигурност и идентичност.

Със законопроекта се предлага закриване на общинските звена в регионите за планиране от ниво 2, определени в Закона за регионалното развитие, които още от момента на създаването си по закон или не бяха ефективно конституирани или се оказаха неспособни да осъществяват вменените им правомощия. Функциите на общинските звена ще бъдат прехвърлени в регионалните структури на Националния институт за недвижимо културно наследство (НИНКН).

Предвижда се и разширяване на функциите на НИНКН, а именно добавяне на дейностите по мониторинг на състоянието на недвижимите културни ценности чрез системни наблюдения, както и участие в процедурите по раздел II от глава V на ЗКН - изследване на обекти, които могат да бъдат определени и декларирани като недвижими културни ценности, както и подготовка на откази за деклариране.

Въвежда се нова категоризация на недвижимите културни ценности според тяхната културна и научна стойност и обществената им значимост. Категорията „местно значение" се разделя на две категории, като се предлага въвеждане на нова категория - ,,регионално значение". Новата категоризация има отношение и към предложените промени, свързани с допустимостта на намесите в недвижимите културни ценности.

Регламентира се по нов начин процедурата по идентифициране на недвижимите културни ценности. С цел предотвратяване на възможности за увреждане или унищожаване на даден обект в периода от започване на неговото изучаване до декларирането му като недвижима културна ценност със заповедта на министъра на културата за започване на проучването се установява режим на превантивна защита, който действа от връчването на заповедта до приключване на процедурата по предварителна оценка, но за не повече от шест месеца. Превантивната защита включва забрана за пълно или частично премахване на обекта на идентифициране и отпада автоматично след изтичане на шестмесечния срок.

Ускорява се процедурата, свързана с декларирането на обекти, които могат да бъдат определени като недвижими културни ценности, както и отказите за деклариране. Предвижда се ограничаване на кръга от правомощия на Специализирания експертен съвет за опазване на недвижимото културно наследство (СЕСОНКЦ). По сега действащата процедура, близо 40 000 обекта би трябвало да бъдат разгледани от СЕСОНКЦ, за да получат окончателен статут на НКЦ.

 

Приета е Наредба за реда за организирането, обработването, експертизата, съхранението и използването на документите в учрежденските архиви на държавните и общинските институции

 

Министерският съвет прие Постановление за приемане на Наредба за реда за организирането, обработването, експертизата, съхранението и използването на документите в учрежденските архиви на държавните и общинските институции.

Проектът на Наредба по реда на чл. 52 от Закона за Националния архивен фонд цели създаване на единна нормативна регламентация за организиране, обработване, експертиза, съхранение и използване на документите в учрежденските архиви на държавните и общинските институции, дефиниране на критериите за определяне ценността им, както и предаването на ценните документи, включително електронните, в държавен архив.

Разширен е обхватът на методическата и контролна дейност от страна на държавните архиви в държавните и общинските институции с включването на електронните документи. Това ще доведе до организиране и проследяване на целия жизнен цикъл на електронните документи (създаване, управление, съхранение, предаване или унищожаване) с цел гарантиране на тяхната автентичност, надеждност и използваемост както от страна на държавните и общинските институции, така и от страна на държавните архиви.

Предложена е правна дефиниция на понятията „електронен архив" и „електронно архивиране на документи".

 

Учениците ще могат да отсъстват до 15 дни с бележка от родител

 

Учениците ще могат да отсъстват от училище до 15 дни в една учебна година с мотивирано. писмено заявление от родител до класния ръководител, реши правителството. Промените в Наредбата за приобщаващо образование са предложени от Министерството на образованието и науката и имат за цел да облекчат семействата и да намалят административната тежест на директора на училището.

След проведено широко. обществено обсъждане бе взето решение, че ученик може да отсъства по семейни причини до 5 дни наведнъж.

До момента децата имаха право да отсъстват от училище по уважителни причини  до 3 дни с бележка до класния ръководител и до 7 дни с писмено заявление до директора.

