EN

Дневен ред на заседание на Министерския съвет на 20.03.2024 г.

20.03.2024

ВИЖТЕ РЕШЕНИЯТА НАКРАТКО

 

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

П Р Е С С Л У Ж Б А

 

 

 

С 10 млн. лева ще се модернизират университетските библиотеки

 

С нова национална програма на Министерството на образованието и науката ще бъдат инвестирани 10 млн. лева в модернизация на университетските библиотеки.

Програмата дава възможност да се осигури съвременно оборудване, да се изградят нови пространства, както и да се подобри съществуващата материално-техническа база. Средствата могат да бъдат вложени в закупуване на специализирана литература, осигуряване на по-лесен достъп до нея, изграждане на дигитални колекции, създаване на институционални хранилища, внедряване на софтуер за обработка и др.

Приетата от правителството НП „Модернизация на библиотеките в 33 държавни висши училища“ ще се изпълнява в рамките на три години. Очаква се за този период над 150 000 студенти и докторанти да бъдат подпомогнати в своето обучение и научно развитие.

Съвременните условия на бързо технологично развитие и навлизането на изкуствения интелект в съвременното общество поставят нови изисквания и към библиотеките - към начина на тяхното функциониране, оборудване, а също и към професионалните умения на работещите в тях.

 

България ще предостави целева вноска към Доверителния фонд на жертвите към Международния наказателен съд за програмата за Грузия

 

Министерският съвет одобри предоставянето на официална помощ за развитие чрез целева вноска към Доверителния фонд на жертвите към Международния наказателен съд за програмата за Грузия в размер на 20 хиляди евро (39 117 лв.). Финансирането ще бъде осигурено от средства по бюджета на Министерството на външните работи, предназначени за помощ за развитие и хуманитарна помощ.

Програмата на Фонда за Грузия е насочена към подкрепа на жертвите на военни престъпления и престъпления срещу човечеството от конфликта в и около Южна Осетия от юли-октомври 2008 г. Фокусът е поставен върху предоставянето на най-уязвимите жертви на медицинско лечение, консултиране и психо-социална подкрепа, както и средства за препитание и социално-икономически инициативи за справяне с щетите, свързани с конфликта.

Програмата за Грузия официално стартира на 6 април 2023 г. за срок от 3 години с първоначално определен бюджет в размер на 600 000 евро. Бордът на директорите на Фонда насърчава страните по Римския статут, сред които е и България, да предоставят доброволни приноси, за да могат да бъдат обхванати от програмата максимално голям брой жертви на конфликта.

Предоставянето на доброволен принос от България за програмата на Фонда за Грузия ще бъде категорично свидетелство за нашата последователна подкрепа за Грузия, ще спомогне за засилване на ролята и видимостта на страната ни в международен контекст, както и за реализирането на външнополитическите ни цели в обществено значими области като защитата на правата на човека и, по-конкретно, на оказване на психо-социална подкрепа на жертвите на престъпления и техните семейства.

 

49 млн. лв. за увеличение на заплатите на академичния състав

 

Допълнителни 49 000 000 лв. за увеличение на възнагражденията на учените от Българската академия на науките (БАН) и държавните висши училища одобри правителството. От общата сума за БАН са предвидени 10 000 000 лв., а за държавните висши училища - 39 000 000 лв.

Благодарение на финансирането ще се увеличат възнагражденията на 2 271 представители на академичния състав на БАН и 12 070 представители на академичния състав в 33 държавни висши училища. Одобрените средства са част от усилията, които държавата полага за развитието на научноизследователския сектор и академичния състав и са свързани и с подобряването на качеството, резултатността и ползите от изградения научен и експертен потенциал на страната.

Средствата за повишаване на заплатите ще позволят да бъдат привлечени изследователи, да се стимулира качеството на публикационната и издателската дейност, както и на научната експертиза в помощ на държавните институции. Очакваният резултат от увеличението им е учените бъдат мотивирани да въвеждат нови методи на преподаване, базирани на усвояване на компетентности, както и да се насърчават на повече млади хора да участват в конкурси за преподаватели, което от своя страна да доведе и до развитие на академичния състав.

 

Правителството се разпореди с имоти

 

Правителството предостави безвъзмездно на Национална компания „Железопътна инфраструктура“ (НКЖИ) управлението на деветнадесет имота - публична държавна собственост. Те са разположени на територията на с. Лозен и с. Казичене, Столична община. С друго решение кабинетът предостави безвъзмездно на НКЖИ управлението на шест имота - публична държавна собственост. Те са разположени на територията на с. Равно поле, община Елин Пелин, Софийска област. Това ще позволи реализацията на национален обект „Модернизация на железопътната линия София - Пловдив: жп участъци София - Елин Пелин и Елин Пелин - Септември”.

По решение на Министерския съвет имот в с. Оброчище от публична държавна собственост става частна държавна собственост. Той се намира на ул. „Червеноармейска“ № 7 и представлява терен с площ 2130 кв. м, заедно с ветеринарна лечебница и селскостопанска сграда в него. Поради отпаднала необходимост управлението на имота се отнема от Областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) - Добрич и той ще премине в управление на областния управител на Добрич на основание разпоредби на Закона за държавната собственост.

По решение на правителството имот - публична държавна собственост става частна държавна собственост и се прехвърля в собственост на Община Перник за осигуряване на архивни помещения за нуждите на общинската администрация. Той се намира в кв. „Христо Смирненски“ в гр. Перник и представлява двуетажна сграда със застроена площ 320 кв. м. Поради отпаднала необходимост управлението на сградата се отнема от Министерството на образованието и науката.

Правителството взе решение да предостави безвъзмездно правото на управление върху имоти - публична държавна собственост на Агенция „Пътна инфраструктура“ и Агенция „Митници“. Трите поземлени имота се намират в местността „Еледже“ на с. Чепинци, община Рудозем. Те са с обща площ 76 651 кв. м и са с различно предназначение ведно с построените в тях сгради, част от Граничен контролно-пропускателен пункт „Рудозем - Ксанти“ и подходен път към него. Поради отпаднала нужда се отнемат от Областна администрация - Смолян.

Променя се статутът на имот в село Книжовник в община Хасково от публична държавна собственост на частна държавна собственост. Той представлява терен с площ 1800 кв. м и ветеринарна лечебница на два етажа в него. С решението на Министерския съвет поради отпаднала необходимост за Българската агенция по безопасност на храните имотът преминава в управление на областния управител на Хасково съгласно чл. 18, ал. 1 от Закона за държавната собственост.

Министерският съвет прие решение за учредяване на възмездно безсрочно право на пристрояване в имот-публична държавна собственост в полза на „Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Св. Иван Рилски“ ЕАД. Пристройката представлява асансьор към сграда, който ще обслужва пациентите и персонала на лечебното заведение. Реализирането на инвестицията ще осигури по-високо качество на осъществяваната болнична помощ от лечебното заведение, която е изцяло насочена към задоволяване на обществените потребности за по-добро и качествено здравно обслужване.

Кабинетът прие решение за учредяване на възмездно безсрочно право на пристрояване в имот-публична държавна собственост в полза на „Център за психично здраве - София“ ЕООД. Пристройката представлява асансьор към сграда, който ще обслужва пациенти и персонала на лечебното заведение. Реализирането на инвестицията ще осигури по-високо качество на осъществяваната болнична помощ и здравно обслужване на пациентите.

