EN

Дневен ред на заседание на Министерския съвет на 16.12.2020 г.

16.12.2020

 

ВИЖТЕ РЕШЕНИЯТА НАКРАТКО

 

 

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

П Р Е С С Л У Ж Б А

 

 

Вера Найденова  е предложена за удостояване с орден „Св. Св. Кирил и Методий“ огърлие

 

Министерският съвет реши на заседанието си днес да предложи на Президента на Република България да издаде указ за награждаването на Проф. д.н. Вера Найденова с орден „Св. Св. Кирил и Методий“ - огърлие за особено значимите й заслуги в областта на националното филмово изкуство и култура. Предложението е на Министерството на културата.

Вера Найденова е родена в град Лазар Станево на 13 септември 1935 г. Завършва българска филология в СУ „Св. Климент Охридски“ и театрознание в НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“. Вера Найденова е професор, доктор на науките, критик и теоретик в областта на филмовото изкуство. Личност със значителен и оригинален принос за духовното развитие на съвременната българска култура, един от най-компетентните специалисти на територията на оценъчно-оперативната и теоретико-естетическата мисъл.

Свидетелство за това са нейните книги „Актьори на българското кино“ (в съавторство с Иван Дечев), „Човекът на екрана“, „Керваните на киното пътуват“, „Георги Георгиев-Гец“, „Кино - познато и непознато“, „Екранизацията - вечен спор?“, „Унгарското кино 1964 - 2004“, „Съвременният киносвят. Критически етюди“ (четири преработени и допълнени издания). Също така и десетките статии, рецензии, портрети, студии за българското и световно кино на страниците на специализирания и всекидневния печат у нас и в чужбина.

Изключително стойностна е и дългогодишната й работа като преподавател в НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“, където отдава знания и енергия за професионалното изграждане на поколения филмови дейци.

Творческите и научни изяви на Вера Найденова са я наложили като безспорен авторитет и са й донесли високото колегиално признание - един от „доайените“ на нашата критика, както и наградата на СБФД за студията „Към портрета на Акира Куросава“ в книгата „Нещо като автобиография или потта на жабата“, наградата за книга - теория, история и критика на Българската филмова академия - 2011 за „Съвременният киносвят. Критически етюди“ и наградата за оперативна критика и цялостен творчески принос на Българската филмова академия - 2015.

 

Одобрен е Актуализирания план за действие за държавните концесии за периода 2019 - 2020 година

 

Министерският съвет одобри приетия от Координационния съвет по концесиите Актуализиран план за действие за държавните концесии за периода 2019 - 2020 година.

Политиката за държавните концесии се определя от Министерския съвет, който одобрява приетите от Координационния съвет по концесиите Национална стратегия за развитие на концесиите и План за действие за държавните концесии и техните изменения и допълнения.

Съгласно Закона за концесиите съдържанието на Плана за действие за държавните концесии може да се изменя и допълва текущо.

Във връзка с предложение на заместник министър-председателя по икономическата и демографската политика и министър на туризма за включване и за изключване от Плана за действие на проекти за концесии за морски плажове Координационният съвет по концесиите е приел Актуализиран план за действие за държавните концесии за периода 2019 - 2020 година.

С оглед публичност и прозрачност на държавната политика в областта на концесиите одобреният от Министерски съвет Актуализиран план за действие ще бъде публикуван в информационния раздел на Националния концесионен регистър на адрес: https://nkr.government.bg/Information/GetPage/alfaf4bf-ac38-4bl8-9948-7919cc98cadl.

 

Приет е докладът за напредъка в изпълнението на мерките в Националната програма за реформи за 2020 г.

за периода от май до октомври тази година

 

Правителството прие доклада за напредъка в изпълнението на Националната програма за реформи за 2020 г. за периода май-октомври тази година. Докладът съдържа отчетна информация за изпълнението на мерките, адресиращи препоръките на Съвета на ЕС за 2020 г., както и мерките, насочени за подобряване на конкурентоспособността на икономиката и за постигане на националните цели по стратегия „Европа 2020“, която приключва през настоящата година.

За България препоръките са четири и отчитат особения контекст на пандемията от COVID-19 и задействането на общата клауза за дерогация в рамките на Пакта за стабилност и растеж, считано от 20.03.2020 г. С оглед на това, през тази година специфичните препоръки са с по-общ характер, по-целенасочени и по-малко предписателни, в сравнение с предходните години - те са в областта на фискалната политика, финансовия сектор, малките и средни предприятия, системата за социална защита, образованието и здравеопазването.

 

Системи, приложения и услуги с  изкуствен интелект ще подпомагат развитието на ключови икономически и обществени сектори

 

Системи, приложения и услуги, базирани на технологиите на изкуствения интелект ще подпомагат развитието на образованието, публичните услуги, селското стопанство, здравеопазването и околната среда. Тези сектори са очертани като приоритетни в  приетата днес Концепция за развитието на изкуствения интелект в България до 2030 г.

Документът предлага цялостна визия за развитието и използването на изкуствения интелект в България. Основава се върху стратегическите и програмни документи на Европейската комисия, които разглеждат изкуствения интелект като един от основните двигатели на цифровата трансформация в Европа.

Основната цел на концепцията е да обедини усилията по разработка и внедряване на системи с изкуствен интелект чрез създаване на научен, експертен, бизнес и управленски капацитет. Предвижда се осигуряване на модерна комуникационна и научна инфраструктура за развитие на цифрови технологии от ново поколение. Ще бъде усъвършенствана системата за образование и учене през целия живот. Ще бъде подкрепено развитието на научните изследвания и внедряването на иновации в ключови сектори, както и ще се работи за въвеждане на етична правна и регулаторна рамка, която се ползва с обществено доверие.

 

Одобрени са два стратегически документа за управлението на средствата в т.нар. „Сребърен фонд“

 

Правителството прие Дългосрочната инвестиционна политика на Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система (т.нар. „Сребърен фонд“) и Средносрочната стратегия за инвестиране на средствата на Фонда за периода 2021-2023 г.

Двата документа са одобрени от Управителния съвет на Фонда и предвиждат запазване на прилагания досега консервативен подход за управление на активите, при спазване на принципите за надеждност, ликвидност и прозрачност. Настоящите пазарни условия не предполагат реализирането на висока доходност при желаните ниски нива на инвестиционен риск, поради което най-добрата алтернатива за инвестиране на средствата на Фонда е тяхното депозиране в отделна сметка в Българската народна банка или други инструменти по сметки в нея.

Одобреният консервативен подход гарантира минимизиране на негативните ефекти и проявите на волатилност на международните капиталови пазари. Това, от своя страна, съответства на текущата пазарна среда и води до избягване на риска от намаляване средствата на Фонда, което е неприемливо от гледна точка на основната му функция.

Двата стратегически документа ще бъдат актуализирани ежегодно, в съответствие с тенденциите на финансовите пазари и при оценка на риска. Този подход позволява своевременното и адекватно предефиниране на инвестиционната политика и средносрочната стратегия на Фонда при настъпили промени в пазарната среда.

 

Правителството утвърди програма за оптимизация на разходите и структурата на Национална художествена академия - София

 

Министерският съвет утвърди Програма за оптимизация на разходите и структурата на Национална художествена академия - София за периода 2021-2023 г., чрез която ще се осигури функциониране на Академията като съвременен и културен център.

В програмата са разписани мерки, свързани с оптимизиране на структурата и разходите за персонал. През следващите години ще продължи развитието и защитата на традиционните специалности, определящи профила на училището, както и подготовката на специалисти в различни направления на консервация и реставрация на културните ценности. Заложено е надграждане на академичните традиции с иновативни образователни модели и практики във всички видове изкуства, като се разработят нови и ориентирани към съвременните търсения учебни програми.

Предвижда се разширяване на сътрудничеството на Академията с други университети и академии и създаване на съвместни бакалавърски и магистърски програми, курсове и специализации. При научноизследователски и художествено-творчески проекти студентските и докторантски изяви ще бъдат още по-активно подпомагани. Акцент в мерките е и увеличаването на приходите във висшето училище чрез привличане на чуждестранни студенти и докторанти и предоставяне на образователни услуги и проектна дейност.

За изпълнението на програмата са необходими 685 000 лева, които ще бъдат осигурени от бюджета на Министерството на образованието и науката за 2021 г., като ръководството на висшето училище се задължава да изпълнява всички описани в програмата мерки и дейности.

 

Правителството прие промени по бюджета на Министерството на земеделието, храните и горите

 

Правителството одобри промени по плановите показатели „Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2020 г.” и „Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2020 г.” по бюджета на МЗХГ. Те са във връзка с начисления по сключените многогодишни договори.

Предложеният проект на акт на Министерския съвет не води до въздействие върху държавния бюджет. Не са необходими допълнителни разходи, трансфери или други плащания по бюджета на МЗХГ за 2020 г.

 

С 2.5 млн. лв. се увеличава максималният размер на ангажиментите за разходи по бюджета на МЕ през 2020 г.

 

С 2.5 млн. лв. ще бъде увеличен максималният размер на ангажиментите за разходи по бюджета на Министерство на енергетиката през 2020 г. Това е предвидено в Постановление на Министерския съвет, одобрено на днешното му заседание. Промяната се налага във връзка със сключено споразумение между Министерството на енергетиката и Международната банка за възстановяване и развитие, според което финансовата институция ще окаже техническа помощ на България при подготовка на териториалните планове за преход във връзка със Зелената сделка в осем енергийно интензивни региона на страната - Хасково, Сливен, Ямбол, Варна, Бургас, Ловеч, Габрово и Търговище. Споразумението е на стойност 2.5 млн. лв, които ще бъдат осигурени от Оперативна програма „Добро управление" 2014 - 2020 г. Тъй като към момента проектът на Оперативна програма „Добро управление" не е одобрен, се налага промяна на поетите ангажименти за разходи на Министерството на енергетиката за 2020 г.

Със закона за държавния бюджет размерът на този показател е определен на 73.421 млн. лв., а към момента той е почти 73.787 млн. лв. след извършени корекции по бюджета.

С решение от 6 ноември 2020 г. споразумението между Министерството на енергетиката и Международната банка за възстановяване и развитие е одобрено от Министерския съвет и е предложено на Народното събрание да го ратифицира със закон.

 

Одобрени са вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по бюджета на Министерството на финансите за 2020 година

 

Правителството одобри вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на финансите за 2020 г.

