EN

Дневен ред на заседание на Министерския съвет на 25.01.2024 г.

25.01.2024

ВИЖТЕ РЕШЕНИЯТА НАКРАТКО

 

 

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

П Р Е С С Л У Ж Б А

 

 

НСИ проведе 283 статистически изследвания

през 2023 г.

 

Министерският съвет прие Отчет за изпълнението на Националната статистическа програма и за дейността на Националния статистически институт през 2023 г. и Националната статистическа програма за 2024 година.

В Отчета за 2023 г. е отбелязано, че през годината НСИ е провел 283 статистически изследвания, а органите на статистиката - 58. Като основни събития, отбелязани в документа, са първата мисия на ОИСР в България във връзка с техническия преглед по съвместимостта на националното законодателство по правен инструмент на ОИСР - OECD/LEGAL/0417 - Препоръка на Съвета за добра статистическа практика; разработването на Националния списък с показатели за наблюдение на напредъка по постигане на Целите на ООН за устойчиво развитие; разработването за първи път на електронната публикация „Децата на България“ 2022, представена на съвместна пресконференция с Уницеф-България.

Акцент в приетия отчет е поставен върху нови изследвания, методологии и данни, публикувани за първи път като „Изследване на насилието, основано на пол“, използването на административни регистри за получаване на данни за детските градини и училищата, както и за индекси на цени на жилищата и показатели за продажби на жилища.

Националната статистическа програма за 2024 г., също приета от Министерския съвет, включва план за провеждане на статистическите изследвания от Националния статистически институт и органите на статистиката.

По-важните нови изследвания на НСИ през 2024 г. ще бъдат: Потребление на енергия в транспорта; Потребление на енергия в услугите; Изследване на употребата на продукти за растителна защита; Месечно събиране на декларации от икономически оператори, осъществяващи дейности с акцизни стоки.

НСИ ще участва и в нови проекти на ЕК, свързани с пазара на труда, доходи и условия на живот, брутния национален доход, програма за европейски сравнения и други.

Продължава участието на България в Европейска олимпиада по статистика 2023/2024 г. Ще бъде проведено и второто издание на състезанието за ученици Дейтатон.

Средствата за изпълнение на Националната статистическа програма през 2024 г. се разпределят по бюджетите на НСИ и органите на статистиката, които ще извършват планираните дейности.

 

Логото на комуникационната кампания за присъединяване на страната към еврозоната ще съдържа националното знаме

 

Със свое решение Министерският съвет даде съгласие националното знаме на Република България да бъде включено в състава на марката на Министерството на финансите за графичен символ (лого) на комуникационната кампания за присъединяване на страната към еврозоната.

По този начин беше потвърдено приоритетното значение на пълноправното членство на България в еврозоната и подкрепата за реализиране на мащабна кампания, която да информира обществеността за предстоящата промяна на лева с единната европейска валута.

 

НАП ще извърши продажба на имущество, отнето в полза на държавата

 

Със свое решение правителството възложи на Националната агенция за приходите да осъществи съответните правни и фактически действия по реда на Данъчно- осигурителния процесуален кодекс и да продаде имущество, отнето в полза на държавата, с влезли в сила съдебни решения по 26 случая.

Решението е по предложение на Междуведомствения съвет за управление на отнетото имущество.

 

Одобрена е позицията на България по дело

на Съда на ЕС

 

Със свое протоколно решение Министерският съвет одобри позицията на Република България по дело С-619/23 на Съда на Европейския съюз, образувано по преюдициално запитване на Административен съд София-област по образувано пред него административно дело №1145/2022 г.

Преюдициалното запитване е отправено на основание чл. 267, параграф 1 от Договора за функциониране на Европейския съюз. Главното производство е образувано по три жалби срещу решение на Комисията за защита на конкуренцията за установяване на извършено нарушение и налагане на имуществена санкция на жалбоподател - юридическо лице за неизпълнение на задължение за съдействие във връзка с извършена проверка на място, както и за налагане на глоби на другите двама жалбоподатели - физически лица с инициали МА и TI за оказано съдействие на представителят на дружеството за неизпълнение на посоченото задължение.

Конституирането на Република България като страна в производството по това дело ще позволи на страната ни успешно да се включи в процеса на правораздаване, осъществяван от Съда на Европейския съюз, с оглед на еднаквото и точно прилагане на правото на съюза.

