EN

Дневен ред на заседанието на Министерския съвет на 18.07.2018 г.

18.07.2018

 

ВИЖТЕ РЕШЕНИЯТА НАКРАТКО

 

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

П Р Е С С Л У Ж Б А

 

Правителството прие Национална стратегия за намаляване на риска от бедствия 2018 - 2030 г.

 

Правителството прие Национална стратегия за намаляване на риска от бедствия 2018 - 2030 г.

Документът очертава визията за намаляване на риска при бедствия и аварии на територията на страната и е разработен на основание на чл. 6а. ал. 2. т. 1 от Закона за защита при бедствия. Той е изготвен след задълбочен анализ на възникналите през последните години бедствия, които отнеха човешки животи и нанесоха значителни икономически и социални щети.

Целта на стратегията е осигуряване на устойчива и по-безопасна среда на живот за населението на страната. За осъществяването на тази цел са необходими координирани действия между институциите. В прилагането на стратегията са ангажирани както министерствата и държавните агенции „Национална сигурност“ и „Държавен резерв и военновременни запаси“, така и Националното сдружение на общините в България, частният сектор, научната общност, доброволните формирования и организациите с нестопанска цел.

Документът определя превантивните насоки за ефективно намаляване на съществените рискове от бедствия и недопускане на възникването на нови такива чрез реализирането на следните приоритетни области за действия - оценяване на риска за бедствия, засилване на институционалното управление на риска от бедствия, инвестиране в намаляване на риска от бедствия, въвеждане на политика за финансово управление на риска и повишаване на готовността за ефективно реагиране при бедствия и прилагане на принципа „да изградим отново, но по-добре“ във фазата на възстановяване.

Стратегията задава съгласуваната рамка за намаляване на рисковете, за повишаване на готовността и способността за реагиране и бързото възстановяване след бедствия.

 

Безработните жени са намалели

с 25 895 през 2017 г.

 

Правителството прие Доклад за равнопоставеността на жените и мъжете в България за 2017 г. Документът отразява резултатите от изпълнението на политиките за повишаване на участието на жените на пазара на труда, намаляването на разликите в заплащането между половете и насърчаването на равенството в процесите на вземане на решения. Сред приоритетните области в доклада са още борбата с насилието, основано на пола и промяната на обществените стереотипи спрямо половете.

В документа се посочва, че през 2017 г. средногодишният брой регистрирани безработни лица по пол в страната е 236 751 лица (130 556 жени и 106 195 мъже), което е с 47 955 по-малко от 2016 г. Броят на безработните жени е намалял с 25 895, а на безработните мъже - с 22 060.

Според цитираните в доклада данни на Евростат разликата в заплащането на жените и мъжете в България е 14,4%. Средната разлика за страните от ЕС е 16,2 %.

За две години България се придвижи с 10 места напред, съгласно резултатите отчетени от Индекса за равнопоставеността на жените и мъжете на Европейския институт за равенство между половете, което е реално проявление на последователната и целенасочена държавна политика в областта на равнопоставеността на жените и мъжете, която вече има своите традиции.

Акцент в доклада е поставен върху изпълнението на Закона за равнопоставеност между мъжете и жените, който регламентира институционалната рамка, стратегическите и оперативни документи за по-ефективно управление на политиката по равнопоставеност на жените и мъжете и върху подготовката за Българското председателство на Съвета на Европейския съюз.

 

Приема се нова методика за определяне на цената на услугата „Доставяне на вода за напояване“

 

Министерският съвет прие нова методика за определяне цената на услугата „Доставяне на вода за напояване“. Тя предлага нова ценова политика, която преодолява недостатъците на сега действащата и отговаря на изискванията на европейската Рамкова директива за водите. Методиката се основава на принципа водните услуги да се предлагат на цена, покриваща всички разходи за извършването им. Освен това политиките по ценообразуване трябва да предоставят подходящи стимули за устойчиво и ефективно използване на водите, при постигане на баланс между социален, екологичен и икономически ефекти.

Прилагането на новата методика ще допринесе за по-справедливо и балансирано разпределение на разходите и повишаване на ефективността на услугата. Предлагат се подобрения и улеснения, както за доставчиците на услугата „Доставка на вода за напояване“, така и за ползвателите.

 

Утвърдена е тригодишна план-програма за превенция и противодействие на

противообществените прояви на малолетните и непълнолетните

 

Правителството утвърди тригодишна план-програма на Централната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните за превенция и противодействие на противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и престъпленията на непълнолетните за периода 2019 - 2021 година. Одобрена е също бюджетна прогноза за средствата, необходими за реализация на програмата.

Документът е разработена от експертния състав на Централната комисия, като са взети предвид резултатите от изследвания, които тя е провеждала, както и информацията от докладите на 297-те местни комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в страната. Включва седем раздела, оперативни цели и дейности, които се разписват по години в зависимост от тенденциите в областта на превенция и противодействие на противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и престъпленията на непълнолетните.

Тригодишната план-програма се изготвя в отговор на необходимостта от ефективно прилагане на законодателството в областта на предотвратяването и противодействието на детското девиантно поведение, закрила и подпомагане на ресоциализацията на извършителите, повишаване на квалификацията на специалистите, работещи с деца с девиантно поведение, повишаване на родителския капацитет и подпомагане на родителите на деца извършители на противообществени прояви и престъпления, както и от обединяване и координиране на усилията на институциите в превенцията и противодействието на девиациите в поведението на подрастващите.

 

Правителството одобри проекти на решения на две международни финансови институции

 

Правителството одобри проекти на решения на управителните съвети на Международната банка за възстановяване и развитие (МБВР) и на Международната финансова корпорация (МФК). Тези решения, свързани с двете организации от Групата на Световната банка, са насочени към увеличаване на финансовия й капацитет и едновременно с това са с цел предприемане на стъпки за продължаване на осъществяваните в институциите реформи в посока преразпределяне на акционерното участие и правата на глас в тях.

Решенията са за реализация на препоръки на Комитета за развитие към Световната банка от месец април т. г. и предвиждат увеличение на капитала на МБВР с около 60,1 млрд. щ. д., като около 7.5 млрд. щ. д. от тази сума подлежат на внасяне, а останалата част е платима при поискване, и увеличение на капитала на МФК с около 5,5 млрд. щ. д., подлежащи на внасяне в пълен размер, като по този начин очертават общо укрепване на внесения капитал на двете основни институции от Групата на Световната банка с около 13 млрд. щ. д. Тези увеличения се извършват както чрез общи, така и чрез селективни увеличения на капитала на МБВР и МФК, като целта на селективните увеличения е по-нататъшно преразпределяне на акционерното участие и правата на глас в тях.

По отношение на МБВР предлаганото преразпределяне е в посока предприемане на по-нататъшни стъпки за съобразяване с настоящите икономически реалности и с приноса на отделните страни-членки към развитието на Банката, като се осигурява защита на правата на глас на най-малките бедни държави. По отношение на МФК предвиденото преразпределяне се очаква да приближи правата на глас в Корпорацията към тези в МБВР и да доведе до увеличаване на правата на глас на развиващите се страни. Предвиденото укрепване на финансовия капацитет на МФК е съпътствано и от преобразуване на съществена част от натрупаната през годините неразпределена печалба в акции и тяхно издаване на акционерите без заплащане от тяхна страна. В допълнение се предлага изменение на Учредителния договор на Корпорацията в посока повишаване на прага на необходимото мнозинство от общия брой гласове за одобряване на последващи увеличения на капитала.

Финансовото укрепване на МБВР и на МФК се осъществява в контекста на стратегическа визия на Групата на Световната банка за отговаряне на глобалните предизвикателства и утвърждаване на ролята й на най-голяма институция за развитие.

 

Унифицират се изискванията при кандидатстване на детски градини и училища

за средства за физическо възпитание и спорт

 

Правителството прие промени в свое Постановление № 129 от 2000 г., с което се определят минималните диференцирани размери на паричните средства за физическо възпитание и спорт, които се осигуряват от държавния бюджет и от бюджетите на общините. Промените влизат в сила от 01.01.2019 г. и ще създадат по-добри условия за спорт в детските градини, училищата и университетите.

            Предвижда се да отпадне изискването от сега действащите разпоредби не по-малко от 50% от средствата, които получава съответната образователна институция за физическо възпитание и спорт, да се разходват за учебно-тренировъчна и/или спортно състезателна дейност. По този начин образователните институции, които се затрудняват при осигуряване на
необходимите спортни уреди и пособия, ще могат да заделят по-висок процент от средствата за закупуването им. Тези, които са обезпечили спортните занимания с уреди и пособия от собствения бюджет, ще могат да насочат приоритетно повече средства за физическо възпитание и спорт, в това число учебно-тренировъчна и/или спортно- състезателна дейност.

Ще бъдат унифицирани изискванията за кандидатстване за предоставяне на средства за физическо възпитание и спорт на детски градини и училища.  Същевременно ще бъде намалена административната тежест чрез отпадане на изискването за участие на училищното настоятелство при изготвянето на проектите на държавните и общинските училища, както и на изискването за съгласуване конкретно със съответната комисия на общинския съвет на проектите на общинските детски градини и училища.

Определят се конкретни разпоредби относно финансирането на дейностите за общинските детски градини и училища, като за вносител на проекта на постановление се определя министърът на образованието и науката.

Въвежда се също механизъм на отчетност на разходването на
предоставените средства пред обществените съвети в детските градини и училищата, както и пред студентските съвети във висшите училища. Това ще създаде условия за прозрачност и обществен контрол за целесъобразното разходване на финансовите средства.

Промените са в съответствие с актуалните разпоредби на Закона за отбраната и въоръжените сили и Закона за Министерството на вътрешните работи във връзка с отпадане на наборната военна служба.

 

Увеличава се разходният таван за 2018 г. на Министерството на туризма за комуникационна кампания

 

През настоящата година Министерството на туризма ще може да поема допълнителни ангажименти за разходи в размер до 4 774 000 лв. Това реши правителството, като прие промени в утвърдените максимални размери на ангажиментите за разходи на ведомството, които могат да бъдат поети през 2018 г. Увеличението ще бъде за сметка на намаление на равни части от полагащите се ангажименти за разходи за периода 2019 г. - 2021 г., с което ще бъде запазен одобреният разходен таван по бюджета на министерството.

Предвижда се да бъде продължена успешно реализацията на дейностите в сектор „Туризъм“ за осъществяване на интегрирана комуникационна кампания на целеви пазари. Целта е през тази година да се поемат ангажименти за комуникационен микс от телевизионна, външна, печатна, радио и онлайн реклама, както и чрез организиране на В2В събития, медийни срещи и пресконференции, с които да се стимулира изборът на България като туристическа дестинация.

Реализираните досега кампании, както и представянето на България на международните пазари, доведоха до много добрите резултати през 2017 година, като официалната статистика показа, че за периода януари - декември 2017 г., България е посетена от близо 9 млн. чуждестранни туристи, което е увеличение от 7,6% спрямо същия период на миналата година. Увеличеният брой туристи повишава значително и приходите от международен туризъм - те възлизат на над 6,895 млрд. лв. за 2017 г. Ръстът спрямо рекордната досега в историята на българския туризъм 2016 г. е 9,3% (през нея приходите са били 6,311 млрд. лв.).

 

„БДЖ-Пътнически превози“ ЕООД ще получи до 100 млн. лева

целево финансиране през 2020 г. за новите влакове

 

„БДЖ-Пътнически превози“ ЕООД ще получи до 100 млн. лева целево финансиране през 2020 г. за новите влакове. Проектът за инвестиционен разход „Придобиване на нов подвижен състав за нуждите на „БДЖ-Пътнически превози“ ЕООД“ беше одобрен от правителството.

 

Правителството се разпореди с имоти

 

По решение на Министерския съвет се отчуждават имоти и части от имоти - частна собственост за изграждане на Лот 3.3 на ,,Автомагистрала „Струма“ в землищата на гр. Кресна, селата Долна Градешница, Илинденци, Плоски и Дамяница и гр. Сандански. Във връзка с одобрен през тази година парцеларен план и изменението на парцеларен план, одобрен през 2015 г., правителството реши да промени решение от 2016 г. за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост за изграждането на магистралния участък. С промяната отпада необходимостта от отчуждаване на части от 6 имота - частна собственост в землището на гр. Сандански, за които вече няма държавна нужда. Средствата за обезщетяване на собствениците са за сметка на Агенция „Пътна инфраструктура“. Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересуваните лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Община Джебел ще изгради черпателен резервоар за водоснабдяване на намиращото се в нея село Софийци. За целта по решение на Министерския съвет общината получава безвъзмездно безсрочно право на строеж върху част от намиращия се в землището на село Балабаново държавен имот с обща площ от 2515 кв. м, който представлява санитарно-охранителна зона на помпена станция „Балабаново“. С реализирането на проекта ще се осигурят по-добри санитарно-хигиенни условия и здравна защита на населението на с. Софийци.