Средства, в размер на 759 778 лв., се предоставят по бюджета на Националната агенция за приходите за 2020 г., за сметка на утвърдените средства по бюджета на закритата Държавна комисия по хазарта за 2020 година. Със същото постановление се увеличава показателят по чл. 9, ал. 3, т. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г. „Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2020 г.“ с 58 759 800 лв. Увеличението е свързано с обезпечаване на ангажиментите по договори със системния интегратор „Информационно обслужване“ АД за изпълнение на дейности по системна интеграция, попадащи в обхвата на чл. 7с от ЗЕУ.

Промените са в рамките на утвърдените разходи по бюджета на Министерството на финансите за 2020 г.

 С друго правителствено постановление са одобрени вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на туризма за 2020 г. Промяната засяга намаление на показател „Персонал“ на бюджетна програма „Подобряване на политиките и регулациите в сектор туризъм“ и показател „Издръжка и други текущи разходи“ на бюджетна програма „Развитие на националната туристическа реклама и международно сътрудничество в областта на туризма“, и увеличение на показатели: „Персонал“ и „Издръжка и други текущи разходи“ на програма „Администрация“. Предлаганите промени са в рамките на утвърдените разходи по бюджета на Министерството на туризма за 2020 г. и не водят до неговото увеличение, в т.ч. и на разходите по показател „Персонал“. Постановлението се приема на основание чл.109, ал.1 от Закона за публичните финанси.

Вътрешнокомпенсирани промени се правят и по бюджета на Министерство на земеделието, храните и горите за 2020 г. С промяната се цели разплащане на възникнали задължения по бюджетната сметка на ведомството.

Одобрени са също вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерския съвет, като промените са в рамките на утвърдените разходи по бюджета на МС за 2020 г.

 

Правителството прие Решение за одобряване на финансирането на публична общинска инфраструктура по ЗНИ на Община Плевен

 

Министерският съвет прие Решение за одобряване на финансирането на публична общинска инфраструктура по реда на Закона за насърчаване на инвестициите (ЗНИ).

От бюджета на Министерството на икономиката на Община Плевен ще се предоставят средства за изграждане на елементи от общинска пътна инфраструктура за „Основен ремонт и реконструкция на общински път, свързващ републикански път I-3 „Бяла - Ботевград" при км. 92+774 - ляво с общински път -по КККР з-ще гр. Плевен, община Плевен", до границите на имота, в който ще се изпълнява сертифицирания по ЗНИ инвестиционен проект на „Глас България" АД. Проектът е за „Разширяване и модернизация на производствения процес на завод Рубин". Инвестиционният проект предвижда разширяване на осъществяваната до момента стопанска дейност, а именно производство на опаковки и домакинско стъкло. Инвестицията е на стойност 38 525 526.38 лв.

Предлага се държавата да предостави целево финансови средства в размер до 758 665 лева с ДДС (от бюджета на Министерството на икономиката за 2020 г.) на община Плевен.

Средствата са за основен ремонт на съществуваща пътна връзка между обслужващ общински път и главен път I-3/E 83 Околовръстен път на Плевен, местност Витска Ялия. Пътната отсечка е с дължина 500 м. и спестява преминаването през с. Ясен или промишлената зона на гр. Плевен за излизане на главния път, като намалява трасето с около 5 км.

Ползватели на пътната отсечка ще са всички клиенти и доставчици на предприятията в района, както и всички граждани на община Плевен, пътуващи по това направление.

 

Правителството одобри проект за безвъзмездно придобиване на сгради в Украйна, в които е живял Христо Ботев

 

Министерският съвет одобри проект за безвъзмездно придобиване от българската държава чрез дарение на сгради в Украйна, в които е живял Христо Ботев през 1866-1867 г. Предвижда се постройките да бъдат обявени за публична държавна собственост и да се предоставят за управление на Министерството на образованието и науката.

През 2015 г. имотът, който се намира в село Задунаевка, Одеска област, е пререгистриран от държавен нотариус вследствие на сключени договори за дарение между собственика им Мария Вакаренкова и Димитър Тучков - тогава действащ Генерален консул на Република България в Одеса. След реконструиране на постройките Димитър Тучков е заявил желание да дари безвъзмездно имота на българската държава.

Средствата за покриване на разходите за управление на сградите ще се осигурят от бюджета на МОН или ще се предвидят по Националната програма „Роден език и култура зад граница“. Предстои да бъдат разгледани възможностите, които предоставя украинското законодателство за използването и опазването им.

Посвещаването на постройките на делото и живота на Христо Ботев са продиктувани от възможността за запазване и популяризиране на културното наследство на България извън пределите на страната, както и за съхранение на историята сред българската диаспора в Украйна.

 

Правителството се разпореди с имоти

 

Министерският съвет прие решение за безвъзмездно предоставяне за управление на част от групова археологическа недвижима културна ценност - публична държавна собственост, на община Момчилград за срок от 10 години. Частта от груповата археологическата недвижима културна ценност „Скално светилище“, част от „Култов център - Татул“ е с обща площ 4211.00 кв. м. и се намира в област Кърджали, община Момчилград, село Татул, местност „Землище на село Татул“. Предоставянето на недвижимата археологическа културна ценност ще подпомогне за популяризирането, социализирането и развитието на археологическия обект. Дейностите, свързани с опазване на културната ценност и осъществяването на други научни, културни, образователни и туристически дейности ще се извършват в съответствие с изискванията на Закона за културното наследство от Регионалния исторически музей в град Кърджали.

Съгласно друго правителствено решение имоти - публична държавна собственост се обявяват за имоти - частна държавна собственост. Имотите са с предоставени права за управление на Министерство на отбраната и с отпаднала необходимост за ведомството и Българската армия. Като имоти - частна държавна собственост, с тях могат да се извършват разпоредителни действия, съгласно Закона за държавна собственост /ЗДС/ и Правилника за прилагане на ЗДС. Обектите със сменен статут се намират в гр. Самоков (област Софийска), с. Чарган (област Ямбол), гр. Хасково (област Хасково) и с. Лозарево (област Бургас).

За частна държавна собственост са обявени две сгради, разположени в гр. Сеново, община Ветово, област Русе и с. Синдел, община Аврен, област Варна. Правителството даде съгласието си те да бъдат премахнати от активите на Национална компания „Железопътна инфраструктура“ заради отпадналата необходимост от използването им, както и лошото им конструктивно състояние. В сградите не са разположени обекти на железопътната инфраструктура, съгласно § 1, т. 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за железопътния транспорт. Тяхното премахване е необходимо за изпълнение на проекти, изпълнявани от Национална компания „Железопътна инфраструктура“.

Община Дупница получава правото на собственост върху държавен имот с площ 57 838 кв. м в землището на гр. Дупница. Имотът е необходим за изпълнение на проект, който включва закриване и рекултивация на общинското депо за неопасни отпадъци в местност „Злево“. Дейностите се финансират по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г. Основната цел на проекта е подобряване на екологичните характеристики на района, предотвратяване на отрицателните въздействия върху компонентите на околната среда и произтичащите от тях рискове за здравето на населението.

На министъра на младежта и спорта се възлага да сключи договор за покупка на идеални части от имот в полза на държавата. С проекта на Решение на МС се възлага на министъра да придобие 77,13 на сто идеални части от имот, намиращ се в област Благоевград, в землището на гр. Якоруда, в местност Трещеник, ведно с построената в имота масивна сграда, представляваща туристическа хижа „Хотел Трещеник” с РЗП от 2 320 кв.м. Имотът е собственост на Сдружение „Български туристически съюз“ (БТС). Поради невъзможността БТС да погаси натрупани през минали години финансови задължения към Министерството на младежта и спорта, които са в размер на 1 650 609,98 лв., се предлага тяхното пълно уреждане да стане по схемата „дълг срещу собственост“.

 

Одобрен е проект на Протокол за изменение на Споразумението с Румъния относно презгранични операции за Air Policing

 

Правителството одобри проект на Протокол за изменение на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Румъния относно презгранични операции за Air Policing като основа за водене на преговори.

Измененията и допълненията имат за цел да регламентират възможността за изпълнение на презгранични операции за Air Policing от самолети от „трета страна“ - членка на НАТО, изпълняваща мисия по усилен Air Policing на територията на Република България или Румъния.

С решението се упълномощава заместник - министъра на отбраната Атанас Запрянов да проведе преговорите и да подпише Протокола от името на правителството на Република България при условие за последваща ратификация.

Приемането на решението не води до пряко или косвено въздействие върху държавния бюджет.

 

Одобрено е краткосрочно разсрочване на дължимите вноски по дълга на Афганистан към страната ни

 

Одобрен е проект на Споразумение за изменение на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Ислямска република Афганистан, подписано на 17 септември 2014 г., уреждащо дълга на Афганистан към страната ни, като основа за водене на преговори.

Споразумението се изменя във връзка с инициативата на държавите от Г-20, подкрепена от Парижкия клуб, за временно спиране обслужването на дълговете на най-бедните страни до 30 юни на 2021 г. Целта е подпомагане на Афганистан, като страна с ниски доходи, при преодоляването на пандемията от COVID-19, и свързаните с това здравни, социални и икономически последици. Инициативата е една от основните мерки в Плана за действие на Г-20, приет по време на виртуална среща на министрите на финансите и управителите на централните банки на държавите от Г-20, проведена на 15.04.2020 г. и допълнена на 14 октомври 2020 г. Тя е приложима за повече от 70 държави, подходящи за получаване на помощ от Международната асоциация за развитие от Групата на Световната банка (IDA), както и за „най-слабо развитите страни“, според определението на Организацията на обединените нации.

Споразумението предвижда временно, до 30 юни 2021 г., да бъдат преустановени както плащанията по главницата, така и лихвените плащания, договорени в Споразумението между Афганистан и България от 2014 г., но не освобождава страната-длъжник от задължението да изплати дълга си в рамките на първоначално договорения период - до 30 април 2024 г.

Споразумението между правителството на Република България и правителството на Ислямска република Афганистан от 2014 г. предвижда уреждане на афганистанския правителствен дълг в размер на 50 626 256, 77 щ.д. по спогодби за икономическо сътрудничество и за предоставяне на кредит, сключени в периода 1974-1986 г. То е утвърдено с Решение № 720 на Министерския съвет от 2014 г.

 

Продължава участието на страната ни в проекта „Традуки“

 

Министерският съвет одобри проект на Рамково споразумение за проекта „Традуки“ относно подкрепа и посредничество за проекти в областта на превода в Югоизточна Европа.

