EN

Дневен ред на заседание на Министерския съвет на 17.05.2023 г.

17.05.2023

ВИЖТЕ РЕШЕНИЯТА НАКРАТКО

 

 

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

П Р Е С С Л У Ж Б А

 

               

 

Правителството прие Мониторинговия доклад за изпълнението през 2022 г. на Националната стратегия за равенство, приобщаване и участие на ромите

 

Правителството одобри Административния мониторингов доклад за изпълнението през 2022 г. на Националната стратегия на Република България за равенство, приобщаване и участие на ромите (2021 - 2030). Докладът е изготвен от Секретариата на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси въз основа на постъпили от отговорните институции данни за изпълнените мерки, дейности и политики. Той представя цялостна информация за изпълнението на Националната стратегия, както и на общинските планове за действие.

Надграждането на интегрирания подход за предотвратяването на ранното отпадане от образователната система на децата от уязвимите етнически групи и осигуряване на достъпа им до качествено образование е един от добрите резултати, които се отчитат в доклада. Като добра практика е отбелязано увеличаването на броя на профилактичните прегледи от един на четири и разширяването на пакета от медико-диагностични изследвания по време на бременността за всички здравнонеосигурени жени. Успешното прилагане на Гаранцията за младежта за включването на младежите, вкл. роми, в работа, образование/обучение, чиракуване или стажуване е друг положителен резултат - част от действията по Стратегията. Отчетени са и положените усилия за преодоляване на препятствията и бариерите пред достъпа до правосъдие, в т.ч. подобряване на достъпа до правосъдие за жените от ромски произход, и др.

Докладът се изготвя чрез електронната Система за мониторинг, оценка и контрол за изпълнение на Националната стратегия на Република България за равенство, приобщаване и участие на ромите (2021 - 2030). Данните, събирани чрез Системата, се анализират ежегодно от експерти от БАН.

 

Правителството одобри Отчет на План за 2022 г. за изпълнение на целите от Националната стратегия за интегрирано гранично управление

на България 2020-2025

 

На свое заседание Правителството одобри представения Отчет на План за 2022 г. за изпълнение на целите от Националната стратегия за интегрирано гранично управление на България 2020-2025, както и изготвения План за 2023 г. за изпълнение на целите от Националната стратегия.

Двата документа са разгледани и приети на 01 март т.г. на заседание на Националния съвет по миграция, граници, убежище и интеграция /НСМГУИ/, съгласно разписания в стратегията механизъм за отчитане. Одобрението на Министерския съвет се налага във връзка с реалното изпълнение на задачите, вписани в документите.

НСМГУИ е постоянно действащ консултативен орган към Министерския съвет. Негов председател е министърът на вътрешните работи. По смисъла на чл. 21 от Закона за администрацията Националният съвет формулира и координира изпълнението на държавните политики в областта на миграцията, границите, убежището и интеграцията. Към съвета функционира постоянно действаща стратегическа работна група „Интегрирано гранично управление“, която отговаря за изпълнението на стратегическите приоритети в областта на граничното управление, включително и чрез изготвяне на планове за изпълнение на заложените в националната стратегия задачи, както и за отчетите за напредъка по тяхното изпълнение.

 

Променя се собствеността на пътни участъци на територията на град Петрич

 

С решение на Министерския съвет се променя собствеността на пътни участъци от републикански пътища III-108 и III-198 на територията на гр. Петрич от публична държавна в публична общинска собственост, а участъци от улиците „Цар Симеон“, „Места“, „Елтепе“ и „Солунска“ стават публична държавна собственост. С промените дължината на път III-108 се намалява с 0,757 км, а дължината на път III-198 се увеличава с 1,315 км.

С промените се облекчава трафикът през централната част на града, намалява се шумът в градската част и пътнотранспортните произшествия. Предоставя се и възможност на общината да осигурява необходимите средства за поддържане на транспортните артерии в населеното място в добро техникоексплоатационно състояние и коректност на данните за републиканската пътна мрежа.