Община Свищов получава безвъзмездно правото на собственост върху шест имота - частна държавна собственост, за изграждането на паркови площи, площадки за спорт и отдих и мултифункционална инфраструктура с обособени зони за провеждане на културни и спортни събития. Имотите се намират на ул. „33-ти Свищовски полк“ № 85, 85-А и 85-Б и включват построените в тях сгради.

Възмездно право на строеж върху имот - публична държавна собственост, част от морското дъно, е учредено в полза на „КРЗ Порт-Бургас“ АД. Строежът е необходим за изграждането на нови пристанищни съоръжения, които ще служат за приставане и обслужване на кораби. Стойността на правото на строеж, която „КРЗ Порт- Бургас“ АД трябва да заплати, е 853 700 лева, съгласно Доклад на независим оценител. Правото на строеж е учредено в съответствие с влязъл в сила Генерален план на пристанището, одобрен от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и министъра на регионалното развитие и благоустройството.

Правителството разреши продажба на недвижими имоти, собственост на „Напоителни системи“ ЕАД, гр. София. На търг ще бъде предложен апартамент с площ 46,03 кв. м в гр. Плевен. Продават се също поземлен имот в землището на Стара Загора с площ 570 кв. м и  поземлен имот в с. Казичене, район Панчарево с площ 9 460 кв. м, заедно с построените в имота склад, навес, хале и трафопост. Ще бъде продаден и поземлен имот в Карлово с площ 529 кв. м, заедно с построените в имота две сгради. Продажбата на недвижимите имоти ще се осъществи чрез търг при начална цена не по-ниска от пазарната стойност, определена от независим оценител, сертифициран от Камарата на независимите оценители в България.

Правителството отмени свое Решение № 71 от 04.02.2016 г. за увеличаване на капитала на „ТЕРЕМ“ ЕАД - гр. София, с непарична вноска. Решението се отменя поради отпаднала необходимост за дружеството от недвижимите имоти, предмет на непаричната вноска, намиращи се в землището на гр. Дебелец.

 

Холандският научно-изследователски кораб „Пелагия“

ще изследва климатичните промени в Черно море

 

Научно-изследователският кораб „Пелагия“, плаващ под холандски флаг, получи разрешение от българското правителство за престой в акваторията на страната за провеждането на океанографска експедиция. Тя се фокусира върху изучаването на климатичните промени в района на Черно море за последните 20 000 години, които ще послужат за подобряване на моделите на съвременните изменения на климата. Експедицията ще се осъществи в периода от 16 до 22 август т. г. и е част от две взаимосвързани научни програми на Нидерландския център за земни системи и на института Шонген за анаеробна микробиология, ръководени от Нидерландския институт за морски изследвания.

Дейностите по реализацията на разработваните програми се финансират изцяло от Нидерландската организация за научни изследвания и Европейския изследователски съвет. Ръководител на експедицията е д-р Лаура Вилануева, а от българска страна ще вземе участие старши научен сътрудник Любомир Димитров от Института по океанология към Българска академия на науките във Варна.

 

Правителството одобри проект на Протокол за изменение на Спогодбата между България и Германия

за избягване на двойното данъчно облагане

 

Министерският съвет одобри проект на Протокол за изменение на Спогодбата между Република България и Федерална република Германия за избягване на двойното данъчно облагане и на отклонението от облагане с данъци на доходите и имуществото, подписана в гр. Берлин на 25 януари 2010 г. Правителството упълномощи министъра на финансите да подпише протокола от българска страна при условие за последваща ратификация.

Периодът след подписването на спогодбата е белязан от съществени промени в областта на международното данъчно облагане, инициирани от държавите от Г-20 и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), с оглед противодействие на свиването на данъчната основа и прехвърлянето на печалби. Новите насоки в тази област са материализирани в проекта „Base Erosion and Profit Shifting” (BEPS). Тези промени наложиха провеждане на преговори за актуализиране на определени разпоредби от спогодбата в съответствие с минималния стандарт по проекта BEPS.

Предмет на договорената актуализация на спогодбата е проектът на протокол, който след подписването и ратификацията му ще представлява неразделна част от действащия международен договор. С тази актуализация ще се постигне по-бързо въвеждане на промените в съответствие с минималния стандарт по проекта BEPS, по- голяма ефективност и яснота за данъкоплатците. С предвидените изменения спогодбата между Република България и Федерална република Германия ще съдържа инструментариум, насочен към противодействие на неправомерното ползване на данъчни облекчения.

 

Одобрен е проект на Меморандум за сътрудничество между България и Китай

 

Правителството одобри проект на Меморандум за сътрудничество между Министерството на икономиката на България и Търговския департамент на провинция Хънан, Китай, като основа за водене на преговори.

Документът предвижда активизиране на сътрудничеството между България и провинция Хънан за насърчаване на икономическите връзки между двете страни.

Меморандумът има за цел оказване на ефективно съдействие и подкрепа за създаване на нови и разширяване на съществуващите бизнес контакти между предприятията от България и провинция Хънан, насърчаване на сътрудничеството между малките и средните предприятия от България и провинция Хънан, както и участие на предприятия от двете страни в панаири, изложения, форуми и симпозиуми, които се провеждат на територията на България и провинция Хънан.

 

България и Хърватия задълбочават сътрудничеството си в областта на културата

 

Правителството одобри проект на Програма за сътрудничество в областта на културата между Министерството на културата на Република България и Министерството на културата на Република Хърватия за периода 2018-2021 г. Документът е изготвен в изпълнение на член 17 от междуправителствената Спогодба за сътрудничество в областта на културата, образованието и науката.

Проектът на Програма удовлетворява взаимните интереси на двете страни и съдържа всички необходими текстове за развитие на отношенията между Република България и Република Хърватия в областта на културата. В него се регламентират възможностите за сътрудничество в областта на театъра, литературата, превода и публикуването на творби на писатели от другата страна, библиотечното и музейно дело, изобразителното изкуство, организирането на художествени изложби и музикални фестивали, киното, музиката и танца, аудиовизията и защитата на авторските права. Уточняват се ангажиментите на двете страни по опазването на културното наследство и сътрудничеството за предотвратяване на незаконната търговия с културни ценности.

 

България подкрепя португалски кандидат за назначаване за съдия в Съда на ЕС

 

 

Правителството одобри българската позиция за заседанието на КОРЕПЕР II във формат Конференция на представителите на правителствата на държавите-членки, което ще се проведе на 25 юли 2018 г. в Брюксел.

Със своето решение Министерският съвет изразява подкрепата на България за направеното от Португалската република предложение за назначаване на проф. Нуно Хосе Кардозо да Силва Писара за съдия в Съда на ЕС за периода от 7 октомври 2018 г. до 6 октомври 2024 г.

 

Одобрени са резултатите от проведени

заседания на Съвета на ЕС

 

Правителството одобри резултатите от провели се през месец юни заседания на Съвета на ЕС в Люксембург.

На 11 юни, по време на Съвета на ЕС „Транспорт, телекомуникации и енергетика“, част „Енергетика“, министрите постигнаха общ подход по предложението за преработване на регламента за Агенцията за сътрудничество между енергийните регулатори. Това беше последният правен акт от пакета „Чиста енергия за всички европейци“, по който Съветът все още не беше постигнал общ подход. Българското председателство работи интензивно, за да намери компромисни решения на различните позиции, повдигнати от делегациите, с оглед постигане на баланс по текста. Държавите-членки се обединиха, че Агенцията за сътрудничество между енергийните регулатори трябва да е независима и да разполага с устойчива законодателна уредба.

Във формат „Здравеопазване“ на 22 юни заседава Съветът на ЕС по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси. Основен акцент беше темата за бъдещето на здравеопазването на ниво Европейски съюз. Министрите приеха единодушно „Заключения на Съвета относно здравословното хранене при децата: Здравословно бъдеще за Европа“. Обсъдено беше и законодателното предложение на Европейската комисия за оценка на здравните технологии. В точка „Други въпроси“ от дневния ред бе обявено успешното приключване на преговорите по едно от приоритетните досиета за Българското председателство - предложението за Peгламент за изменение на Регламент (ЕО) № 726/2004 като част от пакета за ветеринарномедицинските продукти.

Основни теми по време на Съвет „Правосъдие и вътрешни работи“, част „Правосъдие“, проведен на 4 юни, бяха: предложения за Директива за договорите за продажба на стоки, Директива за преструктуриране и втори шанс на предприемачите и повишаване на ефективността на производствата по несъстоятелност, както и т.нар. Регламент Брюксел IIа относно трансграничните спорове, свързани с родителската отговорност. Потвърдено беше намерението да се установят правила за стоките с интегрирано цифрово съдържание, като министрите се съгласиха, че следва да се постигне последователност и с оглед правилата, въведени в Директивата за цифровото съдържание.

На 26 юни Съветът „Общи въпроси“ прие единодушно, благодарение на усилията на Българското председателство, заключения по политиката за разширяване и процеса на стабилизиране и асоцииране, даващи зелена светлина за започване на предприсъединителни преговори с Албания и Република Македония. „Съветът се съгласи да приеме положително напредъка и да отвори пътя за започване през юни 2019 година на преговори за присъединяване“, бе записано в заключенията, приети след многочасови дебати на ниво министри. Текстът на заключенията възлага на Европейската комисия да започне веднага необходимата подготовка за предприсъединителни преговори. Съветът също така подготви заседанието на Европейския съвет на 28-29 юни и проведе първоначално изслушване на Полша по темата за върховенството на закона в страната във връзка с процедурата по чл.7, ал.1 от Договора за Европейския съюз.

В рамките на Съвет „Общи въпроси“ по член 50 беше направен преглед на актуалното състояние на преговорите и беше изслушан преговарящия от страна на ЕС Мишел Барние, който представи Съвместната декларация на главните преговарящи от 19 юни.

Съвет „Общи въпроси“ по Член 50 предстои да се проведе на 20 юли в Брюксел. Правителството одобри българската позиция за предстоящото заседание, което ще бъде и първото в този формат след края на Българското председателство на Съвета на ЕС. Комисията ще информира министрите за първоначалния й анализ на последните позиции на британската страна относно бъдещите отношения, както и за подхода, който ЕК предлага в този контекст. В рамките на Съвета държавите-членки ще изразят вижданията си по предложенията на Обединеното кралство.

Правителството одобри също така резултатите от неформалното заседание на Съвета на ЕС по земеделие и рибарство, проведено в периода 3-5 юни в София. Обсъдена беше темата  „Обновяване на поколенията в селското стопанство в контекста на бъдещата Обща селскостопанска политика (ОСП) след 2020 г.“.

Одобрена е и българската позиция за предстоящото неформално заседание на министрите на заетостта и социалната политика на 19 и 20 юли във Виена. По време на форума ще се направи преглед на новите форми на заетост с фокус върху онлайн платформите за работа. Ще бъде обсъдена дигиталната трансформация на заетостта и ролята на Европейския социален фонд плюс и Европейския фонд за приспособяване към глобализацията в това отношение. Втората пленарна сесия на заседанието е посветена на въздействието на роботизацията върху количеството и качеството на труда.

 

Определен е концесионер на морски плаж „Св. св. Константин и Елена – юг

 

Определен е концесионер на морски плаж „Св. св. Константин и Елена – юг“, община Варна, област Варна. След проведен конкурс, Министерският съвет упълномощава министъра на туризма да сключи договор за концесия със „Свети Свети Константин и Елена Холдинг“ АД, в едномесечен срок от влизане в сила на правителственото решение за определяне на концесионер на морския плаж.

Концесионерът се задължава да предлага за целия срок на договора за концесия от 15 г. цена за 1 бр. чадър в размер до 10 лв. и цена за 1 бр. шезлонг в размер до 10 лв. в зоната за платени плажни принадлежности на морския плаж.

Размерът на концесионното плащане за всяка календарна година от срока на концесията е определен съгласно приетата от Министерския съвет Методика за определяне на минималния размер на концесионното плащане за морските плажове и предложения от концесионера размер на отчисленията от базата за изчисляване размера на концесионното плащане в размер на 13,8% без ДДС или 100 979,71 лв. с ДДС за първата година от срока на концесията. Началната дата на концесията е датата на влизането в сила на концесионния договор, но не по- рано от 1 януари 2019 г.

 

Одобрен е годишният доклад за състоянието на националната сигурност

 

Правителството одобри Годишен доклад за състоянието на националната сигурност през 2017 г. Изготвянето на документа е утвърдена практика на запознаване на обществото и гражданите със състоянието на националната сигурност.

Основна цел на доклада е да представи оценките на изпълнителната власт за рисковете, опасностите и заплахите, за ефективността и ефикасността на политиката за национална сигурност, за действията, които институциите на държавната власт планират да предприемат през следващия период. Посоченият доклад има съществено значение за информиране на организациите на гражданското общество, на институции в други държави, на граждански организации в други държави и на международни организации относно политиката за сигурност на Република България.

В доклада се съдържат оценки за вътрешно-политически събития, за процеси по реализиране на международни проекти и за събития в конфликтни райони в други държави. Посочени са действията, предприети от институциите в съответствие със Стратегията за национална сигурност на Република България, приета през 2011 г.

Подготовката на доклада се проведе едновременно с представянето в Народното събрание на одобрения от Министерския съвет през ноември 2017 г. проект на актуализирана Стратегия за национална сигурност. Това даде възможност структурата и съдържанието на доклада за 2017 г. да бъде съобразена със структурата и съдържанието на приетата през март 2018 г. актуализирана Стратегия за национална сигурност.

Проект на доклада бе разгледан и одобрен на заседание на Съвета по сигурността към Министерския съвет на 21 юни т.г.

Годишният доклад за състоянието на националната сигурност през 2017 г. ще бъде внесен за разглеждане от Народното събрание.

 

Правителството одобри изплащането на 6500 евро и 22 246,95 лв. обезщетение

след споразумение по жалба пред ЕСПЧ

 

Правителството прие Решение за сключване на приятелско споразумение по делото „Николов срещу България” (жалба № 62585/09) пред Евро­пейския съд по правата на човека.

Разглежданото пред ЕСПЧ дело касае повдигнати оплаквания за нарушение на правото на свобода на изразяване на мнението по чл. 10 от Конвенцията за защита правата на човека и основните свободи на Съвета на Европа. Жалбоподателят е осъден за непозволено увреждане от директора на НСИ, срещу когото преди това той е завел тъжба за неизпълнение на съдебно решение по чл. 172 от НК за възстановяване на незаконно уволнен служител.

След влизане в сила на съдебното решение жалбоподателят заплатил общо около 20 000 лева за обезщетение, лихви за забава и разноски по изпълнителното производство, както и отделно разноски за адвокат по националното производство.

Вземайки предвид практиката на ЕСПЧ по подобни случаи, българското правителство сключи приятелско споразумение с Александър Николов, на Основание чл. 39 от Конвенцията, като прие да заплати на жалбоподателката предложената от Съда сума от 6500 евро и 22 246,95 лв. за претърпени вреди и направени разходи и разноски и с това да сложи край на делото.

 

Нов Устройствен правилник на Селскостопанската академия

урежда в детайли финансирането и управлението й

 

Правителството прие нов Устройствен правилник на Селскостопанската академия, с който ще се осигури съответствие на структурата и организацията на работа на учебното заведение с актуалните разпоредби на Закона за Селскостопанската академия, ще се уредят в детайли въпросите с преструктурирането по отношение на финансирането и управлението.

Новата структурата на Академията включва: централна администрация, научни институти, научни центрове, Национален земеделски музей и Държавно предприятие „Научно-производствен център“.

 

Промени в нормативни актове ограничават емисиите от горивни инсталации

 

Правителството прие наредба, с която се транспонира основна част от изискванията на директива за ограничаване на емисиите във въздуха на определени замърсители, изпускани от средни горивни инсталации. С промените се намаляват рисковете за здравето на човека и околната среда от емисиите на серен диоксид, азотни оксиди и прах. Това ще доведе до намаляване на общите годишни емисии на серен диоксид и азотни оксиди, съгласно Националната програма за намаляване на общите годишни емисии на серен диоксид, азотни оксиди, летливи органични съединения и амоняк в атмосферния въздух.

Изменя се също Тарифата за таксите, събирани в системата на Министерството на околната среда и водите и се въвеждат нови за регистриране на средни горивни инсталации.

Променя се и Наредбата за норми за допустими емисии на серен диоксид, азотни оксиди и прах, изпускани в атмосферата от големи горивни инсталации, с което се постига съответствие с европейското законодателство.

С изменение в Наредбата за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол, се въвежда нов срок за докладване пред ЕК, което е във връзка с изискванията на европейска директива.

 

Отпускат се средства за изплащане на държавни парични награди

за особени заслуги към българската държава и нацията

 

Правителството одобри допълнителни разходи по бюджета на Министерството на културата за 2018 г. за изплащане на държавни парични награди за особени заслуги към българската държава и нацията.

Ще бъдат осигурени средства за изплащане на държавните парични награди, отпуснати с Решение на Народното събрание от 29 март 2018 г. за отпускане на държавни парични награди за особени заслуги към българската държава и нацията на изявени български творци.

Средствата се осигуряват от централния бюджет чрез одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на културата за 2018 г.

Държавни парични награди пожизнено за особени заслуги към българската държава и нацията в размер 700 лв. месечно са отпуснати на: Мария Константинова Чичикова, проф. Иван Петков Дреников, Александрина Милчева, Павел Кирилов Поппандов и проф. Петър Стефанов Льондев, за изключителните им постижения и за цялостния им принос в областта на културата.

 

МС одобри проектодоговора за застраховка „Обща гражданска отговорност“ на АЕЦ „Козлодуй

 

Министерският съвет одобри на днешното си заседание проекта на нов договор за застраховка „Обща гражданска отговорност“ на АЕЦ „Козлодуй“. Застрахователният договор ще бъде сключен с Гражданско дружество „Български национален застрахователен ядрен пул“ за срок от една година. Срокът на досегашния договор изтича на 31 юли 2018 г.

От 2002 г. „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД сключва ежегодно договор за застраховка „Обща гражданска отговорност“, покриваща отговорността на централата за ядрена вреда. Уредбата на застраховката „Обща гражданска отговорност“ за АЕЦ се съдържа във Виенската конвенция за гражданска отговорност за ядрена вреда и в глава десета „Гражданска отговорност за ядрена вреда“ от Закона за безопасно използване на ядрената енергия (ЗБИЯЕ).

Съгласно чл. 129, ал. 2 от ЗБИЯЕ експлоатиращият ядрената инсталация е единствено отговорен за вредите от ядрена авария, освен ако във Виенската конвенция е определено друго.

АЕЦ „Козлодуй“ е определена за дружество, експлоатиращо ядрената инсталация, която включва ядрените реактори и другите съоръжения, разположени на площадката на централата, с изключение на съоръженията за управление на радиоактивни отпадъци, предоставени за стопанисване и управление на Държавното предприятие „Радиоактивни отпадъци“.

 

С нормативни промени се създават условия за по-лесното сформиране на съставите на ТЕЛК и

по-гъвкава работа на комисиите

 

Правителството прие промени в Правилника за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи. Целта е Правилникът да бъде синхронизиран с последните промени на Закона за здравето.

Очаква се също така с направените изменения да се намали административната тежест за освидетелстваните лица чрез въвеждане на организационни промени в работата на ТЕЛК и НЕЛК - по-кратки срокове за освидетелстване, неангажиране с явяване пред ТЕЛК и НЕЛК за извършване на клиничен преглед, когато медицинската документация обективизира здравословното състояние напълно.

Друга цел на промяната е по-лесното сформиране на съставите на ТЕЛК и създаване на по-гъвкава работа на комисиите предвид възможността лекарите да осъществяват и други дейности освен медицинската експертиза, както, и поради премахване на изискването те да работят в ТЕЛК задължително на трудов договор и на пълен работен ден.

Правителството одобри промени и в Наредбата за медицинската експертиза, с което се цели осъвременяване и обективизиране на експертизата. Предлага се и опростяване на модела на оценяване като се премахва математическата формула на изчисление при множество увреждания.

Очаква се с промените в Наредбата да се елиминира субективизмът при определяне на крайния процент трайно намалена работоспособност (ТНР) на лицата с увреждания. Това ще се постигне с въвеждането на точни и медицински обосновани критерии при определяне на инвалидизиращите увреждания в съответствие със съвременните медицински достижения.

Всичко това ще допринесе за по-обективна проследимост на работата на органите на медицинската експертиза и за по-лесен контрол върху целия процес на медицинската експертиза.

С промените хората с увреждания ще могат да разчитат на повишена прозрачност, обективност и яснота при извършването на медицинската оценка на ТНР/степента на увреждането им.

 

България ще кандидатства в единния надзорен механизъм чрез установяване на тясно сътрудничество

с Европейската централна банка

 

Министерският съвет упълномощи министъра на финансите да изпрати от името на Република България искане за установяване на тясно сътрудничество с Европейската централна банка.           

Решението на правителството е следваща стъпка след получената подкрепа на 12 юли 2018 г. от еврогрупата относно изразеното от българските власти намерение за присъединяване на българския лев към Механизма на валутните курсове II.

Тясното сътрудничество се установява с решение на ЕЦБ, при условие че са изпълнени условията, предвидени в член 7 от Регламент (ЕС) № 1024/2013.

 

Правителството предлага да бъде освободен председателят на ДАР по негово искане

 

Правителството предлага на Президента на Република България да издаде указ за освобождаване на Драгомир Димитров от длъжността председател на Държавна агенция „Разузнаване“ и за назначаване на ръководната длъжност на досегашния заместник-председател на агенцията Атанас Атанасов. Правителственото решение е взето след подадена от Димитров молба за освобождаване.

Атанас Атанасов има дългогодишен опит в системата за сигурност и отговаря на законоустановените изисквания за заемане на длъжността председател на Държавна агенция „Разузнаване“.

 

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ БЕДСТВИЯ 2018-2030 Г.

Внася: министърът на вътрешните работи

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ДОКЛАД ЗА РАВНОПОСТАВЕНОСТТА НА ЖЕНИТЕ И МЪЖЕТЕ В БЪЛГАРИЯ ЗА 2017 Г.

Внася: министърът на труда и социалната политика

 

 1. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ ЦЕНАТА НА УСЛУГАТА „ДОСТАВЯНЕ НА ВОДА ЗА НАПОЯВАНЕ“.

Внася: министърът на земеделието, храните и горите

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ТРИГОДИШНА ПЛАН-ПРОГРАМА НА ЦЕНТРАЛНАТА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ И ПРЕСТЪПЛЕНИЯТА НА НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ ЗА ПЕРИОДА 2019-2021 Г. И НА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПРОГРАМАТА.

Внася: заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТИ НА РЕШЕНИЯ НА УПРА­ВИТЕЛНИТЕ СЪВЕТИ НА МЕЖДУНАРОДНАТА БАНКА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ И НА МЕЖДУНАРОДНАТА ФИНАНСОВА КОРПОРАЦИЯ.

Внася: министърът на финансите

 

 1. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТА­НОВЛЕНИЕ № 129 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2000 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МИНИМАЛНИ ДИФЕРЕНЦИРАНИ РАЗМЕРИ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ЗА ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ, КОИТО СЕ ОСИГУРЯВАТ ОТ ДЪР­ЖАВНИЯ БЮДЖЕТ И ОТ БЮДЖЕТИТЕ НА ОБЩИНИТЕ.

Внася: министърът на младежта и спорта

 

 1. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОМЕНИ НА УТВЪР­ДЕНИТЕ СЪС ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГА­РИЯ ЗА 2018 Г. МАКСИМАЛНИ РАЗМЕРИ НА АНГАЖИМЕНТИТЕ ЗА РАЗХОДИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ ПОЕТИ ПРЕЗ 2018 Г. ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ТУРИЗМА.

Внася: министърът на туризма

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ИНВЕСТИЦИОНЕН РАЗХОД „ПРИДОБИВАНЕ НА НОВ ПОДВИЖЕН СЪСТАВ ЗА НУЖДИТЕ НА „БДЖ - ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ“ ЕООД“.

Внася: министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИ­ЖИМИ ИМОТИ, СОБСТВЕНОСТ НА „НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ“ ЕАД - СОФИЯ.

Внася: министърът на земеделието, храните и горите

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОТМЕНЯНЕ НА РЕШЕНИЕ № 71 НА МИНИСТЕР­СКИЯ СЪВЕТ ОТ 2016 Г. ЗА УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА НА „ТЕРЕМ“ ЕАД - СОФИЯ, С НЕПАРИЧНА ВНОСКА.

Внася: заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ВЪЗМЕЗДНО УЧРЕДЯВАНЕ ПРАВО НА СТРОЕЖ ВЪРХУ ИМОТ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ПРЕДСТАВЛЯВАЩ ЧАСТ ОТ МОРСКОТО ДЪНО В ГРАНИЦИТЕ НА ВЪТРЕШНИТЕ МОРСКИ ВОДИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЧЕРНО МОРЕ.

Внася: министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНО БЕЗСРОЧНО ПРАВО НА СТРОЕЖ ВЪРХУ ЧАСТ ОТ ИМОТ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБ­СТВЕНОСТ, ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОДОБЕКТ „ЧЕРПАТЕЛЕН РЕЗЕРВОАР“ КЪМ ОБЕКТ „ВОДОСНАБДЯВАНЕ НА С. СОФИЙЦИ ОТ ПОМПЕНА СТАНЦИЯ „БАЛАБАНОВО“, ЗЕМЛИЩЕТО НА С. СОФИЙЦИ, ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ, И ЗЕМ­ЛИЩАТА НА С. БАЛАБАНОВО И С. ВЪРХАРИ, ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД" В ПОЛЗА НА ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ, ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕХВЪРЛЯНЕ ПРАВОТО НА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ ИМОТИ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, НА ОБЩИНА СВИЩОВ, ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА РАЗРЕШАВАНЕ ПРЕБИВАВАНЕТО НА НАУЧНОИЗ­СЛЕДОВАТЕЛСКИЯ КОРАБ „PELAGIA”, ПЛАВАЩ ПОД ЗНАМЕТО НА КРАЛСТ­ВО НИДЕРЛАНДИЯ В ИЗКЛЮЧИТЕЛНАТА ИКОНОМИЧЕСКО ЗОНА НА РЕ­ПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ВРЕМЕТО ОТ 16 ДО 22 АВГУСТ 2018 Г. ВКЛЮЧИТЕЛ­НО ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОВЕЖДАНЕТО НА ОКЕАНОГРАФСКА ЕКСПЕДИЦИЯ.

Внася: заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ПРОТОКОЛ ЗА ИЗМЕНЕ­НИЕ НА СПОГОДБАТА МЕЖДУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ФЕДЕРАЛНА РЕПУБЛИКА ГЕРМАНИЯ ЗА ИЗБЯГВАНЕ НА ДВОЙНОТО ДАНЪЧНО ОБЛАГА­НЕ И НА ОТКЛОНЕНИЕТО ОТ ОБЛАГАНЕ С ДАНЪЦИ НА ДОХОДИТЕ И ИМУ­ЩЕСТВОТО, ПОДПИСАНА НА 25 ЯНУАРИ 2010 Г. В БЕРЛИН.

Внася: министърът на финансите

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА МЕМОРАНДУМ ЗА СЪТ­РУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА НА РЕПУБ­ЛИКА БЪЛГАРИЯ И ТЪРГОВСКИЯ ДЕПАРТАМЕНТ НА ПРОВИНЦИЯ ХЪНАН, КИТАЙСКА НАРОДНА РЕПУБЛИКА.

Внася: министърът на икономиката

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ПРОГРАМА ЗА СЪТРУД­НИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА КУЛТУРАТА МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУ­РАТА НА РЕПУБЛИКА ХЪРВАТИЯ ЗА ПЕРИОДА 2018-2021 Г.

Внася: министърът на културата

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПОЗИЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИЕТО НА КОРЕПЕР II, ФОРМАТ „КОНФЕРЕНЦИЯ НА ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА ПРАВИТЕЛСТВАТА НА ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ“, КОЕ­ТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 25 ЮЛИ 2018 Г. В БРЮКСЕЛ.

Внася: заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИ­КА БЪЛГАРИЯ В НЕФОРМАЛНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙ­СКИЯ СЪЮЗ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ И РИБАРСТВО, ПРОВЕДЕНО ОТ 3 ДО 5 ЮНИ 2018 Г. В СОФИЯ.

Внася: министърът на земеделието, храните и горите

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИ­КА БЪЛГАРИЯ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ „ПРА­ВОСЪДИЕ И ВЪТРЕШНИ РАБОТИ“, ФОРМАТ „ПРАВОСЪДИЕ“, ПРОВЕДЕНО НА 4 ЮНИ 2018 Г. В ЛЮКСЕМБУРГ.

Внася: министърът на правосъдието

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИ­КА БЪЛГАРИЯ В 3623-ОТО ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ „ТРАНСПОРТ, ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И ЕНЕРГЕТИКА“, ФОРМАТ „ЕНЕР­ГЕТИКА“, ПРОВЕДЕНО НА 11 ЮНИ 2018 Г. В ЛЮКСЕМБУРГ.

Внася: министърът на енергетиката

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИ­КА БЪЛГАРИЯ В 3625-ОТО ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ЗАЕТОСТ, СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И ПОТРЕ­БИТЕЛСКИ ВЪПРОСИ, ФОРМАТ „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ“, ПРОВЕДЕНО НА 22 ЮНИ 2018 Г. В ЛЮКСЕМБУРГ.

Внася: министърът на здравеопазването

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИ­КА БЪЛГАРИЯ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТ „ОБЩИ ВЪПРОСИ“, ПРОВЕДЕНО НА 26 ЮНИ 2018 Г. В ЛЮКСЕМБУРГ.

Внася: заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИ­КА БЪЛГАРИЯ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТ „ОБЩИ ВЪПРОСИ“ (ЧЛ. 50), ПРО­ВЕДЕНО НА 26 ЮНИ 2018 Г. В ЛЮКСЕМБУРГ.

Внася: заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СПЕЧЕЛИЛИЯ КОНКУРСА УЧАСТНИК ЗА КОНЦЕСИОНЕР НА МОРСКИ ПЛАЖ „СВ. СВ. КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА – ЮГ“, ОБЩИНА ВАРНА, ОБЛАСТ ВАРНА.

Внася: министърът на туризма

 

 1. 26. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА СЪСТОЯ­НИЕТО НА НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ ПРЕЗ 2017 Г.

Внася: министър-председателят

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОТЧУЖДАВАНЕ НА ИМОТИ И ЧАСТИ ОТ ИМОТИ - ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ДЪРЖАВНА НУЖДА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБЕКТ „АВТОМАГИСТРАЛА „СТРУМА“ ЛОТ 3.3, С ОБХВАТ ОТ КМ 397+000 ДО КМ 397+600 В ЗЕМЛИЩЕТО НА ГР. КРЕСНА, ОБЩИНА КРЕСНА, ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД, И ВОДОПРОВОД, ОСИГУРЯВАЩ ВОДОПОДАВАНЕ ЗА ПЛОЩАДКИ ЗА ОТДИХ 5 И 6 В ЗЕМЛИЩАТА НА С. ДАМЯНИЦА И С. НОВО ДЕЛЧЕВО, ОБЩИНА САНДАНСКИ, ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД, И С ОБХВАТ ОТ КМ 397+600 ДО КМ 420+624 И ЕТАПНА ВРЪЗКА КЪМ СЪЩЕСТВУВАЩ ПЪТ 1-1 (Е79) ПРИ КМ 397+000 И НОВА ПЪТНА ВРЪЗКА НА ПЪТ . 1-1 (Е79) С ОБЩИНСКИ ПЪТ С. НОВО ДЕЛЧЕВО - С. ДАМЯНИЦА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КРЕСНА, ОБЩИНА СТРУМЯНИ И ОБЩИНА САНДАНСКИ, ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД, И ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ № 86 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2016 Г. ЗА ОТЧУЖДАВАНЕ НА ИМОТИ И ЧАСТИ ОТ ИМОТИ - ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ДЪРЖАВНА НУЖДА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБЕКТ „АВТОМАГИСТРАЛА „СТРУМА“, ЛОТ 3.3, С ОБХВАТ ОТ КМ 397+600 ДО КМ 420+624 И ЕТАПНА ВРЪЗКА КЪМ СЪЩЕСТВУВАЩ ПЪТ 1-1 (Е79) ПРИ КМ 397+000 И НОВА ПЪТНА ВРЪЗКА НА ПЪТ 1-1 (Е79) С ОБЩИНСКИ ПЪТ С. НОВО ДЕЛЧЕВО - С. ДАМЯНИЦА“ В ЗЕМЛИЩАТА НА ГР. КРЕСНА И С. ДОЛНА ГРАДЕШНИЦА, ОБЩИНА КРЕСНА, С. ИЛИНДЕНЦИ И С. МИКРЕВО, ОБЩИНА СТРУМЯНИ, С. ПЛОСКИ, С. ПОЛЕНИЦА, С. ЛЕШНИЦА, С. ДАМЯНИЦА И ГР. САНДАНСКИ, ОБЩИНА САНДАНСКИ, ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД.

Внасят: министърът на регионалното развитие и благоустройството министърът на финансите

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ПРИЯТЕЛСКО СПОРАЗУМЕНИЕ ПО ДЕЛОТО „НИКОЛОВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ“ (ЖАЛБА № 62585/09) ПРЕД ЕВРО­ПЕЙСКИЯ СЪД ПО ПРАВАТА НА ЧОВЕКА.

Внася: министърът на правосъдието

 

 1. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛ­НИК НА СЕЛСКОСТОПАНСКАТА АКАДЕМИЯ.

Внася: министърът на земеделието, храните и горите

 

 1. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА ОГРАНИЧА­ВАНЕ НА ЕМИСИИТЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ЗАМЪРСИТЕЛИ, ИЗПУСКАНИ В АТМОСФЕРАТА ОТ СРЕДНИ ГОРИВНИ ИНСТАЛАЦИИ.

Внася: министърът на околната среда и водите

 

 1. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗ­ХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА ЗА 2018 Г. ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ПАРИЧНИ НАГРАДИ ЗА ОСОБЕНИ ЗАСЛУГИ КЪМ БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА И НАЦИЯТА.

Внася: министърът на културата

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПОЗИЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТ „ОБЩИ ВЪПРОСИ“ (ЧЛ. 50), КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 20 ЮЛИ 2018 Г. В БРЮКСЕЛ.

Внася: заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА УСЛОВИЯТА ПО ПРОЕКТ НА ДОГОВОР ЗА ЗАСТРАХОВКА „ОБЩА ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ“, ПОКРИВАЩА ОТГО­ВОРНОСТТА ЗА ЯДРЕНА ВРЕДА НА „АЕЦ КОЗЛОДУЙ“ ЕАД.

Внася: министърът на енергетиката

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПОЗИЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА УЧАСТИЕ В НЕФОРМАЛНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА МИНИСТРИТЕ НА ЗАЕТОСТТА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 19 И 20 ЮЛИ 2018 Г. ВЪВ ВИЕНА.

Внася: министърът на труда и социалната политика

 

 1. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРА­ВИЛНИКА ЗА УСТРОЙСТВОТО И ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТА НА ОРГАНИ­ТЕ НА МЕДИЦИНСКАТА ЕКСПЕРТИЗА И НА РЕГИОНАЛНИТЕ КАРТОТЕКИ НА МЕДИЦИНСКИТЕ ЕКСПЕРТИЗИ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 83 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2010 Г.

Внася: министърът на здравеопазването

 

 1. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕД­БАТА ЗА МЕДИЦИНСКАТА ЕКСПЕРТИЗА, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 120 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2017 Г.

Внася: министърът на здравеопазването

 

 1. ДОКЛАД ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ТЯСНО СЪТРУДНИЧЕСТВО С ЕВРОПЕЙСКА­ТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА СЪГЛАСНО ЧЛ. 7 ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1024/2013 НА СЪВЕТА ОТ 15 ОКТОМВРИ 2013 Г. ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА НА КОНКРЕТНИ ЗАДАЧИ ОТНОСНО ПОЛИТИКИТЕ, СВЪРЗАНИ С ПРУДЕНЦИАЛНИЯ НАДЗОР НАД КРЕДИТНИТЕ ИНСТИТУЦИИ.

Внася: министърът на финансите

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УКАЗ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ И ЗА НАЗНА­ЧАВАНЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ „РАЗУЗНАВАНЕ“.

Внася: министър-председателят