„Традуки“ представлява Европейска мрежа за литература и книги. В повечето европейски държави програмите за превод вече са неразделна част от националните програми и инициативи, насочени към популяризиране и разпространение на литературата и културата на страните. Европейската мрежа „Традуки“, създадена през 2008 г., излиза извън тази рамка, избирайки международен и многостранен подход, като добавя наднационални аспекти към подкрепата за преводите и литературата. „Традуки“ се фокусира върху обмена между немскоезичната литература и литературата на страните от Югоизточна Европа, както и върху литературния обмен в рамките на Югоизточна Европа.

До 31 декември 2020 г. в проекта „Традуки“ участват пълноправно Федералното министерство за европейските и международни дейности на Република Австрия, Министерството на външните работи на Федерална република Германия, Швейцарската културна фондация „Про Хелвеция“, КултурКонтакт Австрия (по възложение на Федералното канцлерство на Република Австрия), Гьоте институт, Фондация „С. Фишер“ (Берлин), Словенската агенция за книгата, Министерството на културата на Република Хърватия, Департамент „Култура” в правителството на Княжество Лихтенщайн, Културната фондация на Княжество Лихтенщайн, Министерството на културата на Република Албания, Министерството на културата и информацията на Република Сърбия, Министерството на културата на Румъния, Министерството на културата на Черна гора, Лайпцигският панаир на книгата, Министерството на културата на Република Северна Македония и Министерството на културата на Република България.

Настоящото споразумение предвижда присъединяването на Великото херцогство Люксембург към проекта „Традуки“ от 1 януари 2021 г.

От присъединяването си към „Традуки“ досега България участва последователно в четири сесии за кандидатстване и оценяване на проекти. Преди присъединяването, когато страната ни е само участник, а не равноправен член на програмата, са били подкрепяни спорадично и малко на брой български проекти. Още след първата сесия, в която България участва като равноправен партньор, българските кандидатури, както и успеваемостта на проектите ни, се увеличават. Това е доказателство за ролята на членството ни в „Традуки“ и за възможността да участваме равноправно в обсъждането и оценяването на кандидатурите, чийто резултат е увеличаване на броя на одобрените български проекти.

С подписването на настоящото Рамковото споразумение, Министерство на културата на Република България ще продължи участието си в проекта за периода 1 януари 2021 г. - 31 декември 2023 г.

 

Одобрени са резултатите от неформалната видеоконференция на Съвета на ЕС по образование, младеж, култура и спорт

(части „Младеж“ и „Спорт“)

 

Министерският съвет одобри резултатите от българското участие в неформалната видеоконференция на Съвета на ЕС по образование, младеж, култура и спорт (части „Младеж“ и „Спорт“), проведена на 30 ноември и 1 декември. Министрите обсъдиха темата „Младежка мобилност по време на пандемията от COVID-19 и след това - съживяване на международния младежки обмен и трансграничните доброволчески дейности“. Държавите членки припознават ролята на виртуалните младежки обмени като способ за осъществяване на тези дейности по време на пандемията, като същевременно отчитат, че дейностите в цифрова среда не могат да заменят напълно физическите мобилности.

Министрите дискутираха и по темата „Международните спортни събития по време на пандемията от COVID-19“. Обменът на мнения открои различни предизвикателства пред организирането на международни спортни събития, сред които ограничена международна мобилност, усложнена логистика, стриктни хигиенни протоколи и различни правила за тестване и карантина в държавите. Беше обърнато специално внимание на негативното въздействие на пандемията от COVID-19 върху спорта във финансов аспект.

Съветът на ЕС по околна среда ще проведе заседание на 17 декември 2020 г. в Брюксел. В рамките на заседанието се очаква министрите да постигнат общ подход по две законодателни предложения - Европейския законодателен акт за климата и проекторегламента за изменение на Регламент (ЕО) № 1367/2006 относно прилагането на разпоредбите на Орхуската конвенция за достъп до информация. Предвижда се Съветът да обсъди и приеме два проекта на заключения - „Да направим възстановяването кръгово и зелено” и  Цифровизацията в полза на околната среда“, както и да проведе обмен на мнения по Стратегията на ЕС за устойчивост в областта на химикалите: По пътя към нетоксична околна среда. В дневния ред е предвидено и одобряването на актуализиран Национално определен принос на ЕС (NDC), който до края на 2020 г. да бъде депозиран в Секретариата на Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата.

На днешното правителствено заседание бяха одобрени също рамкови позиции на Република България относно предложения на ЕК за: Регламент за управление на убежището и миграцията; Регламент относно въвеждане на предварителна проверка (скрининг) на граждани на трети страни на външните граници и Регламент за справяне със ситуации на криза и форсмажорни обстоятелства в областта на миграцията и убежището. Рамковите позиции се отнасят до новия Пакт по миграцията и убежището на ЕК.

 

Концесионният договор за добив на гнайсошисти от находище „Воденицата- 5” ще бъде прекратен

 

Концесионният договор за добив на скалнооблицовъчни материали - гнайсошисти, от находище „Воденицата-5" ще бъде прекратен по взаимно съгласие на страните. Това реши Министерският съвет на днешното си заседание, одобрявайки искането от концесионера за това. Находище „Воденицата-5" се намира на територията на община Ивайловград, област Хасково. През м. декември 2006 г. за него е сключен концесионен договор с „Булгнайс" ООД, гр. Ивайловград.

Съгласно друго правителствено решение, софийското дружество „Ейч Би Минералс" ООД е новият концесионер на находище „Богданово - запад", от което се добиват строителни материали - варовици. Това реши Министерският съвет, одобрявайки поисканата от предишния концесионер промяна. Находище „Богданово - запад" се намира на територията на община Средец, област Бургас. Концесията за него е предоставена през юли 2008 г. за 25 години на „Строителни материали" АД. С днешното решение на МС правата и задълженията по предоставената концесия се прехвърлят изцяло на „Ейч Би Минералс" ООД. Условията по концесионния договор остават без промяна. Възможността за прехвърляне на права и задължения по предоставена концесия е регламентирана в чл. 25, ал. 2 от Закона за подземните богатства.

Правителството реши също така, че софийското дружество „Имвар“ ООД ще добива строителни материали - варовици и алевролити, от находище "Идилево", разположено в землището на с. Добромирка, област Габрово. С днешното правителствено решение дружеството е определено за концесионер на находището. Концесионната площ е с размер от 75.3 дка. На база на количествата утвърдени запаси и предвидения средногодишен добив, концесията се предоставя за срок от 35 години. През този период дружеството планира инвестиции в размер на 386 хил. лв. за обезпечаване на производствената си дейност. За срока на действие на концесията се очаква постъпленията от концесионни плащания да надхвърлят 400 хил. лв. с ДДС. По закон тези приходи постъпват в държавния бюджет и в бюджета на общината по местонахождение на концесионната площ - в случая това е община Севлиево.

 

Утвърдени са разходите за командировки в страната за третото тримесечие на 2020 г.

 

Правителството утвърди разходите за командировки в страната за третото тримесечие на 2020 г. на министрите и заместник-министрите, на областните управители, на председателите на държавни комисии, агенции и институции.

За командировки на министрите и заместник-министрите в страната са изразходвани общо 11 880,72 лв., за командировки на председателите на държавни агенции и техните заместници – 3 084,09 лв., за командировки на областни управители – 2 985,80 лв. и за командировки на председатели и членове на държавни комисии – 375 лв. За командировки на ръководители на държавни институции по чл. 19, ал. 4 от Закона за администрацията не са извършени разходи.

 

Правителството утвърди датите на религиозните празници през 2021 г. на вероизповеданията, различни от източноправославното

 

По предложение на ръководствата на религиозните общности в България правителството определи дните на религиозните празници през 2021 г. на вероизповеданията, различни от източноправославното. Съгласно Кодекса на труда и Закона за държавния служител, служителите и работниците, които изповядват тези вероизповедания, могат да ползват, по свой избор, част от платения си годишен или неплатен отпуск за религиозните празници.

Празниците на Католическата църква у нас са 5 април - вторият ден от Възкресение, 29 юни - „Св. Св. Апостоли Петър и Павел“, 1 ноември - „Вси Светни“ и 8 декември - Непорочното зачатие на Света Богородица.

Мюсюлманското вероизповедание ще празнува Рамазан байрам - на 12, 13 и 14 май, Курбан байрам на 20 и 21 юли и Рождението на Мохамед - 17 октомври.

За религиозната общност на евреите празниците са на 29 март - Песах, 17 и 18 май - Шавуот, 7 и 8 септември - Рош Ашана и 16 септември - Йом Кипур.

Арменската апостолическа православна света църква ще празнува Рождество Христово на 6 януари, 28 март - Цветница, 4 април - Възкресение Христово, 11 юли - Преображение Господне, 15 август - Успение Богородично, 12 септември - Кръстовден.

Празничните дни за обществото „Бяло братство” са 22 март - Ден на пролетното равноденствие, раждането на Учителя Петър Дънов - 12 юли, Съборните дни - 19, 20 и 21 август, и Денят на Учителя - 27 декември.

Църквите на адвентистите от Седмия ден ще празнуват шест съботни дни, ако според трудовия им или служебен договор са задължени да работят в тези дни.

Празници за Общество за Кришна съзнание са Гаура Пурнима на 28 март, Рама Навами - 21 април, Нарасимха Чатурдаши на 25 май, Кришна Джанмапггами на 30 август, Ратха Ятра - на 18 септември.

Последователите на Диамантен път на будизма - България, ще празнуват на 26 май - Весак (ден на раждането, просветлението и паранирваната на Буда Шакямуни).

Свидетелите на Йехова в България отбелязват Възпоменанието на смъртта на Исус Христос на 27 март.

Евангелските църкви ще празнуват 31 октомври деня на Реформацията.

За празници на Будистката общност в България са определени: 12 февруари - Нова година, 8 април - Денят на Буда (Весак), 24 юли - Денят Дхарма и 8 декември - Денят Бодхи.

Бахайска общност в България - 20 март Ноу Руз, 20 април - Резван, 23 май - декларацията на Баб, 28 май - възнесението на Бахаулла, 9 юли - Мъченическата смърт на Баб, Рождението на Бахаулла - 7 ноември.