 

Отчуждават се имоти в община Карнобат за рехабилитацията на железопътен участък Пловдив – Бургас

 

С решение на Министерския съвет се отчуждават имоти - частна собственост за изграждането на надлез над жп линия, част от проекта за рехабилитация на железопътен участък Пловдив - Бургас. Имотите са в урбанизираната и неурбанизираната територия на землищата на селата Церковски и Венец, община Карнобат, област Бургас.

Средствата за обезщетяване на собствениците, респективно правоимащите лица, на засегнатите имоти са за сметка на Национална компания „Железопътна инфраструктура“.

Решението може да се обжалва пред административния съд по местонахождение на имотите в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересуваните лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

 

Правителството одобри договор в сферата на отбраната

 

Министерският съвет прие решение за одобряване на международен договор BU-D- QAH „За изграждане на системи за сигурност на помещенията за съхранение на класифицирано оборудване и въоръжение с класификация „US Secret” за самолети F-16 Block 70“, по програмата FMS на САЩ.

Със същото решение и на основание Конституцията на Република България, Министерският съвет предлага на Народното събрание да ратифицира със закон международния договор LOA BU-D-QAH „За изграждане на системи за сигурност на помещенията за съхранение на класифицирано оборудване и въоръжение с класификация „US Secret” за самолети F-16 Block 70“.

 

Правителството одобри присъединяването на МО към меморандум за разбирателство относно многонационално сътрудничество за инициатива за многонационално съхранение на боеприпаси

 

Министерският съвет прие Решение, с което одобри присъединяването на Министерството на отбрана на Република България към Меморандум за разбирателство между министъра на отбраната на Кралство Белгия, Департамента за национална сигурност на Канада, Министерството на отбраната на Чешката република, Министерството на отбраната на Република Естония, Министерството на отбраната на Република Финландия, министъра на отбраната на Френската република, Министерството на националната отбрана на Република Гърция, Министерството на отбраната на Република Унгария, Министерството на отбраната на Италианската република, Министерството на отбраната на Република Латвия, Министерството на отбраната на Република Литва, Министерството на отбраната на Кралство Нидерландия, Министерството на отбраната на Кралство Норвегия, Министерството на националната отбрана на Република Полша, Министерството на националната отбрана на Република Румъния, Министерството на отбраната на Словашката република, Министерството на отбраната на Република Словения, министъра на отбраната на Кралство Испания, Въоръжените сили на Швеция, Държавния секретариат на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия и Агенцията на НАТО за поддръжка и придобиване относно многонационално сътрудничество за инициатива за многонационално съхранение на боеприпаси (Multinational Ammunition Warehousing Initiative - MAWI).

C цитираното Решение на Министерския съвет, Република България потвърждава поетите ангажименти като страна домакин в подкрепа на плановете на НАТО към Концепцията за Възпиране и отбрана в зоната за отговорност на SACEUR за предно разполагане на боеприпаси и оборудване в източния фланг на НАТО.

 

Одобрено е присъединяването на България към Приобщаващия форум относно подходите за намаляване на въглеродните емисии на ОИСР

 

Правителството одобри намерението на Република България за присъединяване към Приобщаващия форум относно подходите за намаляване на въглеродните емисии (IFCMA) на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР). Решението упълномощава министъра на околната среда и водите да подпише и изпрати молба за присъединяване до генералния секретар на ОИСР.

IFCMA се стреми да предостави цялостен анализ на политиките за справяне с изменението на климата, тяхната сравнителна ефективност и разходи. Новата инициатива на ОИСР може предостави подкрепа на страните, изразена под формата многостранен диалог, както и информиран, улеснен и обективен анализ, за да се гарантира ефективността на усилията за смекчаване на въглеродните емисии. Форумът допълва и подкрепя съществуващите норми в областта на климата като Парижкото споразумение и Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата.

IFCMA ще съпостави пълния набор от политики за смекчаване (регулаторни, стимулиращи, основани на цените и т.н.), първо чрез изготвяне на типология и анализ и след това извършване на оценка на ефективността на политиките за намаляване на емисиите, така че правителствата. да могат измерват глобалния напредък, като същевременно разпознават добри практики, които могат да бъдат приети или адаптирани към националните обстоятелства.

С присъединяването на България към IFCMA ще бъде изпратен положителен сигнал към държавите-членки, страната ни ще демонстрира постоянство, ангажираност и последователни усилия за пълноправно членство в ОИСР.

 

Одобрена е позиция на страната за неприсъствено гласуване в Съвета на МБИС

 

Министерският съвет прие протоколно решение за одобряване на позиция на Република България във връзка с неприсъствено гласуване в Съвета на Международната банка за икономическо сътрудничество (МБИС) относно проекта на бюджет на Банката. За целите на гласуването за член на Съвета на МБИС е определен заместник-министърът на финансите Методи Методиев.

С PMC № 111 от 2023 г. представителите на Република България в управителни органи на Международната инвестиционна банка и Международната банка за икономическо сътрудничество са оттеглени. До прекратяване на членството на страната ни през август т.г. функциите по българското представителство ще бъдат изпълнявани от одобрени с изрично решение на Министерския съвет лица. С решение на МС ще бъдат одобрявани и позициите на страната по поставените за гласуване въпроси в рамките на Съвета на МБИС.

 

Одобрена е българската позиция за участие в 76-та сесия на Световната здравна асамблея

 

Министерският съвет одобри позицията и състава на българската делегация за участие в 76-та сесия на Световната здравна асамблея, която ще се проведе в периода 21-30 май 2023 г. в гр. Женева, Конфедерация Швейцария. Темата на Асамблеята тази година е „СЗО на 75 години: Спасяване на животи, насърчаване на здравето за всички“. Българската делегация ще бъде оглавена от г-жа Катя Ивкова, заместник-министър на здравеопазването.

Дискусиите ще обхванат следните теми от предварителния дневния ред на Асамблеята: стратегически документи в областта на здравето на жените, децата и юношите, превенция и контрол на незаразните болести, заразни болести, универсално здравно покритие, укрепване на глобалната здравна архитектура за готовност, реакция и устойчивост при извънредни ситуации, глобална инициатива „Здраве за мир“, благополучие и промоция на здраве, постигане на най-високия достижим стандарт на здравеопазване за хората с увреждания, социални детерминанти на здравето, устойчиво финансиране на СЗО и др.

 

Правителството одобри позицията на България за 111-та сесия на Международната конференция на труда

 

Правителството одобри позицията и състава на националната тристранна делегация на България, която ще участва в 111-та сесия на Международната конференция на труда. Форумът ще се проведе в периода 5-16 юни 2023 г. в гр. Женева, Швейцария.

По време на сесията на Международната конференция на труда ще бъдат поставени въпросите за справедлив преход към екологични и устойчиви икономики и общества за всички, гарантиране на социална закрила (закрила на труда), определяне на стандарт в областта на чиракуването. Ще бъде разгледано и изпълнението от държави- членки на Международната организация на труда на ратифицирани от тях международни трудови стандарти.

 

Одобрена е българската позиция за редовното заседание на Съвета на ЕС по конкурентоспособност

 

Министерският съвет прие позицията на България за редовното заседание на Съвета на Европейския съюз по конкурентоспособност (вътрешен пазар, индустрия, научни изследвания и космическо пространство). То ще се проведе на 22 и 23 май 2023 г. в Брюксел. Ръководители на българската делегация ще бъдат заместник- министърът на икономиката и индустрията Димитър Данчев в частта „Вътрешен пазар и индустрия” и заместник-постоянният представител на България към Европейския съюз Иванка Ташева.

В рамките на заседанието министрите ще проведат дебат по Законодателния акт за суровините от изключителна важност и по темата за дългосрочната конкурентоспособност на ЕС. Предвидено е приемането на мандат за преговори с Европейския парламент по предложението за регламент за създаване на рамка за определяне на изискванията за екопроектиране към устойчиви продукти.

Друг въпрос, който ще бъде обсъден по време на заседанието в частта „Научни изследвания”, е сигурността на знанията. Съветът ще разгледа проект на заключения относно висококачествени, прозрачни, открити, надеждни и безпристрастни научни публикации.

В частта „Космическо пространство” се предвижда приемането на проект на заключения относно справедливото и устойчиво използване на космическото пространство, както и дискусия за космическата политика на ЕС.

 

Одобрена е българската позиция за участие в заседание на Съвета на ЕС по „Външни работи/Търговия”

 

Министерският съвет одобри позицията на България за участие в заседание на Съвет „Външни работи/Търговия” на Европейския съюз, което ще се проведе на 25 май 2023 г. в Брюксел.

Министрите ще обсъдят търговските отношения между Европейския съюз и САЩ, както и стъпките за осигуряване на равни и справедливи условия за европейските компании на американския пазар. Сред темите попадат също сътрудничеството в рамките на Съвета по търговия и технологии и Глобалното споразумение за стомана и алуминий.

Ще бъдат дискутирани и перспективите за развитие на търговските отношения между ЕС и Китай и подготовката за 13-ата министерска конференция на Световната търговска организация.

 

Правителството се запозна с резултатите от Съвета на ЕС по земеделие

 

Правителството се запозна с резултатите от проведеното заседание на Съвета на Европейския съюз по земеделие и рибарство, което се състоя на 24 април 2023 г. в Люксембург.

Основен акцент на заседанието беше дебатът за ситуацията на пазара в ЕС вследствие на войната в Украйна. Обсъжданията се съсредоточиха върху проблемите, които засягат вътрешните пазари на Съюза, включително държавите членки, които се намират на предна линия, в близост до територията на Украйна (България, Полша, Унгария, Словакия и Румъния), и необходимостта от задълбочен анализ на въздействието на вноса чрез коридорите на солидарност. В позицията си България отново подчерта, че е приятелска държава с Украйна и ще продължи да бъде такава, но коридорите не функционират по начина, по който са били планирани. В допълнение бе посочено, че на българския пазар има продукция на стойност няколко милиарда лева, което е повече от количествата, които могат да бъдат изнесени и преработени.

Делегациите на страните членки изразиха своята продължаваща подкрепа към Украйна и петте най-силно засегнати страни, както и ангажираността си за намиране на решения, които обаче не компрометират солидарността на ЕС. Те призоваха Комисията да бъдат изработени механизми в кратки срокове, с което изпратиха ясно послание за предприемане на своевременни мерки.

По време на заседанието на земеделските министри Комисията обяви, че е разработила пакет от мерки, които включват временна забрана за внос на царевица, слънчогледово семе, рапица, пшеница и слънчогледово масло, както и мониторинг на други стоки. При наличие на сътресение на пазара може да се пристъпи към стартиране на процедура за въвеждане на защитни механизми. В допълнение бе обявен и втори финансов пакет от селскостопанския резерв на стойност 100 млн. евро с възможност за 200% национално съфинансиране, предназначен за 5-те държави членки, сред които е и България. Пакетът бе предложен при условието държавите членки да вдигнат националните си забрани и да се въздържат от въвеждане на такива.