 

Правителството се разпореди с имоти

 

Правителството прие решение, с което предоставя безвъзмездно за управление на Българския институт по метрология имот - публична държавна собственост. Той е отнет от Министерството на икономиката и индустрията поради отпаднала нужда. Имотът се намира в гр. София, район „Изгрев“ и е със застроена площ 709,57 кв. м. Той е необходим за осъществяване на функциите на Българския институт по метрология.

Министерският съвет разреши продажбата на два апартамента, собственост на „БДЖ-Товарни превози” ЕООД. Имотите се намират на територията на гр. Септември и гр. Велинград и ще бъдат продадени на наемателите, живеещи в тях. „БДЖ-Товарни превози” ЕООД няма икономическа полза от конкретните недвижими имоти и същите нямат пряко отношение към дейността на дружеството.

Правителството предостави безвъзмездно на Национална компания „Железопътна инфраструктура“ (НКЖИ) управлението на един имот - публична държавна собственост. Имотът се намира на територията на с. Бусманци, Столична община, София област. Това ще позволи реализацията на национален обект „Модернизация на железопътната линия София - Пловдив, ж. п. участъци София - Елин Пелин и Елин Пелин- Септември“.

Кабинетът също взе решение да обяви част от имот - публична държавна собственост, за частна държавна собственост. Обектът се намира в гр. Пловдив на ул. „Богомил“ № 75 и включва две едноетажни сгради, със застроена площ 45 и 151 кв. м, предназначени за складова, производствена и инфраструктурна дейност. Те са предоставени за управление на Професионална гимназия по туризъм „Проф. д-р Асен Златаров“ - гр. Пловдив към Министерството на образованието и науката. С правителственото решение се дава съгласие Професионална гимназия по туризъм да ги премахне за своя сметка, тъй като общинска комисия е установила, че покривните конструкции на сградите са изцяло компрометирани, негодни за използване, с нарушена конструктивна устойчивост, застрашени от самосрутване и са опасни за здравето и живота на учениците.

С друго решение на правителството се променя собствеността на част от държавен имот в Промишлена зона            Север на гр. Бургас. От публична държавна тя става частна държавна собственост. Имотът се управлява от Министерството на образованието и науката за нуждите на Професионална техническа гимназия (ПТГ), гр. Бургас, и включва две едноетажни сгради със застроена площ 92 кв. м и 68 кв. м. Със заповед на кмета на Община Бургас се разпорежда премахването им, тъй като са в предаварийно състояние, негодни и опасни за обитаване, като практически е невъзможно реконструирането и възстановяването им. Професионалната техническа гимназия, гр. Бургас, ще ги премахне за своя сметка.

Правителството предоставя безвъзмездно за управление имот - публична държавна собственост на Областна дирекция „Земеделие“ в град Русе. Имотът е със застроена площ 335 кв. м и се намира в сграда на ул. „Църковна независимост“ № 16 в града. До сега е стопанисван от Държавен фонд „Земеделие“, но е с отпаднала нужда за фонда. Предвижда се в помещението да се съхраняват архивните документи на дирекцията.

По решение на Министерския съвет Изпълнителна агенция „Инфраструктура на електронното управление“ получава управлението върху част от имот - публична държавна собственост в гр. Русе. Частта от имота представлява работно помещение №7 на първия етаж на ниско тяло в жилищен блок на ул. „Пирот“ № 24. Помещението ще бъде използвано за изнесено работно място на служител на Агенцията. Управляваната от нея единна електронна съобщителна мрежа (ЕЕСМ) на държавната администрация осигурява комуникациите на структури на държавната администрация, включително и на Областна администрация Русе. Поддръжката на оборудването от ЕЕСМ в страната се осъществява от служители на Изпълнителната агенция, чиито работни места са в областните градове. До момента имотът е бил управляван от областния управител на Русе.

 

Черна гора открива почетно консулство

в град Ловеч

 

Министерският съвет на Република България даде съгласие за откриване на почетно консулство на Черна гора със седалище в гр. Ловеч и с консулски окръг, обхващащ територията на областите Ловеч, Плевен, Враца, Монтана и Видин.

Функциите на почетен консул ще бъдат изпълнявани от г-н Петър Самаров. Той е дългогодишен главен изпълнителен директор и финансов директор на компанията „Йобекс България“. Носител е на наградата „Бизнесмен на годината за средни предприятия“ за 2022 г.

Откриването на почетно консулство на Черна гора в Ловеч ще допринесе за засилване на двустранните търговско-икономически, културни и образователни връзки между България и Черна гора.