 

Променят се утвърдените максимални размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2020 г. по бюджета на МО

 

Министерският съвет прие постановление за извършване на промени на утвърдените със Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г. максимални размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2020 г. по бюджета на Министерството на отбраната.

Извършени са промени на утвърдения с чл. 11, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г. показател по бюджета на Министерството на отбраната максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2020 г., със сумата 199 982 хил. лв., в съответствие със сключените договори.

 

Министерският съвет одобри 3 078 238 лева за изпълнение на дейности по 9 национални програми за развитие на образованието

 

Правителството отпусна 3 078 23 8 лева за осигуряване на дейностите по 9 национални програми, свързани с развитие на образованието. С тях ще се финансират дейности за модернизиране на професионалното образование чрез обновяване на материалната среда, създаване на учебни програми и планове, както и на помагала. Ще се подкрепи и обмена на иновации между училищата, обучението на ученици по програмиране, както и квалификации на учители в предприятия.

Отпускат се и суми за изплащане на възнаграждения на наставници на новоназначени учители, които учат във виеше училище за придобиване на квалификация „учител“, както и възнаграждения на заместващи учители.

Средствата са предвидени по националните програми „Осигуряване на съвременна образователна среда”, „Обучение за ИТ кариера”, „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование”, „Роден език и култура зад граница”, „Без свободен час”, „Мотивирани учители”, „Бизнесът преподава”, „Иновации в действие” и „Разработване на учебни помагала и на методически ръководства, оценяване и одобряване на проекти на учебни помагала за подпомагане на обучението, организирано в чужбина, на проекти на учебници и на проекти на учебни комплекти“.

 

Актуализира се НП „Изграждане на училищна

STEM среда“

 

113 училища, кандидатствали по Националната програма „Изграждане на училищна STEM среда“, ще получат възможност за ново класиране за изпълнение на дейностите през 2021г. Това предвижда одобрената от правителството актуализация на програмата.

С изменението се осигурява възможност да бъдат разгледани техните предложения след предоставяне на доразвити идейни проекти.

По националната програма през тази година са одобрени 150 училища в страната, които получават финансиране за изграждане на STEM центрове.

 

1300 лева ще бъде минималната работна заплата за най-ниската академична длъжност

 

1300 лв. ще бъде минималната месечна работна заплата за най-ниската академична длъжност в държавните висши училища от 1 януари следващата година, реши правителството.

За определяне на размера бяха проведени редица консултации между Министерството на образованието и науката, Съвета на ректорите, Националния браншов синдикат „Виеше образование и наука“ при КНСБ и Синдикат „Виеше образование“ при КТ „Подкрепа“. Партньорите се обединиха около виждането, че заплатите на младите преподаватели не трябва да изостават от тези на учителите в средните училища.

С Определянето на минималния размер на възнаграждението се цели да бъдат привлечени повече висококвалифицирани и мотивирани млади преподаватели. Едновременно с това ще се осигури съчетание на качественото обучение с личностно удовлетворение от преподаването и от възможностите за академично израстване.

 

Одобрено е споразумение за изменение на междуправителственото споразумение

относно прехвърлянето и взаимното използване на вноски в Единния фонд за преструктуриране

 

Със свое решение правителството одобри Споразумение за изменение на Споразумение относно прехвърлянето и взаимното използване на вноски в Единния фонд за преструктуриране между Кралство Белгия, Република България, Чешката Република, Кралство Дания, Федерална Република Германия, Република Естония, Ирландия, Република Гърция, Кралство Испания, Френската Република, Република Хърватия, Италианската Република, Република Кипър, Република Латвия, Република Литва, Великото Херцогство Люксембург, Унгария, Република Малта, Кралство Нидерландия, Република Австрия, Република Полша, Португалската Република, Румъния, Република Словения, Словашката Република и Република Финландия (Междуправителственото споразумение), което е ратифицирано със закон на 8 ноември 2018 г., ДВ, бр. 96 от 2018 г. Споразумението подлежи на ратифициране от Народното събрание със закон.

Със Споразумението се ревизира член 5, параграф 1 от действащото споразумение, като се определят условията и реда за взаимно използване на извънредни последващи вноски.

Изменението на Междуправителственото споразумение цели да се осигури взаимно използване на извънредните последващи вноски, което би улеснило гладкия преход от структуриран в подразделения фонд към такъв, чиято структура е изцяло изградена върху взаимното използване на средствата. То налага стартирането на нова процедура по подписване и ратификация от всички страни по него. Определената дата за подписване на Споразумението е 27 януари 2021 г., в рамките на заседанието на постоянните представители на държавите членки към Европейския съюз.

Единният механизъм за преструктуриране (ЕМП) е вторият стълб на Банковия съюз, който цели да осигури централизирано преструктуриране на проблемни банки, като разходите за данъкоплатците и реалната икономика бъдат сведени до минимум. Ключов елемент на ЕМП е създаването на Единен фонд за преструктуриране (ЕФП), финансиран от банковия сектор. ЕФП е създаден и функционира от 1 януари 2016 г.

На заседанието на еврогрупата в разширен формат на 30 ноември 2020 г. бе взето политическо решение за по-ранното въвеждане на общия защитен механизъм на Единния фонд за преструктуриране в Банковия съюз, който механизъм ще започне да функционира от началото на 2022 г. Общият защитен механизъм на Единния фонд за преструктуриране е под формата на кредитна линия от Европейския механизъм за стабилност. Механизмът е крайна мярка и представлява допълнителна защита, която ще е на разположение в случай на недостиг на средства във Фонда. Той ще укрепи и допълни стълба за преструктуриране на Банковия съюз и ще гарантира запазването на финансовата стабилност. Предоставените средства по линия на общия защитен механизъм изцяло ще бъдат възстановени от вноски на банките.

 

Министерският съвет одобри позицията на Република България по дело С-510/20 пред Съда на Европейския съюз

 

Министерският съвет одобри позицията на Република България по дело С- 510/20 пред Съда на Европейския съюз. Делото е образувано въз основа на искова молба на Европейската комисия във връзка с неизпълнение на задълженията на България по Директива 2008/56/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 17 юни 2008 година за създаване на рамка за действие на Общността в областта на политиката за морска среда (Рамковата директива).

Относно твърдяното неизпълнение на чл. 5 от Рамковата директива, Република България сочи, че е изпълнила задълженията си за разработване на първоначална оценка на състоянието на морската околна среда, дефинициите за добро състояние на морската околна среда и набелязването на екологични цели и свързаните с тях индикатори, представляващи първата част от морската стратегия на страната, за което е докладвано на ЕК.

Към настоящия момент България не е извършила и съответно докладвала актуализацията на морската си стратегия, съгласно чл. 17 параграфи 2 и 3 от Рамковата директива, като неизпълнението на това задължение се дължи на фактори и обстоятелства, поставящи страната в невъзможност да изпълни ангажиментите си при спазване на разпоредбите на националното и европейското законодателство.

В заключение, България моли Съда на Европейския съюз да отхвърли предявения иск на Европейската комисия като неоснователен или да уважи иска частично единствено в частта му относно неизпълнение на задълженията по чл. 17, параграф 2 и 3 от Директива 2008/56/ЕО и да го отхвърли в останалата му част, като осъди Европейската комисия да заплати съдебните разноски.

 

Отпускат се 2.5 млн. лв. за финансиране на разходи за ДДС по одобрени проекти на общини

по Програмата за развитие на селските райони

 

Министерският съвет одобри вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Държавен фонд „Земеделие" за 2020 г. в размер на 2.5 млн. лв. Средствата са необходими за извършване на плащания за финансиране на разходи за данък върху добавената стойност на общини по одобрени за подпомагане проекти по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.

 

Правителството изплати обезщетения на пострадали от забавено правосъдие

 

Допълнителни разходи в размер на 81 200 лв. по бюджета на Министерството на правосъдието бяха одобрени днес от Министерски съвет. Сумата е предназначена за възстановяване на направените от министерството разходи по изплащане на обезщетения на граждани и юридически лица, пострадали от бавно правосъдие.

Това е общият размер на сумата, изплатена от 1 октомври до 7 декември 2020 г. от бюджета на Министерството на правосъдието по сключени споразумения за нарушени права за разглеждане и решаване на делата им в разумен срок.

Изплащането на обезщетения за вреди от бавно правосъдие се извършва по реда на Глава трета „а“ от Закона за съдебната власт. Заявления срещу актове, действия или бездействия на органите на съдебната власт, с които се нарушава правото на разглеждане и решаване на делото в разумен срок, могат да подават страни по приключени граждански, административни и наказателни производства, както и обвиняеми, пострадали или ощетени юридически лица по прекратени досъдебни производства. Заявленията се разглеждат от специализирано звено на Инспектората към Висшия съдебен съвет, където се извършва проверка на обстоятелствата, а произнасянето по преписката се дължи в 6-месечен срок от постъпването на заявленията. Ако бъде преценено, че правото на заявителя на правосъдие в разумен срок е било нарушено, министърът на правосъдието или посочено от него лице определя размера на обезщетението, съобразно практиката на Европейския съд по правата на човека и предлага сключване на споразумение със заявителя.

Средствата, необходими за изплащане на сумите по сключените споразумения, са планирани в централния бюджет.

 

Всички уреди за дялово разпределение, монтирани след 25 октомври 2020 г., трябва да бъдат с дистанционно отчитане

 

Всички уреди за дялово разпределение, които се монтират след 25 октомври 2020 г., трябва да бъдат с дистанционно отчитане. Това е записано в измененията на Закона за енергийната ефективност, с които се променя Законът за енергетиката. Текстовете бяха приети на днешното заседание на Министерския съвет. С тях се регламентира и представянето на потребителите на информация за фактурирането и потреблението на природен газ.

С измененията в българското законодателство се транспонират променените през 2018 г. директиви относно енергийните характеристики на сградите и относно енергийната ефективност. Целта на одобрения от МС проект е да допринесе за постигането на заложените цели в Интегрирания план в областта на енергетиката и климата на Република България 2021 - 2030 г.

За постигането на високо енергийно ефективен и декарбонизиран сграден фонд, проектозаконът предвижда разработването на дългосрочна национална стратегия за обновяване на жилищните и нежилищните сгради, с хоризонт на изпълнение 2050 г.

Според новите правила, обществените сгради в експлоатация с разгъната застроена площ над 250 кв. м., които разполагат с инсталации за отопление или с комбинирани системи за отопление и вентилация с полезна номинална мощност над 290 kW следва да бъдат оборудвани със системи за сградна автоматизация и управление, когато това е технически осъществимо и икономически целесъобразно.