 

Политическа партия „Продължаваме промяната“ получава държавни имоти за административна дейност в София

 

С решение на правителството политическа партия „Продължаваме промяната“ получава правото на ползване на два държавни имота в София - един за осъществяване на административните нужди на централното ръководство на партията, както и един за местната структура в столицата, съгласно Закона за политическите партии.

Те представляват самостоятелни обекти, единият от които се намира в сграда на ул. „Христо Белчев“ № 8 в район „Средец“, а вторият - на бул. „Витоша“ № 12 в район „Триадица“.

ПП „Продължаваме промяната“ отговаря на законоустановените предпоставки за учредяване на безвъзмездно право на ползване върху имотите - частна държавна собственост за срок от 10 години или докато отговаря на законовите изисквания за тяхното ползване.

Партията декларира, че разполага с необходимия финансов ресурс за стопанисване на имотите, като същите ще бъдат използвани само за задоволяване на нейните нужди, няма да бъдат преотдавани под наем и преотстъпвани за ползване, както и че в тях няма да бъде осъществявана икономическа дейност.

В решението на Министерския съвет е предвидено областният управител на област София да разработи механизъм за контрол, чрез който да осъществява периодични проверки за изпълнението на условието, при което се предоставят имотите, както и да прилага предвидените в Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост санкции в случай на неизпълнение.

 

Колумбия открива в България консулство, ръководено от почетно консулско длъжностно лице

 

Министерският съвет прие решение за даване на съгласие за откриване на консулство на Република Колумбия в Република България, ръководено от почетно консулско длъжностно лице, със седалище в София и с консулски окръг, обхващащ територията на Република България, и за даване на съгласие г-н Теодор Христов Тотев - български гражданин, да изпълнява функциите на почетно консулско длъжностно лице на Република Колумбия в Република България.

България отдава важно значение на двустранните отношения с Колумбия и разглежда възможностите за тяхното бъдещо развитие във всички области от взаимен интерес в подчертано благоприятна светлина. Откриването на консулство, ръководено от почетно консулско длъжностно лице, на Република Колумбия в България, създава допълнителни предпоставки за постигане на положителни резултати в стремежа към задълбочаване на двустранните отношения с колумбийската страна.

 

Правителството одобри участието на България в съвета на ЕС по конкурентоспособност

 

Правителството одобри доклада от участието на България в неформално заседание на Съвета на Европейския съюз (ЕС) по конкурентоспособност в част „Научни изследвания и иновации“, което се състоя в Белгия.

Ръководител на българската делегация беше проф. Генка Петрова, заместник-министър на образованието и науката. Освен държавите-членки на ЕС, в неформалното заседание участие взеха и представители на Швейцария, Исландия, Норвегия, Обединеното кралство, както и на Европейската комисия, начело с Илияна Иванова, комисар по иновации, научни изследвания, култура, образование и младеж.

България изрази съгласие с основните заключения на последващата оценка на „Хоризонт 2020“, като отбеляза необходимостта от допълнителни инвестиции във фундаментални научни изследвания и като бе подчертана тяхната важност.

Държавите членки подчертаха ролята на научните изследвания и иновации в развитието и разгръщането на технологии за декарбонизация на индустрията и призоваха за подсилване, надграждане и мащабиране на текущите инициативи на европейско ниво, като представиха конкретни национални инициативи.

 

Отменя се правителственото решение, одобряващо прилагането на Решение № 565/2014/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014г.

 

Правителството прие решение за отмяна на РМС № 459 от 3 юли 2014г. за одобряване прилагането на Решение № 565/2014/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014г.

С Решение (ЕС) 2024/210 на Съвета от 30 декември 2023 година относно пълното прилагане на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген в Република България и в Румъния страната ни става част от Шенгенското пространство, считано от 31 март 2024 г., поради което РМС № 459/2014г. се отменя.

Ще продължи взаимното признаване на издадените до 31 март 2024 г. национални визи за краткосрочен престой, национални визи за дългосрочен престой и разрешения за пребиване от властите на Румъния, които ще се признават за равностойни на български национални визи за транзитно преминаване и за планиран престой до изтичане на срока на тяхната валидност.

В решението изрично е предвидено, че издадените до 31 декември 2022 г. национални визи за краткосрочен престой, национални визи за дългосрочен престой и разрешения за пребиване от властите на Република Хърватия се признават за равностойни на български национални визи за транзитно преминаване и за планиран престой до изтичане на срока на тяхната валидност.

Считано от 31 март 2024 г. гражданите на трети страни, притежатели на национални визи за краткосрочен престой, национални визи за дългосрочен престой и разрешения за пребиване, издадени от властите на Кипър, няма да могат да влизат на територията на Република България с тези документи, тъй като Кипър е държава, която все още не прилага в цялост достиженията на правото от Шенген.

 

България ще се присъедини към Европейската декларация за квантовите технологии

 

Министерският съвет реши България да се присъедини към Европейската декларация за квантовите технологии (т.нар. Пакт за квантума). Министърът на електронното управление бе упълномощен да подпише документа. Декларацията е инициирана от Испанското председателство на Съвета на ЕС и е публикувана официално на 6 декември 2023 година. Към момента документът е подписан от осемнадесет държави членки - Хърватия, Кипър, Чехия, Дания, Естония, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Италия, Латвия, Нидерландия, Румъния, Испания, Словакия, Словения и Швеция.

Декларацията разглежда усилията за развитие на Съюза в сферата на квантовите технологии през призмата на защитата на стратегическите активи, интереси, автономия и сигурност и като начин да се избегне ситуация на стратегическа зависимост от източници извън ЕС. В него се подчертава необходимостта ЕС да изгради собствен капацитет за изследване и разработване на квантови технологии и производство на устройства и системи, базирани на тях, като същевременно инвестира в целия квантов пакет - от хардуера до софтуера и до приложенията и стандартите, в основните области на приложение на квантовите технологии: квантови изчисления и симулации, квантови комуникации и квантови сензори и метрология.

Декларацията продължава вече възприетия от ЕС подход на приоритизиране на квантовите технологии, залегнал в множество документи и инициативи. Присъединилите се към документа държави членки се ангажират да си сътрудничат за развитието на екосистема за квантови технологии, като крайната цел е превръщането на Европа в „квантовата долина“, във водещ регион в световен мащаб за върхови постижения и иновации в областта на квантовите технологии.

 

Одобрено са допълнителни разходи по бюджета на Министерство на иновациите и растежа

 

Министерският съвет прие Постановление за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерство на иновациите и растежа за 2024 г. Средствата са за изпълнение на дейностите по сключено Споразумение за сътрудничество между Виенския икономически форум (ВИФ) и Българската агенция за инвестиции (БАИ).

Виенският икономически форум е международна неправителствена организация, основана през 2004 г., съгласно австрийското законодателство. Основната цел на ВИФ е да насърчава регионалното икономическо сътрудничество, да предоставя информация и да рекламира инвестиционните възможности в региона, определян като „Регион от Адриатическо до Черно море". Организацията има за цел, въз основа на научни изследвания, да идентифицира краткосрочни, средносрочни или дългосрочни инвестиционни проекти от общ интерес за икономическото развитие на региона, както и да насърчава тяхното изпълнение.

Сключването на споразумението представлява възможност за насърчаване на преките чуждестранни инвестиции и представяне на България като привлекателна инвестиционна дестинация.

Българската агенция за инвестиции, в качеството й на основен партньор по споразумението, ще получи възможност за популяризиране на дейността си и да публикува информация за възможностите за инвестиции в България на интернет страницата на ВИФ, в печатни материали и на всички организирани събития от ВИФ.

Периодът, за който се сключва Споразумението е за 2024/2025 г., като за 2024 г. от българска страна се предоставя финансова вноска в размер на 391 166 лв. (триста деветдесет и една хиляди сто шестдесет и шест лв.) или еврова равностойност на 200 000,00 евро (двеста хиляди евро), представляващи финансов ангажимент по изпълнение на Споразумение за сътрудничество между Виенския икономически форум и Българската агенция за инвестиции.

 

Община Търговище ще управлява археологическа културна ценност „Късноантичен и средновековен град „Мисионис“

 

Министерският съвет прие решение за безвъзмездно предоставяне за управление на „Късноантичен и средновековен град „Мисионис“ на община Търговище за срок от 10 години.

Недвижимата археологическа културна ценност „Късноантичен и средновековен град „Мисионис“ се намира в област Търговище, община Търговище, гр. Търговище.

Дейностите, свързани с опазване на културната ценност и осъществяването на други научни, културни, образователни и туристически дейности, ще се извършват в съответствие с изискванията на Закона за културното наследство от Регионалния исторически музей - Търговище.

 

До 40 млн. лв. ще е държавната гаранция за кредитиране на студенти и докторанти

 

Държавната гаранция за нови кредити от банките за студенти и докторанти през 2024 г. ще бъде до 40 млн. лева, реши правителството.

Държавата оказва подкрепа, като гарантира главниците и лихвите по задълженията на младежи, които нямат възможност да покрият разходите си за такси за обучение и издръжката си през периода на обучението. Договорените кредити са гарантирани до тяхното пълно погасяване.

Държавата има сключени типови договори за кредитиране на студенти и докторанти с шест банки.

За периода от 1 септември 2010 г. до 31 декември 2023 г. са сключени договори за общо 22 310 кредита на студенти и докторанти. Общата сума на договорените кредити е 164 067 080,79 лв., като от нея по-голям дял заема сумата на кредитите, договорени с обучаващи се срещу заплащане, независимо дали в частни или в държавни висши училища, в сравнение със сумата на кредити на обучаващи се по държавна поръчка.

 

Одобрени са резултатите от българското участие в неформалната среща на министрите на

туризма на ЕС

 

Министерският съвет одобри резултатите от участие в неформалната среща на министрите на туризма на ЕС, проведена на 20 февруари 2024 г. в гр. Ла Юлп, Белгия, в рамките на Белгийското председателство на Съвета на ЕС.

По време на форума държавите членки обсъдиха иновативни действия и добри практики с акцент върху засилването на обмена на данни, постигането на по-конкурентоспособна и устойчива туристическа оферта и повишаването на привлекателността на професиите в сектора.

По време на форума беше посочено, че възстановяването на туристическата екосистема след пандемията представлява възможност за преход към зелена и цифрова трансформация за по-устойчива европейска туристическа екосистема.

Страните членки споделиха и своите очаквания по отношение на туризма на европейско ниво през следващия европейски мандат. Белгийското председателство призова Комисията да запази вниманието, отделено на туризма през последните години.

В рамките на работните сесии беше направен преглед на изпълнението на целите, заложени в Европейската програма за туризъм 2030 и Пътя за преход в туризма. Беше потвърдено значението на сътрудничество между държавите членки за постигане на по-устойчива и конкурентоспособна европейска туристическа екосистема.

 

Правителството одобри резултатите от проведеното заседание на Съвета на ЕС по земеделие и рибарство

 

Министерският съвет одобри резултатите от заседанието на Съвета на Европейския съюз по земеделие и рибарство, проведено на 26 февруари 2024 г. в гр. Брюксел, Кралство Белгия.

Съветът обсъди необходимостта от бързи и структурни отговори на настоящата кризисна ситуация в селскостопанския сектор. Министрите потвърдиха политическата си воля да отговорят ефективно на опасенията на земеделските производители и като първа стъпка се обединиха около набор от конкретни мерки, които следва да бъдат приоритет в краткосрочен план, и предложиха политически насоки за пътя напред и за структурен подход в средносрочен и дългосрочен план. Те настояха да се проучат начини за подобряване на положението на земеделските стопани в средносрочен и дългосрочен план, включително тяхната позиция във веригата за доставка на храни. Някои министри призоваха за преглед на основните актове на Общата селскостопанска политика, който трябва да започне възможно най-скоро.

 

Одобрени са резултатите от участието на България в неформалната среща на министрите на ЕС по въпросите на равенството

 

Правителството одобри резултатите от участието на България в неформалната среща на министрите на ЕС по въпросите на равенството, която се проведе на 26 и 27 февруари 2024 г. в гр. Брюксел, Белгия.

По време на форума се състояха две сесии. В рамките на първата сесия бе обсъдена темата „Поглед назад към ключовите постижения и извлечените поуки“. Втората пленарна сесия бе посветена на перспективата по темата за равнопоставеността до 2030 година.

 

Одобрени са над 290 млн. лв. за капиталови разходи за 2024 г. на първостепенни разпоредители с бюджет и на бюджетите на общините

 

Със свое постановление правителството одобри средства в размер на 298 258 066 лв. по бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет и по бюджетите на общините за 2024 година. Осигуреният финансов ресурс е за обезпечаването на предстоящи плащания до края на м. март по сключени договори за изпълнение на Инвестиционната програма за национални проекти, както и за потенциални плащания до края на месеца по приключили вече обществени поръчки, по които предстои сключването на договор и плащане.

Със Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 г. капиталовите разходи на първостепенните разпоредители с бюджет за периода 2024-2026 г. са изведени в обособен ресурс в централния бюджет. Приоритетните проекти са по Инвестиционната програма за национални проекти с прогнозен план на разходите за 2024 година. Предложеният подход дава възможност за проектите, които са с готовност за незабавна реализация, да получават своевременно необходимите средства от централния бюджет. Целта е постигане на по-добро планиране и разходване на капиталовите разходи, както и по-висока ефективност и прозрачност при изпълнението на инвестиционните програми.

Необходимите средства ще се осигурят за сметка на капиталовите разходи по централния бюджет за тази година.

 

20 лечебни заведения получават кувьози и детски респиратори

 

Министерският съвет прие решение за апортиране на движими вещи - частна държавна собственост, в капитала на 20 /двадесет/ държавни лечебни заведения - търговски дружества с над 50% държавно участие в капитала.

Движимите вещи представляват инкубатори за специални грижи за новородени деца /кувьози/ и апарати за дихателна реанимация /детски респиратори/. С апортирането на движимите вещи ще се подобри качеството на медицинските грижи по отношение на детското здравеопазване в страната.

 

„БДЖ-Товарни превози“ ЕООД и физическо лице сключват споразумение за замяна на равностойни недвижими имоти

 

Правителството одобри замяна на недвижим имот, собственост на „БДЖ-Товарни превози” ЕООД с равностоен недвижим имот, собственост на физическо лице. И двата имота се намират на територията на гр. София, район „Подуяне“, и са с площ от по 900 кв. м.

Замяната ще се извърши чрез провеждане на пряко договаряне с недвижим имот, собственост на физическо лице и ще се осъществи на цени не по-ниски от пазарните им стойности, определени от независими оценители.