 

Кабинетът одобри Любляно-Хагската конвенция за международно сътрудничество

 

Министерският съвет прие решение за одобряване и подписване на Любляно-Хагската конвенция за международно сътрудничество в разследването и наказателното преследване на геноцид, престъпления срещу човечеството, военни престъпления и други международни престъпления, и упълномощаване на министъра на правосъдието да подпише конвенцията на при условие на последваща ратификация.

Конвенцията ще бъде открита за подписване на 14-15 февруари 2024 г. в гр. Хага, Кралство Нидерландия. В своята позиция по време на състоялите се преговори българската страна се придържаше към международните си ангажименти в областта на международното сътрудничество по наказателноправни въпроси, отчитайки общата позиция на Европейския съюз, както и българския национален интерес в подкрепа на борбата с безнаказаността.

Приложното поле на Конвенцията обхваща престъплението геноцид, престъпленията против човечеството и военните престъпления, както и други най-тежки международни престъпления. По отношение на дефинициите се препраща към дадените определения в Римския статут на Международния наказателен съд, по който Република България е страна.

 

Одобрен е проект на меморандум с Турция относно презгранични операции за охрана на въздушното пространство

 

Министерският съвет на Република България прие решение за одобряване на проект на Меморандум за разбирателство между Правителството на Република България и Правителството на Република Турция относно презгранични операции за охрана на въздушното пространство.

Република България изпълнява задачи по носене на дежурство в мирно време в рамките на Интегрираната система на НАТО за противовъздушна и противоракетна отбрана /NATINAMDS/, съгласно изискванията на регламентиращите нормативни документи на НАТО.

Презграничните операции за охрана на въздушното пространство се провеждат от дежурни изтребители на една държава във въздушното пространство на съседна държава на основата на сключен Меморандум за разбирателство между правителствата на двете страни-членки на НАТО. Република България е подписала Меморандуми за разбирателство и провежда такива презгранични операции по охрана на въздушното пространство с Румъния и Гърция.

В Меморандума за разбирателство между правителството на Република България и правителството на Република Турция се определят правата, отговорностите и задълженията на страните, както и основните принципи, процедури и условия за провеждане на презгранични операции за охрана на  въздушното пространство на двете държави.

 

Правителството одобри обосновано предложение за изпълнението на проект „Изграждане на два ГСМ резервоара“ във военно формирование 24350 - Кочово, СР Осетеново

 

Министерският съвет прие решение да не се извършва Оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение на Проект 3FS31001-02 - „Изграждане на два ГСМ резервоара“ във военно формирование 24350 - Кочово, СР Осетеново. Решението е по обосновано предложение на министъра на околната среда и водите и министъра на отбраната, на основание чл. 81, ал. 6 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и чл. 26, т. 23 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.

Съгласно ЗООС, преценката да не се извършва ОВОС се мотивира с решение на Министерския съвет по обосновано предложение на министъра на околната среда и водите и съответния компетентен орган, като се взема предвид очакваното неблагоприятно въздействие, което извършването на ОВОС би оказало върху целите на националната отбрана или за реагирането при природни явления.

Изпълнението на проекта е свързано с изграждане на съоръжения в съществуващ войскови район (действащ склад за съхранение на горива) и подобряване на работните процедури при транспортиране, приемане и съхраняване на светло гориво F34/F54 на територията на страната - единствено за целите на националната отбрана и тази на НАТО.

Изпълнението на решението на Министерския съвет ще допринесе за успешна реализация на проекта, свързан с осигуряване на надеждно съхранение и обработване на товари с жп и автомобилен транспорт, надеждна защита от външни фактори, постоянен контрол на качественото и количественото състояние на съхраняваните горива, висока екологична защита на прилежащите райони, надеждна защита на населението и околната среда, минимален риск от аварии, възможност за дългосрочно съхранение на гориво.

 

Одобрена е българската позиция за неформалното заседание на Съвета „Правосъдие и вътрешни работи”, формат „Вътрешни работи“

 

Министерският съвет одобри позициите на Република България, от компетентност на Министерството на вътрешните работи, за участие в неформалното заседание на Съвета “Правосъдие и вътрешни работи”, формат „Вътрешни работи“, което ще се проведе на 25 януари 2024 г. в гр. Брюксел, Кралство Белгия.

Представените пред Министерски съвет за одобрение позиции се отнасят до: Цялостен отговор на организираната престъпност, свързана с наркотиците; Изкуственият интелект и правоприлагането - тема на работния обяд; Допълващи/алтернативни пътища за временна закрила за получателите на временна закрила.

 

Министерският съвет одобри днес позициите на България за участие в неформалното заседание на Съвет „Правосъдие и вътрешни работи“

 

Министерският съвет одобри днес позицията на България за участие в неформалното заседание на Съвета на Европейския съюз „Правосъдие и вътрешни работи“, част „Правосъдие“, което ще се проведе на 26 януари 2024 г. в Брюксел.

Министрите на правосъдието ще обсъдят борбата с организираната престъпност, свързана с трафик на наркотици. Ефективното противодействие на организираната престъпност беше предмет на активни дискусии както по време на Шведското, така и по време на Испанското председателство на Съвета.

Министрите са приканени да обменят мнения относно добавената стойност на мрежата от прокурори и съдии от държавите членки с практически опит за разбиване на престъпни мрежи, както и относно съдебното сътрудничество с трети държави, по- специално с юрисдикции, които не сътрудничат.

Ще бъде обсъдена и темата относно „малките“ центрове за задържане, която е продължение на усилията на предходните председателства на Съвета на ЕС за трайното включване на въпроса за условията в местата за лишаване от свобода и тяхното влияние върху взаимното доверие между държавите в рамките на Европейския съюз в дневния ред на Съвета „Правосъдие и вътрешни работи“.

Председателството поставя на дискусия въпроси, свързани с възможностите за засилване на взаимното доверие между държавите членки и улесняването на съдебното сътрудничество за целите на изпълнението на присъдите чрез развитието на национални малки центрове за задържане, като допълнително приканва да се обсъдят и начините, по които ЕС би могъл да помогне на държавите членки да насърчат задържането в малък мащаб.        

 

Одобрени са резултатите от българското участие в неформалната среща на министрите на туризма на ЕС

 

Министерският съвет одобри резултатите от участие в неформалната среща на министрите на туризма на ЕС, проведена на 31 октомври 2023 г. в гр. Палма де Майорка, Испания, в рамките на Испанското председателство на Съвета на ЕС.

Дискусията на министрите на туризма се фокусира върху темата „Път към социална устойчивост на туризма в ЕС“ и социалната устойчивост, разбирана като начин за оптимизиране на богатството, което туризмът оставя на територията.

Държавите-членки постигнаха съгласие относно необходимостта от фундаментална трансформация на сектора, което предполага преработване на публичните политики, за да бъдат адаптирани към настоящите и бъдещите нужди, особено по отношение на социалната устойчивост. В рамките на дебатите беше обсъдено подобряването на качеството на заетостта и обучението в туризма, както и на уменията на работната сила, като начин за повишаване на престижа и репутацията на сектора.

Постигнато бе съгласие около необходимостта туристическата индустрия да повиши уменията и обучението на работниците чрез сътрудничество между държавите- членки, подкрепяйки развитието на нови умения, които допринасят за по-дигитално и устойчиво развитие, както и да носят по-голяма добавена стойност на дестинациите.

България се присъедини към изложената визия за конкурентноспособен, модерен и устойчив туризъм, който е достъпен за всички и изразява мултикултурния аспект на Европа. Чрез установяването на модели и успешни примери за устойчивост туристическата индустрия ще реализира своята бъдеща еволюция.

Неформалната среща на министрите на туризма в Палма де Майорка приключи с приемането на Декларация под надслов „Път към социална устойчивост на туризма в ЕС“, която беше подкрепена от България. Целта на Декларацията от Палма е да постави туризма в центъра на дневния ред на ЕС и да поиска конкретен бюджет за ключови дейности за двадесет и седемте страни членки на ЕС.

 

Правителството одобри позицията на България за Съвет „Общи въпроси“

 

Министерският съвет одобри позицията на България за участие в заседанието на Съвет „Общи въпроси“ (СОВ), което ще се проведе на 29 януари 2024 г. в Брюксел.

Белгийското председателство на Съвета на ЕС ще представи приоритетите, включени в шестмесечната му програма - Защита на върховенството на закона, демокрацията и единството; Укрепване на конкурентоспособността; Напредък в постигането на зелен и справедлив преход; Укрепване на социалната и здравна програма; Защита на хората и границите и Насърчаване на глобална Европа..

В рамките на СОВ, министрите ще проведат ориентационен дебат по представения на 12 декември 2023 г. от ЕК законодателен пакет „Защита на демокрацията“.

Съвет „Общи въпроси“ ще проведе дискусия по частите от годишния доклад на ЕК за върховенство на правото, отнасящи се до Испания, Франция, Хърватия и Италия, като част от годишния диалог по върховенство на правото.

Ще се състои и работен обяд, посветен на участието в предстоящите европейски избори.

 

Правителството одобри продажбата на недвижим имот, собственост на „Летище София” ЕАД

 

Правителството одобри продажбата на недвижим имот, собственост на „Летище София” ЕАД. Той се намира в гр. София, район Слатина, ул. „Брюксел“ № 1, и включва двуетажна сграда и прилежаща складова база.

Предложеният за продажба чрез пряко договаряне недвижим имот не се използва и е с отпаднала необходимост за „Летище София” ЕАД. Теренът, върху който е построена сградата, е собственост на частна компания, която е заявила инвеститорски интерес към закупуването й. Продажбата ще се извърши по цена, не по-ниска от пазарната, определена от независим оценител.

Намеренията на инвеститора са изграждане на тренажорен комплекс за обучение и поддържане на квалификацията на пилоти и кабинен състав, съгласно изискванията на регламентите за авиационна безопасност на екипажите на националния авиопревозвач „България Еър“.

Част от мерките на „Летище София” ЕАД за подобряване на финансовото състояние на дружеството е продажбата на неоперативни активи, което ще доведе до намаляване на оперативните разходи и увеличаване на приходите.

 

Действието на временната закрила на разселените лица от Украйна на територията на България се удължава с една година

 

Министерският съвет прие Решение за изменение на Решение № 144 на Министерския съвет от 10 март 2022 г. за предоставяне на временна закрила на разселени лица от Украйна, изменено с Решения № 180 и 240 на Министерския съвет от 2022 г. и Решение № 95 на Министерския съвет от 2023 г., с което действието на временната закрила на разселените лица от Украйна на територията на Република България се удължава с една година, считано от 04.03.2024 г., в съответствие решението на Европейската комисия за удължаване действието на Директивата за временна закрила.

 

Министерският съвет одобри проект на споразумение между правителствата на България и САЩ за сътрудничество в ядрената област

 

Министерският съвет одобри на днешното си заседание проект на споразумение между правителствата на Република България и Съединените американски щати за сътрудничество по проекта за изграждане на нова ядрена мощност на площадката на АЕЦ „Козлодуй“ и ядрената програма за граждански цели на Република България.

С решение на Народното събрание от м. януари 2023 г. се възлага на Министерския съвет да проведе преговори и да сключи междуправителствено споразумение с правителството на САЩ за изграждане на нова ядрена мощност в АЕЦ „Козлодуй“ с технология АР 1000. Проектът на споразумение подлежи на ратификация от Народното събрание.

Документът има за цел да създаде рамка за задълбочаване на сътрудничеството по проекта за изграждане на нова ядрена мощност в АЕЦ „Козлодуй“ и ядрената програма за граждански цели в Република България въз основа на принципа на взаимната изгода и като се вземат предвид общите интереси и цели на двете държави.

Консултациите, обменът на експертен и технически принос за постигане на напредък при разработването на ядрената програма на България, участието на субекти от трети държави, при спазване на приложимото национално законодателство, в проектирането, изграждането и пускането в експлоатация на нова ядрена мощност в АЕЦ „Козлодуй“, идентифицирането на потенциално финансиране, насърчаването на ядрената енергия за граждански цели в рамките на ЕС са сред основните дейности по споразумението.

За България ядрената енергетика има важна роля при гарантиране на националната, регионалната и европейската енергийна сигурност. Тя осигурява енергия на достъпни цени и е ключов елемент усилията за преминаване към нисковъглеродна икономика.

 

Одобрени са капиталови разходи по бюджетите на първостепенни разпоредители с бюджет и на общините за 2024 г.

 

За първи път с приетия Закон за държавния бюджет на Република България за 2024 г. е предвидено реализирането на капиталов бюджет по национални програми, по програми и механизми на Европейския съюз и по други международни програми и договори. За тази цел капиталовите разходи по отделните бюджети на първостепенните разпоредители с бюджет по държавния бюджет за периода 2024-2026 г. са изведени в обособен ресурс в централния бюджет. Приоритетните проекти са по Инвестиционната програма за национални проекти с прогнозен план на разходите за 2024 г.

Предложеният подход дава възможност за проектите, които са с готовност за незабавна реализация, да получават своевременно необходимите средства от централния бюджет.

С днешното постановление одобрените средства са в размер на 16 170 874 лв. по бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет и по бюджетите на общините за 2024 г. Осигуреният финансов ресурс е за обезпечаването на предстоящи плащания до края на м. януари по сключени договори за изпълнение на Инвестиционна програма за национални проекти, както и за потенциални плащания до края на месеца по приключили вече обществени поръчки, по които предстои сключването на договор и плащане.

Необходимите средства ще се осигурят за сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2024 г.

*Към постановлението има приложен списък за финансиране на капиталови разходи, включително за капиталови разходи, подпомагащи административната дейност.

 

Приети са промени в Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски

 

Правителството одобри промени в Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски.

Във връзка с въвеждането от 1 януари 2024 г. на възможност за предоставяне на ваучери за храна на електронен носител в Наредбата е предвидено върху тези средства да не се изчисляват и внасят осигурителни вноски. Същият ред се прилага и за ваучерите за храна на хартиен носител.

В Кодекса за социално осигуряване, в сила от 1 януари 2024 г., е въведена нова група осигурени лица, извършващи дейност по събиране на диворастящи гъби и плодове. В тази връзка в Наредбата е регламентиран осигурителният доход, върху който се правят осигурителни вноски от тези лица.

Няма да се начисляват и внасят осигурителни вноски върху възнаграждението, което се заплаща на временно отстранен от длъжност служител по Закона за Държавна агенция „Разузнаване“ поради отказан или отнет достъп до класифицирана информация, който впоследствие е възстановен. Няма да се начисляват и внасят осигурителни вноски и върху възнаграждението, което се заплаща на временно отстранен от длъжност главен прокурор по Закона за съдебната власт.

 

Средствата за заплати за медиатори и социални работници ще могат да се изразходват и през 2024 година

 

Детските градини и училищата с концентрация на деца и ученици от уязвими групи, които не са усвоили предоставените им средства през 2023 г. заради закъснялото приемане на бюджета, ще могат да ги ползват за същите дейности и през 2024 година. Това предвижда промяна в Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, приета от правителството.

От началото на 2025 г. финансирането на работните места за образователни медиатори, социални работници и/или помощници на учителя вече ще получават само институциите, в които има реално назначен персонал на някоя от тези длъжности към 1 януари на текущата година.

 

Определени са Правила за верифициране и отчитане на допустимите разходи и за извършване на плащания по Инвестиционната програма за общински проекти

 

С Постановление на Министерския съвет се определят Правила за верифициране и отчитане на допустимите разходи и за извършване на плащания по Инвестиционната програма за общински проекти, одобрена със Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 г. Определени са допустимите и недопустими разходи за финансова подкрепа, както и основните изисквания за изпълнение на програмата.

Средствата за финансиране на проектите, са посочени в Приложение № 3 към закона, ще се предоставят след сключване на споразумение между министъра на регионалното развитие и благоустройството и съответната община. Ще се финансират проектирането, строителството, основният ремонт и реконструкцията на нови и съществуващи улици, тротоари, общински пътища, както и съоръженията и принадлежностите към тях. Подкрепа ще получат също проектирането, строителството, основният ремонт и реконструкцията на водоснабдителните и канализационните съоръжения, които са публична общинска собственост, на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, включително такива, в които се осъществяват дейности в областта на културата, но без обекти, представляващи недвижими културни ценности. Средства ще се предоставят още за обекти от общинската спортна инфраструктура, както и благоустройствени дейности като например площади, пешеходни и велосипедни алеи и зони, обществени паркинги, озеленени площи за широко обществено ползване и гробищни паркове.

Постановлението предвижда извършването на авансови, междинни и окончателни плащания. Кметовете на общини ще трябва да предоставят на министъра на регионалното развитие и благоустройството текущи отчети за изпълнение на сключените споразумения. МРРБ ще предоставя отчет за изпълнението на Инвестиционната програма за общински проекти на Министерство на финансите. Отчетът ще се публикува и на интернет страницата на МРРБ.

 

Министерският съвет прие постановление за изпълнението на Бюджет 2024

 

Министерският съвет прие постановление за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2024 г. в срока, определен в Закона за публичните финанси - до един месец след обнародването на годишния закон за държавния бюджет.

С постановлението се определят конкретни задължения и отговорности на разпоредителите с бюджет при изпълнението на съответните им бюджети. Утвърждават се и показателите по отделните бюджетни програми по бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет, които прилагат програмен формат на бюджет (с изключение на самостоятелните бюджети на Народното събрание и съдебната власт), в рамките на утвърдените им разходи по области на политики/функционални области и бюджетни програми.

Процедурите за отпускане и разходване на планираните средства в Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 г., които се регламентират в постановлението, подпомагат създаването на добра организация и осигуряването на условия за прозрачност на изпълнението на държавния бюджет. Постановлението за изпълнението на държавния бюджет съдейства за ефективно и ефикасно разпределение и управление на държавните финансови ресурси, както и за запазване на устойчивостта при изпълнението на държавните функции и осъществяване на основните дейности, финансирани от държавния бюджет.

 

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА НАЦИОНАЛНАТА СТАТИСТИЧЕСКА ПРОГРАМА И ЗА ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛНИЯ СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ ПРЕЗ 2023 Г. И ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАЦИОНАЛНА СТАТИСТИЧЕСКА ПРОГРАМА ЗА 2024 Г.

Внася: министър-председателят

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ НАЦИОНАЛНОТО ЗНАМЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ДА БЪДЕ ВКЛЮЧЕНО В СЪСТАВА НА МАРКАТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ ЗА ГРАФИЧЕН СИМВОЛ (ЛОГО) НА КОМУНИКАЦИОННАТА КАМПАНИЯ ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕТО НА СТРАНАТА КЪМ ЕВРОЗОНАТА.

Внася: министърът на финансите

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ ДА ИЗВЪРШИ ПРОДАЖБА НА ИМУЩЕСТВО, ОТНЕТО В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА.

Внася: министърът на финансите

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПОЗИЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПО ДЕЛО С-619/23 НА СЪДА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, ОБРАЗУВАНО ПО ПРЕЮДИЦИАЛНО ЗАПИТВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ ОБЛАСТ.

Внася: заместник министър-председателят и министър на външните работи

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ИМОТ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, НА БЪЛГАРСКИЯ ИНСТИТУТ ПО МЕТРОЛОГИЯ.

Внасят: министърът на регионалното развитие и благоустройството министърът на икономиката и индустрията

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, СОБСТВЕНОСТ НА „БДЖ-ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ“ ЕООД - СОФИЯ.

Внася: министърът на транспорта и съобщенията

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ИМОТ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, НА НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯТА НА НАЦИОНАЛЕН ОБЕКТ „МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНАТА ЛИНИЯ СОФИЯ - ПЛОВДИВ, ЖП УЧАСТЪЦИ СОФИЯ - ЕЛИН ПЕЛИН И ЕЛИН ПЕЛИН – СЕПТЕМВРИ“.

Внасят: министърът на транспорта и съобщенията министърът на регионалното развитие и благоустройството

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ЧАСТ ОТ ИМОТ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ИМОТ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, И ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА ПРЕМАХВАНЕТО МУ.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ЧАСТ ОТ ИМОТ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ИМОТ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, И ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА ПРЕМАХВАНЕТО МУ.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ИМОТ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ - РУСЕ.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЧАСТ ОТ ИМОТ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „ИНФРАСТРУКТУРА НА ЕЛЕКТРОННОТО УПРАВЛЕНИЕ“.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА КОНСУЛСТВО НА ЧЕРНА ГОРА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, РЪКОВОДЕНО ОТ ПОЧЕТНО КОНСУЛСКО ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ, СЪС СЕДАЛИЩЕ В ГР. ЛОВЕЧ И С КОНСУЛСКИ ОКРЪГ, ОБХВАЩАЩ ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТИТЕ ЛОВЕЧ, ПЛЕВЕН, ВРАЦА, МОНТАНА И ВИДИН, И ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ПЕТЪР ИВАНОВ САМАРОВ, БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИН, ДА ИЗПЪЛНЯВА ФУНКЦИИТЕ НА ПОЧЕТНО КОНСУЛСКО ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ НА ЧЕРНА ГОРА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, СЪС СЕДАЛИЩЕ В ГР. ЛОВЕЧ И С КОНСУЛСКИ ОКРЪГ, ОБХВАЩАЩ ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТИТЕ ЛОВЕЧ, ПЛЕВЕН, ВРАЦА, МОНТАНА И ВИДИН.

Внася: заместник министър-председателят и министър на външните работи

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ И ПОДПИСВАНЕ НА ЛЮБЛЯНО-ХАГСКАТА КОНВЕНЦИЯ ЗА МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО В РАЗСЛЕДВАНЕТО И НАКАЗАТЕЛНОТО ПРЕСЛЕДВАНЕ НА ГЕНОЦИД, ПРЕСТЪПЛЕНИЯ СРЕЩУ ЧОВЕЧЕСТВОТО, ВОЕННИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ И ДРУГИ МЕЖДУНАРОДНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРИ УСЛОВИЕ НА ПОСЛЕДВАЩА РАТИФИКАЦИЯ.

Внася: министърът на правосъдието

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА МЕМОРАНДУМ ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА ТУРЦИЯ ОТНОСНО ПРЕЗГРАНИЧНИ ОПЕРАЦИИ ЗА AIR POLICING.

Внася: министърът на отбраната

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕЦЕНКА ДА НЕ СЕ ИЗВЪРШВА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА (ОВОС) ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИ НА ПРОЕКТ 3FS31001-02- „ИЗГРАЖДАНЕ НА ДВА ГСМ РЕЗЕРВОАРА“ ВЪВ ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 24350 - КОЧОВО, СКЛАДОВ РАЙОН (СР) ОСЕТЕНОВО, С ЦЕЛ ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ГОРИВА И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩА ИНФРАСТРУКТУРА, ПОДОБРЯВАНЕ НА РАБОТНИТЕ ПРОЦЕДУРИ ПРИ ТРАНСПОРТИРАНЕ, ПРИЕМАНЕ, СЪХРАНЯВАНЕ НА СВЕТЛО ГОРИВО F34/F54 ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМИТЕ ЗАПАСИ ОТ ГОРИВА ЗА ВОЕННИТЕ СИЛИ НА НАТО НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТРАНАТА, ЗА ЦЕЛИТЕ НА НАЦИОНАЛНАТА ОТБРАНА И НАТО.

Внасят: министърът на околната среда и водите министърът на отбраната

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПОЗИЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА УЧАСТИЕ В НЕФОРМАЛНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ПРАВОСЪДИЕ И ВЪТРЕШНИ РАБОТИ, ЧАСТ „ВЪТРЕШНИ РАБОТИ“, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 25 ЯНУАРИ 2024 Г. В БРЮКСЕЛ.

Внася: министърът на вътрешните работи

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПОЗИЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА УЧАСТИЕ В НЕФОРМАЛНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ПРАВОСЪДИЕ И ВЪТРЕШНИ РАБОТИ, ЧАСТ „ПРАВОСЪДИЕ“, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 26 ЯНУАРИ 2024 Г. В БРЮКСЕЛ.

Внася: министърът на правосъдието

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В НЕФОРМАЛНАТА СРЕЩА НА МИНИСТРИТЕ НА ТУРИЗМА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, ПРОВЕДЕНА НА 31 ОКТОМВРИ 2023 Г. В ГР. ПАЛМА ДЕ МАЙОРКА, ИСПАНИЯ.

Внася: министърът на туризма

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПОЗИЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТ „ОБЩИ ВЪПРОСИ“ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 29 ЯНУАРИ 2024 Г. В БРЮКСЕЛ.

Внася: заместник министър-председателят и министър на външните работи

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ, СОБСТВЕНОСТ НА „ЛЕТИЩЕ СОФИЯ“ ЕАД – СОФИЯ.

Внася: министърът на транспорта и съобщенията

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ № 144 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2022 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ВРЕМЕННА ЗАКРИЛА НА РАЗСЕЛЕНИ ЛИЦА ОТ УКРАЙНА

Внася: министър-председателят

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ПРАВИТЕЛСТВОТО НА СЪЕДИНЕНИТЕ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО ПО ПРОЕКТА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ЯДРЕНА МОЩНОСТ НА ПЛОЩАДКАТА НА АЕЦ „КОЗЛОДУЙ“ И ЯДРЕНАТА ПРОГРАМА ЗА ГРАЖДАНСКИ ЦЕЛИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.

Внася: министърът на енергетиката

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ПО БЮДЖЕТИТЕ НА ПЪРВОСТЕПЕННИ РАЗПОРЕДИТЕЛИ С БЮДЖЕТ ЗА 2024 Г.

Внася: министърът на финансите

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ЕЛЕМЕНТИТЕ НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕТО И ЗА ДОХОДИТЕ, ВЪРХУ КОИТО СЕ ПРАВЯТ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 263 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 1999 Г.

Внася: министърът на труда и социалната политика

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ФИНАНСИРАНЕТО НА ИНСТИТУЦИИТЕ В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 219 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2017 Г.

Внася: министърът на образованието и науката

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРАВИЛА ЗА ВЕРИФИЦИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА ДОПУСТИМИТЕ РАЗХОДИ И ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПЛАЩАНИЯ ПО ИНВЕСТИЦИОННАТА ПРОГРАМА ЗА ОБЩИНСКИ ПРОЕКТИ, ОДОБРЕНА СЪС ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2024 Г.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2024 Г.

Внася: министърът на финансите