Проектът регламентира също и определянето на национална цел за енергийна ефективност за 2030 г. За подпомагане на нейното изпълнение се въвежда схема за задължения за енергийни спестявания, както и алтернативни мерки. Нов момент в проекта е включването на търговците на течни горива за транспортни цели в обхвата на задължените лица за постигане на енергийни спестявания. За периода 2014-2020 г. те бяха изключени от схемата за задължения.

Във връзка с официално уведомително писмо от Генерална дирекция „Енергетика" на ЕК за нарушение по изпълнението на различни разпоредби на директивата относно енергийната ефективност, е прецизирана разпоредбата от закона, свързана с отчитане изпълнението на индивидуалните годишни цели на задължените лица по чл. 14, ал. 4 от ЗЕЕ. Предприятията, извършващи производство, пренос, разпределение и доставка на енергия, вече ще подлежат на задължителни обследвания за енергийна ефективност, гласи друга промяна в закона. Досега те бяха изключени от обхвата на тази дейност.

 

Правителството одобри промени в Закона за гражданското въздухоплаване

 

Правителството одобри Закон за изменение и допълнение на Закона за гражданското въздухоплаване. С промените се актуализира националната уредба съгласно законодателството на Европейския съюз в областта на гражданското въздухоплаване. 

Изготвени са нови разпоредби по отношение авиационната сигурност, с които се създават конкретни основания за осъществяването на административен контрол. Законопроекта предвижда издаването на наредба за условията и реда за експлоатация на безпилотни въздухоплавателни системи и надзора над техните оператори. В проекта на наредба ще бъдат предвидени административните производства по регистрация на оператори на безпилотни летателни системи, обучение и издаване на свидетелства на дистанционно управляващи пилоти, опериране в определени географски зони и др. В наредбата ще се конкретизират правомощията на компетентния орган.

В закона се въвежда нов термин „международни летища за обслужване на авиация с общо предназначение“. Това ще даде възможност на някои малки летища, които към настоящия момент са летателни площадки, ако разполагат с подходящо оборудване и отговарят на изискванията съгласно нормативната уредба, да могат да обслужват международни полети от авиацията с общо предназначение. В последните години се наблюдава нарастващ брой въздухоплавателни средства от общата авиация, които излитат, кацат и престояват за местодомуване на големите летища. С предлаганото изменение част от международните полети с нетърговска цел за собствени нужди и собствена сметка с леки въздухоплавателни средства ще се прехвърлят на по-малки летища.

Създават се разпоредби за правата на пътниците. Една от промените е свързана с приемане на срок за предявяване на иск срещу превозвачите, който да е един и същ както за вътрешните, така и за международните полети. Така се избягва дискриминирането на пътниците по отношение упражняване на техните права пред въздушните превозвачи.

Създават се също така административнонаказателни разпоредби в областта на авиационната сигурност, с които да се постига по-висока степен на контрол. Създават се и разпоредби за приемане на мерки за трансформация на модела на административното обслужване.

 

Правителството одобри проект на Закон за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки

 

Правителството прие Решение за одобряване на проект на Закон за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки.

Проектът на закон цели да въведе в българското законодателство изискванията на Директива (ЕС) 2019/770 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2019 г. за някои аспекти на договорите за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги (OB, L 136/1 от 22 май 2019 г.) и на Директива (ЕС) 2019/771 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2019 година за някои аспекти на договорите за продажба на стоки, за изменение на Регламент (ЕС) 2017/2394 и на Директива 2009/22/ЕО и за отмяна на Директива 1999/44/ЕО (OB, L 136/28 от 22 май 2019 г.).

Проектът на Закон за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки урежда предоставянето на цифрово съдържание и цифрови услуги, определя изисквания за съответствие, на които трябва да отговарят цифровото съдържание, цифровите услуги и стоките, съдържащи цифрови елементи, модернизира и адаптира съществуващата правна рамка за продажба на стоки към спецификата на цифровата икономика и др.

Предложения проект ще запълни съществуващия правен вакуум в тази област, така че потребителите да бъдат защитени при използване на цифрово съдържание и цифрови услуги и при продажбата на стоки. С него търговците ще разчитат на стабилна договорноправна среда при предоставянето на цифрово съдържание и цифрови услуги и при продажбата на стоки.

 

Правителството прие промени в наредба към Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети

 

Правителството прие промени в Наредбата за публичния регистър на операторите, които извършват дейности по приложение №1 от Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети (ЗОПОЕЩ).

С новите разпоредби се отстранява противоречие между текстове в закона и наредбата. Решават се и практически проблеми при прилагането й относно оправомощаване на лица от министъра на околната среда и водите за даване на указания по наредбата, регламентира се начинът на депозиране и видът на декларацията за достоверност на данните, която се предоставя от операторите по ЗОПОЕЩ.

Приети са допълнения, с които се регламентира възможност за интеграция с външни информационни системи, които предоставят информация, свързана със закона. По този начин ще се облекчат органите на изпълнителната власт, които от една страна поддържат собствени регистри, а от друга следва да изпълнят задължението си да представят информация за вписване в публичния регистър по закона. Промяната ще облекчи вписването и актуализацията на информационната система за управление и поддържане на публичния регистър по ЗОПОЕЩ.

 

Правителството прие Постановление за приемане на Правилник за структурата, устройството и дейността,

правомощията и задълженията на органите за управление на ДП „Държавна петролна компания“

 

Министерският съвет прие Постановление за приемане на Правилник за структурата, устройството и дейността, правомощията и задълженията на органите за управление на Държавно предприятие „Държавна петролна компания".

На 21.07.2020 г. в брой 65 на Държавен вестник беше обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за държавните резерви и военновременните запаси. С §2 на този закон е създадена Глава втора „а" „Държавно предприятие „Държавна петролна компания", чиито разпоредби регламентират образуването на юридическо лице със седалище София, със статут на държавно предприятие по смисъла на чл. 62, ал. 3 от Търговския закон. Предметът му на дейност е създаване, съхраняване, опазване, обновяване и продажба на държавните резерви и военновременните запаси от нефт и нефтопродукти по този закон. Създаване, съхраняване, обновяване и продажба на запаси от нефт и нефтопродукти по чл. 2, ал. 1 и 2 от Закона за запасите от нефт и нефтопродукти, както и управление, поддръжка, експлоатация и изграждане на петролни бази за съхранение на резерви и запаси от нефт и нефтопродукти.

Предвижда се Управителният съвет на Държавно предприятие „Държавна петролна компания" да се състои от 3 членове, в това число председател, изпълнителен директор и заместник изпълнителен директор. Членовете на управителния съвет и изпълнителният директор на ДПДПК ще се назначават от министъра на икономиката по реда и при условията на Закона за публичните предприятия, Правилника за неговото прилагане и приложимото законодателство.

В предлагания проект на Правилник се предвижда държавното предприятие да бъде структурирано в Главно управление, включващо в себе си една главна дирекция - "Резерви и запаси от нефт и нефтопродукти", една дирекция „Административно, финансово, информационно и правно осигуряване", служител по сигурността на информацията и финансов контрольор. Към Главната дирекция се предвиждат териториални звена - петролни бази за съхранение на резерви и запаси от нефт и нефтопродукти.

 

Изменя се Наредбата за радиационна защита във връзка с хармонизирането

на националното законодателство с европейски разпоредби

 

Министерски съвет прие Постановление за изменение и допълнение на Наредбата за радиационна защита. С Постановлението се правят промени във връзка с хармонизиране на националното законодателство в областта на радиационната защита с разпоредбите на Директива 2013/59/Евратом и осигуряване защита на здравето на населението от опасностите, произтичащи от въздействието на йонизиращи лъчения.

С промените се създава възможност предприятията да възлагат на външни лица извършване на радиационни измервания, предвидени в програмите за радиационен мониторинг за обекти с източници на йонизиращи лъчения.

Въвежда се изискване предприятията да уведомяват министъра на здравеопазването и председателя на Агенцията за ядрено регулиране в случай на превишаване на разрешени газообразни и/или течни радиоактивни емисии.

Конкретизират се изискванията за изготвяне на планове и програми за оценка на здравния риск при ситуации на съществуващо облъчване, като Националният център по радиобиология и радиационна защита ще оценява здравния риск, когато са установени радиоактивни замърсявания и ще дава препоръки за радиационна защита.

 

Министерският съвет одобри вътрешнокомпенсирани промени по бюджета на Министерството на енергетиката

 

Министерският съвет одобри вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по бюджетни програми в бюджета на Министерството на енергетиката. С приетото постановление се увеличават разходите по бюджетна програма „Администрация", за сметка на бюджетна програма „Подобряване на процесите на концесиониране и управление на подземните богатства и геоложките изследвания". Не се променя общият размер на утвърдените разходи в бюджета на МЕ за 2020 година. Измененията се налагат, за да бъдат осигурени финансово разходите за персонал по програма „Администрация", във връзка изплатено представително облекло на служителите, по реда на Закона за държавния служител и за изплащане на обезщетения.

 

Правителството одобри финансирането на публична общинска инфраструктура по ЗНИ

 

Правителството прие Решение за одобряване на финансирането на публична общинска инфраструктура по реда на Закона за насърчаване на инвестициите (ЗНИ).

От бюджета на Министерството на икономиката ще се предоставят средства на Община Девня за изграждане на елементи от общинска пътна инфраструктура: „Реконструкция на общинска пътна мрежа, Община Девня: Път VAR 1132 - Път III- 2008 - Девня - жп гара Повеляново - от км. 0+000,00 до км. 4+909,63 и Път VAR 1154 /VAR1132, Девня, кв. Повеляново - жп гара Повеляново/ - жп комплекс ЕАД - 850 м."

Изграждането на инфраструктурата ще е от значение за бъдещето развитие на региона. Чрез строителството на новата инфраструктура ще се улесни пътното движение като се предостави по-лесен и удобен транспортен достъп за всички предприятия, опериращи с Пристанище „Варна - Запад", техните работници и служители, доставчици и клиенти и от гражданите на общината.

Инфраструктурата се изгражда във връзка с изпълнението на сертифицирания по ЗНИ инвестиционен проект „Инсталация за производство, опаковане и съхранение на сода бикарбонат" на „Солвей Соди" АД.

 

Одобрени са допълнителни разходи по бюджета на Министерството на отбраната

 

Министерският съвет одобри допълнителни разходи по бюджета на Министерството на отбраната за 2020 г., за сметка на предвидените средства по централния бюджет за 2020 г. Средствата в размер на 2 737 хил. лв. са необходими за придобиване, поддръжка и ремонт на въоръжение и техника, и строително-ремонтни дейности и ще спомогнат за преодоляване на дефицита от ключови способности на въоръжените сили.

С друго правителствено постановление по бюджета на МО за настоящата година се одобряват допълнителни разходи в размер на 50 000 000 лева за реализация на инвестиционен проект „Модернизация на Т-72 за нуждите на танковите формирования от Сухопътни войски“.

Реализирането на инвестиционния проект „Модернизация на Т-72 за нуждите на танковите формирования от Сухопътни войски“ ще позволи придобиване на нови и повишаване на съществуващите способности. Проектът е пряко свързан с концепцията за изграждане на отбранителна способност на декларираната в НАТО бригада от „тежък“ тип.

С реализирането на проекта ще се преодолее технологичното изоставане на танковите формирования по отношение на системите за управление на огъня, защитеност на комуникациите и ситуационната осведоменост. Чрез него също така ще се постигне оперативна съвместимост на силите и средствата както в национален, така и в съюзен формат. Това от своя страна ще доведе до изпълнение на поетите съюзни ангажименти на Република България по отношение на колективната система за сигурност.

 

Правителството отпуска 51 млн. лева държавна помощ в подкрепа на туроператори и туристически агенти

 

Правителството отпуска 51 млн. лева държавна помощ в подкрепа на туроператори (ТО) и туристически агенти (ТА), като подпомагането ще бъде в размер на 4% от сумата на декларирания от тях годишен оборот без ДДС за 2019 г.  Предприятията с основен предмет на дейност в сферата на туроператорската и туристическата агентска дейност са малко над 1600. Безвъзмездно предоставените средства ще се използват от ТО и ТА за приоритетно компенсиране на загуби, произтичащи от отказали се от ваучери клиенти, както и от удържани от доставчици на услуги суми. 

Разпоредбите в Закона за мерките и действията по време на извънредното положение (ЗМДВИП) предвиждат средствата да се предоставят на ТО и ТА по ред, определен с наредба на министъра на туризма и при спазване на правилата за държавните помощи. В тази връзка проектът на наредба е изпратен на Европейската комисия (ЕК), като помощта се отпуска и изплаща след нотификация от ЕК.

С друго правителствено постановление се одобряват допълнителни разходи по бюджета на Министерството на туризма в размер на 4 993 723 лв. за 2020 г.

С чл.26 от Закона за мерките и действията по време на извънредно положение, обявено с Решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. и за преодоляване на последиците се предвижда две години след отмяната на извънредното положение Министерството на туризма да предоставя на туроператорите, които използват въздушни превозвачи с валиден оперативен лиценз за изпълнение на чартърни полети до Република България с цел туризъм, държавна субсидия в размер на 35 евро за всяка седалка от максималния пътнически капацитет на самолета за всеки полет. Субсидията се отпуска за всяка седалка, заета от лице, ползващо туристическа услуга в Република България, само за полети с капацитет не по-малко от 100 места.

Допълнителните разходи в размер на 4 993 723 лв. са за 72 950 седалки, във връзка с предотвратяване на последиците в сектор туризъм от COVID 19, като необходимите средства ще се осигурят за сметка на преструктуриране на разходите и/или трансферите по централен бюджет за 2020 г.

Постановлението се приема на основание чл.109, ал. 3 от Закона за публичните финанси, чл.26 от Закона за мерките и действията по време на извънредно положение, обявено с Решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. и за преодоляване на последиците, и чл.74, ал.1, от Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г.

 

ОПИК ще осигури 156 000 000 лв. за финансиране на мерки, насочени към микро, малки и средни предприятия

 

Правителството даде съгласие Министерството на икономиката със средства по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК) в размер на 156 млн. лв. да обяви процедура на директно предоставяне с конкретен бенефициент Национална агенция за приходите (НАП).

С одобрението ще се осигурят средства за обезпечаване на плащанията към крайните ползватели по мярка „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки", която ще бъде обявена и администрирана от НАП.

Цели се създаване на условия за навременна и директна финансова подкрепа в максимално кратки срокове за предприятията, засегнати от икономически последствия от пандемията COVID-19.

Чрез осигуряването на оборотен капитал за българските МСП, се очаква постигане на положителен ефект по отношение преодоляване на икономическите последствия в резултат от ограничаването на дейността им от временните противоепидемични мерки.

Предвидената възможност за префинансиране на разплащанията към крайните ползватели с бюджетни средства от НАП ще има временен характер, като префинансираните средства ще бъдат компенсирани по линия на ОПИК 2014-2020.

 

Одобрени са 15,9 млн. лв. допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2020 година

 

Правителството одобри допълнителни трансфери за 2020 г. по бюджетите на общините в общ размер 15,9 млн. лв. От тях 15 млн. лв. са за възстановяване на направени разходи за осъществяване на противоепидемичните мерки и действията за превенция и ограничаване разпространението на COVID-19, въведени със Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, и за преодоляване на последиците от пандемията, съгласно Закона за изменение и допълнение на Закона за здравето.

Одобрени са допълнителни трансфери в размер на 450 хил. лв. по бюджета на община Нова Загора за извършване на спешни строително-ремонтни дейности на МБАЛ „Света Петка Българска“ ЕООД в града и 450 хил. лв. по бюджета на община Казанлък за ремонт на велоалеи.

Допълнителните трансфери се осигуряват за сметка на преструктуриране на разходите и/или трансферите по централния бюджет за 2020 година.

 

Правителството промени утвърдените разходи за персонал по бюджета на Националната служба за охрана за 2020 г.

 

Министерският съвет одобри промени на утвърдените разходи за персонал по бюджета на Националната служба за охрана за 2020 г. С 1 200 000 лв. се увеличават утвърдените разходи за персонал по функционална област „Осигуряване безопасността на охраняваните лица и обекти и предоставяне на специализиран транспорт“, бюджетна програма „Държавна охрана“, което е за сметка на намалението на разходите за издръжка.

Средствата са необходими за изплащане на дължими обезщетения съгласно чл. 121, ал. 1 от Закона за Националната служба за охрана на освободени служители, придобили право на пенсия при условията на чл. 69 от Кодекса за социалното осигуряване.

 

Одобрени са допълнителни разходи по бюджета на МВР

 

Министерският съвет одобри допълнителни разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2020 г. Средствата в размер до 10 000 000 лв. са за финансово обезпечаване на сключени договори за изпълнение на дейности, свързани с издаването на българските лични документи.

 

Изменя се Наредбата за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ

 

Министерският съвет прие Постановление за изменение и допълнение на Наредбата за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ. С промените се регламентира възможността да бъдат издавани електронни направления и рецепти.

При обявено извънредно положение или извънредна епидемична обстановка, поради разпространението на заразно заболяване, лекарите от първичната извънболнична помощ ще могат да издават на пациенти от техния регистър електронни направления за медико-диагностични изследвания е оглед установяване на заразеността от съответното заболяване.

Направленията ще се издават без извършване на физикален преглед на пациента, но след провеждане на телефонна консултация за обсъждане на неговите оплаквания и снемане на анамнезата.

Електронните направления и електронните предписания ще се издават и съхраняват чрез специализиран медицински и аптечен софтуер, е който разполагат лечебните заведения и аптеките, сключили договор с НЗОК, и няма да се изисква предоставянето им от пациентите при посещение на съответното лечебно заведения или аптека.

С приетите промени ще се облекчи работата на лекарите в извънболничната и болничната помощ и ще се улесни достъпа на здравноосигурените лица до консултации, медико-диагностични изследвания, лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели.

 

Одобрени са допълнителни средства по бюджета на Министерството на здравеопазването

 

Министерският съвет одобри допълнителни средства по бюджета на Министерството на здравеопазването в размер до 65 000 000 лв.

За лечебни заведения за болнична помощ, които ще осигурят над 50 на сто от легловия си капацитет за лечение на COVID-19 са предвидени до 50 млн. лв. Предвижда се 55 лечебни заведения, в т.ч. държавни, общински и частни болници, въз основа на сключени договори, да поемат хоспитализациите на основната част от пациенти с коронавирусна инфекция, които се нуждаят от болнично лечение и да поддържат в максимална готовност болничните си легла за настаняване на пациенти с COVID-19. Субсидията ще бъде изплатена за извършената дейност през месеци ноември и декември 2020 г. Средствата ще бъдат предоставени на база общ финансов ресурс. Към 01.12.2020 г. тези лечебни заведения разполагат с общо 18 022 легла, като 872 са за интензивно лечение. Към същата дата в тях са настанени общо 4 812 пациенти с COVID-19, в т.ч. 373 на интензивно лечение.

Със средства в размер до 15 000 000 лева се предвижда от бюджета на Министерство на здравеопазването за 2020 г. да се закупят бързи антигенни тестове, които ще се предоставят на Регионалните здравни инспекции за осигуряване потребностите на Центровете за спешна медицинска помощ, Филиалите за спешна помощ, COVID-19 звената в Диагностичните центрове, както и за тестване на хората със симптоми, отишли за преглед в новоразкрити към болници пунктове за тестване.

С друго правителствено постановление са одобрени промени по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2020 г. във връзка с увеличаване акционерното участие на държавата в капитала на УМБАЛ „Света Екатерина” ЕАД с 15 000 000 лв. Със средствата от увеличението ще се закупи нова съвременна медицинска апаратура и оборудване с цел въвеждане в експлоатация на „Хирургичен блок-Б“ на лечебното заведение. По този начин ще се завърши реализацията на проект “Преустройство и разширение на УМБАЛ „Св. Екатерина“ ЕАД, Хирургичен блок, Блок „Б“ - проект с 20-годишна история. Ще се постигне увеличаване на капацитета на болницата и ново качество на кардиохирургията и съдовата хирургия, като ще бъдат развити и нови дейности, допълващи палитрата на диагностичните и лечебни процедури.

Увеличава се също акционерното участие на държавата в капитала на Многопрофилна болница за активно лечение „Света Анна“ - Варна АД с 1 000 000 лв. Със средствата се предвижда да бъде извършено реновиране на фасадата на Терапевтичен блок на лечебното заведение. Сградата е с богата история и емблематично значение за жителите на града и би следвало да запази автентичния си вид. Тя се нуждае от извършването на неотложни архитектурно-строителни работи, в т. ч. ремонт на външната мазилка на сградата и декоративните елементи, като се възстановяват зони с повърхностно разрушена тухлена зидария, както и подмяна на водосточни тръби и улуци.