Целта е да бъде осигурен достъп до имота на физическото лице, като това няма да възпрепятства ползването от „БДЖ-Товарни превози“ ЕООД на собствения имот.

 

„Холдинг БДЖ” ЕАД ще продаде

неоперативен актив

 

Правителството разреши „Холдинг БДЖ” ЕАД да продаде неоперативен актив - сграда в гр. Панагюрище.

Разрешението предвижда продажбата да се извърши чрез електронен търг при условията и по реда на Наредбата за електронната платформа за продажба на имоти - частна държавна собственост, и на имоти - собственост на търговски дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала или търговски дружества, чиито дялове или акции са собственост на търговско дружество с повече от 50 на сто държавно участие в капитала.

По този начин „Холдинг БДЖ“ ЕАД ще реализира приходи, необходими за подобряване на финансовото му състояние.

 

Правителството одобри състава на българската делегация за Деветото заседание на Междуправителствената българо-молдовска комисия

 

Правителството одобри състава на българската делегация и позицията за подготовката и провеждането на Деветото заседание на Междуправителствената българо-молдовска комисия за икономическо сътрудничество.

Заседанието ще се състои в периода 26-27 март 2024 г. в гр. Кишинев, Република Молдова, под председателството на г-жа Ирина Щонова, заместник- министър на икономиката и индустрията на Република България и г-н Виктор Парликов, министър на енергетиката на Република Молдова.

В рамките на дискусията ще бъдат обсъдени въпроси свързани с селското стопанство, транспорт, информационни и комуникационни технологии, енергетика, образование и наука, култура, туризъм и др.

 

Одобрена е позицията на България за участие в заседанието на Съвета на ЕС по околна среда

 

Правителството одобри позицията на България за участие в заседанието на Съвета на Европейския съюз по околна среда, което ще се проведе на 25 март 2024 г. в Брюксел.

Министрите ще дискутират изменението на Рамковата директива за отпадъците, което предвижда мерки за намаляване на въздействието върху околната среда от два ресурсно интензивни сектора: храни и текстил. Предлагат се обвързващи цели за намаляване на образуваните хранителни отпадъци с 10 % в сектора на преработката и производството и с 30 % на глава от населението общо при търговията на дребно и разпространението по друг начин на храни, в ресторантите и заведенията за хранене, както и в домакинствата, в сравнение с количеството, генерирано през 2020 г. По отношение на текстилните изделия се въвежда разширена отговорност на производителите, които се задължават да покриват разходите за управление на текстилни отпадъци.

Ще бъде обсъдено предотвратяването на загубите на пластмасови гранули, които представляват третият по големина източник на непреднамерено изпуснати в околната среда пластмасови микрочастици в ЕС. Новият регламент установява мерки на всички етапи от веригата на доставки, които да гарантират прилагането на добри практики за боравене с пластмасови гранули. Очаква се законодателството да допринесе за опазване на екосистемите и биологичното разнообразие, да намали потенциалното въздействие върху здравето и да бъде от полза за икономиката.

Предмет на дискусия в Съвета ще бъде и целта на Европейския съюз за климата до 2040 г. Министрите ще обменят мнения относно продължаването на прехода към климатична неутралност в контекста на засилващото се изменение на климата, благоприятните условия за разработването на рамка за периода след 2030 г., икономическите сектори с най-голям потенциал за намаляване на емисиите, както и предизвикателствата пред държавите членки.

 

Одобрена е българската позиция за предстоящото неформално заседание на Съвета на ЕС по земеделие и рибарство

 

Правителството одобри позицията на Република България за предстоящото неформално заседание на Съвета на Европейския съюз по земеделие и рибарство, което ще се проведе в периода 24 - 25 март 2024 г. в гр. Брюж, Кралство Белгия.

Министрите ще проведат дискусия на тема „Бъдещето на рибарството и аквакултурите в ЕС“, въз основа на предварително разпространен от Белгийското председателство документ с въпроси.

България счита, че намаляването на силната енергийна зависимост на сектор „Рибарство“ от горива с висок въглероден отпечатък и преминаването към използването на възобновяеми горива и енергийни източници, следва да бъде приоритет. Към него трябва да бъдат насочени максимални усилия за намиране на адекватни решения. Необходимо е тези алтернативи да бъдат общодостъпни, лесно приложими и ефективни по начин, по който, наред с всичко останало, да бъде гарантирана жизнеспособността на дребномащабния риболов.

Страната ни смята, че като краткосрочна мярка за справяне с последиците от войната в Украйна, е необходимо да се даде повторно възможност на операторите в сектор „Рибарство“ за компенсации по линия на Европейския фонд за морско дело, рибарство и аквакултури. Прилагането на иновациите и цифровизацията биха допринесли за оптимизиране на процеса по събиране на данни. Събирането на научни знания за рибните запаси и морските екосистеми ще допринесе за качествения анализ при осъществяване на политиките в духа на Синята икономика и ще осигури знания, които са важни за целите на Стратегията за биоразнообразието. Не на последно място ще спомогне и за намаляване на улова на застрашени от изчезване, уязвими и други видове и за запазване на експлоатираните морски запаси.

 

Кабинетът одобри резултатите от

българското участие в неформална среща на министрите на образованието на ЕС

 

Министерският съвет одобри резултатите от участието на България в неформална среща на министрите на образованието, която се проведе на 29 февруари и 1 март в Брюксел в рамките на Белгийското председателство.

По време на дебата заместник-министърът на образованието и науката проф. Генка Петрова подкрепи изходящата и входящата мобилност на студенти, докторанти и специализанти. Подчерта постигнатите значителни подобрения по отношение на разбирането на концепцията за автоматично признаване на кредити и призова за продължаване на съвместните усилия на държавите членки за уеднаквяване на изискванията по отношение на дипломите и за прилагане на принципите на Болонския процес по отношение на мобилността, реализирана от докторанти и специализанти.

В рамките на срещата беше подчертана необходимостта от по-приобщаваща обучителна мобилност и от увеличаване на бюджета на Програма „Еразъм+“ през следващия програмен период. Държавите се обединиха в позицията, че сътрудничеството във висшето образование на ниво ЕС следва да се насърчава, а европейските университети трябва да бъдат по-конкурентни на международната сцена с цел привличане на млади таланти. Мобилността, водеща до квалификации, се възприема като стратегически лост за справяне с предизвикателствата по отношение на конкурентоспособността и иновациите.

 

Одобрени са резултатите от българското участие в заседанието на Съвета на ЕС „Правосъдие и вътрешни работи”, част „Правосъдие“

 

Министерският съвет одобри днес резултатите от участието на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз „Правосъдие и вътрешни работи”, част „Правосъдие“, което се проведе на 5 март 2024 г. в Брюксел.

Министрите на правосъдието обмениха мнения по предложението за Директива на Европейския парламент и на Съвета за определяне на минимални правила за предотвратяване на подпомагането на незаконното влизане, транзит и престой в Съюза и за борба с него.

По време на заседанието министрите обсъдиха и аспектите на международното сътрудничество за борбата с трафика на наркотици и организираната престъпност.

В рамките на Съвета беше проведена дискусия относно гарантирането на устойчивостта на съдебната система в борбата с престъпните групи в правовата държава. Белгийското председателство инициира дискусията с цел отправяне на политическо послание и отбеляза, че устойчивостта на съдебните системи е един от четирите стълба на годишния доклад на Европейската комисия относно върховенството на правото.