С промените се дава възможност на родителя самостоятелно да взема решение по отношение на отсъствията на своето дете от образователната система в случаи на семейни събития, лични и фамилни ангажименти, наложителни пътувания, временно неразположение и др. Това вече ще се случва в уведомителен режим по отношение на училището чрез класния ръководител, а не в разрешителен от директора.

С оглед въведената дигитализация на медицинския документ за уважаване на отсъствията по медицински причини в Наредбата се уточнява и редът на· подаване на този документ. Това става по електронен път, с което се преустановява представянето му на хартиен носител от родителя в училището, като така се облекчават и родителите.

В хода на общественото обсъждане са взети предвид още две предложения, които са отразени в· Наредбата и са свързани с настъпили промени в законови и подзаконови нормативни актове, издадени от различни министерства.

Първото се отнася до заниманията по интереси в областта. на спорта, а с второто - до отпадане на ограничението за предоставяне на някои социални услуги в образователната система. Такива вече ще могат да се предлагат и в институции в системата на предучилищното и училищното образование, стига да са съобразени с физическото, здравното и психическото състояние на детето, както и с неговите индивидуални потребности.

Промените се въвеждат след проведен диалог и редица среши с всички заинтересовани страни.

           
Министерският съвет прие Постановление за изменение и допълнение на Наредбата за изискванията към използването на екстракционни разтворители при производството на храни и хранителни съставки

 

Министерският съвет прие Постановление за изменение и допълнение на Наредбата за изискванията към използването на екстракционни разтворители при производството на храни и хранителни съставки, приета с ПМС NO 42 от 2022 г.

С постановлението се транспонират изискванията на Директива (ЕС) 2023/175 на Комисията от м. януари 2023 г. за изменение на Директива 2009/32/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на 2-метилоксолан.

През 2020 г. е подадено заявление за разрешаване на употребата на 2-метилоксолан като екстракционен разтворител. Европейският орган за безопасност на храните е направил оценка на безопасността на предложената употреба на 2-метилоксолан като екстракционен разтворител при храни и прави заключение, че той не поражда опасения във връзка с безопасността, когато се използва по предназначение и при спазване на предложените максимално допустими граници на остатъчни вещества. С цитираната директива се разрешава употребата на 2-метилоксолан като екстракционен разтворител при производството или фракционирането на мазнини, масла или какаово масло, при приготвянето на обезмаслени протеинови продукти, обезмаслени брашна и при приготвянето на обезмаслени зърнени зародиши и ароматизанти от естествени ароматични материали.

С промените се установяват специфични критерии за чистота на екстракционните разтворители, които могат да се използват при производството на храни и хранителни съставки при определени условия, така че да няма наличие на остатъци в храните в количества, опасни за здравето на потребителя.

 

Изменя се Наредбата за критериите за устойчивост на биогоривата и течните горива от биомаса

 

Министерският съвет прие проект на Постановление за изменение и допълнение на Наредба за критериите за устойчивост на биогоривата и течните горива от биомаса.

Проектът на акт е разработен във връзка с необходимостта от транспониране на нормативни актове на институции на Европейския съюз и конкретно за пълно транспониране на Директива (ЕС) 2018/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2018 г. за насърчаване на използването на енергия от възобновяеми източници.

С наредбата се въвеждане на новите критериите за устойчивост и за намаление на емисиите на парникови газове на биогоривата, течните горива от биомаса и газообразните и твърдите горива от биомаса, възобновяемите течни и газообразни транспортни горива от небиологичен произход и рециклираните въглеродни горива, регламентирани в Директива (ЕС) 2018/2001 на европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2018 година за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници; дефиниране на новото разширено приложно поле на критериите за устойчивост и за намаление на емисиите на парникови газове на биогоривата, течните горива от биомаса и газообразните и твърдите горива от биомаса, възобновяемите течни и газообразни транспортни горива от небиологичен произход и рециклираните въглеродни горива - те се прилагат за по­широк кръг горива, като към досегашните биогорива и течни горива от биомаса се добавят газообразните и твърдите горива от биомаса, като се въвеждат специфични подлежащи на особен ред за доказване критерии за устойчивост на горивата, произведени от селскостопанска биомаса и от горскостопанска биомаса.

 

Правителството одобри изменения в Устройствения правилник на Министерството на околната среда и водите за по-ефективно управление на Европейската екологична мрежа Натура 2000

 

Със свое постановление Министерският съвет одобри изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерство на околната среда и водите. С приетия нормативен акт ще се допринесе за по-голяма ефективност при управлението на Европейската екологична мрежа Натура 2000, както и подобряване на условията за опазване на биологичното разнообразие.

Промените в Устройствения правилник отразяват правомощията на министъра на околната среда и водите, въведени с изменения и допълнен Закон за биологичното разнообразие от октомври 2023 г., който определя министъра на околната среда и водите за орган за управление на мрежата Натура 2000 на национално ниво и за отговорен за разработване на Национална рамка за приоритетни действия за Натура 2000. С приетия нормативен акт се организира звено, което да подпомага министъра в изпълнението на нововъведените му функции.

За обезпечаване на административния капацитет на установените в Закона за биологичното разнообразие органи за управление на регионално ниво на защитените зони и части от тях, се предприема увеличаване на числеността на щатните бройки чрез изменение на ПМС № 208 от 2017 г.

 

 

Правителството одобри позицията на България за редовното заседание на Съвет „Общи въпроси” в гр. Брюксел

 

Министерският съвет одобри позицията на България за участие в редовното заседание на Съвет „Общи въпроси" (СОВ), което ще се проведе на 19 март 2024 г. в гр. Брюксел, Кралство Белгия.

Съветът ще подготви редовното заседание на Европейския съвет на 21 и 22 март 2024 г., като обмени мнения по проекта на заключения на лидерите, в който са включени темите: Украйна; Сигурност и отбрана; Близък Изток; Разширяване; Външни отношения и Други въпроси, в т. ч. Миграция, Селско стопанство и Европейски семестър.

Министрите ще обсъдят и темата за Бъдещето на Европа, в контекста на подготовката на ЕС за бъдещи разширявания и с оглед приемане на пътна карта за предстоящите стъпки през м.юни т.г.

 


1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЗАМЕСТНИК-УПРАВИТЕЛ ЗА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЕВРОПЕЙСКАТА БАНКА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ.
Внася: министърът на финансите

 

2. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОТМЕНЯНЕ НА РЕШЕНИЕ № 662 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2017 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ НА КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ ПО КОНТРОЛ И ОДИТ В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР.
Внася: министърът на финансите

 

3. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ № 465 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2022 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛ И НА СЪСТАВА НА БЪЛГАРСКАТА ЧАСТ НА ПОСТОЯННАТА МЕЖДУПРАВИТЕЛСТВЕНА КОМИСИЯ „БЪЛГАРИЯ-БАВАРИЯ“.
Внася: министърът на иновациите и растежа

 

4. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА УДЪЛЖАВАНЕ СРОКА НА ДЕЙСТВИЕ НА ДОГОВОРА, ПОДПИСАН В РЕЗУЛТАТ НА РЕШЕНИЕ № 790 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2022 Г., ОПРЕДЕЛЯЩО НАЛИЧИЕТО НА ОСНОВЕН ИНТЕРЕС, СВЪРЗАН СЪС СИГУРНОСТТА НА СТРАНАТА, КОЙТО ДА БЪДЕ ЗАЩИТЕН ПРИ СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ И НАПИТКИ, НЕОБХОДИМИ ЗА НУЖДИТЕ НА ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПО ЧЛ. 50 ОТ ЗАКОНА ЗА ОТБРАНАТА И ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, В Т. Ч. И СИЛИТЕ ЗА НЕЗАБАВНО ДЕЙСТВИЕ.
Внася: министърът на отбраната

 

5. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА „БЪЛГАРИЯ ЕЪР“ АД ЗА ВЪЗДУШЕН ПРЕВОЗВАЧ, КОЙТО ДА ОПЕРИРА ПО МЕЖДУНАРОДНАТА ВЪЗДУШНА ЛИНИЯ СОФИЯ–БАКУ-СОФИЯ, ДОГОВОРЕНА СЪС СПОГОДБАТА МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА АЗЕРБАЙДЖАН ЗА ВЪЗДУШНИ СЪОБЩЕНИЯ МЕЖДУ И ОТВЪД ТЕХНИТЕ СЪОТВЕТНИ ТЕРИТОРИИ, ПОДПИСАНА НА 29 ЮНИ 1995 Г., ОДОБРЕНА С РЕШЕНИЕ № 417 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 1995 Г.
Внася: министърът на транспорта и съобщенията

 

6. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ДЪРЖАВНА ГАРАНЦИЯ ЗА ВРЕМЕННА ЕКСПОЗИЦИЯ „ФРАНЦ ФОН ЩУК“ В КВАДРАТ 500 НА НАЦИОНАЛНАТА ГАЛЕРИЯ, ПРЕДСТАВЛЯВАЩА ДВИЖИМИ КУЛТУРНИ ЦЕННОСТИ ПРИТЕЖАНИЕ НА МУЗЕЙ „ВИЛА ЩУК“ В МЮНХЕН.
Внася: министърът на културата

 

7. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СТОЙНОСТИТЕ, КОИТО СЛУЖАТ ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ ТАВАНА НА ПРИХОДИТЕ ЗА СЪОТВЕТНИЯ ТИП ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ ПО ПАРАГРАФ 3, АЛ. 1 ОТ ПРЕХОДНИТЕ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ НА ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2024 Г.
Внася: министърът на енергетиката

 

8. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ТРАНСФЕР ПО БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2024 Г.
Внася: министърът на труда и социалната политика

 

9. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ ВИЕНСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ ФОРУМ И БЪЛГАРСКАТА АГЕНЦИЯ ЗА ИНВЕСТИЦИИ.
Внася: министърът на иновациите и растежа

 

10. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ СЪВМЕСТНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ИНТЕГРАЛНИ СХЕМИ“ И МИНИСТЕРСТВОТО НА ИНОВАЦИИТЕ И РАСТЕЖА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ВЪЗ ОСНОВА НА ЧЛ. 12, ПАРАГРАФ 2 ОТ РЕГЛАМЕНТ № 2021/2085 ЗА СЪЗДАВАНЕ НА СЪВМЕСТНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ В РАМКИТЕ НА „ХОРИЗОНТ ЕВРОПА“ И ОТМЯНА НА РЕГЛАМЕНТИ (ЕО) № 219/2007, (ЕС) № 557/2014, (ЕС) № 558/2014, (ЕС) № 559/2014, (ЕС) № 560/2014, (ЕС) № 561/2014 И (ЕС) № 642/2014, ПОДПИСАНО НА 9 ЯНУАРИ 2024 Г. В БРЮКСЕЛ И НА 25 ЯНУАРИ 2024 Г. В СОФИЯ.
Внася: министърът на иновациите и растежа

 

11. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ПРАВИТЕЛСТВОТО НА АРАБСКА РЕПУБЛИКА ЕГИПЕТ ЗА ВЗАИМНО ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ПРИТЕЖАВАНЕ НА ВИЗИ ЗА КРАТКОСРОЧНО ПРЕБИВАВАНЕ НА ПРИТЕЖАТЕЛИТЕ НА ДИПЛОМАТИЧЕСКИ И СЛУЖЕБНИ ПАСПОРТИ.
Внася: заместник министър-председателят и министър на външните работи

 

12. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ДЕНОНСИРАНЕ НА СПОГОДБАТА ЗА ПОЩЕНСКИ И ДАЛЕКОСЪОБЩИТЕЛНИ СЛУЖБИ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ПРАВИТЕЛСТВОТО НА КОРЕЙСКАТА НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧНА РЕПУБЛИКА, ПОДПИСАНА НА 24 ЮНИ 1972 Г. В ПХЕНЯН.
Внася: министърът на транспорта и съобщенията

 

13. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПОЗИЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИЕТО НА КОРЕПЕР II, ФОРМАТ „КОНФЕРЕНЦИЯ НА ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА ПРАВИТЕЛСТВАТА НА ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ“, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 27 МАРТ 2024 Г. В БРЮКСЕЛ.
Внася: заместник министър-председателят и министър на външните работи

 

14. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В НЕФОРМАЛНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ОБЩИ ВЪПРОСИ, ЧАСТ „КОХЕЗИОННА ПОЛИТИКА“, ПРОВЕДЕНО НА 5 И 6 ФЕВРУАРИ 2024 Г. В ГР. МОНС, КРАЛСТВО БЕЛГИЯ.
Внася: министърът на финансите

 

15. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В НЕФОРМАЛНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ, ЧАСТ „ВЪТРЕШЕН ПАЗАРИ И ИНДУСТРИЯ“, ПРОВЕДЕНО НА 8 И 9 ФЕВРУАРИ 2024 Г. В ГР. ГЕНК, КРАЛСТВО БЕЛГИЯ.
Внася: министърът на икономиката и индустрията

 

16. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТ „ОБЩИ ВЪПРОСИ“, ПРОВЕДЕНО НА 20 ФЕВРУАРИ 2024 Г. В БРЮКСЕЛ.
Внася: заместник министър-председателят и министър на външните работи

 

17. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 181 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2009 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СТРАТЕГИЧЕСКИТЕ ОБЕКТИ И ДЕЙНОСТИ, КОИТО СА ОТ ЗНАЧЕНИЕ ЗА НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ.
Внася: министърът на икономиката и индустрията

 

18. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПРОМЕНИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ЗА 2024 Г. ВЪВ ВРЪЗКА С УВЕЛИЧАВАНЕ КАПИТАЛА НА ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО И ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА УВЕЛИЧАВАНЕ КАПИТАЛА НА „СТУДЕНТСКИ СТОЛОВЕ И ОБЩЕЖИТИЯ“ ЕАД.
Внася: министърът на образованието и науката

 

19. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА ЕЛЕКТРОННО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И ДИГИТАЛИЗАЦИЯ НА ЗДРАВНАТА СИСТЕМА 2030 Г.
Внася: министърът на здравеопазването

 

20. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА КОДЕКСА ЗА ЗАСТРАХОВАНЕТО.
Внася: министърът на финансите

 

21. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ.
Внася: министърът на образованието и науката

 

22. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО.
Внася: министърът на културата

 

23. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕТО, ОБРАБОТВАНЕТО, ЕКСПЕРТИЗАТА, СЪХРАНЕНИЕТО И ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ДОКУМЕНТИТЕ В УЧРЕЖДЕНСКИТЕ АРХИВИ НА ДЪРЖАВНИТЕ И ОБЩИНСКИТЕ ИНСТИТУЦИИ.
Внася: заместник министър-председателят и министър на външните работи

 

24. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 232 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2017 Г.
Внася: министърът на образованието и науката

 

25. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЕКСТРАКЦИОННИ РАЗТВОРИТЕЛИ ПРИ ПРОИЗВОДСТВОТО НА ХРАНИ И ХРАНИТЕЛНИ СЪСТАВКИ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 42 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2022 Г.
ВНАСЯ: МИНИСТЪРЪТ НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

 

26. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА КРИТЕРИИТЕ ЗА УСТОЙЧИВОСТ НА БИОГОРИВАТА И ТЕЧНИТЕ ГОРИВА ОТ БИОМАСА, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 302 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2012 Г.
ВНАСЯТ: МИНИСТЪРЪТ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ;
министърът на земеделието и храните

 

27. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 208 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2017 Г.
Внася: министърът на околната среда и водите