Чрез парична вноска в размер на 14 995 760 лв. от бюджета на Министерството на здравеопазването за 2020 г. се увеличава акционерното участие на държавата в капитала на “Университетска многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина “Н.И.Пирогов” ЕАД, гр.София. Средствата ще се разходват за изпълнение на строително-монтажни работи и закупуване на медицинско и немедицинско оборудване за нуждите на „Университетска многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина „Н.И. Пирогов” ЕАД, гр. София.

3,5 милиона лева ще получи и Александровската болница за строителство,  ремонт и оборудване.

С друго Постановление на Министерския съвет се одобряват вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2020 г. Изменението засяга разместване на утвърдените разходи между политиките и програмите, без това да промени общия размер на разходите по бюджета за 2020 г. Вътрешното преразпределение ще доведе до преструктуриране на предварително разчетения финансов ресурс с цел обезпечаване на нормалното функциониране на структурите към министъра на здравеопазването през 2020 г. и постигане на заложените основни стратегически и оперативни цели на министерството.

 

Правителството одобри 2 милиона лева за изграждането на нов български образователен и културен център в Будапеща

 

Министерският съвет одобри разходи в размер на 2 милиона лева за финансиране на проект на Българското републиканско самоуправление (БРП) в Унгария за изграждане на нов български образователен и културен център в Будапеща.

В бъдещия модерен център с обща площ от 3709 кв. м. ще бъдат настанени функциониращите към БРП българско училище и детска градина, Българският културен, информационен и документационен център, Института за изследване на българите, Българският театър „Малко театро", Българската галерия „Б44“, офисите на Дружество за народни танци „Янтра" и Българското младежко дружество.

Центърът ще е в непосредствена близост до сградите на БРП, Дружеството на българите в Унгария и Българската църква в Будапеща, които са основни стълбове за съхраняване на българския дух на общността ни в Унгария.

Средствата в размер на 2 милиона лева са допълнение към отпуснатата от унгарската държава финансова помощ от близо 7,2 милиона евро за строителството на новия център, като признание за дейността на българите в Унгария, за съхраняването на тяхната култура и като залог за укрепването на тяхната общност. Проектът е една от най-големите инвестиции сред националните малцинства в Унгария и ще допринесе за укрепването на българо-унгарското приятелство, за повишаване на авторитета и подкрепата за българската общност.

 

 

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА НАГРАЖДАВАНЕ НА ВЕРА НАЙДЕНОВА С ОРДЕН „СВ. СВ. КИ­РИЛ И МЕТОДИЙ“ – ОГЪРЛИЕ.

Внася: министърът на културата

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА АКТУАЛИЗИРАН ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ДЪР­ЖАВНИТЕ КОНЦЕСИИ ЗА ПЕРИОДА 2019 - 2020 Г.

Внася: заместник министър-председателят по икономическата и демографската политика и министър на туризма

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОКЛАД ЗА НАПРЕДЪКА В ИЗ­ПЪЛНЕНИЕТО НА МЕРКИТЕ В НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА РЕФОРМИ ЗА 2020 Г. ЗА ПЕРИОДА МАЙ - ОКТОМВРИ 2020 Г.

Внася: министърът на финансите

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА КОНЦЕПЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ИЗКУСТВЕНИЯ ИНТЕЛЕКТ В БЪЛГАРИЯ ДО 2030 Г.

Внася: министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧНА ИНВЕСТИЦИОН­НА ПОЛИТИКА НА ДЪРЖАВНИЯ ФОНД ЗА ГАРАНТИРАНЕ УСТОЙЧИВОСТ НА ДЪРЖАВНАТА ПЕНСИОННА СИСТЕМА И НА СРЕДНОСРОЧНА СТРАТЕГИЯ ЗА ИНВЕСТИРАНЕ НА СРЕДСТВАТА НА ДЪРЖАВНИЯ ФОНД ЗА ГАРАНТИРАНЕ УСТОЙЧИВОСТ НА ДЪРЖАВНАТА ПЕНСИОННА СИСТЕМА ЗА ПЕРИОДА 2021 - 2023 Г.

Внася: министърът на икономиката

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРОГРАМА ЗА ОПТИМИЗАЦИЯ НА РАЗХОДИТЕ И СТРУКТУРАТА НА НАЦИОНАЛНАТА ХУДОЖЕСТВЕНА АКАДЕ­МИЯ - СОФИЯ, ЗА ПЕРИОДА ЯНУАРИ 2021 - ДЕКЕМВРИ 2023 Г.

Внася: министърът на образованието и науката

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОМЕНИ НА УТВЪР­ДЕНИТЕ СЪС ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГА­РИЯ ЗА 2020 Г. МАКСИМАЛНИ РАЗМЕРИ НА АНГАЖИМЕНТИТЕ ЗА РАЗХОДИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ ПОЕТИ ПРЕЗ 2020 Г. И МАКСИМАЛНИ РАЗМЕРИ НА НОВИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА РАЗХОДИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ НАТРУ­ПАНИ ПРЕЗ 2020 Г. ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ.

Внася: министърът на земеделието, храните и горите

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОМЕНИ НА УТВЪР­ДЕНИТЕ СЪС ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГА­РИЯ ЗА 2020 Г. МАКСИМАЛНИ РАЗМЕРИ НА АНГАЖИМЕНТИТЕ ЗА РАЗХОДИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ ПОЕТИ ПРЕЗ 2020 Г. ПО БЮДЖЕТА НА МИНИС­ТЕРСТВОТО НА ЕНЕРГЕТИКАТА.

Внася: министърът на енергетиката

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ВЪТРЕШНОКОМПЕНСИРАНИ ПРОМЕНИ НА УТВЪРДЕНИТЕ РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИ­КИ/БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИ­НАНСИТЕ ЗА 2020 Г.

Внася: министърът на финансите

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ВЪТРЕШНОКОМПЕНСИРАНИ ПРОМЕНИ НА УТВЪРДЕНИТЕ РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИ­КИ/БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ТУРИЗ­МА ЗА 2020 Г.

Внася: заместник министър-председателят по икономическата и демографската политика и министър на туризма

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ВЪТРЕШНОКОМПЕНСИРАНИ ПРОМЕНИ НА УТВЪРДЕНИТЕ РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИ­КИ/БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕ­ДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ЗА 2020 Г.

Внася: министърът на земеделието, храните и горите

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ДОГОВОР МЕЖДУ ПРА­ВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ОБЩИНА ПЛЕВЕН ЗА ФИНАН­СИРАНЕ ИЗГРАЖДАНЕТО НА ЕЛЕМЕНТИ ОТ ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУК­ТУРА, ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, И ПРОЕКТ НА ДОГОВОР МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И „ГЛАС БЪЛГА­РИЯ" АД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ „РАЗШИРЯВАНЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ ПРОЦЕС НА ЗАВОД РУБИН" - ПЛЕВЕН.

Внася: министърът на икономиката

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРИДОБИВАНЕ ОТ БЪЛГАРСКА­ТА ДЪРЖАВА ЧРЕЗ ДАРЕНИЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ (СГРАДИ) - ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ, НАМИРАЩИ СЕ В УКРАЙНА, ОБЯВЯВАНЕТО ИМ ЗА ИМОТИ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, И БЕЗВЪЗМЕЗДНОТО ИМ ПРЕДОС­ТАВЯНЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА.

Внася: министърът на образованието и науката

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА УПРАВЛЕ­НИЕ НА ЧАСТ ОТ ГРУПОВА АРХЕОЛОГИЧЕСКА НЕДВИЖИМА КУЛТУРНА ЦЕННОСТ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, НА ОБЩИНА МОМЧИЛ­ГРАД, ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ.

Внася: министърът на културата

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ИМОТИ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ИМОТИ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ.

Внасят: заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната

министърът на регионалното развитие и благоустройството

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ИМОТИ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ИМОТИ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, И ЗА ДАВА­НЕ СЪГЛАСИЕ ЗА ПРЕМАХВАНЕТО ИМ.

Внася: министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕХВЪРЛЯНЕ ПРАВОТО НА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ ИМОТ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, НА ОБ­ЩИНА ДУПНИЦА, ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ПРОТОКОЛ ЗА ИЗМЕНЕ­НИЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РУМЪНИЯ ОТНОСНО ПРЕЗГРАНИЧНИ ОПЕРАЦИИ ЗА AIR POLICING.

Внася: заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ИЗ­МЕНЕНИЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИ­КА БЪЛГАРИЯ И ПРАВИТЕЛСТВОТО НА ИСЛЯМСКА РЕПУБЛИКА АФГАНИС­ТАН, ПОДПИСАНО НА 17 СЕПТЕМВРИ 2014 Г. В СОФИЯ.

Внася: министърът на финансите

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА РАМКОВО СПОРАЗУМЕ­НИЕ ЗА ПРОЕКТА „ТРАДУКИ" ОТНОСНО ПОДКРЕПА И ПОСРЕДНИЧЕСТВО ЗА ПРОЕКТИ В ОБЛАСТТА НА ПРЕВОДА В ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА.

Внася: министърът на икономиката

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИ­КА БЪЛГАРИЯ В НЕФОРМАЛНАТА ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЯ НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ОБРАЗОВАНИЕ, МЛАДЕЖ, КУЛТУРА И СПОРТ, ЧАСТИ „МЛАДЕЖ" И „СПОРТ", ПРОВЕДЕНА НА 30 НОЕМВРИ И 1 ДЕКЕМВРИ 2020 Г.

Внася: министърът на младежта и спорта

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ „БУЛГНАЙС" ООД - ИВАЙЛОВГРАД, ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ ПО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ НА ДО­ГОВОРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА - СКАЛНООБЛИЦОВЪЧНИ МАТЕРИАЛИ - ГНАЙСОШИСТИ, ОТ НАХОДИЩЕ „ВОДЕНИЦАТА-5", ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД, ОБЛАСТ ХАСКОВО, СКЛЮЧЕН НА 28 ДЕКЕМВРИ 2006 Г. МЕЖДУ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕ­ПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ПРЕДСТАВЛЯВАН ОТ МИНИСТЪРА НА РЕГИОНАЛНО­ТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО, И „БУЛГНАЙС" ООД - ИВАЙЛОВ­ГРАД.

Внася: министърът на енергетиката

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРЕХВЪРЛЯНЕ ИЗ­ЦЯЛО НА ПРАВАТА И ЗАДЪЛЖЕНИЯТА ПО ПРЕДОСТАВЕНА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА - СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ - ВАРОВИ­ЦИ, ОТ НАХОДИЩЕ „БОГДАНОВО-ЗАПАД", ОБЩИНА СРЕДЕЦ, ОБЛАСТ БУР­ГАС, И ЗА ОТПРАВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО КОНЦЕСИОНЕРА ЗА ИЗМЕНЕ­НИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА КОНЦЕСИОННИЯ ДОГОВОР.

Внася: министърът на енергетиката

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 5 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА - СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ - ВАРОВИЦИ И АЛЕВРОЛИТИ, ОТ НАХОДИЩЕ „ИДИЛЕВО", РАЗПОЛОЖЕНО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ДОБРОМИР- КА, ОБЩИНА СЕВЛИЕВО, ОБЛАСТ ГАБРОВО, НА „ИМВАР" ООД - СОФИЯ.

Внася: министърът на енергетиката

 

 1. ДОКЛАД ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА РАЗХОДИТЕ ЗА КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА ЗА ТРЕТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2020 Г. НА ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ, МИНИСТРИТЕ, ОРГАНИТЕ КЪМ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ПО ЧЛ. 19, АЛ. 4 ОТ ЗАКОНА ЗА АДМИНИСТРАЦИЯТА, ЗАМЕСТНИК-МИНИСТРИТЕ И ОБЛАСТНИТЕ УПРАВИТЕЛИ.

Внася: министър-председателят

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ВЪТРЕШНОКОМПЕНСИРАНИ ПРОМЕНИ НА УТВЪРДЕНИТЕ РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ/БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ЗА 2020 Г.

Внася: министър-председателят

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДНИТЕ ЗА РЕЛИГИОЗНИ ПРАЗНИЦИ НА ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА, РАЗЛИЧНИ ОТ ИЗТОЧНОПРАВОСЛАВНОТО ПРЕЗ 2021 Г.

Внася: министър-председателят

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОМЯНА НА УТВЪРДЕНИЯ СЪС ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2020 Г. МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА АНГАЖИМЕНТИТЕ ЗА РАЗХОДИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ ПОЕТИ ПРЕЗ 2020 Г. ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА.

Внася: заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ПО БЮДЖЕТИТЕ НА ОБЩИНИТЕ ЗА 2020 Г. ЗА ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО.

Внася: министърът на образованието и науката

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ № 285 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2020 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО.

Внася: министърът на образованието и науката

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МИНИМАЛНАТА ЗАПЛАТА ЗА НАЙ-НИСКАТА АКАДЕМИЧНА ДЛЪЖНОСТ В ДЪРЖАВНИТЕ ВИСШИ УЧИЛИЩА.

Внася: министърът на образованието и науката

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО ОТНОСНО ПРЕХВЪРЛЯНЕТО И ВЗАИМНОТО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВНОСКИ В ЕДИННИЯ ФОНД ЗА ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ.

Внася: министърът на финансите

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПОЗИЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПО ДЕЛО С-510/20, ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ СРЕЩУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ОБРАЗУВАНО ПРЕД СЪДА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ПОВОД ПРЕДЯВЕНА ИСКОВА МОЛБА НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 258 ОТ ДОГОВОРА ЗА ФУНКЦИОНИРАНЕТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ.

Внася: министърът на околната среда и водите

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РАМКОВИТЕ ПОЗИЦИИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПО ЗАКОНОДАТЕЛНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ, ЧАСТ ОТ НОВИЯ ПАКТ ЗА МИГРАЦИЯ И УБЕЖИЩЕ.

Внася: министърът на вътрешните работи

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ВЪТРЕШНОКОМПЕНСИРАНИ ПРОМЕНИ НА УТВЪРДЕНИТЕ РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ/БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ” ЗА 2020 Г.

Внася: министърът на земеделието, храните и горите

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ПРАВОСЪДИЕТО ЗА 2020 Г.

Внася: министерство на правосъдието

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ.

Внася: министърът на енергетиката

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ГРАЖДАНСКОТО ВЪЗДУХОПЛАВАНЕ.

Внася: министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ПРЕДОСТА­ВЯНЕ НА ЦИФРОВО СЪДЪРЖАНИЕ И ЦИФРОВИ УСЛУГИ И ЗА ПРОДАЖБА НА СТОКИ.

Внася: министърът на икономиката

 

 1. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕД­БАТА ЗА ПУБЛИЧНИЯ РЕГИСТЪР НА ОПЕРАТОРИТЕ, КОИТО ИЗВЪРШВАТ ДЕЙНОСТИ ПО ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 КЪМ ЧЛ. 3, Т. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ОТГОВОР­НОСТТА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И ОТСТРАНЯВАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНИ ЩЕТИ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 317 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2008 Г.

Внася: министърът на околната среда и водите

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРАВИЛНИК ЗА СТРУКТУ­РАТА, УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА, ПРАВОМОЩИЯТА И ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА ОРГАНИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ДЪРЖАВНА ПЕТРОЛНА КОМПАНИЯ”.

Внася: министърът на икономиката

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА РАДИАЦИОННА ЗАЩИТА, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 20 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2018 Г.

Внасят: министърът на здравеопазването

                министърът на околната среда и водите

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ВЪТРЕШНОКОМПЕНСИРАНИ ПРОМЕНИ НА УТВЪРДЕНИТЕ РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ/БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЕНЕРГЕТИКАТА ЗА 2020 Г.

Внася: министърът на енергетиката

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПОЗИЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ОКОЛНА СРЕДА, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 17 ДЕКЕМВРИ 2020 Г. В БРЮКСЕЛ.

Внася: министърът на околната среда и водите

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ДОГОВОР МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ОБЩИНА ДЕВНЯ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ИЗГРАЖДАНЕТО НА ЕЛЕМЕНТИ ОТ ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА, ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, И ПРОЕКТ НА ДОГОВОР МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И „СОЛОВЕЙ СОДИ” АД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ „ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ОПАКОВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА СОДА БИКАРБОНАТ”, ОБЩИНА ДЕВНЯ, ОБЛАСТ ВАРНА.

Внася: министърът на икономиката

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗ­ХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА ЗА 2020 Г.

Внася: заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗ­ХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА ЗА 2020 Г.

Внася: заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗ­ХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ТУРИЗМА ЗА 2020 Г.

Внася: заместник министър-председателят по икономическата и демографската политика и министър на туризма

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗ­ХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ТУРИЗМА ЗА 2020 Г.

Внася: заместник министър-председателят по икономическата и демографската политика и министър на туризма

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА ПО ЛИНИЯ НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ” 2014 - 2020 Г. ДА ОБЯВИ ПРОЦЕДУРА НА ДИРЕКТНО ПРЕДОСТАВЯНЕ С КОНКРЕТЕН БЕНЕФИЦИЕНТ НАЦИОНАЛНА­ТА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ ЗА ЦЕЛИТЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЯРКА „ПОДКРЕПА ЧРЕЗ ОБОРОТЕН КАПИТАЛ ЗА МСП, ЗАСЕГНАТИ ОТ ВРЕМЕН­НИТЕ ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ”.

Внася: министърът на икономиката

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА МИНИСТЪРА НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА ДА СКЛЮЧИ ДОГОВОР ЗА ПОКУПКА НА ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ ИМОТ В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА.

Внася: министърът на младежта и спорта

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАН­СФЕРИ ЗА 2020 Г.

Внася: министърът на финансите

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПРОМЕНИ НА УТВЪРДЕ­НИТЕ РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ ПО БЮДЖЕТА НА НАЦИОНАЛНАТА СЛУЖБА ЗА ОХРАНА ЗА 2020 Г.

Внася: министърът на финансите

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗ­ХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ ЗА 2020 Г.

Внася: министърът на вътрешните работи

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ ПРАВОТО НА ДОСТЪП ДО МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 119 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2006 Г.

Внася: министърът на здравеопазването

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ЗА 2020 Г.

Внася: министърът на здравеопазването

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПРОМЕНИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ЗА 2020 Г. ВЪВ ВРЪЗКА С УВЕЛИЧАВАНЕ КАПИТАЛА НА ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО И ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА УВЕЛИЧАВАНЕ НА АКЦИОНЕРНОТО УЧАСТИЕ НА ДЪРЖАВАТА В КАПИТАЛА НА „УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „СВЕТА ЕКАТЕРИНА” ЕАД.

Внася: министърът на здравеопазването

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПРОМЕНИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ЗА 2020 Г. ВЪВ ВРЪЗКА С УВЕЛИЧАВАНЕ КАПИТАЛА НА ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО И ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА УВЕЛИЧАВАНЕ НА АКЦИОНЕРНОТО УЧАСТИЕ НА ДЪРЖАВАТА В КАПИТАЛА НА „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „СВЕТА АННА - ВАРНА” АД - ВАРНА.

Внася: министърът на здравеопазването

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПРОМЕНИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ЗА 2020 Г. ВЪВ ВРЪЗКА С УВЕЛИЧАВАНЕ КАПИТАЛА НА ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО И ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА УВЕЛИЧАВАНЕ НА АКЦИОНЕРНОТО УЧАСТИЕ НА ДЪРЖАВАТА В КАПИТАЛА НА „УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ И СПЕШНА МЕДИЦИНА „Н.И. ПИРОГОВ” ЕАД.

Внася: министърът на здравеопазването

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ВЪТРЕШНОКОМПЕНСИРАНИ ПРОМЕНИ НА УТВЪРДЕНИТЕ РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ/БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ЗА 2020 Г.

Внася: министърът на здравеопазването

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ ЗА  2020 Г.

Внася: заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПРОМЕНИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ЗА 2020 Г. ВЪВ ВРЪЗКА С УВЕЛИЧАВАНЕ КАПИТАЛА НА ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО И ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА УВЕЛИЧАВАНЕ НА АКЦИОНЕРНОТО УЧАСТИЕ НА ДЪРЖАВАТА В КАПИТАЛА НА „УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „АЛЕКСАНДРОВСКА“ ЕАД-СОФИЯ.

Внася: министърът на здравеопазването