На Съвета бяха обсъдени и основни акценти от Стратегическите планове за развитието на земеделието и селските райони на отделните държави членки. В рамките на дискусиите стана ясно, че редица държави имат проблеми с екосхемите. Причината за това е, че те се оказват недостатъчно атрактивни за фермерите или трудни за прилагане. В позицията на страната ни се каза още, че планираните бюджети по тях не успяват да привлекат достатъчно желаещи земеделски производители, а това поставя под риск постигането на целите, свързани с ефективността от прилагането им. Сериозен проблем за фермерите са и условията за прилагане на стандартите за добро земеделско и екологично състояние (ДЗЕС).

Друга тема, която бе във фокуса на заседанието на европейските аграрни министри, са промените в етикетирането на пчелния мед. Страната ни подкрепя промяна на директивата и неколкократно е заявявала нуждата от преразглеждане на сегашния текст, съобразно който няма задължение за посочване на всички страни на произход на продукта, в случай на комбинация от мед от повече от една държава производител.

 

Одобрени са резултатите от неформалното заседание на EPSCO, част „Здравеопазване“

 

Министерският съвет одобри резултатите от българското участие в неформално заседание на Съвета на Европейския съюз по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси – част „Здравеопазване“, (EPSCO), което се проведе на 5 май 2023 г., в гр. Стокхолм, Швеция.

В рамките на първата тема „Готовност за реагиране при кризисни ситуации и осигуряване на достъп до лекарствени продукти“ голяма част от държавите членки изтъкнаха наличието на проблеми с липсващи лекарствени продукти, включително антибиотици, антипиретици, онкологични, диабетични и други лекарствени продукти. Почти всички позиции отчетоха наличието на комплексни фактори, които обуславят недостига, като сред основните идентифицирани причини за недостиг беше отбелязано оттеглянето от пазара на стари, ефективни лекарствени продукти и неочаквани колебания в търсенето. Като решения на европейско равнище бяха откроени съставянето на списък от критични лекарствени продукти, прозрачност по отношение на цените, предварителна информация за очакван недостиг от производителите, диверсифициране на доставките, увеличаване на фармацевтичното производство в рамките на ЕС.

В рамките на втората сесия на тема „Осигуряване на достъп до иновативни и доказани лекарствени продукти“ бяха отправени призиви за разработването на механизми на сътрудничество за събиране на повече данни. България подчерта, че приоритет следва да се постави върху области от научните изследвания в зависимост от потребностите на пациентите.

По време на работния обяд за „Обсъждане на състоянието на здравеопазването в Украйна“ България направи изказване, в което подробно разясни усилията на страната в подкрепа на пациентите от Украйна.


 

Министерският съвет създаде Национален и Организационен комитет за отбелязване на 120 години от избухването на Илинденско-Преображенското въстание

 

Министерският съвет прие решение за създаване Национален и Организационен комитет за отбелязване на 120 години от избухването на Илинденско- Преображенското въстание.

Съгласно правителственото решение Организационният комитет следва да изготви, а Националният комитет да одобри национален план с конкретни мероприятия за отбелязване на юбилейната годишнина.

 

 

Кабинетът прие решение за осигуряване на държавна гаранция за временна експозиция „105 години Требенище“

 

Министерският съвет прие решение за осигуряване на държавна гаранция за временна експозиция „105 години Требенище“ в Национален археологически институт с музей при Българската академия на науките (НАИМ - БАН), представяща движими културни ценности от Национална Институция (НИ) Археологически музей на Република Северна Македония и Националния музей на Сърбия.

Изложбата ще се проведе в НАИМ - БАН в периода от 06.07.2023 г. до 17.12.2023 г. Тя е част от споразумението между НАИМ - БАН, НИ Археологически музей на Република Северна Македония и Националния музей на Сърбия за осъществяването на общ проект в трите музея. За настоящото й представяне в София, НАИМ - БАН е сключил споразумения за сътрудничество с двата музея на 01.12.2022 г., както и конкретни договори за експонатите и дейностите по изложбата (Loan agreements Nos 183/24.03.2023 г. и 182/24.03.2023 г.). Националната Институция Археологически музей на Република Северна Македония ще предостави за изложбата 264 експоната. Националният музей на Сърбия ще предостави за изложбата 238 експоната.

В съвместната изложба ще бъдат представени находките от гробовете при с. Требенище, открити от българската армия преди 100 години по време на Първата световна война при ремонтни дейности. Находките са изследвани на място и са проведени спасителни археологически проучвания, въпреки военните действия. Некрополът съдържа ценни и разнообразни предмети - бойно снаряжение, инсигнии от злато, сребърни и бронзови съдове, накити от сребро и др., датиращи некропола в края на VI в. пр. Хр.

Изложбата има изключително значение, тъй като ще бъдат представени почти всички находки от този важен в историческо отношение некропол - предметите, които са част от постоянната експозиция на НАИМ - БАН и съставляват основните находки от археологическия обект, както и предметите от последващите проучвания, съхранявани в НИ Археологически музей на Република Северна Македония и Националния музей на Сърбия.

Осигуряването на държавна гаранция на експонатите е общоприета европейска практика, която позволява реално да се намалят разходите за организиране на изложби, стимулира двустранното сътрудничество между музеите и мобилността на колекциите.

 

Освободени държавни резерви се предоставят за преодоляване на последиците от обявено частично бедствено положение на територията на с. Дъбравите, община Белово

 

Министерският съвет разгледа и прие Решение за освобождаване с възстановяване и предоставяне на освободени държавни резерви по искане на кмета на Община Белово за преодоляване на последиците от обявено частично бедствено положение на територията на с. Дъбравите, община Белово, област Пазарджик. Бедственото положение е обявено поради авария на довеждащ водопровод и помпена станция. Безвъзмездното предоставяне на количествата бутилирана вода за питейни нужди, дезинфектанти, ръкавици и маски ще способства за обезпечаване нуждите на населението на територията на с. Дъбравите, община Белово, област Пазарджик.

 

Одобрено е финансиране на ММС, с което ще се подпомогне организацията и провеждането на Европейското първенство по волейбол за мъже

 

Министерски съвет прие Решение за одобряване на финансиране на Министерството на младежта и спорта за 2023 г. със средства в размер на 1 159 000 лв. за финансово подпомагане на организацията и провеждането на Европейското първенство по волейбол за мъже през 2023 г. в периода 26 август - 13 септември 2023 г. в гр. Варна.

 

 

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВЕН МОНИТОРИНГОВ ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО ПРЕЗ 2022 Г. НА НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА РАВЕНСТВО, ПРИОБЩАВАНЕ И УЧАСТИЕ НА РОМИТЕ (2021 - 2030).

Внася: заместник министър-председателят по социалните политики и министър на труда и социалната политика

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ОТЧЕТ НА ПЛАНА ЗА 2022 Г. ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЦЕЛИТЕ ОТ НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА ИНТЕГРИРАНО ГРАНИЧНО УПРАВЛЕНИЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 2020 - 2025 Г. И ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПЛАН ЗА 2023 Г. ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЦЕЛИТЕ ОТ НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА ИНТЕГРИРАНО ГРАНИЧНО УПРАВЛЕНИЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 2020 - 2025 Г.

Внася: заместник министър-председателят по обществения ред и сигурност и министър на вътрешните работи

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ПЪТНИ УЧАСТЪЦИ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА УЧАСТЪЦИ - ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ.

Внасят: министърът на регионалното развитие и благоустройството;

заместник министър-председателят по икономическите политики и министър на транспорта и съобщенията

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОТЧУЖДАВАНЕ НА ИМОТИ - ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ДЪРЖАВНА НУЖДА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОДОБЕКТ 25 „ПЪТЕН ПРЕЛЕЗ НА КМ 219+390“ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ПЪТЕН НАДЛЕЗ НА КМ 219+400 ОТ ПОЗИЦИЯ 2 „ПРЕМАХВАНЕ НА ПРЕЛЕЗИТЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА НАДЛЕЗИ/ПОДЛЕЗИ ЗА ЖП УЧАСТЪК ПЛОВДИВ – БУРГАС“ ОТ ПРОЕКТ „РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ЖЕЛЕЗОПЪТЕН УЧАСТЪК ПЛОВДИВ – БУРГАС“, ФАЗА 2“, НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАРНОБАТ, ОБЛАСТ БУРГАС.

Внасят: министърът на регионалното развитие и благоустройството министърът на финансите

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА МЕЖДУНАРОДЕН ДОГОВОР (LOA) BU-D-QAH „ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СИСТЕМИ ЗА СИГУРНОСТ НА ПОМЕЩЕНИЯТА ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА КЛАСИФИЦИРАНО ОБОРУДВАНЕ И ВЪОРЪЖЕНИЕ С КЛАСИФИКАЦИЯ „US SECRET“ ЗА САМОЛЕТИ F-16 BLOCK 70“ ПО ПРОГРАМАТА НА СЪЕДИНЕНИТЕ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ ЗА ЧУЖДЕСТРАННИ ВОЕННИ ПРОДАЖБИ FMS (FOREIGN MILITARY SALES).

Внася: министърът на отбраната

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ИЗМЕНЕНИЕ № 4 НА МЕМОРАНДУМА ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО МЕЖДУ МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА НА КРАЛСТВО БЕЛГИЯ, МИНИСТЕРСТВОТО НА НАЦИОНАЛНАТА ОТБРАНА НА КАНАДА, МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА НА ЧЕШКАТА РЕПУБЛИКА, МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА ЕСТОНИЯ, МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА ФИНЛАНДИЯ, МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА НА ФРЕНСКАТА РЕПУБЛИКА, МИНИСТЕРСТВОТО НА НАЦИОНАЛНАТА ОТБРАНА НА РЕПУБЛИКА ГЪРЦИЯ, МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА НА УНГАРИЯ, МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА НА ИТАЛИАНСКАТА РЕПУБЛИКА, МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА ЛАТВИЯ, МИНИСТЕРСТВОТО НА НАЦИОНАЛНАТА ОТБРАНА НА РЕПУБЛИКА ЛИТВА, МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА НА КРАЛСТВО НИДЕРЛАНДИЯ, МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА НА КРАЛСТВО НОРВЕГИЯ, МИНИСТЪРА НА НАЦИОНАЛНАТА ОТБРАНА НА РЕПУБЛИКА ПОЛША, МИНИСТЕРСТВОТО НА НАЦИОНАЛНАТА ОТБРАНА НА РУМЪНИЯ, МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА НА СЛОВАШКАТА РЕПУБЛИКА, МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА СЛОВЕНИЯ, МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА НА КРАЛСТВО ИСПАНИЯ, ШВЕДСКИТЕ ВЪОРЪЖЕНИ СИЛИ, ДЪРЖАВНИЯ СЕКРЕТАР ПО ОТБРАНАТА НА ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО ВЕЛИКОБРИТАНИЯ И СЕВЕРНА ИРЛАНДИЯ И АГЕНЦИЯТА НА НАТО ЗА ПОДДРЪЖКА И ПРИДОБИВАНЕ ОТНОСНО МНОГОНАЦИОНАЛНА ИНИЦИАТИВА ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА БОЕПРИПАСИ.

Внася: министърът на отбраната

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА НАМЕРЕНИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ КЪМ ПРИОБЩАВАЩИЯ ФОРУМ ОТНОСНО ПОДХОДИТЕ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ВЪГЛЕРОДНИТЕ ЕМИСИИ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА ЗА ИКОНОМИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО И РАЗВИТИЕ.

Внася: министърът на околната среда и водите

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПОЗИЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С НЕПРИСЪСТВЕНО ГЛАСУВАНЕ В СЪВЕТА НА МЕЖДУНАРОДНАТА БАНКА ЗА ИКОНОМИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО.

Внася: министърът на финансите

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА УЧАСТИЕТО, ПОЗИЦИЯТА И СЪСТАВА НА БЪЛГАРСКАТА ДЕЛЕГАЦИЯ В 76-АТА СЕСИЯ НА СВЕТОВНАТА ЗДРАВНА АСАМБЛЕЯ, КОЯТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ОТ 21 ДО 30 МАЙ 2023 Г. В ЖЕНЕВА.

Внася: министърът на здравеопазването

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПОЗИЦИЯТА НА ПРАВИТЕЛСТВЕНАТА ЧАСТ И СЪСТАВА НА НАЦИОНАЛНАТА ТРИСТРАННА ДЕЛЕГАЦИЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА УЧАСТИЕ В РАБОТАТА НА 111-АТА СЕСИЯ НА МЕЖДУНАРОДНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ТРУДА, КОЯТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ОТ 5 ДО 16 ЮНИ 2023 Г. В ЖЕНЕВА.

Внася: заместник министър-председателят по социалните политики и министър на труда и социалната политика

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПОЗИЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ, ЧАСТИ „ВЪТРЕШЕН ПАЗАР И ИНДУСТРИЯ“, „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“ И „КОСМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО“, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 22 И 23 МАЙ 2023 Г. В БРЮКСЕЛ.

Внася: министърът на икономиката и индустрията

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПОЗИЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ВЪНШНИ РАБОТИ, ЧАСТ „ТЪРГОВИЯ“, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 25 МАЙ 2023 Г. В БРЮКСЕЛ.

Внася: министърът на икономиката и индустрията

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ И РИБАРСТВО, ПРОВЕДЕНО НА 25 АПРИЛ 2023 Г. В ЛЮКСЕМБУРГ.

Внася: министърът на земеделието

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В НЕФОРМАЛНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ЗАЕТОСТ, СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И ПОТРЕБИТЕЛСКИ ВЪПРОСИ, ЧАСТ „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ“, ПРОВЕДЕНО НА 5 МАЙ 2023 Г. В СТОКХОЛМ.

Внася: министърът на здравеопазването

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА НАЦИОНАЛЕН И НА ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ ЗА ОТБЕЛЯЗВАНЕ НА 120 ГОДИНИ ОТ ИЗБУХВАНЕ НА ИЛИНДЕНСКО-ПРЕОБРАЖЕНСКОТО ВЪСТАНИЕ.

Внася: министърът на културата

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ДЪРЖАВНА ГАРАНЦИЯ ЗА ВРЕМЕННА ЕКСПОЗИЦИЯ „105 ГОДИНИ ТРЕБЕНИЩЕ“ В НАЦИОНАЛНИЯ АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ИНСТИТУТ С МУЗЕЙ ПРИ БЪЛГАРСКАТА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ, ПРЕДСТАВЯЩА ДВИЖИМИ КУЛТУРНИ ЦЕННОСТИ ОТ НАЦИОНАЛНА ИНСТИТУЦИЯ АРХЕОЛОГИЧЕСКИ МУЗЕЙ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЯ И НАЦИОНАЛНИЯ МУЗЕЙ НА СЪРБИЯ.

Внася: министърът на културата

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ С ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОСВОБОДЕНИ ДЪРЖАВНИ РЕЗЕРВИ ПО ИСКАНЕ НА КМЕТА НА ОБЩИНА БЕЛОВО ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ ОБЯВЕНО ЧАСТИЧНО БЕДСТВЕНО ПОЛОЖЕНИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА С. ДЪБРАВИТЕ, ОБЩИНА БЕЛОВО, ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК.

Внася: заместник министър-председателят по обществения ред и сигурност и министър на вътрешните работи

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ФИНАНСИРАНЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА ЗА 2023 Г.

Внася: министърът на младежта и спорта