Одобрени бяха Заключенията на Съвета относно годишния доклад на Комисията относно прилагането на Хартата: ефективна съдебна защита и достъп до правосъдие.

В рамките на Съвета се проведе и работен обяд, по време на който министрите обсъдиха темата „Агресивната война на Русия в Украйна: борба с безнаказаността“.

 

Правителството одобри промени в действащата нормативна уредба за междуведомствената координация в областта на правата на човека

Министерският съвет прие Постановление, с което се цели да бъде подобрена междуведомствената координация в областта на правата на човека, осъществявана от Национален координационен механизъм.

С приемането на Постановлението се усъвършенства действащата от 2013 г. нормативна уредба, създава се Съвет, който да осигури прилагането на Националния координационен механизъм по правата на човека, както и се разпределят ясно ангажиментите на държавните институции, в съответствие с конституционното и законово установените им правомощия, към международните договори в областта на правата на човека, по които Република България е страна.

Националният координационен механизъм се председателства от министъра на външните работи и включва националните институции по правата на човека, органи на изпълнителната власт, както и неправителствени организации. Той ще следи за подобряване на положението, защитата и насърчаването на спазването на правата на човека в Република България.

 

Определя се такса за вписване в публичния електронен регистър на лицата, които по занятие предоставят услуги по дружествено управление

 

Петдесет лева ще е таксата за вписване в публичния електронен регистър на лицата, които по занятие предоставят услуги по дружествено управление (адвокати, счетоводители, данъчни съветници и др.), реши правителството днес.

Таксата се определя с допълнение на Тарифа № 1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерството на правосъдието, приета с Постановление № 167 на Министерския съвет от 1992 г.

Задължението за вписване на посочените лица в публичен електронен регистър към министъра на правосъдието е предвидено в последните изменения на Закона за мерките срещу изпирането на пари.

Условията и редът за вписване и заличаване в публичния електронен регистър са определени в Наредба № Н-1 на министъра на правосъдието, която бе обнародвана в ДВ, бр. 14 от 2024 г. В нея са описани изискуемите документи и производството по вписване. Предвидени са правила за промяна на обстоятелствата, които са вписани в регистъра, както и условията и редът за заличаване на вписването. С преходните и заключителните разпоредби се задължават всички лица, които по занятие извършват дейностите по чл. 4, т. 16 от ЗМИП, да подадат заявление за вписване в регистъра в двумесечен срок от влизането на наредбата в сила.

 

Правителството одобри промени за групите пътници, ползващи право на безплатни и с намалени цени пътувания при превоз с железопътен транспорт

 

Министерският съвет прие промени в свое Постановление № 295 от 2001 г. за определяне на групите пътници, ползващи безплатен или с намалени цени пътувания при превоз с железопътен транспорт, и за определяне размера на намалението.

Към настоящия момент децата до навършване на 7 години пътуват безплатно, като средствата изцяло се поемат от „БДЖ-Пътнически превози“ ЕООД. С одобрените изменения се цели превозът с железопътен транспорт на деца до навършване на 7 години да бъде компенсиран със средства от държавния бюджет, аналогично на превозите с автомобилен транспорт.

Актуализирани са и условията за превоз на учащи със 75% намаление от редовните цени на пътуване, когато извършват групови пътувания, организирани от учебно заведение. Това ще стимулира учащите да използват по-екологичния железопътен транспорт, вместо автомобилен.

 

Промени в Правилника на Закона за насърчаване на заетостта улесняват процедурите за наемане на безработни

 

Правителството одобри промени в Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта. Основната цел на измененията е да се подобрят предоставяните от бюрата по труда услуги чрез повишаване на ефективността на процедурите за подбор и наемане на безработни и облекчаване на условията за повишаване на тяхната квалификация.

С новите разпоредби се регламентират критериите за прилагане на новата насърчителна мярка за работодателите, които наемат на работа безработни от групите в неравностойно положение на пазара на труда. Това са младежи до 29-годишна възраст, продължително безработни, хора с трайни увреждания, родители с деца до 4-годишна възраст, безработни над 55-годишна възраст, както и безработни, изтърпели наказание лишаване от свобода, хора с ниско образование или без професионална квалификация.

С последните промени в Закона за насърчаване на заетостта всички възможности, които насърчават тяхната заетост бяха обединени в обща мярка с цел да се повиши ефективността на процедурите за подбор и наемане на хора в неравностойно положение. Размерът на средствата за насърчаване на заетостта на всяка група ще се определя в Националния план за действие по заетостта за съответната година. Той ще зависи от относителния дял на групата от средномесечния брой регистрирани безработни в неравностойно положение на пазара на труда за деветте месеца на предходната година.

Регламентира се възможност за финансиране на транспортните разходи до 50 км. на безработни, включени в обучение или в процедура за валидиране на професионални знания, без да представят транспортни документи, удостоверяващи направените за пътуването разходи. Те ще получават средства, чийто размер ще се определя с Националния план за действие по заетостта за съответната година. Промяната ще допринесе за включване на повече хора в обучение или в процедура по валидиране, както и до повишаване на пригодността им за заетост.

Съгласно измененията безработните, които са включени в субсидирана заетост, ще бъдат служебно пререгистрирани в регистъра на заетите лица на Агенцията по заетостта. В този период те ще имат право да ползват посредническите услуги на бюрата по труда, включително и за търсене на работа на първичния пазар на труда.

Всички измененията произтичат от промени в Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ), които влязоха в сила в началото на 2024 г.

 

Актуализират се таксите по Закона за подземните богатства

 

Министерският съвет одобри на днешното си заседание Наредба за определяне на размера, условията, сроковете и реда за заплащане на такси по Закона за подземните богатства. Документът предвижда актуализиране на размера на дължимите такси при запазване на съществуващия нормативно установен диференциран подход, включително и с оглед на обществения интерес и значението на отделните групи подземни богатства за икономиката на страната. В момента размерът на дължимите такси е регламентиран в тарифа, която не е променяна от приемането й през 2011 г.

Според новата наредба за подаване на заявление за търсене и проучване или за концесия, както и за прекратяване на концесия инвеститорите ще дължат по 2000 лв., вместо досегашните 1450 лв. Удължаването на срока на предоставени разрешения и концесии ще се таксува с 1000 лв., вместо действащите в момента 700 лв. Таксата за прехвърляне на права и задължения по сключени договори се увеличава от 2500 на 3000 лв.

Новият размер на таксите ще съдейства за предотвратяването на практики на нелоялна конкуренция на етапите, предшестващи реалния инвестиционен процес. Очаква се той да стимулира по-ефективното използване на сроковете, предшестващи същинския добив.

С новата наредба се прецизират и годишните такси площ, заплащани от титулярите по предоставени разрешения за търсене и проучване. Това следва да окаже възпиращо действие върху допускането на разрешения за търсене и проучване в твърде големи площи. Често това е продиктувано не от реален инвеститорски интерес, а от стремеж да бъде ограничена конкуренцията чрез блокиране на проучвателни площи.

С цел намаляване на административната тежест за заявителите, наредбата предвижда да отпадне изискването те да предоставят платежен документ за извършеното плащане на таксите.

 

Промени в Закона за кадастъра и имотния регистър облекчават гражданите и бизнеса

 

Министерството на регионалното развитие и благоустройството продължава активната си политика за намаляване на административната тежест за гражданите и бизнеса. Чрез промени в Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) ведомството предлага безвъзмездно предоставяне на услуги на административните и съдебните органи, както и на лицата с публични функции и на организациите, предоставящи обществени услуги. Измененията бяха приети на днешното правителствено заседание. За крайните потребители - гражданите и организациите няма да има финансова тежест за заплащане на държавни такси за документите, издавани от Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК), тъй като те ще бъдат предоставяни на органите, на които са необходими, по служебен път, като вътрешни електронни административни услуги (ВЕАУ). По този начин, освен разходите, се цели намаляване на времето за взаимодействие на гражданите и организациите с администрацията. Със законопроекта се създава нормативна рамка за развитие на информационните системи на АГКК, като целта е да бъде променен моделът на предоставяне на административни услуги, като водещ става електронният документ.

С предложения законопроект се създава и правна основа за развитие на информационната система на кадастъра чрез внедряване на функционалност, с които да бъдат усъвършенствани работните процеси при поддържане на КККР в актуално състояние. Предлага се въвеждането на централизирано разпределение на изпълнението на услугите, чрез инструменти на информационната система, която ще следи за равномерно натоварване на служителите на АГКК в цялата страна. Поддържането на КККР в актуално състояние ще се извършва от служител на служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК), независимо от местонахождението на имота, предмет на изменение. Целта е уеднаквяване практиката на всички СГКК при провеждане на процедурите по изменение на КККР, както и създаване на условия за намаляване на забавеното изпълнение на измененията на КККР и предоставянето на услуги, което ще повиши удовлетвореността на потребителите на кадастрални услуги.

Промените в законопроекта са в съответствие с основните принципи на електронното управление.

С предложения законопроект се изменят Закона за геодезията и картографията, Закона за камарите на инженерите в инвестиционното проектиране (ЗКАИИП) и Закона за устройство на територията (ЗУТ). С предложенията се определят дейностите, които могат да извършват инженерите по геодезия с придобита правоспособност по реда на ЗКАИИП, в областта на устройственото планиране и инвестиционното проектиране. С измененията в ЗГК и ЗКАИИП се цели ясно разграничаване на професионалната компетентност при изпълнение на специализираните геодезически дейности. Предлага се инженерите по геодезия да упражняват притежаваната от тях професионална квалификация по регулираната професия „Инженер в инвестиционното проектиране“, за нормативно определените дейности.

Чрез изменение на ЗУТ се предлага включване на представител на Камарата на инженерите по геодезия в състава на експертните съвети по устройство на територията. Предвид дейността им, участието на специалисти със задълбочени познания и опит в областта на кадастъра в състава им, каквито са инженерите по геодезия, ще допринесе за по-добри решения в областта на устройственото планиране и инвестиционното проектиране и ще повиши в значителна степен качеството на работа на експертните съвети.

В изпълнение на изискванията на Закона за нормативните актове е предвидено задължение за извършване на последваща оценка на въздействието на законопроекта, в срок до 5 години от влизането му в сила. Предлага се законопроектът да влезе в сила в срок от 3 месеца след обнародването му в „Държавен вестник“. Определеният 3-месечен срок е обвързан с необходимия срок за извършване на промени в подзаконовите нормативни актове по прилагане на ЗКИР и привеждането им в съответствие с измененията на настоящия законопроект.

 

Одобрена е позицията на България за предстоящото заседание на Съвета на ЕС по земеделие и рибарство

 

Одобрена е позицията на Република България за предстоящото заседание на Съвета на Европейския съюз по земеделие и рибарство, което ще се проведе на 26 март 2024 г. в гр. Брюксел, Кралство Белгия. По време на заседанието се очаква Европейската комисия да представи на Съвета график и следващите стъпки, които ще предприеме в отговор на кризисната ситуация в селскостопанския сектор. Република България счита, че изясняването на понятието за непреодолима сила следва да се осъществи без излишно забавяне.

Необходими са ясни правила и тълкуване на въпроса. За страната ни това е изключително важно, тъй като ще бъде от полза на земеделските стопани, които не могат да изпълнят определени изисквания през дадена година и да запазят подкрепата по Общата селскостопанска политика. Напълно подкрепяме освобождаване на биологични фермери от изискванията на стандартите за добро екологично и земеделско състояние ДЗЕС 7 и ДЗЕС 8, като бихме подкрепили същия подход и за други стандарти, като ДЗЕС 4 и ДЗЕС 6.

Приветстваме изготвянето на подробен анализ на сложността за земеделските стопани, произтичаща от регулаторната рамка на ЕС и националните правила. Призоваваме този анализ да завърши с конкретни и ясни научно обосновани изводи, без излишно усложняване, и които да послужат както на ЕК, така и на всички заинтересовани страни за взимане на решения, но и за изпълнение на тези решения с ясни правила.

Считаме, че усилията за подобряване позицията на фермерите във веригата за доставки трябва да продължат. В тази връзка подкрепяме инициативата на ЕК да предложи краткосрочни, средносрочни и дългосрочни мерки в тази посока, в т.ч. и създаването на Обсерватория за прозрачност.

Европейската комисия ще представи актуална информация относно ситуацията на селскостопанските пазари, по-специално вследствие на руската инвазия в Украйна. Предприемането на мерки за овладяване на ситуацията на пазарите на земеделски продукти на ниво отделни държави членки е лимитирано, предвид спазването на изискванията на европейското законодателство и условията на единния европейски пазар. Затова смятаме, че е необходимо насочване на усилия към постигане на европейски решения, които да позволяват определена гъвкавост на държавите член.

 

Одобрени са резултатите от българското участие в неформалната среща на министрите по публична администрация от ЕС

 

Министерският съвет одобри доклад от участието на Република България в неформална среща на министрите по публична администрация от ЕС, проведена на 26 и 27 февруари 2024 г., в гр. Гент, Белгия. Проявата е част от календара на събитията в рамките на Белгийското председателство на Съвета на ЕС.

Тема на разговор бяха общите ценности и предизвикателства за публичните администрации в рамките на Европейския съюз и приемането на Декларацията в тази посока, която подписаха министрите по публична администрация от ЕС.

 

Правителството одобри позицията на Република България за заседанието на Европейския съвет на 21-22 март 2024 г.

 

Министерският съвет одобри позицията на Република България за участие в редовното заседание на Европейския съвет на 21-22 март 2024 г. в Брюксел, посветено на темите: Украйна; Сигурност и отбрана; Близък изток; Разширяване; Външни отношения; Миграция; Селско стопанство и Европейски семестър.

По темата Украйна се предвижда да бъде отправено силно послание в подкрепа на страната. По част Сигурност и отбрана централно място в дискусията ще бъдат усилията за укрепване на европейската отбранителна индустрия. По част Близък изток сред основните послания ще бъдат тежката хуманитарна ситуация, хуманитарната подкрепа от ЕС за Газа и необходимостта от хуманитарна пауза. По темата Разширяване се предвижда лидерите да обсъдят напредъка на Босна и Херцеговина въз основа на доклада на ЕК от 13 март т.г. В част Външни отношения ще бъде засегната смъртта на Алексей Навални и ситуацията в Беларус. По линия на миграцията лидерите ще направят преглед на актуалното състояние на темата. По част Селско стопанство се предвижда да бъдат обсъдени областите, в които е необходимо общо действие. По отношение на Европейския семестър се очаква лидерите да подкрепят политически насоки за приоритетите на Годишната стратегия за устойчив растеж и препоръката относно икономическата политика на еврозоната.

В рамките на заседанието на Европейския съвет е предвидено и заседание на Срещата на върха на държавите от Еврозоната, на 22 март 2024г.

 

Правителството предлага генерал-лейтенант Любчо Тодоров да бъде удостоен с държавна награда – орден „За военна заслуга“ I степен

 

Министерският съвет прие Решение за предложение до Президента на Република България за издаване на указ за награждаване на генерал-лейтенант Любчо Тодоров за постигнати високи резултати по време на службата си в Българската армия, за дългогодишна и безупречна служба, за принос към опазване на националната сигурност и обществения ред в Република България, проявено трудолюбие и чувство на отговорност и по повод освобождаване от военна служба и преминаване в запаса.

 

Одобрен е Доклад за състоянието на отбраната и Въоръжените сили през 2023 г.

 

Министерският съвет на Република България одобри Доклад за състоянието на отбраната и Въоръжените сили през 2023 г. Докладът съдържа отчет за постигнатите резултати в сферата на отбранителната политика през 2023 г. и е част от демократичния и граждански контрол над Въоръжените сили. Той ще бъде внесен за разглеждане в Народното събрание.

През 2023 г. беше осигурена приемственост в националните цели и приоритети, произтичащи от Конституцията, законите и стратегическите документи в областта на сигурността и отбраната, както и в изпълнение на поетите ангажименти в рамките на колективната отбрана на НАТО и Общата политика за сигурност и отбрана на ЕС.

Същевременно, предвид сериозните предизвикателства пред сигурността и колективната отбрана след началото на войната на Русия срещу Украйна, новите стратегически документи на НАТО поставят значително по-високи изисквания към способностите, включително и към тези на силите за национална отбрана, като това важи в особена степен за страните-членки по Източния фланг.

Усилията в отбраната бяха фокусирани основно върху подобряване на условията за изпълнение на мисиите и задачите на Въоръжените сили; ускоряване изграждането и поддържането на необходимите отбранителни способности и попълване на техния дефицит; изпълнение на Целите на способностите на НАТО; превъоръжаване и модернизация, вкл. чрез стартиране на дълго отлагани проекти; по-нататъшно изграждане на предното присъствие на НАТО; попълване на вакантните длъжности във Въоръжените сили; окомплектоване и подготовка на доброволния резерв. За оптимизиране на управленските процеси в контекста на изпълнението на Програма 2032 беше стартиран Стратегически преглед на отбранителната политика.

В Доклада са представени и основните проекти за превъоръжаване и модернизация на Въоръжените сили, с реализацията на които се създават базови предпоставки за преодоляване на дефицита от критично необходими способности.

На базата на направените изводи докладът очертава основните направления за работа през 2024 г. и в средносрочен план.

 

Одобрени са допълнителни разходи по бюджета на Министерството на отбраната

 

Министерският съвет прие постановление за одобряване на допълнителни разходи/трансфери по бюджета на Министерството на отбраната за 2024 г. в размер на 180 000 хил. лв., за сметка на преструктуриране на разходите в централния бюджет за реализиране на необходимата политика за повишаване на мотивацията за постъпване, изпълнение и задържане на работа в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия.

 

 

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „МОДЕРНИЗАЦИЯ НА БИБЛИОТЕКИТЕ В ДЪРЖАВНИТЕ ВИСШИ УЧИЛИЩА".

Внася: министърът на образованието и науката

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОФИЦИАЛНА ПОМОЩ ЗА РАЗВИТИЕ ЧРЕЗ ЦЕЛЕВА ВНОСКА КЪМ ДОВЕРИТЕЛНИЯ ФОНД НА ЖЕРТВИТЕ КЪМ МЕЖДУНАРОДНИЯ НАКАЗАТЕЛЕН СЪД ЗА ПРОГРАМАТА ЗА ГРУЗИЯ В РАЗМЕР 20 000 ЕВРО (39 117 ЛВ.).

Внася: заместник министър-председателят и министър на външните работи

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ЗА БЪЛГАРСКАТА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ И ДЪРЖАВНИТЕ ВИСШИ УЧИЛИЩА ЧРЕЗ БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ЗА 2024 Г.

Внася: министърът на образованието и науката

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ИМОТИ

ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, НА НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА" ЗА РЕАЛИЗАЦИЯТА НА НАЦИОНАЛЕН ОБЕКТ „МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНАТА ЛИНИЯ СОФИЯ - ПЛОВДИВ: ЖП УЧАСТЪЦИ СОФИЯ - ЕЛИН ПЕЛИН И ЕЛИН ПЕЛИН - СЕПТЕМВРИ".

Внасят: министърът на транспорта и съобщенията министърът на регионалното развитие и благоустройството

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ИМОТИ

ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, НА НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА" ЗА РЕАЛИЗАЦИЯТА НА НАЦИОНАЛЕН ОБЕКТ „МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНАТА ЛИНИЯ СОФИЯ - ПЛОВДИВ: ЖП УЧАСТЪЦИ СОФИЯ - ЕЛИН ПЕЛИН И ЕЛИН ПЕЛИН - СЕПТЕМВРИ".

Внасят: министърът на транспорта и съобщенията

министърът на регионалното развитие и благоустройството

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ИМОТ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ИМОТ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ИМОТ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ИМОТ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, И ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНОТО МУ ПРЕХВЪРЛЯНЕ В СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ПЕРНИК, ОБЛАСТ ПЕРНИК.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ИМОТИ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, НА АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА" И НА АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ".

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ ВЪРХУ ИМОТИ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ НУЖДИ НА ЦЕНТРАЛНОТО РЪКОВОДСТВО НА ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА".

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА КОНСУЛСТВО НА РЕПУБЛИКА КОЛУМБИЯ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, РЪКОВОДЕНО ОТ ПОЧЕТНО КОНСУЛСКО ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ, СЪС СЕДАЛИЩЕ В СОФИЯ И С КОНСУЛСКИ ОКРЪГ, ОБХВАЩАЩ ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, И ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ТЕОДОР ТОТЕВ - БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИН, ДА ИЗПЪЛНЯВА ФУНКЦИИТЕ НА ПОЧЕТНО КОНСУЛСКО ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ НА РЕПУБЛИКА КОЛУМБИЯ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.

Внася: заместник министър-председателят и министър на външните работи

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ, ЧАСТ „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИНОВАЦИИ", ПРОВЕДЕНО НА 15 ФЕВРУАРИ 2024 Г. В ГР. ЛА ЮЛП, КРАЛСТВО БЕЛГИЯ.

Внася: министърът на образованието и науката

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ИМОТ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ИМОТ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОТМЕНЯНЕ НА РЕШЕНИЕ № 459 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2014 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРИЛАГАНЕТО НА РЕШЕНИЕ № 565/2014/ЕС НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА ОТ 15 МАЙ 2014 Г.

Внася: заместник министър-председателят и министър на външните работи

 

 1. ДОКЛАД ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КЪМ ЕВРОПЕЙСКАТА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА КВАНТОВИТЕ ТЕХНОЛОГИИ (Т. НАР. ПАКТ ЗА КВАНТУМА).

Внася: министърът на електронното управление

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ИНОВАЦИИТЕ И РАСТЕЖА ЗА 2024 Г.

Внася: министърът на иновациите и растежа

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА НЕДВИЖИМА АРХЕОЛОГИЧЕСКА КУЛТУРНА ЦЕННОСТ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, НА ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ, ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ.

Внася: министърът на културата

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА ВЪЗМЕЗДНО БЕЗСРОЧНО ПРАВО НА ПРИСТРОЯВАНЕ В ИМОТ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, В ПОЛЗА НА „УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „СВ. ИВАН РИЛСКИ" ЕАД.

Внася: министърът на здравеопазването

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА ВЪЗМЕЗДНО БЕЗСРОЧНО ПРАВО НА ПРИСТРОЯВАНЕ В ИМОТ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, В ПОЛЗА НА „ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ - СОФИЯ" ЕООД.

Внася: министърът на здравеопазването

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ДЪРЖАВНА ГАРАНЦИЯ ЗА 2024 Г. ПО ЗАКОНА ЗА КРЕДИТИРАНЕ НА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ.

Внася: министърът на образованието и науката

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В НЕФОРМАЛНАТА СРЕЩА НА МИНИСТРИТЕ НА ТУРИЗМА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, ПРОВЕДЕНА НА 20 ФЕВРУАРИ 2024 Г. В ГР. ЛА ЮЛП, КРАЛСТВО БЕЛГИЯ.

Внася: министърът на туризма

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ И РИБАРСТВО, ПРОВЕДЕНО НА 26 ФЕВРУАРИ 2024 Г. В БРЮКСЕЛ.

Внася: министърът на земеделието и храните

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В НЕФОРМАЛНАТА СРЕЩА НА МИНИСТРИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ВЪПРОСИТЕ НА РАВЕНСТВОТО, ПРОВЕДЕНА НА 26 И 27 ФЕВРУАРИ 2024 Г. В БРЮКСЕЛ.

Внася: министърът на труда и социалната политика

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ПО БЮДЖЕТИТЕ НА ПЪРВОСТЕПЕННИ РАЗПОРЕДИТЕЛИ С БЮДЖЕТ ЗА 2024 Г.

Внася: министърът на финансите

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА АПОРТИРАНЕТО НА ДВИЖИМИ ВЕЩИ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, В КАПИТАЛА НА ДЪРЖАВНИ ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ - ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА С НАД 50 НА СТО ДЪРЖАВНО УЧАСТИЕ В КАПИТАЛА.

Внася: министърът на здравеопазването

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА ЗАМЯНА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ, СОБСТВЕНОСТ НА „БДЖ-ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ" ЕООД - СОФИЯ, С НЕДВИЖИМ ИМОТ СОБСТВЕНОСТ НА ИВАН ИЛИЕВ ДИМИТРОВ.

Внася: министърът на транспорта и съобщенията

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ, СОБСТВЕНОСТ НА „ХОЛДИНГ БЪЛГАРСКИ ДЪРЖАВНИ ЖЕЛЕЗНИЦИ" ЕАД - СОФИЯ.

Внася: министърът на транспорта и съобщенията

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПОЗИЦИЯТА И СЪСТАВА НА БЪЛГАРСКАТА ДЕЛЕГАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ДЕВЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА МЕЖДУПРАВИТЕЛСТВЕНАТА БЪЛГАРО-МОЛДОВСКА КОМИСИЯ ЗА ИКОНОМИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 26 И Т1 МАРТ 2024 Г. В КИШИНЕВ.

Внася: министърът на икономиката и индустрията

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПОЗИЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ОКОЛНА СРЕДА, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 25 МАРТ 2024 Г. В БРЮКСЕЛ.

Внася: министърът на околната среда и водите

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПОЗИЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА УЧАСТИЕ В НЕФОРМАЛНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ И РИБАРСТВО, ЧАСТ „РИБАРСТВО", КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 24 И 25 МАРТ 2024 Г. В ГР. БРЮЖ, КРАЛСТВО БЕЛГИЯ.

Внася: министърът на земеделието и храните

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В НЕФОРМАЛНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ОБРАЗОВАНИЕ, МЛАДЕЖ, КУЛТУРА И СПОРТ, ЧАСТ „ОБРАЗОВАНИЕ", ПРОВЕДЕНО НА 29 ФЕВРУАРИ И 1 МАРТ 2024 Г. В БРЮКСЕЛ.

Внася: министърът на образованието и науката

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ПРАВОСЪДИЕ И ВЪТРЕШНИ РАБОТИ, ЧАСТ „ПРАВОСЪДИЕ", ПРОВЕДЕНО НА 5 МАРТ 2024 Г. В БРЮКСЕЛ.

Внася: министърът на правосъдието

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПОЗИЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ И РИБАРСТВО, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 26 МАРТ 2024 Г. В БРЮКСЕЛ.

Внася: министърът на земеделието и храните

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В НЕФОРМАЛНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА МИНИСТРИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, ОТГОВАРЯЩИ ЗА ПУБЛИЧНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ, ПРОВЕДЕНО НА 26 И 27 ФЕВРУАРИ 2024 Г. В ГР. ГЕНТ, КРАЛСТВО БЕЛГИЯ.

Внася: заместник министър-председателят и министър на външните работи

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПОЗИЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИЕТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪВЕТ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 21 И 22 МАРТ 2024 Г. В БРЮКСЕЛ.

Внася: заместник министър-председателят и министър на външните работи

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УКАЗ ЗА НАГРАЖДАВАНЕ НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИН.

Внася: министърът на отбраната

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОКЛАД ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ОТБРАНАТА И ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ 2023 Г.

Внася: министърът на отбраната

 

 1. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА ЗА 2024 Г.

Внася: министърът на отбраната

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОТМЕНЯНЕ НА РЕШЕНИЕ № 796 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2013 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ НА НАЦИОНАЛЕН КООРДИНАЦИОНЕН МЕХАНИЗЪМ ПО ПРАВАТА НА ЧОВЕКА И ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА НАЦИОНАЛЕН КООРДИНАЦИОНЕН МЕХАНИЗЪМ ПО ПРАВАТА НА ЧОВЕКА.

Внася: заместник министър-председателят и министър на външните работи

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА ТАРИФА № 1 КЪМ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ТАКСИ ЗА ТАКСИТЕ, СЪБИРАНИ ОТ СЪДИЛИЩАТА, ПРОКУРАТУРАТА, СЛЕДСТВЕНИТЕ СЛУЖБИ И МИНИСТЕРСТВОТО НА ПРАВОСЪДИЕТО, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 167 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 1992 Г.

Внася: министърът на правосъдието

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 295 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2001 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ГРУПИТЕ ПЪТНИЦИ, ПОЛЗВАЩИ ПРАВО НА БЕЗПЛАТНИ И С НАМАЛЕНИ ЦЕНИ ПЪТУВАНИЯ ПРИ ПРЕВОЗ С ЖЕЛЕЗОПЪТЕН ТРАНСПОРТ, И ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА НАМАЛЕНИЕТО.

Внася: министърът на транспорта и съобщенията

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ЗАЕТОСТТА, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 131 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2003 Г.

Внася: министърът на труда и социалната политика

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РАЗМЕРА, УСЛОВИЯТА, СРОКОВЕТЕ И РЕДА ЗА ЗАПЛАЩАНЕ НА ТАКСИТЕ ПО ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА.

Внася: министърът на енергетиката

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА КАДАСТЪРА И ИМОТНИЯ РЕГИСТЪР.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството