EN

Дневен ред на заседанието на Министерския съвет на 27.02.2020 г.

27.02.2020

 

ВИЖТЕ РЕШЕНИЯТА НАКРАТКО

 

 

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

П Р Е С С Л У Ж Б А

 

 

Правителството определи представители на държавата в Надзорния съвет на НЗОК

 

Министерският съвет прие Решение за определяне на представителите на държавата в Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса.

Настоящият състав на Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса е конституиран на 23 февруари 2015 г., поради което мандатът му изтича на 23 февруари 2020 г. В тази връзка в състава на Надзорния съвет за следващия 5-годишен мандат са определени следните представители на държавата: Жени Начева, Бойко Пенков, Росица Велкова и Галя Димитрова, в качеството й на изпълнителен директор на Националната агенция за приходите.

Жени Начева е доктор по икономика. Заемала е отговорни длъжности в областта на бюджета и финансите в Националната здравноосигурителна каса, която по-късно оглавява. Понастоящем е заместник-министър на здравеопазването, а непосредствено преди назначаването й за такъв през 2017 г. е директор на дирекция в Министерството на финансите. Определена е за председател на Надзорния съвет на НЗОК.

Бойко Пенков е заместник-министър на здравеопазването за трети път, назначен през 2017 г. Той е възпитаник на Медицинска академия - гр. София и е магистър по медицина, с придобити специалности по „Вътрешни болести“ и по „Белодробни болести“. Има над тридесет и седем години трудов стаж и професионален опит в областта на здравеопазването, като е заемал отговорни длъжности в лечебни заведения, НЗОК, Министерство на здравеопазването.

Росица Велкова понастоящем е заместник-министър на финансите. До назначаването й на този пост е дългогодишен ръководен служител в Министерството на финансите. Била е и заместник-председател на Държавната агенция за осигурителен надзор.

Галя Димитрова е назначена за изпълнителен директор на Националната агенция за приходите през 2017 г. Преди това е заместник-изпълнителен директор на НАП с ресор в областта на контрола и ревизиите. Преди това оглавява териториална дирекция „Големи данъкоплатци и осигурители“ на НАП.

По отношение на предложените представители на държавата в Надзорния съвет на НЗОК не са налице хипотезите на несъвместимост, визирани в чл. 18 от Закона за здравното осигуряване, за което те са подписали декларации. Служебна проверка на Министерството на здравеопазването показва, че предложените лица не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер.

 

Правителството определи националните представители на Република България в органите на Единния патентен съд

 

Правителството прие решение, с което определя националните представители на Република България в органите на Единния патентен съд. Те ще могат да участват в заседанията на Административния и Бюджетния комитет на Единния патентен съд.

За национален представител в Административния и Бюджетния комитет на Единния патентен съд е определен председателят на Патентното ведомство на България, а за национален представител на България в Консултативния комитет е задължително да бъде съдия, който отговаря на изискванията на чл. 14 от Споразумението за Единния патентен съд (СЕПС) и следва да бъде посочен от Висшия съдебен съвет, като орган, който представлява съдебната власт в страната.

Участието на наши компетентни представители в ръководните органи на Съда ще даде възможност за осигуряване на защита интересите на страната ни и по-специално на интересите на притежателите на патенти, сертификати за допълнителна закрила и други форми на закрила на изобретенията.

 

Удължава се срокът за работа на междуведомствената работна група, анализираща нормативната база относно боеприпасите

 

Правителството измени свое Решение № 849 от 26.11.2018 г. за сформиране на междуведомствена работна група за извършване на анализ с цел промяна и оптимизиране на нормативната база, регламентираща комплекса от дейности, свързани с боеприпасите, и извършване на анализ на необходимостта, условията и възможностите за създаване, финансиране и функциониране на Център за утилизация на боеприпаси.

Удължава се срокът за работа на сформираната междуведомствена работна група с цел преглед и изменение на конкретни нормативни документи, имащи отношение към оръжията и боеприпасите и изпълнението на дейности, свързани с Центъра за утилизация на боеприпаси.

 

Правителството прие намаляване на отчислението, което ЮЦДП внася във фонд „Инвестиции“

 

Министерският съвет прие промени в ПМС № 343 от 2011 г., за определяне размера на частта от продажната цена на дървесината и недървесните горски продукти. Така отчислението, което „Южноцентрално държавно предприятие“ прави във фонд „Инвестиции в горите“, се намалява на 8 лв. за кубичен метър неповредена дървесина от биотични и абиотични фактори.

Целта на промяната е осигуряване на оперативни парични средства на предприятието за изпълнение на планираните горскостопански, ловностопански, лесозащитни мероприятия. Част от средствата ще бъдат насочени и за издръжка на персонала на териториалните поделения, в които ползването на дървесина през следващите години е намалено за компенсиране на превишенията от проведените санитарни и принудителни сечи.

С тази мярка се стимулира по-ефективното управление на оперативните средства на предприятието за изпълнение на обичайната му дейност, която е от съществено значение за поддържането на доброто здравословно състояние на горите и опазването на горските ресурси.

 

Правителството се разпореди с имоти

 

Правителството обявява част от имот - публична държавна собственост, намиращ се в административна сграда на бул. „Руски“ № 88 в град Етрополе, за частна държавна собственост и го прехвърля на общината за осигуряване на работни помещения и офиси за административна дейност. Досега частта от имота е била в управление на областния управител на Софийска област.

На Министерството на вътрешните работи се предоставя имот - публична държавна собственост, който се намира в местността „Пискавец“, област Враца и включва три сгради. Те са необходими за съхранение на материални активи и моторни превозни средства, свързани с изпълнението на служебните задължения на Областна дирекция на МВР - Враца.

Правителството промени статута на терен с площ 22 293 кв. м и сградите в него, ползвани за дейността на Социалния учебно-професионален център „Св. Георги“ в град Пловдив, от публична държавна на частна държавна собственост и ги прехвърли в собственост на община Пловдив. Учебният център е част от социалните услуги, осъществявани от Комплекса за социални услуги „Св. Георги“ - гр. Пловдив.

Съгласно друго правителствено решение, имот - публична държавна собственост се обявява за частна държавна собственост. Поземленият имот с площ от 2 971 кв. м, заедно с построените в него две сгради, се намира в гр. Копривщица, област Софийска. В резултат на приемането на акта на Министерския съвет ще се създаде възможност за по-ефективното му ползване в бъдеще.

Отчуждават се имоти и части от имоти - частна собственост, необходими за изграждане на 19-километров участък от автомагистрала „Хемус“ на територията на област Ловеч. Имотите са определени съгласно одобрения подробен устройствен план - парцеларен план за трасето. Те се намират в землищата на гр. Угърчин и селата Орляне, Каленик, Радювене и Лисец. Средствата за обезщетяване на собствениците са за сметка на Агенция „Пътна инфраструктура“.

Правителството одобри отчуждаването и на имоти - частна собственост, необходими за модернизацията на отсечката Оризово - Михайлово по Проект "Рехабилитация на железопътния участък Пловдив - Бургас - Фаза 2". Имотите се намират в землищата на гр. Чирпан и селата Рупките, Свобода и Малко Тръново, в община Чирпан, област Стара Загора. Средствата за обезщетяване на собствениците или правоимащите лица на засегнатите са за сметка на Национална компания „Железопътна инфраструктура“.

Кабинетът ще предложи на Народното събрание да бъде взето решение за приватизацията на имот, представляващ обособена част от имуществото на летище Горна Оряховица. Предложеният за продажба недвижим имот е със застроена площ от 176,59 кв. м. и се намира в град Горна Оряховица. Той не е необходим за дейността на летището, а поддръжката му е свързана с неоправдани разходи. „Летище Горна Оряховица” ЕООД прилага мерки за повишаване на приходите, които включват продажба на неоперативни активи с отпаднала необходимост. С продажбата на неоперативни активи, към които спада и предложеният имот, допълнително ще се увеличат приходите и ще се понижат разходите за стопанисването им.

Министерският съвет отхвърли молба на Иван Маринов за възобновяване на производството по издаване на РМС № 56 от 2018 г. за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект „Модернизация на участък от път I-1 (Е79) „Мездра-Ботевград“ от км 161 +367 до км 194+164,89“, на територията на общините Ботевград и Мездра. Молбата на Иван Маринов е неоснователна, тъй като не са нарушени правата на молителя в качеството му на един от наследниците на собственика на отчуждавания имот. При приемането, съобщаването и изпълнението на решението са изпълнени всички изисквания на Закона за държавната собственост.

 

Правителството определи Wizz Air за въздушен превозвач по линията София-Ереван-София

 

Правителството определи унгарската авиокомпания Wizz Air Hungary Ltd. за въздушен превозвач по международната въздушна линия София-Ереван-София.

Назначаването на Wizz Air Hungary Ltd. е извършено в съответствие с двустранния международен договор, правото на ЕС и националните правни норми на Република България.

Авиокомпанията е заявила готовност да започне да изпълнява редовни полети по линията София-Ереван-София от края на март 2020 г. с честота два пъти седмично в понеделник и петък.

Изпълняването на редовни полети между столиците на България и Армения ще подобри свързаността на двете държави и ще предостави повече възможности за нарастване на туристически поток, както и на бизнес пътуванията.

 

Одобрени са проекти на спогодби за регулиране на трудовата миграция

между правителството на България и правителствата на Албания и на Туркменистан

 

Министерският съвет одобри проекти на двустранни спогодби за регулиране на трудовата миграция между правителството на Република България и правителствата на Република Албания и на Туркменистан. Проектите ще послужат като основа за водене на преговори по въпросите, свързани с регулирането на заетостта на граждани на тези държави в България.

Двустранните спогодби са инструмент за задоволяване на потребностите на българския бизнес от работна сила в условията на трайни тенденции на икономически растеж, увеличено търсене на работна сила и намаляване на безработицата в България.

В документите се предвижда работниците и служителите да се ползват със същите трудови права и задължения на територията на приемащата държава, както и от еднаква защита с местните работници. От страна на България спогодбите ще се изпълняват от Агенцията по заетостта.

Към момента България е подписала спогодби за регулиране на трудовата миграция с Армения, Молдова и Грузия, които са влезли в сила. Водят се преговори за подписване на такива споразумения и е Украйна и Беларус. Взет е мандат за водене на преговори и сключване на двустранни спогодби с Азербайджан, Киргизстан и Узбекистан.

 

Одобрена е позицията на България по предложението за създаване на Фонд за справедлив преход

в рамките на Европейската зелена сделка

 

Министерският съвет одобри рамковата позиция на страната ни по предложението на Европейската комисия за Регламент на Европейския парламент и Съвета за създаване на Фонд за справедлив преход.

На 14 януари 2020 г. Европейската комисия представи предложението си за Регламент за създаване на Фонд за справедлив преход, който е един от основните елементи на т.нар. Механизъм за справедлив преход в рамките на Европейската зелена сделка. С Регламента ще бъде установена правната рамка за планиране и програмиране на средствата от новия Фонд, който има за цел да подкрепя икономическата диверсификация, преквалификацията и търсенето на работа, както и инвестиции, които са благоприятни за климата и околната среда. Финансовите параметри на подкрепата в рамките на Фонда ще бъдат формално определени в контекста на дебатите по следващата Многогодишна финансова рамка на ЕС за периода 2021-2027 г.

В текста на рамковата позиция на България е отбелязана необходимостта от координиран подход, тясно сътрудничество и решителни действия от страна на Европейския съюз за справяне с предизвикателствата пред устойчивото развитие на неговите региони. Според позицията на страната ни, преходът би бил справедлив само тогава, когато води до подобряване благосъстоянието на гражданите и регионите, най-силно засегнати от неговото извършване. Отбелязва се още, че освен високото ниво на амбиция, следва да бъдат отчитани регионалните и местни особености и различия, с оглед постигане на един справедлив и балансиран механизъм.

 

Одобрени са резултатите от българското участие в извънредното заседание на Съвета на ЕС по заетост,

социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси

 

Правителството одобри доклада с резултатите от извънредното заседание на Съвета на Европейския съюз по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси, формат „Здравеопазване“.

В рамките на дискусиите по време на извънредното заседание за недопускане разпространение на новия коронавирус, България отбеляза високото ниво на координация в рамките на Европейския съюз, като оцени приноса на СЗО и Европейския център за превенция и контрол на заболяванията. Изразено беше общо задоволство от оптималното функциониране на Европейския механизъм за гражданска защита. Подчертани бяха ползите от сътрудничество на европейско и международно ниво, при съобразяване с препоръките на СЗО.

Множество делегации посочиха, че ситуацията в момента е овладяна, като представиха предприетите на национално ниво мерки и същевременно подчертаха, че е необходима повишена бдителност. Министър Ананиев представи предприетите от българската страна мерки. Съветът прие единодушно заключения за новия корона вирус.

Правителството прие също така позицията на България за редовното заседание на Съвета на ЕС по конкурентоспособност (вътрешен пазар, индустрия и научни изследвания), което ще се проведе на 27 и 28 февруари в Брюксел. Ще бъдат проведени дебати свързани с Европейската зелена сделка, Европейския семестър, с фокус върху доклада за функционирането на единния пазар и др. Съветът ще приеме заключения относно по-доброто регулиране за гарантиране на конкурентоспособност и на устойчив и приобщаващ растеж. В частта „Научни изследвания“ ще се проведе дискусия относно стратегическия подход към международното сътрудничество в областта на научните изследвания и иновациите.

 

Определен е концесионер на морски плаж „Сарафово“ в община Бургас

 

Правителството определи „М и П Мениджмънт“ ЕООД за концесионер на морски плаж „Сарафово“, община Бургас, област Бургас. Концесионерът се задължава за целия срок на договора за концесия от 20 години цената за 1 бр. чадър да бъде в размер до 7 лв. с ДДС и цената за 1 бр. шезлонг - в размер до 7 лв. с ДДС в зоната за платени плажни принадлежности на морския плаж.

Размерът на концесионното възнаграждение за всяка календарна година от срока на концесията е определен съгласно приетата от Министерския съвет Методиката за определяне на минималния размер на концесионното възнаграждение за морските плажове и предложения от концесионера размер на отчисленията от базата за изчисляване размера на концесионното възнаграждение в размер на 3,90 на сто без ДДС. Годишното концесионно възнаграждение за първата година от срока на концесията е в размер на 45 502 лв. с ДДС. Предложените инвестиции за организация на целогодишно санитарно-хигиенно поддържане и за подобряване на облика на морския плаж са в размер на 527 765 лв. с ДДС за целия срок на концесията.

 

Открива се процедура за възлагане на концесия за морски плаж „Свети Влас-запад” в община Несебър

 

Министерският съвет взе решение да бъде открита процедура за възлагане на концесия за морски плаж „Свети Влас-запад”, съставляващ морски плажове „Свети Влас - запад 1” и „Свети Влас - запад 2”, община Несебър, област Бургас. С нея се цели обезопасяване на морския плаж и предоставяне на услуги от обществен интерес за срока на концесията.

Процедурата се провежда по реда на Закона устройството на Черноморското крайбрежие (ЗУЧК). Предлага се срокът на концесията да е 20 години. Той е обоснован от гледна точка на срока за откупуване на инвестициите и визията за дългосрочно развитие на морския плаж.

Размерът на минималното годишно концесионно възнаграждение е 51 264,35 лв. без ДДС. Той е определен съгласно приетата от Министерския съвет Методика за определяне на минималния размер на концесионното възнаграждение за морските плажове - обекти на концесия, по реда на чл. 8, ал. 2 и 3 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие.

С настоящото решение се цели да се обезпечи морски плаж „Свети Влас-запад”, съставляващ морски плажове „Свети Влас - запад 1” и „Свети Влас - запад 2”, община Несебър, област Бургас, със задължителните дейности по ЗУЧК - осигуряване на водното спасяване, обезпечаване на прилежащата акватория, здравното и медицинското обслужване и санитарно-хигиенното поддържане на морския плаж и предоставяне на услуги от обществен интерес.

 

Открива се процедура за възлагане на концесия за морски плаж „Златна рибка“ в община Созопол

 

Министерският съвет взе решение да бъде открита процедура за възлагане на концесия за морски плаж „Златна рибка“, община Созопол, област Бургас. С нея се цели обезопасяване на морския плаж и предоставяне на услуги от обществен интерес за срока на концесията.

Процедурата се провежда по реда на Закона устройството на Черноморското крайбрежие (ЗУЧК). Предлага се срокът на концесията да е 20 години. Той е обусловен от гледна точка на срока за откупуване на инвестициите и визията за дългосрочно развитие на морския плаж.

Размерът на минималното годишно концесионно възнаграждение е 75 366,88 лева без ДДС. Той е определен съгласно приетата от Министерския съвет Методика за определяне минималния размер на концесионното възнаграждение за морските плажове - обекти на концесия, по реда на чл. 8, ал. 2 и 3 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие.

С настоящото решение се цели да се обезпечи морски плаж „Златна рибка“, община Созопол, област Бургас, със задължителните дейности по ЗУЧК - осигуряване на водното спасяване, обезпечаване на прилежащата акватория, здравното и медицинското обслужване и санитарно-хигиенното поддържане на морския плаж и предоставяне на услуги от обществен интерес.

 

„Панагюрска медна компания“ АД ще проучва минни отпадъци в площ „Окисни табани юг“

 

„Панагюрска медна компания“ АД ще проучва минни отпадъци в площ „Окисни табани юг”, разположена в землището на село Цар Асен, община Пазарджик, област Пазарджик. Това е регламентирано в решение на Министерския съвет, взето на днешното му заседание. Разрешението за проучване се предоставя за срок от 1 година. За този период „Панагюрска медна компания“ АД ще вложи минимум 52 800 лева в геологопроучвателни дейности.

 

Одобрен е проект на Споразумение за сътрудничество между ИА „Медицински надзор“

и Национална агенция за трансплантация на Румъния

 

Министерският съвет одобри проект на Споразумение за сътрудничество в областта на донорството и трансплантацията на органи между Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ на Република България и Национална агенция за трансплантация на Румъния като основа за водене на преговори.

Споразумението създава правни възможности за обмен на органи в случаите на излишък на органи за трансплантация, когато няма подходящи нуждаещи се пациенти в съответната страна на произход, или при спешно търсене на органи за пациенти, които са в състояние, застрашаващо живота им. По този начин споразумението ще съдейства за подобряване на достъпа на нуждаещите се български граждани до съвременните постижения на медицината в областта на трансплантацията, до спасяване на човешки животи. Обменът на органи ще се извършва в съответствие с националните законодателства на двете държави и правото на ЕС в тази област.

Страните ще насърчават и подкрепят развитие и разширяване на сътрудничеството с международни/регионални организации за обмен на органи.

Споразумението определя формите и методите на сътрудничество - обмен на информация, посещения на специалисти, обучение на медицински персонал, обмен на органи от трупни донори в съответствие с националното законодателство, съвместни проекти, организиране на семинари, работни срещи, конференции и др. Предвижда се страните да съдействат за развитие на пряко сътрудничество между техните лечебни заведения с цел квалификация на медицинските кадри и съвместни дейности чрез подписване на планове за сътрудничество в съответствие с професионалните им интереси и финансови възможности.

 

50 милиона лева е държавната гаранция за кредитиране на студентите и докторантите за 2020 г.

 

Министерският съвет прие държавна гаранция за нови кредити през 2020 г. в размер до 50 млн. лв. по Закона за кредитиране на студенти и докторанти.

По този начин държавата оказва финансова подкрепа като гарантира главниците и лихвите по кредитните задължения на студентите и докторантите. Договорените кредити по реда на Закона през предходните години са гарантирани от държавата до тяхното пълно погасяване. Основната цел на кредитирането на висшето образование е осигуряването на финансова подкрепа за студентите и докторантите за обучение във висшите училища. Студентските кредити превръщат висшето образование в по-достъпно.

Съгласно изискванията на Закона за кредитиране на студенти и докторанти министърът на образованието и науката участва в преговорите за издаване на държавни гаранции по този закон и подписва от името на правителството споразуменията за издаване на държавна гаранция с банките, сключили типов договор, въз основа на Решението на МС.

В периода от 2010 г. до 2019 г. типови договори за кредитиране са сключени с осем банки: Банка ДСК ЕАД, Райфайзенбанк (България) ЕАД, Алианц Банк България АД, Юробанк България АД, Първа инвестиционна банка АД, Българо-американска кредитна банка АД, Инвестбанк АД и Обединена българска банка АД. 

 

Кабинетът одобри откриването на процедура за концесиониране на летище Пловдив

 

Кабинетът одобри решението на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията за откриване на процедура за определяне на концесионер за концесия за строителство на обект „Гражданско летище за обществено ползване Пловдив“ – публична държавна собственост. С решението на министъра се утвърждава обявлението за откриване на процедурата и документацията за концесията.

Чрез възлагането на концесия на летище Пловдив се цели да бъде привлечен финансово стабилен инвеститор с опит в управлението, експлоатацията и развитието на летища. По този начин ще бъде гарантирано бъдещето развитие на аеропорта. Концесията ще спомогне за подобряване на съществуващата летищна инфраструктура, достигане на заложените международни стандарти и категории, трансфер на управленско ноу-хау, генериране на трафик и развитие на търговските дейности в региона.

Като специфични цели са посочени изграждането на нов модерен карго терминал, както и създаването на предпоставки за допълнително развитие на летищната инфраструктура, за да може да се обслужват съвременни самолети с голям полезен товар.

 

Министерският съвет одобри рамковата позиция на България по Европейската зелена сделка

 

Министерският съвет одобри рамковата позиция на България по съобщението на Европейската комисия до Европейския парламент, Европейския съвет, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите „Европейска зелена сделка“. Със съобщението ЕК потвърждава ангажимента си за продължаване на действията за справяне с предизвикателствата, свързани с климата и околната среда. Комисията посочва, че целта за неутралност по отношение на климата до 2050 г. следва да залегне в законодателството.

Съгласно одобрената днес рамкова позиция, България подкрепя дългосрочната цел за постигане на климатична неутралност на ниво ЕС до 2050 г. Едновременно с това страната ни счита, че водещи в този процес следва да бъдат запазване на конкурентоспособността и растежа на икономиката, разходо-ефективността, технологичната неутралност и социалното благополучие на държавите членки. Справедливият преход следва да води до подобряване на благосъстоянието и по този начин активно да ангажира гражданите и регионите, най-силно засегнати от неговото извършване.

По отношение на секторите, попадащи в Европейската схема за търговия с емисии, България защитава позицията, че всички енергоемки отрасли трябва да продължат да получават достатъчни количества безплатни квоти, съобразени с действителното производство. Страната ни подкрепя и разчита на заявката на ЕК за адекватно подпомагане на най-засегнатите държави членки и региони в този процес и настоява за подробни оценки на въздействието за всички настоящи и бъдещи мерки, при отчитане на географското разположение, стартови позиции и национални специфики.

 

За 155 км около София и Варна няма да е необходима винетка

 

За 115 км пътни участъци около София, включително Софийския околовръстен път и Северната скоростна тангента, няма да се дължи винетна такса. Винетка няма да е необходима и за 40 км около Варна, в това число пътят до пътния възел за летището на автомагистрала „Хемус“. Това предвиждат приетите днес от Министерския промени в Списъка на републиканските пътища, за които се събира такса за ползване на пътната инфраструктура - винетна такса

В участъците около София попадат още отсечките София - Владая, София - Долни Богров - Горни Богров - Елешница, София - с. Пролеша, пътят от Софийския околовръстен път до Нови Искър. Винетка няма да е необходима за пътя София - Волуяк, Кокаляне - Долни Пасарел, Софийски околовръстен път - Панчарево, за двата третокласни пътя София - Банкя, както и за отсечката от Софийския околовръстен път в района на кв. Суходол до автомагистрала „Струма“ при пътния възел за Мало Бучино.

В отсечките около Варна, за които няма да е необходима винетка, попадат: участък от АМ „Хемус“ до пътен възел „Летище“; участък от пътя Варна - Русе до отбивката за пречиствателната станция Варна; два участъка от пътя Бургас - Варна - Дуранкулак между обръщана след отбивката за пречиствателна станция „Златни пясъци“, к.к. Златни пясъци, к.к. Св. Св. Константин и Елена и Варна и между кв. „Аспарухово“ и разклона за местността „Кантара“; участък от третокласния път Оброчище - Кичево от Варна до разклона за CO „Добрева чешма“; участък от третокласния път Девня - Варна от Варна до с. Казашко; и участък от третокласния път Провадия - Дългопол от Варна до с. Константиново.

 

Одобрени са резултатите от дейността на междуведомствената работна група

относно проекта за инвестиционен разход „Придобиване на многофункционален модулен

патрулен кораб за ВМС“

 

Правителството одобри Доклад на министъра на отбраната относно резултатите от дейността на Междуведомствена работна група за разглеждане, анализиране и оценка на постъпилите оферти по Актуализиран проект за инвестиционен разход „Придобиване на многофункционален модулен патрулен кораб за ВМС“.

Целта на проекта е придобиването на два многофункционални модулни патрулни кораби, притежаващи способности да участват в широк спектър от морски операции на НАТО и ЕС, които да заменят част от наличните във ВМС стари кораби руско производство, неподлежащи на модернизация и ремонт.

Също така се възлага на министъра на отбраната да предприеме последващи действия по подготовка и подписване на договор с класирания на първо място участник немската корабостроителна компания „LURSSEN WERFT GmbH&Co.KG”.

Офертата на „LURSSEN WERFT GmbH&Co.KG” отговаря на изискванията на Министерството на отбраната съгласно Поканата за предоставяне на оферти. Компанията е предоставила всички необходими документи, свързани с личното състояние, критериите за подбор, техническите изисквания и нейното ценово предложение влиза във финансовата рамка на проекта в размер на 984 000 000 лв. с ДДС.

 

Правителството одобри изменения и допълнения в Устройствените правилници на ДФЗ, ИАРА, ЦОРХВ и ИА „СОСЕЗФ“

 

Правителството одобри изменения и допълнения в Устройствените правилници на Държавен фонд “Земеделие“ /ДФЗ/, Изпълнителната агенция по рибарство и аквакулутури /ИАРА/, Центъра за оценка на риска по хранителната верига /ЦОРХВ/ и Изпълнителна агенция „Сертификационен одит на средствата от европейските земеделски фондове”/ИА „СОСЕЗФ“/. Целта е да се прецизират функции на второстепенни разпоредители с бюджет към министъра на земеделието, храните и горите. Необходимо е да бъде подобрен административният капацитет в определени структурни звена, което ще доведе и до промяна на числеността на щатните им бройки.

В Устройствения правилник на „ДФЗ“ са създава нова структура, която ще отговаря за прилагане на мярка 14 „Хуманно отношение към животните” от ПРСР /2014 - 2020 г./ Поради приключили ангажименти по програма САПАРД съответната дирекция се закрива. Прецизират се и функциите на дирекциите „Вътрешен одит“, „Противодействие на измамите”, „Обществени поръчки“, „Правна” и на Инспектората.

В Устройствения правилник на ИА„СОСЕЗФ ”, за да се минимизира риска от изоставане при изпълнението на основната функция на Агенцията като сертифициращ орган, са необходими две допълнителни щатни бройки.

В Устройствения правилник на ИАРА се прецизират функциите на Главна дирекция „Рибарство и контрол”, а дирекция „Структурни фондове по рибарство” се закрива.

В Устройствения правилник на ЦОРХВ се увеличават щатните бройки в дирекция „Продукти за растителна защита, активни вещества, антидоти и синергисти”, тъй като са необходими допълнителни експерти оценители за продукти за растителна защита и активни вещества.

 

Изменя се Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти

 

С проекта на Постановление за допълнение на Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти се предлага създаването на нова разпоредба, с която се предвижда, че притежателите на разрешения за употреба или техни упълномощени представители не могат да заявяват увеличение на регистрираните цени на лекарствените продукти, отпускани без лекарско предписание, с по-голям процент от статистически отчетената инфлация за периода на действие от последната регистрирана цена.

Цените на лекарствените продукти, отпускани без лекарско предписание, не подлежат на регулация, тъй като за тях е въведен регистрационен режим. Предвид това, по правилата на Наредбата притежателите на разрешения за употреба можеха да заявяват увеличение на цените на тези продукти без ограничение във времето и без да бъдат ограничавани в размера на това увеличение. В този смисъл и доколкото лекарствата без рецепта са продукти, които се използват масово, честите увеличения на цените им се отразяваха неблагоприятно върху възможностите на населението за закупуването им, респективно ограничаваше достъпа до тези продукти.

Целта на предложената промяна е да се предотврати увеличение на цените на лекарствените продукти за масова употреба. Създаването на разпоредбата има за цел да осигури лекарствени продукти, отпускани без лекарско предписание, на достъпни цени за българските граждани, съобразени с покупателните им възможности. В резултат от приемане на постановлението ще се ограничи възможността за увеличение на цените на тези продукти.

Очакваният резултат от приемане на предложената разпоредба е да се запазят цените на лекарствените продукти, отпускани без лекарско предписание, чрез разписване на предложената забрана в основните текстове на Наредбата.

 

Правителството одобри законопроект за въвеждане на новия подход за управление на мрежата

 Натура 2000

 

Министерският съвет прие Решение за одобряване на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за биологичното разнообразие (ЗИД на ЗБР). Основната цел на законопроекта е да бъде нормативно регламентирано въвеждането на новия подход за управление на мрежата Натура 2000 в България, чрез който да се осигури цялостния процес по разработване и прилагане на мерки за подобряване/поддържане на природозащитното състояние на видовете и природните местообитания, предмет на опазване в защитените зони. Осигурява се и ефективното и ефикасно управление на мрежата Натура 2000, в съответствие е изискванията на двете природозащитни директиви на Европейския съюз. Със законопроекта се прецизират и други разпоредби и се намалява административната тежест.

През 2017 г. бе разработен и съгласуван нов подход за управление на мрежата Натура 2000 в България. Той предвижда изграждане на нови структури за управление на мрежата на национално и регионално ниво. Национален орган за управление на мрежата Натура 2000 ще бъде министърът на околната среда и водите, а органи за управление на мрежата на регионално ниво ще са директорите на регионалните инспекции по околната среда и водите. Към тях ще бъдат сформирани Национален консултативен съвет за Натура 2000 и Комитети на заинтересованите страни на регионално ниво.

Съгласно новия подход за управление на мрежата Натура 2000 се въвежда задължението за разработване на териториални планове за управление на мрежата.

 

Приети са изменения и допълнения на нормативни актове

 

Кабинетът прие Постановление за изменение и допълнение на нормативни актове. Част от промените са свързани с Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация. По този начин се актуализира механизмът за формиране на възнагражденията на инспекторите и техните ръководители в Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“. Целта на тази промяна е създаването на условия за привличането и задържането на квалифициран инспекторски състав в ГД „Гражданска въздухоплавателна администрация“.

Също така са приети изменения, които прецизират действащата нормативна уредба по отношение на заплащането за работа по проекти и програми, както и на механизма за определяне на заплатата на служители, завръщащи се от временна мобилност в друга администрация. Променят се и правилата за определяне на заплатите на заместник-председателите на Националния борд за разследване на произшествията във въздушния, водния и железопътния транспорт.

 

Правителството отпусна допълнителни 10,4  млн. за доставка на противоградови ракети

 

Правителството одобри допълнителни разходи в размер на 10,4 млн. лв. по бюджета на Министерството на земеделието, храните и горите.  С тях ще бъдат закупени 14 000 броя противоградови ракети за обезпечаване на ракетните площадки в страната през 2020 г. Количеството е определено въз основа на данните от предходните години и тенденцията към увеличаване на силата и честотата на градовите процеси. Преди откриването на активния сезон по градозащита, Изпълнителната агенция „Борба с градушките“ (ИАБГ) разполага с 4 382 ракети.

ИАБГ извършва дейности по защита от градушки на селскостопанската продукция в областите Видин, Монтана, Враца, Плевен, Пазарджик, Пловдив, Стара Загора, Сливен, Хасково и района на Подбалканските полета. През 2019 година започнаха дейността си две нови регионални дирекции с прилежащите им 62 ракетни площадки, с което броят на ракетните площадки нараства от 200 на 262, а защитаваната територия се увеличи от 17.2 милиона декара на над 20.5 милиона декара, включващи обработваема земя, трайни насаждения и смесено земеползване.

 

Одобрени са допълнителни разходи/трансфери по бюджетите на община Пловдив и на съдебната власт за 2020 г.

 

Министерският съвет одобри допълнителен трансфер в размер на 37 млн. лв. по бюджета на община Пловдив за 2020 г. Средствата са предназначени за ремонт, изграждане и обновяване на общинската спортна инфраструктура в град Пловдив.

Одобрени са и допълнителни разходи в размер на 5 млн. лв. по бюджета на съдебната власт за 2020 г. С тях ще се обезпечи изпълнението на допълнителните функции на Бюрото по защита при главния прокурор, възложени му със Закона за защита на лица, застрашени във връзка с наказателно производство.

Средствата се осигуряват чрез преструктуриране на разходите и/или трансферите по централния бюджет за 2020 година.

 

Одобрени са допълнителни разходи по бюджета на ММС

 

Министерският съвет одобри допълнителни разходи по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2020 г.

Средствата в размер до 25 000 000 лв. ще бъдат предназначени за изграждане и оборудване на физкултурни салони в българските училища с цел създаване на съвременна и подходяща база, позволяваща практикуването на широк кръг от спортове. Училищата, в които ще бъдат изградени и оборудвани физкултурни салони, ще бъдат определени в списък, утвърден от министъра на образованието и науката.

Чрез изграждането и оборудването на физкултурни салони ще бъде създадена модерна спортна база в училищата и ще се популяризира физическото възпитание и спорта като част от учебния процес. По този начин ще бъдат подпомогнати дейностите, насочени към понижаване на дела на преждевременно напусналите образователната система. Създаването на навици и умения в подрастващите да спортуват от ранна ученическа възраст приобщава към значими ценности като отборен дух, солидарност, толерантност и честна игра, които способстват за личностното развитие и реализация.

По този начин ще бъдат подкрепени превенцията и намаляването на тютюнопушенето сред младите хора, употребата на алкохол и наркотици, както и е условие за преодоляване на неблагоприятните тенденции в здравословното състояние на подрастващите, последица от недостатъчната двигателна активност.

 

Правителството прекратява преговорите за доставка на въздухоплавателно средство за Авиоотряд 28

 

Правителството взе решение за прекратяване на преговорите за доставка на въздухоплавателно средство за изпълнение на полети със специално предназначение по чл. 64б, ал. 2 от Закона за гражданското въздухоплаване.

 

Министерският съвет прие Интегрирания национален план в областта на енергетиката и климата

 

Министерският съвет прие Интегрирания план в областта на енергетиката и климата на Република България за периода 2021 - 2030 г. Проектът е разработен в изпълнение на разпоредбата на чл. 3 от Регламент (ЕС) 2018/1999 относно управлението на Енергийния съюз и действията в областта на климата в рамките на междуведомствена работна група, в която взеха участие представители на дванадесет ведомства.

Проектът на План е разработен в съответствие с европейските цели и политики в областта на енергетиката, насочени в дългосрочна перспектива към постигане на амбициозни общностни цели за преход към нисковъглеродна икономика, като са отчетени спецификите, опитът и традициите в енергийния отрасъл на Република България.

В документа са дефинирани основните тенденции и политики в областта на енергийната сигурност, енергийната ефективност, либерализирането на електроенергийния пазар и интегрирането му в Общия европейски енергиен пазар, развитието и разширението на газовия пазар, както и възможностите за използване на нови високоефективни енергийни технологии в страната.

В Интегрирания план е предвидена перспективата въглищните централи да бъдат основни базови мощности в българската електроенергетика до 2030 г. с хоризонт до 2050 г.

Заложената в плана цел за постигане на поне 15% междусистемна свързаност в енергетиката ще съдейства за установяване на общ пазар на електроенергия в Общността.

Пълната либерализация на електроенергийния пазар трябва да бъде факт до 2025 г., е записано още в плана. Процесът ще бъде съпътстван с въвеждане на мерки за защита на уязвимите потребители.

В документа е заложен дял от 27% за енергията от ВЕИ в общия енергиен микс до 2030 г.

 

Правителството възложи на Български пощи да предприеме действия за разпространението на печатни издания

 

Правителството възложи на „Български пощи“ ЕАД да предприеме действия за разпространението на печатни издания на територията на страната от 24 часа на 1 март 2020 г. Дружеството ще организира необходимите взаимоотношения с издатели.  

В срок до шест месеца след започване на разпространението на печатни издания, „Български пощи“ ЕАД трябва да представи доклад за изпълнение на дейността, който да включва и евентуални допълнителни организационни и финансови мерки.

Възлагането на „Български пощи“ ЕАД да извършва разпространението на печатни издания на територията на страната е в съответствие със Закона за публичните предприятия, който предвижда, че на публичните предприятия могат да бъдат възлагани задължения за извършване на обществена услуга или за изпълнение на цели на публичната политика.

 

 

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА ДЪРЖАВАТА В НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ НА НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА.

Внася: министърът на здравеопазването

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НАЦИОНАЛНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ОРГАНИТЕ НА ЕДИННИЯ ПАТЕНТЕН СЪД.

Внася: министърът на икономиката

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ № 849 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2018 Г. ЗА СФОРМИРАНЕ НА МЕЖДУВЕДОМСТВЕНА РАБОТНА ГРУПА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА АНАЛИЗ С ЦЕЛ ПРОМЯНА И ОПТИМИЗИРАНЕ НА НОРМАТИВНАТА БАЗА, РЕГЛАМЕНТИРАЩА КОМПЛЕКСА ОТ ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С БОЕПРИПАСИТЕ, И ИЗВЪРШВАНЕ НА АНАЛИЗ НА НЕОБХОДИМОСТТА, УСЛОВИЯТА И ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА СЪЗДАВАНЕ, ФИНАНСИРАНЕ И ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ЦЕНТЪР ЗА УТИЛИЗАЦИЯ НА БОЕПРИПАСИТЕ.

Внася: заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 343 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2011 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА ЧАСТТА ОТ ПРОДАЖНАТА ЦЕНА НА ДЪРВЕСИНАТА И НЕДЪРВЕСНИТЕ ГОРСКИ ПРОДУКТИ.

Внася: министърът на земеделието, храните и горите

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ НА ОБОСОБЕНА ЧАСТ ОТ ИМУЩЕСТВОТО НА „ЛЕТИЩЕ ГОРНА ОРЯХОВИЦА" ЕООД - ГОРНА ОРЯХО­ВИЦА

Внася: министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОТХВЪРЛЯНЕ НА МОЛБА НА ИВАН ЙОРДАНОВ МАРИНОВ ЗА ВЪЗОБНОВЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО ПО ИЗДАВАНЕ НА РЕШЕНИЕ № 56 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2018 Г. ЗА ОТЧУЖДАВАНЕ НА ИМОТИ И ЧАСТИ ОТ ИМОТИ - ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ДЪРЖАВНА НУЖДА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБЕКТ „МОДЕРНИЗАЦИЯ НА УЧАСТЪК ОТ ПЪТ I-1 (Е79)" МЕЗДРА - БОТЕВГРАД" ОТ КМ 161+367 ДО КМ 194+164,89", НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД, СОФИЙСКА ОБЛАСТ И ОБЩИНА МЕЗДРА, ОБЛАСТ ВРАЦА.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ЧАСТ ОТ ИМОТ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ИМОТ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, И ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНОТО МУ ПРЕХВЪРЛЯНЕ В СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ, СОФИЙСКА ОБЛАСТ.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА УПРАВЛЕ­НИЕ НА ИМОТ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, НА МИНИСТЕРС­ТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА WIZZ AIR HUNGARY LTD. ЗА ВЪЗДУШЕН ПРЕВОЗВАЧ, КОЙТО ДА ОПЕРИРА ПО МЕЖДУНАРОДНАТА ВЪЗ­ДУШНА ЛИНИЯ СОФИЯ - ЕРЕВАН - СОФИЯ, ДОГОВОРЕНА СЪГЛАСНО СПО­ГОДБАТА МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ПРАВИ­ТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА АРМЕНИЯ ЗА ВЪЗДУШНИ СЪОБЩЕНИЯ.

Внася: министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА СПОГОДБА ЗА РЕГУЛИ­РАНЕ НA ТРУДОВАТА МИГРАЦИЯ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИ­КА БЪЛГАРИЯ И ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА АЛБАНИЯ И ПРОЕКТ НА СПОГОДБА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА ТРУДОВАТА МИГРАЦИЯ МЕЖДУ ПРАВИ­ТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ПРАВИТЕЛСТВОТО НА ТУРКМЕ­НИСТАН.

Внася: министърът на труда и социалната политика

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РАМКОВА ПОЗИЦИЯ ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ФОНД ЗА СПРАВЕДЛИВ ПРЕХОД.

Внася: заместник министър-председателят

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИ­КА БЪЛГАРИЯ В ИЗВЪНРЕДНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ЕВРО­ПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ЗАЕТОСТ, СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И ПОТРЕБИТЕЛСКИ ВЪПРОСИ, ФОРМАТ „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ", ПРОВЕДЕНО НА 13 ФЕВРУАРИ 2020 Г. В БРЮКСЕЛ.

Внася: министърът на здравеопазването

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОНЦЕСИОНЕР НА МОРСКИ ПЛАЖ „САРАФОВО", ОБЩИНА БУРГАС, ОБЛАСТ БУРГАС.

Внася: министърът на туризма

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА МОРСКИ ПЛАЖ „СВЕТИ ВЛАС - ЗАПАД", ОБЩИНА НЕСЕБЪР, ОБЛАСТ БУРГАС.

Внася: министърът на туризма

 

 1. 15. РЕШЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ИМОТ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ИМОТ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, И ЗА БЕЗ­ВЪЗМЕЗДНОТО МУ ПРЕХВЪРЛЯНЕ В СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ПЛОВ­ДИВ, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ИМОТ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ИМОТ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА МОРСКИ ПЛАЖ „ЗЛАТНА РИБКА”, ОБЩИНА СОЗОПОЛ, ОБ­ЛАСТ БУРГАС.

Внася: министърът на туризма

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРОУЧВАНЕ НА МИННИ ОТПАДЪЦИ - ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 7 ОТ ЗАКО­НА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА, В ПЛОЩТА „ОКИСНИ ТАБАНИ ЮГ”, РАЗ­ПОЛОЖЕНА В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ЦАР АСЕН, ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК, ОБ­ЛАСТ ПАЗАРДЖИК.

Внася: министърът на енергетиката

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА ДОНОРСТВОТО И ТРАНСПЛАНТАЦИЯ­ТА НА ОРГАНИ МЕЖДУ ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „МЕДИЦИНСКИ НАД­ЗОР” НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ТРАНС­ПЛАНТАЦИЯ НА РУМЪНИЯ.

Внася: министърът на здравеопазването

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ДЪРЖАВНА ГАРАНЦИЯ ЗА 2020 Г. ПО ЗАКОНА ЗА КРЕДИТИРАНЕ НА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ.

Внася: министърът на образованието и науката

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПОЗИЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО КОН­КУРЕНТОСПОСОБНОСТ (ВЪТРЕШЕН ПАЗАР, ИНДУСТРИЯ И НАУЧНИ ИЗ­СЛЕДВАНИЯ), КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 27 И 28 ФЕВРУАРИ 2020 Г. В БРЮКСЕЛ.

Внася: министърът на икономиката

 

22.РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ РЕШЕНИЕТО НА МИНИСТЪРА НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОНЦЕСИОНЕР ЗА КОН­ЦЕСИЯ ЗА СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ „ГРАЖДАНСКО ЛЕТИЩЕ ЗА ОБЩЕСТ­ВЕНО ПОЛЗВАНЕ ПЛОВДИВ” - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ.

Внася: министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РАМКОВА ПОЗИЦИЯ ПО СЪОБЩЕНИЕТО НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪВЕТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ „ЕВРОПЕЙСКА ЗЕЛЕНА СДЕЛКА”.

Внася: министърът на енергетиката

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОТЧУЖДАВАНЕ НА ИМОТИ И ЧАСТИ ОТ ИМОТИ - ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ДЪРЖАВНА НУЖДА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБЕКТ „АВТОМАГИСТРАЛА „ХЕМУС”, УЧАСТЪК ОТ КМ 103+150 ДО КМ 122+260, НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ ЛОВЕЧ.

Внасят: министърът на регионалното развитие и благоустройството

                министърът на финансите

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОТЧУЖДАВАНЕ НА ИМОТИ - ЧАСТНА СОБСТВЕ­НОСТ, ЗА ДЪРЖАВНА НУЖДА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБЕКТ „ПОЗИЦИЯ 5 „МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ЖЕЛЕЗОПЪТЕН УЧАСТЪК ОРИЗОВО - МИХАЙЛОВО” ОТ ПРОЕКТ „РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯ УЧАСТЪК ПЛОВДИВ - БУРГАС, ФАЗА 2”, НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЧИРПАН, ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА.

Внасят: министърът на регионалното развитие и благоустройството

                министърът на финансите

 

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ПРОМЕНИ В СПИСЪКА НА РЕПУБЛИКАНСКИТЕ ПЪТИЩА, ЗА КОИТО СЕ СЪБИРА ТАКСА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПЪТНАТА ИН­ФРАСТРУКТУРА - ВИНЕТНА ТАКСА.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОКЛАД НА ЗАМЕСТНИК МИ­НИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД И СИГУРНОСТТА И МИ­НИСТЪР НА ОТБРАНАТА ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ДЕЙНОСТТА НА МЕЖДУВЕ­ДОМСТВЕНАТА РАБОТНА ГРУПА ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ, АНАЛИЗИРАНЕ И ОЦЕНКА НА ПОСТЪПИЛИТЕ ОФЕРТИ ПО АКТУАЛИЗИРАНИЯ ПРОЕКТ ЗА ИНВЕСТИЦИОНЕН РАЗХОД „ПРИДОБИВАНЕ НА МНОГОФУНКЦИОНАЛЕН МОДУЛЕН ПАТРУЛЕН КОРАБ ЗА ВМС”.

Внася: заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМА­ТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ.

Внася: министърът на земеделието, храните и горите

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА УСЛО­ВИЯТА, ПРАВИЛАТА И РЕДА ЗА РЕГУЛИРАНЕ И РЕГИСТРИРАНЕ НА ЦЕНИТЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 97 НА МИ­НИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2013 Г.

Внася: министърът на здравеопазването

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА БИОЛОГИЧНОТО РАЗНООБРАЗИЕ.

Внася: министърът на околната среда и водите

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

Внася: министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ОТ РЕЗЕРВА ПО ЧЛ. 1, АЛ. 2, РАЗДЕЛ II, Т. 5.1 ОТ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2020 Г. ЗА НЕПРЕДВИДЕНИ И/ИЛИ НЕОТЛОЖНИ РАЗХОДИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ, ОВЛАДЯВАНЕ И ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ БЕДСТВИЯ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ЗА 2020 ГОДИНА.

Внася: министърът на земеделието, храните и горите

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ЗА 2020 Г.

Внася: министърът на финансите

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА ЗА 2020 Г.

Внася: министърът на младежта и спорта

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРЕГОВОРИТЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ДОСТАВКА НА ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНО СРЕДСТВО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОЛЕТИ СЪС СПЕЦИАЛНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ПО ЧЛ. 64Б, АЛ. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА ГРАЖДАНСКОТО ВЪЗДУХОПЛАВАНЕ.

Внася: министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията

 

36.ДОКЛАД ЗА ПРИЕМАНЕ НА ИНТЕГРИРАН ПЛАН В ОБЛАСТТА НА ЕНЕРГЕТИКАТА И КЛИМАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 2021 - 2030 Г.

Внася: министърът на енергетиката

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ДОКЛАДА НА МИНИСТЪРА НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА И ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” ЕАД ДА ПРЕДПРИЕМЕ НЕОБХОДИ­МИТЕ ДЕЙСТВИЯ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТ ПО РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ПЕЧАТНИ ИЗДАНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.

Внася: министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията