EN

Дневен ред на заседание на Министерския съвет на 22.02.2024 г.

22.02.2024

 ВИЖТЕ РЕШЕНИЯТА НАКРАТКО

 

 

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

П Р Е С С Л У Ж Б А

 

 

 

Проф. Илза Пъжева е предложена за орден

„Св. Св. Кирил и Методий“

 

Министерският съвет предлага на президента да награди изтъкнатия биолог проф. Илза Пъжева с орден „Св. св. Кирил и Методий“ за нейните големи заслуги в областта на науката и по повод 70-годишния й юбилей.

Илза Пъжева е родена през 1953 г. Завършва Московския химико-технологичен университет „Д. И. Менделеев“. През 1981 г. постъпва в Българската академия на науките, където е последователно асистент и главен асистент. През 1989 г. придобива научната степен „доктор“, а през 2008 г. става „доктор на науките“ в областта на биологическите науки. През 2015 г. Илза Пъжева е избрана за член-кореспондент на БАН.

Научните интереси на проф. Пъжева са свързани с моделни изследвания на връзката структура - активност посредством компютърно подпомогнати методи. Обект на изследванията й са разнообразни биологично-активни съединения, например лекарствени молекули, транспортни протеини, нуклеарни рецептори, ензими и техни субстрати и инхибитори. Разработените от нея и екипа й модели допринасят за разкриване на механизмите на действие на изследваните биомолекули, получили са експериментално потвърждение, а някои от тях се използват от фармацевтични фирми и академични институти.

Проф. Пъжева е пионер в България във въвеждането, разработването и прилагането на компютърно подпомогнатите методи за изследването на зависимости структура - активност (QSAR) и лекарствен дизайн. Тя има 170 научни труда, в това число 153 научни публикации в списания с импакт-фактор и импакт-ранк и в монографични поредици и книги на авторитетни академични издателства..

Проф. Пъжева е носител на наградата за високи научни постижения на учени над 35 години на Съюза на учените в България за 2011 г. През 2020 г. за приноса й в развитието на българо-германските научни отношения е удостоена с високата държавна награда на Германия - Орден за заслуги към Федерална Република Германия.

Проф. Пъжева е основател на курсове по компютърно подпомогнат дизайн към Факултета по химия и фармация и Факултета по математика и информатика в Софийския университет. В периода 2011- 2014 г. е гост - преподавател в Университета „Париж-Дидро“, Франция.

Тя е първият български учен, избран за посланик на фондация „Александър фон Хумболт“. Проф. Пъжева е била председател на Хумболтовия съюз в България, а понастоящем негoв почетен председател.

 

Иван Павлов е освободен от длъжността заместник-председател на ДКСИ

 

 

Министерския съвет прие решение за освобождаване на Иван Павлов като заместник-председател на Държавната комисия по сигурността на информацията (ДКСИ).

Със заявление до министър-председателя, Иван Павлов желае да бъде освободен по негово искане от заеманата длъжност с оглед заемането на друг пост.

 

Над 2.6 млрд. лв. ще бъдат събрани във фонд „Сигурност на електроенергийната система“

през 2024 г.

 

Приходи в размер на 2.609 млрд. лв. ще бъдат събрани във фонд „Сигурност на електроенергийната система“ през 2024 г. Това е предвидено в бюджета на фонда, одобрен на днешното заседание на Министерския съвет. Най-големият дял от приходите се очаква да бъдат от продажба на квоти за емисии парникови газове - 2.023 млрд. лв.

Със събраните средства ще бъдат покривани разходите на „Национална електрическа компания“ ЕАД, включително и за минали регулаторни периоди, произтичащи от статута й на обществен доставчик според Закона за енергетиката. От приходите, събрани във фонда, ще бъдат предоставяни премии на топлофикационни централи и когенерации, както и на обекти с обща инсталирана мощност 0.5 MW и над 0.5 MW по Закона за енергията от възобновяеми източници.

Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ бе създаден през м. юли 2015 г. с цел покриване на разходите на обществения доставчик НЕК, произтичащи от задълженията му за изкупуване на електроенергия по преференциални цени. По закон във фонда се събират по 5% от месечните приходи от продажба на електроенергия на производителите и вносителите в страната, от таксите за достъп и пренос на електрическа енергия и природен газ, както и от достъп и съхраняване на природен газ. Във фонда постъпват и приходите от продажба на квоти емисии парникови газове, както и от цена „задължение към обществото".

 

Одобрени са допълнителни разходи по бюджета на МВнР във връзка с Национална програма с инициативи за отбелязването на 20-ата годишнина от членството на България в НАТО

 

Със свое постановление Министерският съвет одобри допълнителни разходи по бюджета на Министерството на външните работи за 2024 г. в размер до 150 000 лева, чрез които ще се финансират заложените за изпълнение от МВнР в Националната програма с инициативи за отбелязването през 2024 г. на 20-ата годишнина от членството на България в НАТО събития.

Национална програма бе одобрена с Решение № 77 от 01.02. 2024 г. на Министерския съвет на Република България. Тя е разработена по инициатива на заместник министър-председателя и министър на външните работи от Междуведомствена работна група с участието на Министерствата на външните работи, на отбраната, на вътрешните работи, на образованието и науката, на финансите, на иновациите и растежа и Министерския съвет.

Одобрените инициативи в Програмата са обединени от цялостна концепция и общи послания, които демонстрират принадлежността на България към най-големия и най-успешен военно-политически съюз в историята и към единната общност на споделени ценности, интереси и готовност за взаимна защита.

 

Кабинетът отпусна над 93 млн. лева за безплатни учебници

 

Правителството одобри 93 163 066 лева за закупуване на познавателни книжки, учебници, електронно четими учебници, учебни комплекти и учебни помагала за децата и за учениците от I до XII клас в общинските детски градини и училища за 2024 година.

За първи път безплатни учебници се осигуряват и за учениците от VIII до XII клас. Досега такива получаваха учениците от I до VII клас. Така за следващата учебна година безплатни учебници и учебни комплекти по общообразователните учебни предмети ще получат всички ученици от I до XII клас.

Ще бъдат отпуснати средства и за брайлиране на учебници за учениците с нарушено зрение от I до XII клас, както и за закупуване на учебни комплекти по специалните предмети за учениците с увреден слух.

Средствата ще бъдат разпределени въз основа на броя на децата и учениците в нея, подаден от Националната електронна информационна система за предучилищното и училищното образование към февруари 2024 г.

 

Правителството одобри изплащането на 5 500 евро обезщетение след споразумение по жалба пред ЕСПЧ

 

Правителството одобри изплащането на 5 500 евро обезщетение след споразумение по жалба пред ЕСПЧ. С жалбата се повдигат оплаквания за нарушение на член 1 от Протокол № 1 към Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи (Конвенцията), поради прекомерна продължителност на процедура по реституция. Жалбоподателите се оплакват и от липсата на ефективни правни средства за защита съгласно член 13 от Конвенцията.

С решение от 1998 г., издадено от Поземлена комисия - Варна и последващо решение от 2008 г., издадено от Общинска служба по земеделие - Варна, е признато правото на жалбоподателите на реституция на имоти, находящи се в терен по § 4 от Преходните и заключителни разпоредби на ЗСПЗЗ в землището на гр. Варна. Поради това, че земите се намират в район, където част от имотите са закупени от ползватели по реда на § 4а от ЗСПЗЗ и са били построени пътища, остава да се определи кои части от земите на жалбоподателите подлежат на реституция в натура и за кои жалбоподателите трябва да получат обезщетение. За целта следва да бъдат изготвени т. нар. „помощен план“ и „план на новообразуваните имоти“, разграничаващ правата на собственост на всички заинтересовани страни в местността. Съгласно § 4к, ал. 6 и 10 от ПЗР на ЗСПЗЗ те се възлагат и одобряват от областния управител. Към м. август планът на новообразуваните имоти е на етап одобрение.

В светлината на константната си практика, ЕСПЧ съдейства на страните да постигнат приятелско споразумение, ако българското правителство се съгласи да заплати на жалбоподателите обезщетение в общ размер на 5 500 (пет хиляди и петстотин) евро.

 

Правителството одобри изплащането на 7 500 евро обезщетение след представяне на едностранна декларация по жалба пред ЕСПЧ

 

Българското правителство одобри едностранната декларация, с която трябва да се изплати обезщетение от 7 500 евро по жалба пред Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ) за нарушения на чл. 1 от Протокол № 1 към Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи (Конвенцията) и чл. 13 от Конвенцията, поради прекомерната продължителност на реституционна процедура.

Жалбата е във връзка с продължителността на реституционно производство по ЗСПЗЗ. В решение от 1997 г. е постановено, че майката на жалбоподателката следва да получи обезщетение за земя в София, която е застроена след национализацията и не подлежи на реституция.

Към настоящия момент жалбоподателката все още не е получила дължимото обезщетение чрез друг поземлен имот или поименни компенсаторни бонове. При отправени в следващите години запитвания от жалбоподателката, компетентните органи обясняват, че забавянията се дължат на затруднения при събирането и оценката на данни относно хората с право на обезщетение по ЗСПЗЗ на територията на Столична община, както и при установяването на налична държавна и общинска земя, която да бъде предоставена като компенсация.

Вземайки предвид практиката на ЕСПЧ по делата „ Найденов срещу България “ (жалба № 17353/03), „Любомир Попов срещу България“ (жалба № 69855/01) и „Зикатанова и други срещу България “ (жалба № 45806/11), в които са установени нарушения на чл. 1 от Протокол № 1 към Конвенцията, българското правителство одобри едностранна декларация на основание член 37 от Конвенцията.

 

Община Кула ще управлява Римска крепост „Кастра Мартис“

 

Министерският съвет прие решение за безвъзмездно предоставяне за управление на археологическа недвижима културна ценност - публична държавна собственост на община Кула за срок от 10 години.

Римска крепост „Кастра Мартис“, с категория „национално значение“, представлява сграда, разположена в поземлен имот, с площ 2159 кв.м.

Предоставянето на недвижимата археологическа културна ценност ще подпомогне за популяризирането, социализирането и развитието на археологическия обект.

Дейностите, свързани с опазване на културната ценност и осъществяването на други научни, културни, образователни и туристически дейности ще се извършват в съответствие с изискванията на Закона за културното наследство от Регионален исторически музей - Видин.

 

Нова програма със Словашката република разширява сътрудничеството в образованието и науката

 

Правителството одобри нова Програма за сътрудничество между Министерството на образованието и науката на Република България и Министерството на образованието, научните изследвания, развитието и младежта на Словашката република за периода 2024 - 2028 г.

Предвижда се да продължи обменът на добри практики и да се разшири участието в европейски образователни програми и научни изследвания.

Насърчава се прякото сътрудничество между средните професионални училища и работодателите, обменът на опит в областта на професионалното образование и обучение в съответствие с потребностите на пазара на труда, на лектори/преподаватели, студенти, докторанти и специализанти, а също и преподаването на български и словашки език.

Програмата предвижда подкрепа за дейността на българското училище „Христо Ботев“ в Братислава, както и на сътрудничеството в областта на работата с младежи.

Насърчава се обменът на лектори и преподаватели, научни, академични и образователни кадри, студенти, докторанти и специализанти.

Страните ще стимулират, включително чрез стипендии, по-тясното партньорство между държавните висши училища и научните организации.

 

За ратификация се предлага споразумение с ЮНЕСКО

 

Министерският съвет прие Решение за предложение до Народното събрание за ратифициране на Споразумението между Правителството на Република България и Организацията на обединените нации за образование, наука и култура (ЮНЕСКО) относно подновяване на определянето на Регионалния център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа (РЦОНКН) като център от категория 2 под егидата на ЮНЕСКО в София, Република България.

Споразумението между ЮНЕСКО и Република България за продължаване дейността на Регионалния център бе подписано на 11 ноември 2023 г. за нов 8 годишен период.

Това ще спомогне за утвърждаване позицията на България като водеща страна в сферата на нематериалното културно наследство в региона, както и сред страните подписали Конвенцията на ЮНЕСКО за опазване на нематериалното културно наследство. В същото време то ще допринесе за насърчаване на започналите процеси по изграждане на мрежи от експерти, както и провеждането на различни съвместни инициативи в страните от Югоизточна Европа.

 

България и Румъния с общ проект за подобряване на условията за корабоплаване в българо-румънския участък на Дунав

 

Министерският съвет потвърди действията на министъра на транспорта и съобщенията, свързани с подписване от името на правителството на Република България на писмото за взаимен ангажимент между Министерството на транспорта и съобщенията на България и Министерството на транспорта и инфраструктурата на Румъния за съвместно кандидатстване по проект „Подобряване на условията за корабоплаване в общия българо-румънски участък на р. Дунав - FAST Danube 2”.

Проектът е подаден за финансиране по Механизма за свързана Европа, сектор „Транспорт“ 2021-2027 г. на 30.01.2024г. Българската и румънската страна подготвиха съвместно предложение за кандидатстване по проекта, като целта е подобряване на условията за корабоплаване в общия участък на р. Дунав.

 

Одобрена е позицията на страната ни за заседание на Съвета ЕКОФИН

 

Със свое решение правителството одобри позицията на страната ни за участие в неформалното заседание на Съвета на Европейския съюз по икономически и финансови въпроси (ЕКОФИН), което ще се проведе на 23-24 февруари 2024 г. в Гент, Белгия.

Министрите ще обсъдят бъдещето на Европейската инвестиционна банка, както и задълбочаването на капиталовите пазари в ЕС от гледна точка на участието на инвеститорите на дребно във финансовите пазари и финансовата грамотност.

В рамките на втората работна сесия министрите ще дискутират бъдещето на конкурентоспособността в ЕС.

 

Министерският съвет одобри позицията на България за участие в неформалната среща на министрите по публична администрация от ЕС

 

Министерският съвет одобри позицията на Република България за участие в неформалната среща на министрите по публична администрация от Европейския съюз, която ще се проведе в периода 26-27 февруари 2024 г. в гр. Гент, Белгия. Проявата е част от календара на събитията в рамките на Белгийското председателство на Съвета на ЕС.

Тема на разговор ще бъдат общите ценности и предизвикателства за публичните администрации в рамките на Европейския съюз и приемането на Декларация в тази посока, около която се обединяват министрите по публична администрация на държавите членки.

 

Правителството одобри резултатите от заседанието на Съвет „Външни работи/Търговия“ на ЕС

 

Правителството одобри резултатите от неформално заседание на Съвет „Външни работи/Търговия" на ЕС, което се проведе на 23 януари 2024 г. в гр. Брюксел, Белгия.

По време на заседанието беше обсъдена подготовката на 13-ата Министерска конференция на Световната търговска организация. Тя ще се проведе през месец февруари 2024 г. в гр. Абу Даби, Обединени арабски емирства.

Министрите обсъдиха и въпроси, свързани с прилагането на отворената стратегическа автономност в търговската политика на Европейския съюз.

 

Одобрени са резултатите от българското участие в неформалното заседание на Съвет „Правосъдие и вътрешни работи“, формат „Вътрешни работи“

 

Министерският съвет одобри резултатите от участие в неформалното заседание на Съвет „Правосъдие и вътрешни работи“, формат „Вътрешни работи“, проведено на 25 януари 2024 г., в гр. Брюксел, Кралство Белгия.

В доклада са представени резултатите от дискусиите относно: Цялостен отговор на организираната престъпност, свързана с наркотиците; Изкуственият интелект и правоприлагането - тема на работния обяд; Допълващи/алтернативни пътища за временна закрила за получателите на временна закрила.

В доклада е включена и информация за проведените двустранни срещи с Агенцията на ЕС в областта на убежището (АЕСОУ) и Румъния в рамките на Съвета.

 

Правителството одобри позицията на България за участие в Съвета на ЕС (Външни работи/Търговия)

 

Правителството одобри позицията на Република България за участие във формално заседание на Съвета на Европейския съюз (Външни работи/Търговия). То ще се проведе в периода 25-29 февруари 2024 г. в гр. Абу Даби, Обединени арабски емирства (ОАЕ) по време на 13-та Министерска конференция на Световната търговска организация.

Българската делегация ще бъде ръководена от министъра на икономиката и индустрията и ще включва представители на Министерството на икономиката и индустрията, Министерство на земеделието и храните, Постоянните представителства на Република България към СТО в Женева и към ЕС в Брюксел и Посолството на Република България в Обединените арабски емирства.

 

Изменя се правителственото решение за одобряване участието на България като официална страна-партньор на Международното изложение WEBIT

 

Министерският съвет прие Решение за изменение на РМС № 65 от 31.01.2024 г. за одобряване участието на Република България като официална страна-партньор на Международното изложение WEBIT, което ще се проведе на 30 и 31 октомври 2024 г. в гр. София и проект на Постановление на Министерския съвет за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на икономиката и индустрията, Министерството на иновациите и растежа и Министерството на образованието и науката за 2024 г.

Брандът WEBIT е изцяло частна българска инициатива, стартирала през 2008 г., като до този момент подобен форум не съществува в света. Целта, която организаторите си поставят е да променят имиджа на България чрез привличане на световни имена от технологичната сфера, инвеститори, предприемачи, топ мениджъри от най-големите компании в света и да превърнат България в хъб на таланти и възможности, за генериране на глобални бизнес възможности.

Международното изложение WEBIT бе предвидено да се проведе на 30 и 31 октомври 2024 г. в гр. София, в сградата на Националния дворец на културата, но в хода на организацията се установи, че по отношение на конкретните дати е предвидено друго събитие и следва да бъдат определени нови подходящи дати. След направен анализ от страна на организаторите и заинтересованите институции се определи като подходящ период 23 и 24 октомври 2024 г. Във връзка с гореизложеното Решение № 65 на Министерския съвет от 31.01.2024 г. за одобряване участието на Република България като официална страна-партньор на Международното изложение WEBIT, се измени в частта по отношение на периода, в който ще се проведе.

В т. 2 от Решение № 65 на Министерския съвет от 31.01.2024 г. за одобряване участието на Република България като официална страна-партньор на Международното изложение WEBIT е предвидено дейностите по организацията и участието на Република България като официална страна-партньор да се извършат от Министерството на икономиката и индустрията, Министерството на иновациите и растежа и Министерството на образованието и науката. В тази връзка Министерският съвет прие проект на Постановление за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на икономиката и индустрията, Министерството на иновациите и растежа и Министерството на образованието и науката за 2024 г.

Финансирането на дейностите по участието на Република България, като официална страна - партньор на Международното изложение WEBIT ще бъде осигурено за сметка на преструктуриране на разходи и/или трансфери по централния бюджет.

 

Одобрена е позицията на България за предстоящото заседание на Съвета на ЕС по земеделие и рибарство

 

Позицията на Република България за предстоящото заседание на Съвета на Европейския съюз по земеделие и рибарство, което ще се проведе на 26 февруари 2024 г. в гр. Брюксел, Кралство Белгия е одобрена. По време на заседанието се очаква Белгийското председателство и Европейската комисия да представят на Съвета информация във връзка с необходимостта от бързи и структурни отговори на настоящата кризисна ситуация в селскостопанския сектор.

В условията на нарастващи предизвикателства Европейския съюз (ЕС) се нуждае от стабилна система, която да гарантира сигурност на доставките и достъпност на храните за гражданите, както и поминъка на фермерите. От съществено значение е да се постигне изравняване в нивата на директните плащания. Позицията на България е, че Европейската комисия следва да направи цялостна оценка на законодателството на Зелената сделка и въздействието й върху селското стопанство в ЕС. Заедно с това е необходимо да се проследи кумулативният ефект от мерките в споразуменията за свободна търговия, както и да се предвиди клауза за реципрочност, която да гарантира спазването на идентични производствени стандарти за качество и безопасност на храните и от двете страни.

По отношение на облекчаване на административната тежест в Общата селскостопанска политика в средносрочен план позицията на страната, е че трябва да има облекчаване на някои от изискванията на екологичните стандарти и условността. От изключителна важност отново в краткосрочен план е да се опрости процедурата за промяна на Стратегическия план по Общата селскостопанска политика.

 

Одобрена е позицията на България за неформалната среща на министрите на ЕС по въпросите на равенството

 

Правителството одобри позицията на България за неформалната среща на министрите на ЕС по въпросите на равенството, която ще се проведе на 26 и 27 февруари 2024 г. в гр. Брюксел, Белгия.

По време на заседанието, което е в рамките на Белгийското председателство на Съвета на ЕС, ще бъдат проведени две пленарни сесии. По време на първата дискусия министрите ще обсъдят постигнатия напредък в политиката за равнопоставеност между жените и мъжете в законодателната политика на Общността. Акцентът на втората сесия ще бъде поставен върху бъдещата европейска програма за равенство между половете и необходимостта от предприемане на мерки за укрепване на институционалните механизми за насърчаване политиката в тази сфера.

 

Министерският съвет прие решение, че договорът за концесия за находище „Севлиево“ не е сключен

 

Правителството прие решение за констатиране неизпълнение на решение на Министерския съвет от 14 ноември 2011 г. за предоставяне на концесия на „Напредък" АД-София. Тя е за добив на подземни богатства (строителни материали мергели) по Закона за подземните богатства от находище „Севлиево", гр. Севлиево (община Севлиево, област Габрово).

През 2011 г. за концесионер без търг или конкурс е определен „Напредък" АД, а концесията е предоставена за 25 години. Решението е обнародвано в Държавен вестник и изпратено за обявяване в Община Севлиево. Срещу него няма постъпили жалби.

До търговското дружество, определено за концесионер, през годините са изпращани няколко писма с проект за концесионен договор и съответните срокове за изразяване на становище, но компанията не е приела предложението за сключването му. Липсата на съгласие на насрещните субекти е равнозначна на липса на сделка (договор).

 

Одобрени са над 200 млн. лв. за капиталови разходи за 2024 г. на първостепенни разпоредители с бюджет и на Община Бургас

 

Със свое постановление Министерският съвет одобри средства са размер на 200 854 427 лв. по бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет и по бюджета на Община Бургас за 2024 година. Осигуреният финансов ресурс е за обезпечаването на предстоящи плащания до края на м. февруари по сключени договори за изпълнение на Инвестиционната програма за национални проекти, както и за потенциални плащания до края на месеца по приключили вече обществени поръчки, по които предстои сключването на договор и плащане.

Необходимите средства ще се осигурят за сметка на капиталовите разходи по централния бюджет за тази година.

Със Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 г. капиталовите разходи на първостепенните разпоредители с бюджет за периода 2024-2026 г. са изведени в обособен ресурс в централния бюджет. Приоритетните проекти са по Инвестиционната програма за национални проекти с прогнозен план на разходите за 2024 година. Предложеният подход дава възможност за проектите, които са с готовност за незабавна реализация, да получават своевременно необходимите средства от централния бюджет. Целта е постигане на по-добро планиране и разходване на капиталовите разходи, както и по-висока ефективност и прозрачност при изпълнението на инвестиционните програми.

 

Одобрени са промени в Закона за договорите за финансово обезпечение

 

Със свое решение Министерският съвет одобри проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за договорите за финансово обезпечение и предлага на Народното събрание да го приеме.

Със законопроекта се въвежда в националното законодателство обща уредба на механизма на приключващото нетиране, като способ за прекратяване и/или погасяване на задължения, произтичащи от сделки с финансови инструменти между участниците на финансовите пазари. Предложената правна уредба цели да създаде режим за защита на приключващото нетиране, който съответства на добрите практики на международните финансови пазари и отстранява конкурентен недостатък на българското законодателство спрямо законодателствата на другите държави членки на ЕС и държавите членки на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие. Това от своя страна ще създаде правна сигурност за развитието на хеджиращи сделки и сделки за финансиране с ценни книжа, ще допринесе за по-доброто управление на финансовия и кредитен риск, ще облекчи капиталовите изисквания и ще насърчи пазара на финансови инструменти, което като цяло ще допринесе за подобряване стабилността на финансовата система.

В допълнение, отстраняването на съществуващата правна несигурност относно правната валидност и приложението на приключващо нетиране ще окаже позитивно въздействие върху презграничните отношения на български дружества с пазарни участници от по-развити и по-ликвидни чуждестранни финансови пазари.

 

Допълнения в ЗОДОВ уреждат отговорността за вреди при гражданска конфискация

 

Министерският съвет одобри проект на Закон за допълнение на Закона за отговорността на държавата и общините за вреди (ЗОДОВ). Текстовете уреждат отговорността за вреди, причинени на граждани и юридически лица от Комисията за отнемане на незаконно придобитото имущество и от съдебни актове по Закона за отнемане на незаконно придобитото имущество, т.нар. гражданска конфискация.

До есента на миналата година противодействието на корупцията и отнемането на незаконно придобито имущество бяха уредени в един закон и бяха прерогатив на една мегакомисия - КПКОНПИ.

Новият Закон за противодействие на корупцията (ЗПК), приет от 49-ото НС, предвиди създаването на нов антикорупционен орган - Комисия за противодействие на корупцията. Със заключителните разпоредби на ЗПК бяха направени и промени в ЗОДОВ за отговорността за вреди, причинени от действията на новата комисия. Но отговорността за вреди при гражданската конфискация е останала извън специалния закон поради техническа грешка.

В същото време пред Европейския съд по правата на човека в Страсбург (ЕСПЧ) са висящи осем производства, касаещи отнемане на имущество, като претенциите на жалбоподателите възлизат на огромни суми и без корекции в закона изходът от тях вероятно би бил неблагоприятен за държавата. В досегашната си практика ЕСПЧ е признал националния механизъм за обезвреди по ЗОДОВ за ефективно вътрешноправно средство за защита и не присъжда имуществени вреди на жалбоподателите.

Предлаганите сега допълнения в ЗОДОВ ще са в сила от 6 октомври 2023 г., откогато действа новият антикорупционен закон. С тях се утвърждава отдавна установеният принцип държавата да отговаря в пълнота за вредите, причинени от нейни органи, закрепен и в Конституцията. Предотвратяват се също неблагоприятните последици както във връзка с производствата пред ЕСПЧ, така и по отношение на висящите национални производства по ЗОДОВ.

С проекта се прецизират и наименованията на публични длъжности, спрямо които се прилага антикорупционният закон, като думите „началниците на митниците и техните заместници“ се заменят с „директорите на териториалните дирекции в Агенция „Митници“ и техните заместници“, както е според Закона за митниците.

 

Агенцията по вписванията ще има двама

зам.-изпълнителни директори

 

Броят на заместник-изпълнителните директори на Агенцията по вписванията (АВ) се увеличава от един на двама, прие Министерският съвет на днешното си заседа­ние. Това налага и съответни корекции в Устройствения правилник на АВ.

Промяната е мотивирана с необходимостта от по-ефективен контрол върху изпълнението на възложените задачи на агенцията. АВ е второстепенен разпоредител с бюджетни средства- към министъра на правосъдието и се ръководи от изпълнителен директор. Агенцията администрира пет регистъра от национално значение - Имотен регистър, Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел, Регистър БУЛСТАТ, Регистъра на имуществените отношения на съпрузите и Централен регистър на особените залози, като в дейностите по водене на регистрите не се допуска забавяне. Освен това служителите на агенцията ежедневно изготвят отговори по искания за предоставяне на информация, становища и отговори по поставени въпроси, а нейни представители активно участват в работни групи и в заседания на парламентарни комисии.

Изменят се и изискванията за заемането на длъжността зам.-изпълнителен директор - тя може да се заема от лица с виеше образование с професионално направление „Администрация и управление“, „Право“ или „Информатика и компютърни науки“ и с професионален опит в съответното направление не по-малко от 3 години. Досега наличието на професионален опит беше алтернативно изискване.

 

Правителството одобри Тарифа за таксите, които се събират в системата на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор

 

Правителството прие Постановление за приемане на Тарифа за таксите, които се събират в системата на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН).

Очакваните резултати от приемането на акта са свързани основно с привеждането на подзаконовата нормативна уредба, касаеща заплащането на дължимите държавни такси в системата на ДАМТН, в съответствие с действащата нормативна уредба и по специално с чл. 7а от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност, Закона за автомобилните превози, Закона за чистотата на атмосферния въздух и Закона за техническите изисквания към продуктите и наредбите.

Ще бъде постигнат разходоориентиран размер на таксите за административните и други услуги, които се предоставят от ДАМТН, на основата на разработени калкулации и експертна обосновка за нейното формиране, направени в съответствие с Методиката за определяне на разходоориентиран размер на таксите. По този начин ще бъдат покрити направените преки разходи за предоставянето им.

Ще отпаднат таксите, които са свързани с дейности, които ДАМТН не осъществява. По този начин лицата, които имат интерес да извършват ремонт и сервиз на електронни таксиметрови апарати с фискална памет и ремонт на ЕКАФП и ЕСФП няма да бъдат подвеждани, че трябва да заплатят такава такса към ДАМТН.

С приемане на Постановлението ще се постигне и пълно съответствие на текстовете, в които са определени техническите характеристики и параметри на съоръженията с повишена опасност. Ще се приемат и разпоредби, в които се определят дължимите държавни такси за всяка от видовете дейности, осъществявани от служители на ГД „Инспекция за държавен технически надзор“ по ЗТИП.

ДАМТН да започне да събира дължимата такса по чл. 896, ал. 5 от Закона за автомобилните превози.

Допълват се показатели, за които се събират такси за изпитването на проби от течни горива, за които е установено несъответствие с изискванията за качество на течните горива или съдържанието на биогориво в течно гориво.

 

Удължава се срокът за провеждане на Стратегически преглед на отбранителната политика на България

 

Правителството прие изменение на РМС № 676 от 2023 г. за провеждането на Стратегически преглед на отбранителната политика на Република България, като периодичен преглед на отбраната. С решението се удължава до края на месец юни 2024 г. срокът за провеждане на прегледа.

В изпълнение на Решение № 676 бяха сформирани седем работни групи, от които две междуведомствени и пет в Министерството на отбраната, чиито доклади бяха обсъдени в Съвета по отбран, Обобщените резултати и извода от докладите са отразени в проект на „Бяла книга на отбраната“.

В периода след приемането на Решение № 676 на Министерския съвет от 2023 г. продължиха сериозните изменения в средата на сигурност и в планиращите документи на НАТО и ЕС в областта на отбраната.   

В светлината на предстоящата Среща на високо равнище на НАТО във Вашингтон, САЩ, която ще отбележи 75-ата годишнина от създаването на Алианса и ще бъде най-амбициозната след края на Студената война, се очаква да се предприемат допълнителни стъпки за усилване на възпиращия и отбранителен потенциал на НАТО, както и за повишаване на инвестициите в отбраната.

В това отношение Стратегическият преглед на отбранителната политика предоставя уникална възможност за синхронизиране и хармонизиране на националните анализи и дискусии със съюзните такива. До края на прегледа ще бъде преценено нивото на политическа амбиция по мисиите на Въоръжените сили за да осигурим максимално ефективно използване на ресурсите за отбрана.

Резултатите от Стратегическия преглед ще доведат до формулиране на прагматични, реалистични и изпълними политики, като вземат предвид залегналите в стратегическите документи цели и срокове и възможностите на държавния бюджет за съответния период.

 

Одобрен е меморандум за сътрудничество между България и Корея

 

Правителството одобри проект на Меморандум за разбирателство за сътрудничество в насърчаването на търговията и инвестициите между Министерството на икономиката и индустрията на Република България и Министерството на търговията, индустрията и енергетиката на Република Корея.

Целта на Меморандума е да се постигане по-тясно междуправителствено партньорство, което може да допринесе за насърчаване политиките на прозрачност и съгласуваност, смекчаване на глобалните рискове, както и за изграждането на безопасна, устойчива, зелена и стабилна икономическа система.

С подписване на документа ще се улесни сътрудничеството в областите търговия, инвестиции, индустрия, вериги за доставки и др. Формите на сътрудничество, съгласно меморандума за разбирателство, могат да включват: насърчаване на фирми и физически лица да проучват възможностите за изпълнение на съвместни проекти, насърчаване на сътрудничеството между специализирани субекти и компании и обмена на експерти, учени, техници, студенти и стажанти, насърчаване участието на фирми и лица от двете страни в международни панаири и изложения, провеждани на териториите на двете страни и други.

Меморандумът за разбирателство ще допринесе и за по-нататъшния обмен на информация и опит между двете страни в икономическата сфера, както и за привличане на корейски инвестиции в България и създаване на конкретни бизнес контакти и партньорства между компании от двете страни.

 

МС одобри обявяването на три енергийни проекта за национални обекти и обекти с национално значение

 

Във връзка с постигането на целите за повишаване на енергийната сигурност и надеждност на доставките на природен газ за България и региона, Министерският съвет прие решение за обявяване на проекти, за национални обекти и обекти с национално значение следните проекти за разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ ЕАД:

 • „Повишаване на капацитета за пренос на природен газ в точка на междусистемно свързване Кулата/Сидирокастро в посока от Гърция към България“.
 • „Повишаване на капацитета за пренос на природен газ в точка на междусистемно свързване Негру Вода/Кардам в посока от България към Румъния“.
 • „Довеждаща газопреносна инфраструктура с високо налягане за захранване на потребители в източномаришкия регион“.

Чрез реализирането им ще се осигури повишаване на капацитета на преносната мрежа в посока от Гърция към България и от България към Румъния, ще осигури необходимата техническа възможност за пренос на нарастващите количества втечнен природен газ в посока от юг на север, и ще се създаде възможност добавения капацитет и развитие на вътрешната преносна мрежа да се използва от по-широк кръг потребители до природен газ в страната.

По този начин ще се постигнат заложените цели в подписания на 19.01.2024 г. Меморандум по Вертикалния газов коридор между газопреносните оператори на България, Гърция, Румъния, Унгария, Словакия, Украйна и Молдова, както и изпълнение на Актуализираната пътна карта за енергийна неутралност на Република България.

 

Кабинетът одобри допълнителен трансфер по бюджета на МРРБ за Инвестиционната програма за общински проекти

 

Министерският съвет прие постановление за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2024 г. в размер до 400 000 000 лв. за сметка на преструктуриране на разходите по централния бюджет за 2024 г.

С приемането на акта средствата за капиталови разходи за реализиране на общински проекти ще се предоставят своевременно при наличие на готовност за тяхната незабавна реализация и при спазване на изискванията на чл. 107 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 г.

Изпълнението на планираната инвестиционна програма за общините ще допринесе за подобряване на инфраструктурното развитие на регионите и подобряване на благоустройствената среда в населените места.

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА НАГРАЖДАВАНЕ НА ИЛЗА ПЪЖЕВА С ОРДЕН „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ ПЪРВА СТЕПЕН.

Внася: министърът на образованието и науката

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ПО СИГУРНОСТТА НА ИНФОРМАЦИЯТА.

Внася: министър-председателят

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ БЮДЖЕТА НА ФОНД „СИГУРНОСТ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЙНАТА СИСТЕМА“ ЗА 2024 Г.

Внася: министърът на енергетиката

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ ЗА 2024 Г.

Внася: заместник министър-председателят и министър на външните работи

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ПО БЮДЖЕТИТЕ НА ОБЩИНИТЕ ЗА 2024 Г. ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА ПОЗНАВАТЕЛНИ КНИЖКИ, УЧЕБНИЦИ, ЕЛЕКТРОННО ЧЕТИМИ УЧЕБНИЦИ, УЧЕБНИ КОМПЛЕКТИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА ЗА ДЕЦАТА И ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ I ДО XII КЛАС, ВКЛЮЧИТЕЛНО В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА ЗА 2024 Г.

Внася: министърът на образованието и науката

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ПРИЯТЕЛСКО СПОРАЗУМЕНИЕ ПО ДЕЛО „ТОДОРОВА И ЧАКЪРОВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ“ (ЖАЛБА № 34513/20) ПРЕД ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪД ПО ПРАВАТА НА ЧОВЕКА.

Внася: министърът на правосъдието

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ЕДНОСТРАННА ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ДЕЛО „ТОДОРОВА СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ“ (ЖАЛБА № 35477/20) ПРЕД ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪД ПО ПРАВАТА НА ЧОВЕКА.

Внася: министърът на правосъдието

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА АРХЕОЛОГИЧЕСКА НЕДВИЖИМА КУЛТУРНА ЦЕННОСТ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, НА ОБЩИНА КУЛА, ОБЛАСТ ВИДИН.

Внася: министърът на културата

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ПРОГРАМА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, НАУЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ, РАЗВИТИЕТО И МЛАДЕЖТА НА СЛОВАШКАТА РЕПУБЛИКА ЗА ПЕРИОДА 2024 - 2028 Г.

Внася: министърът на образованието и науката

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ОБЕДИНЕНИТЕ НАЦИИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА И КУЛТУРА (ЮНЕСКО) ОТНОСНО ПОДНОВЯВАНЕ НА ОПРЕДЕЛЯНЕТО НА РЕГИОНАЛНИЯ ЦЕНТЪР ЗА ОПАЗВАНЕ НА НЕМАТЕРИАЛНОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО В ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА (РЦОНКН) ОТ КАТЕГОРИЯ 2 ПОД ЕГИДАТА НА ЮНЕСКО В СОФИЯ, РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ПОДПИСАНО НА 11 НОЕМВРИ 2023 Г.

Внася: министърът на културата

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ПОТВЪРЖДАВАНЕ ДЕЙСТВИЯТА НА МИНИСТЪРА НА ТРАНСПОРТА И СЪОБЩЕНИЯТА, СВЪРЗАНИ С ПОДПИСВАНЕ ОТ ИМЕТО НА ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НА ПИСМО ЗА ВЗАИМЕН АНГАЖИМЕНТ МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРАНСПОРТА И ИНФРАСТРУКТУРАТА НА РУМЪНИЯ И МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРАНСПОРТА И СЪОБЩЕНИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА СЪВМЕСТНО КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПРОЕКТ „ПОДОБРЯВАНЕ НА УСЛОВИЯТА ЗА КОРАБОПЛАВАНЕ В ОБЩИЯ БЪЛГАРО-РУМЪНСКИ УЧАСТЪК НА Р. ДУНАВ - FAST DANUBE 2”, ПОДАДЕН ПО ПОКАНА ЗА НАБИРАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА

Г. ПО МЕХАНИЗМА ЗА СВЪРЗВАНЕ НА ЕВРОПА, СЕКТОР „ТРАНСПОРТ“ 2021 - 2027 Г.

Внася: министърът на транспорта и съобщенията

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПОЗИЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА УЧАСТИЕ В НЕФОРМАЛНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ И ФИНАНСОВИ ВЪПРОСИ (ЕКОФИН), КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 23 И 24 ФЕВРУАРИ

Г. В ГР. ГЕНТ, КРАЛСТВО БЕЛГИЯ.

Внася: министърът на финансите

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПОЗИЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА УЧАСТИЕ В НЕФОРМАЛНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА МИНИСТРИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, ОТГОВАРЯЩИ ЗА ПУБЛИЧНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 26 И 27 ФЕВРУАРИ 2024 Г. В ГР. ГЕНТ, КРАЛСТВО БЕЛГИЯ.

Внася: заместник министър-председателят и министър на външните работи

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В НЕФОРМАЛНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ВЪНШНИ РАБОТИ, ЧАСТ „ТЪРГОВИЯ", ПРОВЕДЕНО НА 23 ЯНУАРИ 2024 Г. В БРЮКСЕЛ.

Внася: министърът на икономиката и индустрията

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В НЕФОРМАЛНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ПРАВОСЪДИЕ И ВЪТРЕШНИ РАБОТИ, ЧАСТ „ВЪТРЕШНИ РАБОТИ“, ПРОВЕДЕНО НА 25 ЯНУАРИ 2024 Г. В БРЮКСЕЛ.

Внася: министърът на вътрешните работи

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПОЗИЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ВЪНШНИ РАБОТИ, ЧАСТ „ТЪРГОВИЯ“, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ОТ 25 ДО 29 ФЕВРУАРИ 2024 Г. В АБУ ДАБИ, ПО ВРЕМЕ НА 13-АТА МИНИСТЕРСКА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СВЕТОВНАТА ТЪРГОВСКА ОРГАНИЗАЦИЯ.

Внася: министърът на икономиката и индустрията

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ № 65 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2024 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КАТО ОФИЦИАЛНА СТРАНА – ПАРТНЬОР НА МЕЖДУНАРОДНОТО ИЗЛОЖЕНИЕ WEBIT, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 30 И 31 ОКТОМВРИ 2024 Г. В ГР. СОФИЯ И ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА И ИНДУСТРИЯТА, МИНИСТЕРСТВОТО НА ИНОВАЦИИТЕ И РАСТЕЖА И МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ЗА 2024 Г.

Внасят: министърът на икономиката и индустрията; министърът на иновациите и растежа; министърът на образованието и науката

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПОЗИЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ И РИБАРСТВО, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 26 ФЕВРУАРИ 2024 Г. В БРЮКСЕЛ.

Внася: министърът на земеделието и храните

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПОЗИЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА УЧАСТИЕ В НЕФОРМАЛНАТА СРЕЩА НА МИНИСТРИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ВЪПРОСИТЕ НА РАВЕНСТВОТО МЕЖДУ ПОЛОВЕТЕ, КОЯТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 26 И 27 ФЕВРУАРИ 2024 Г. В БРЮКСЕЛ.

Внася: министърът на труда и социалната политика

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА КОНСТАТИРАНЕ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ НА ТОЧКА 13.1 ОТ РЕШЕНИЕ № 823 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2011 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 5 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА – СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ – МЕРГЕЛИ, ОТ НАХОДИЩЕ „СЕВЛИЕВО“, ГР. СЕВЛИЕВО, ОБЩИНА СЕВЛИЕВО, ОБЛАСТ ГАБРОВО, НА „НАПРЕДЪК“ АД – СОФИЯ.

Внася: министърът на енергетиката

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ № 676 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2023 Г. ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СТРАТЕГИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД НА ОТБРАНИТЕЛНАТА ПОЛИТИКА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, КАТО ПЕРИОДИЧЕН ПРЕГЛЕД НА ОТБРАНАТА.

Внася: министърът на отбраната

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА МЕМОРАНДУМ ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО ЗА СЪЗДАВАНЕ НА РАМКА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО В НАСЪРЧАВАНЕТО НА ТЪРГОВИЯТА И ИНВЕСТИЦИИТЕ МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА И ИНДУСТРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И МИНИСТЕРСТВОТО НА ТЪРГОВИЯТА, ИНДУСТРИЯТА И ЕНЕРГЕТИКАТА НА РЕПУБЛИКА КОРЕЯ.

Внася: министърът на икономиката и индустрията

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ПРОЕКТ „ПОВИШАВАНЕ НА КАПАЦИТЕТА ЗА ПРЕНОС НА ПРИРОДЕН ГАЗ В ТОЧКА НА МЕЖДУСИСТЕМНО СВЪРЗВАНЕ КУЛАТА/СИДИРОКАСТРО В ПОСОКА ОТ ГЪРЦИЯ КЪМ БЪЛГАРИЯ“, ПРОЕКТ „ПОВИШАВАНЕ НА КАПАЦИТЕТА ЗА ПРЕНОС НА ПРИРОДЕН ГАЗ В ТОЧКА НА МЕЖДУСИСТЕМНО СВЪРЗВАНЕ НЕГРУ ВОДА/КАРДАМ В ПОСОКА ОТ БЪЛГАРИЯ КЪМ РУМЪНИЯ“ И ПРОЕКТ „ДОВЕЖДАЩА ГАЗОПРЕНОСНА ИНФРАСТРУКТУРА С ВИСОКО НАЛЯГАНЕ ЗА ЗАХРАНВАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛИ В ИЗТОЧНОМАРИШКИЯ РЕГИОН“, ЗА НАЦИОНАЛНИ ОБЕКТИ И ОБЕКТИ С НАЦИОНАЛНО ЗНАЧЕНИЕ.

Внася: министърът на енергетиката

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ПО БЮДЖЕТИТЕ НА ПЪРВОСТЕПЕННИ РАЗПОРЕДИТЕЛИ С БЮДЖЕТ ЗА 2024 Г.

Внася: министърът на финансите

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДОГОВОРИТЕ ЗА ФИНАНСОВО ОБЕЗПЕЧЕНИЕ.

Внася: министърът на финансите

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ОТГОВОРНОСТТА НА ДЪРЖАВАТА И ОБЩИНИТЕ ЗА ВРЕДИ.

Внася: министърът на правосъдието

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА АГЕНЦИЯТА ПО ВПИСВАНИЯТА, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 89 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2007 Г.

Внася: министърът на правосъдието

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ В СИСТЕМАТА НА ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР.

Внася: министърът на икономиката и индустрията

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ТРАНСФЕР ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО ЗА 2024 Г.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството