A-   A+
EN

Дневен ред на заседание на Министерския съвет на 01.03.2023 г.

01.03.2023

ВИЖТЕ РЕШЕНИЯТА НАКРАТКО

 

 

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

П Р Е С С Л У Ж Б А

 

Правителството определи заместник министър-председателя по управление на европейските средства за председател на Съвета за икономически анализи

 

Министерският съвет определи заместник министър-председателя по управление на европейските средства Атанас Пеканов за председател на Съвета за икономически анализи.

Съветът за икономически анализи, създаден с ПМС № 28 от 20 февруари, поставя основите на процес на постепенно и устойчиво осигуряване на българското правителство със задълбочена академична икономическа експертиза, която да бъде отправна точка при вземането на стратегически решения за промяна в политиката.

Съветът ще оценява дългосрочните предизвикателства пред българската икономика и ще отправя предложения за най-подходящите политики за тяхното преодоляване.

Създаването на Съвета е предвидено в Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България.

 

Променя се одобрен инвестиционен проект

на община Сливен

 

Правителството одобри промени в приетия през миналата година Списък на инвестиционните проекти на общините по приоритети и направления/обекти за целево финансиране.

Стойността на включения в него обект „Изграждане на улица, улични водопровод и канализация между бул. ,,Бургаско шосе“ и бул. ,,Хаджи Димитър“ от о.т. 3182 до о.т. 3180 по плана на гр. Сливен“ на община Сливен се изменя.

Ресурсът за включената в него част „ВиК“ се намалява на 103 000 лв., а за част „Пътна“ се увеличава до 1 028 895 лв. Промяната е в резултат на идентифицирана от страна на общината техническа неточност при определяне на стойността на обекта за изграждане на уличен водопровод и улична канализация, както и определяне на точната стойност за дейностите по изграждане на двулентово платно, места за паркиране, улично осветление и др. Одобрената обща стойност за обекта не се променя.

С приетата промяна се осигурява необходимите количество и качество на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води за опазване на околната среда, и се постига изцяло подобрен достъп на гражданите в града и безопасна, сигурна и развита улична мрежа в града.

 

Правителството одобри изплащането на 3 989 евро за обезщетение след споразумение по жалба пред ЕСПЧ

 

Министерският съвет одобри изплащането на 3 989 евро за обезщетение след споразумение по жалба пред Европейския съд по правата на човека. Разглежданото дело е сходно с делото „Стоянов и Табаков срещу България“, № 34130/04, като жалбата е подадена от същите жалбоподатели и е със същия предмет, и представлява добре установена практика на ЕСПЧ, който с решение от 26 ноември 2013 г. констатира нарушения на член 6 § 1, член 1 от Протокол № 1 и член 13 от Конвенцията, поради продължителното неизпълнение на влезлите в сила национални съдебни решения в полза на жалбоподателите.

Предмет на настоящата жалба е новото развитие по случая след постановяване на решението на ЕСПЧ от 2013 г., а именно продължителното неизпълнение на влезлите в сила национални съдебни решения в полза на жалбоподателите.

С решение ЕСПЧ от 7 декември 2021 г., в сила от 7 март 2022 г., Съдът прие, че е налице нарушение на член 6 § 1 и на член 1 от Протокол № 1 към Конвенцията и присъди на първия жалбоподател обезщетение за неимуществени вреди в размер на 3 600 евро (три хиляди и шестстотин евро).

По отношение на претендираните имуществени вреди, ЕСПЧ прие, че въпросът не е готов за решаване, тъй като все още е възможно да бъде постигнато изпълнение на окончателните решения и отложи произнасянето си по този въпрос, като прикани страните да уведомят Съда в рамките на шест месеца от датата, на която решението стане окончателно в съответствие с член 44 § 2 от Конвенцията, за всяко споразумение, което биха могли да постигнат.

В светлината на константната си практика ЕСПЧ съдейства на страните да постигнат приятелско споразумение и първият жалбоподател прие предложените условия на споразумението.

За извънсъдебното уреждане на спора със сключване на приятелско споразумение, българското правителство прие да изплати на жалбоподателя обезщетение в размер на 3 989 евро за всички имуществени вреди, разходи и разноски.

 

Правителството одобри изплащането на обезщетение от 3500 евро

 

Министерският съвет одобри едностранна декларация по дело, заведено пред Европейския съд по правата на човека.  Жалбоподателят, ,,Тимотей Мотърс“ ЕООД е търговско дружество, което през 2015 г. сключва договор за продажба на изплащане за лек автомобил. Няколко месеца по-късно купувачът е заловен да превозва нелегални имигранти. Той сключва споразумение с прокуратурата, като процесният автомобил е отнет в полза на държавата.

Дружеството жалбоподател твърди, че е нарушено правото му на мирно ползване на притежанията поради отнемането на автомобила, на който то е собственик, в наказателно производство, по което не е било страна и в което не е имало възможност да участва. Дружеството не е имало и ефективно вътрешноправно средство за защита по горните оплаквания.

Вземайки предвид практиката на ЕСПЧ по делото Ṻnsped Paket Servisi San. ve tic. А.Ṣ. срещу България (жалба № 3503/08), установяващо нарушение по член 1 от Протокол № 1 към Конвенцията за защита правата на правата на човека по сходен казус, както и Решение № 12/2021 г. на Конституционния съд, българското правителство одобри едностранна декларация на основание чл. 3 7 от Конвенцията.

 

Правителството се разпореди с имоти

 

Правителството учреди безвъзмездно право на ползване върху поземлен имот в горска територия - частна държавна собственост. Той е разположен в района на дейност на Териториално поделение „Държавно горско стопанство Момчилград“ към Държавно предприятие „Южноцентрално държавно предприятие“ - Смолян. Площта е 0,144 дка в землището на с. Татул и се учредява в полза на Община Момчилград за срок от 1 година. По този начин се обезпечава извършването на теренни археологически проучвания. Решението е в съответствие със Закона за горите, с който се допуска извършване на теренни археологически проучвания в горски територии - държавна собственост.

Министерският съвет прие решение за отнемане на земеделски земи от Министерство на отбраната и включването им в Държавния поземлен фонд. Предмет на акта на Министерския съвет са 12 поземлени имота, намиращи се в областите София и Велико Търново. Имотите са с трайно предназначение на територията: земеделска. За тях е отпаднала необходимостта, свързана с отбраната и сигурността на страната, поради което с приетото Решение на Министерския съвет тези земеделски земи се включват в Държавния поземлен фонд.

Община Каспичан получава държавен имот за нуждите на администрацията. Той се намира в гp. ,,Каспичан“, улица „Мадарски конник“ № 93 и представлява четвърти етаж от административна сграда със застроена площ 258 кв. м. По правителственото решение общинската администрация получава и собствеността върху ¼ идеална част от поземления имот, в който се намира сградата с обща площ 1065 кв. м. Имотът ще бъде използван за осигуряване на архивни помещения за нуждите на общинската администрация.

Правителството предостави безвъзмездно за управление част от имот - публична държавна собственост, на Висшия съдебен съвет за нуждите на Административен съд - Силистра, Окръжен съд - Силистра и Районен съд - Силистра. Частта от имота е била в управление на Министерството на правосъдието, но е с отпаднала необходимост за ведомството.

 

България открива почетно консулство

в гр. Мория, Япония

 

Министерският съвет прие решение за откриване на почетно консулство на България в Япония и назначаване на японския гражданин г-н Кадзуо Кавамура за почетен консул на Република България със седалище в гр. Мария, префектура Ибараки.

Япония е приоритетен партньор за България в Азия, с когото развиваме традиционно приятелство, сътрудничество и партньорство на основата на споделени ценности. Г-н Кадзуо Кавамура е главен изпълнителен директор, президент и председател на Борда на директорите на корпорация „Мейджи“. Фирмата има лидерско място в Япония по производство на млечни продукти и разширява своята дейност в Китай, Тайланд, Сингапур и други азиатски страни. България развива ползотворно сътрудничество с „Мейджи“ от 1973 г. насам, когато сключва лицензионен договор и започва да предоставя закваска за произвеждането на кисело мляко под марката „Българско кисело мляко Мейджи“.

Корпорацията има ключова роля за популяризирането на България и за представянето на българската култура в Япония. ,,Мейджи“ е дългогодишен спонсор на турнета на Софийската национална опера в Япония, предоставя стипендии на български ученици за обучение в Япония и оказва подкрепа на известния български сумист Котоошу, както и на националния отбор по художествена гимнастика.

 

България открива почетно консулство в Демократична република Сао Томе и Принсипи

 

Министерският съвет прие решение за откриване на консулство на Република България в Демократична република Сао Томе и Принсипи, ръководено от почетно (нещатно) консулско длъжностно лице със седалище в град Сао Томе консулски окръг, обхващащ територията на Демократична република Сао Томе и Принсипи, както и за назначаване на г-н Васил Йорданов Червенков, гражданин на Република България, за почетно (нещатно) консулско длъжностно лице.

Изборът на г-н Васил Червенков за почетно (нещатно) консулско длъжностно лице е мотивиран с активните му контакти с местните власти в Сао Томе и Принсипи, ползотворната му работа в областта на научно­образователните проекти и доброто познаване на местните нрави и обичаи. С дейността си на независим оценител на проектни предложения в област образованието към Европейската комисия г-н Червенков е установил отлични контакти с редица сантомейци, получили висшето си образование в България. Поддържа делови отношения с български предприемачи в други централноафриканки страни.

 

Правителството упълномощи министъра на финансите да сключи Споразумение за държавен кредитен рейтинг

с Агенцията за кредитен рейтинг Fitch

 

Министерският съвет упълномощи министъра на финансите да подпише от името на Република България Споразумение за държавен кредитен рейтинг с Агенция за кредитен рейтинг Fitch Ratings Ireland Limited spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oddział w Polsce (Fitch). Документът по същество не променя съществуващите до момента отношения между Република България и Fitch, установени по силата на подписаното през 2014 г. споразумение.

Сключването на ново споразумение е обосновано от необходимостта за изпълняване на регулаторните изисквания на Европейския орган за ценни книжа и пазари (ESMA), Регламент (ЕС) № 462/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2013 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1060/2009 относно агенциите за кредитен рейтинг.

Необходимостта от правно регулирани отношения между Република България и Агенция за кредитен рейтинг Fitch се обуславя от факта, че наличието на кредитни рейтинги, присъдени от международно признати рейтингови агенции, е ключово условие за обезпечаване достъпа на страната до капиталовите пазари.

 

 Одобрена е нота за присъединяване на Исландия към Съвместния център на НАТО за изследване, изграждане

и усъвършенстване на способности за кибер защита

 

Министерският съвет на Република България прие решение за одобряване на Ноти за присъединяване на Исландия към Съвместния център на НАТО за изследване, изграждане и усъвършенстване на способности за кибер защита (NA ТО Cooperative Cyber Defence Center of Excellence - CCD СоЕ) в гр. Талин, Естония, и за одобряване на Технически споразумения за принос на Република Австрия и Украйна към Съвместния център на НАТО за изследване, изграждане и усъвършенстване на способности за киберзащита (NAТО Cooperative Cyber Defence Center of Excellence - CCD СоЕ) в гр. Талин, Естония.

Присъединяването на горепосочените държави ще допринесе за по­ефективно изпълнение на функциите и задачите на CCD СоЕ, в т.ч. и на предоставяните услуги на CCD СоЕ към страните-членки, в областта на разработването на концепции и доктрини, идентифициране на поуки от практиката, научноизследователска и развойна дейност, обучение и поддържане на експертен капацитет, подобряване на оперативната съвместимост и способностите за кибер отбрана.

Решението предвижда заместник-националният военен представител в Съюзното командване на НАТО по трансформациите в Норфолк, САЩ да бъде упълномощен да подпише за Министерство на отбраната на Република България Нотите за присъединяване на Исландия и Техническите споразумения за принос на Австрия и Украйна към CCD СоЕ, като същите ще влязат в сила от датата на тяхното подписване, без последващо утвърждаване.

 

Одобрено е присъединяването на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ към

Асоциацията „FOEDUS Europian  Organ Exchange“

 

Министерският съвет прие Решение за одобряване на присъединяването на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ към министъра на здравеопазването на Република България към Асоциацията „FOEDUS Europian  Organ Exchange“.

Платформата FOEDUS е инструмент за подпомагане на трансграничния обмен на органи за трансплантация, разработен в рамките на проект FOEDUS JA, финансиран от Европейската комисия. Платформата осигурява възможности за бърз и ефективен обмен на информация в случаите, в които на национално ниво няма подходящи, нуждаещи се пациенти или в случаите на търсене на органи за пациенти, които са в състояние, застрашаващо живота им. Дейностите, свързани с донорството, осигуряването и трансплантацията на органи, се основават изключително на националното законодателство на приемащата/предлагащата страна и правото на ЕС.

Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ е участвала като асоцииран партньор в европейски проект FOEDUS Joint Action и се е регистрирала в електронния портал/платформа FOEDUS през 2015 г. Проектът FOEDUS Joint Action е бил активен в периода 2013-2016 г., като в рамките на този период и няколко години след това Платформата FOEDUS не е обособена като самостоятелен правен субект. На 12.10.2021 г. FOEDUS е учредена като самостоятелно юридическо лице (Асоциация „FOEDUS Ешореаn Organ Exchange“), със седалище гр. Прага, Република Чехия.

Участието на ИАМН в FOEDUS е в изпълнение на мярка 5.8. ,,Развитие на международното сътрудничество и обмен на информация и опит“ от Националната програма за насърчаване на донорството и подпомагане на трансплантацията (2019 - 2023 г.).

 

Одобрени са изменения в действащия договор за доставка на лекарствения продукт Veklury

(INN Remdesivir)

 

Министерският съвет прие проект на Решение за одобряване сключването на Допълнително споразумение за изменение и допълнение на Конкретен договор № РД­06-156/01.08.2022 г. за изпълнение на Рамков договор № HERA-PN-2022-000002 за доставка на Veklury (INN Remdesivir) за лечение на COVID-19.

С решението се правят изменения в действащия договор за доставка на лекарствения продукт Veklury (INN Remdesivir), предназначен за лечение на COVID-19, като се намаляват заложените минимални количества.

Извършената промяна е обоснована от развитието на епидемичната обстановка в страната и намалелия брой хоспитализирани пациенти с COVID-19, включително настанени в интензивни отделения.

 

Вицепремиерът Лазар Лазаров и министър Росица Велкова са определени за представители

на МС в НСТС

 

Правителството прие решение, с което за представителите на Министерския съвет в Националния съвет за тристранно сътрудничество са определени вицепремиерът и министър на труда и социалната политика Лазар Лазаров и министъра на финансите Росица Велкова. Правителственото решение е във връзка с указа на президента от 31 януари 2023 г. за назначаване на служебно правителство.

 

Министерският съвет прие Национална програма за отбелязване на 80-ата годишнина от спасяването

на българските евреи по време на Втората световна война

 

Министерският съвет прие със свое решение Национална програма с конкретни събития и инициативи за отбелязване на 80-ата годишнина от спасяването на българските евреи по време на Втората световна война.

През 2023 година се навършват 80 години от спасяването на евреите в България по време на Втората световна война. Отбелязват се героизмът и доблестта на българския народ, на видни общественици, представители на Българската Православна църква, политици, интелектуалци и граждани, които отказват да предадат своите еврейски сънародници и успяват да ги опазят от лагерите на смъртта.

За достойното отбелязване на кръглата годишнина от акта на храброст и положителен пример за противопоставяне на антисемитизма от българска страна с приета Национална програма със събития и инициативи за отбелязване на годишнината в национален и външнополитически план.

 

Министерският съвет прие позицията на България за редовното заседание на Съвета на ЕС по конкурентоспособност

 

Министерският съвет прие позицията на България за редовното заседание на Съвета на Европейския съюз по конкурентоспособност (вътрешен пазар и индустрия). То ще се проведе на 2 март 2023 г. в Брюксел. Ръководител на българската делегация ще бъде заместник-постоянният представител на Република България към Европейския съюз Иванка Ташева.

Една от темите, които ще бъдат обсъдени, е приемането на общ подход по предложението за директива за договорите за финансови услуги, сключени от разстояние. Предложението има за цел модернизиране на правната рамка за защита на потребителите на финансови услуги.

Ще бъде разгледано и приемането на общ подход по предложението за Регламент относно събирането и споделянето на данни във връзка с услугите за краткосрочно настаняване под наем.

По време на заседанието ще се проведе дискусия по темата за ориентационния дебат за дългосрочната конкурентоспособност и производителност.

 

Одобрена е националната позиция по заключенията и препоръките към проекта

на доклада „Икономически преглед на България“ на ОИСР

 

Одобрена е националната позиция по заключенията и препоръките към проекта на доклада „Икономически преглед на България“ на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР). Целта на икономическите прегледи на ОИСР е да се установи състоянието на икономиката, финансовата система и на провежданите политики в различни сфери. В рамките на икономическите прегледи държавите, желаещи да се присъединят към Организацията, следва да докажат, че се придържат към общите й принципи.

Правителството определи и състава на българската делегация за участие в заседанието на Комитета за преглед на икономическото развитие на ОИСР, което ще се проведе на 7 март 2023 г. в Париж, Франция, и упълномощи заместник-министъра на финансите Методи Методиев да представи позицията на страната ни. Целта на заседанието е представяне и обсъждане на икономическото развитие и политики на България, в качеството й на кандидат за член на ОИСР, като страната следва да посочи основните области на съгласие и несъгласие, както и даде кратка обосновка затова. На срещата ще участват делегати от всички 34 държави членки на ОИСР, както и на Европейската комисия, Европейската централна банка и Международния валутен фонд.

 

Одобрена е българската позиция за участие в заседанието на Съвета по образование, младеж,

култура и спорт на ЕС, част „Образование“

 

Министерският съвет одобри позицията на България за участие в редовното заседание на Съвета по образование, младеж, култура и спорт на ЕС (Образование). То ще се проведе на 7 март 2023 г. в Брюксел.

По време на заседанието се очаква да бъдат приети Заключения на Съвета относно уменията и компетентностите за екологичния преход. Участниците ще обсъдят и темата с недостига на учители и предизвикателството, свързано с привличането, повишаването на квалификацията и задържането на квалифицирани и добре обучени учители и обучители.

България ще акцентира върху необходимостта от придобиване на нови умения, необходими за екологичния преход в контекста на ученето през целия живот, поставянето на акцент върху учителите и обучителите, както и върху първоначалната им подготовка, компетентности и професионално развитие. Ще се обърне внимание на предизвикателството, пред което са изправени учителите по отношение на приспособяване на своите преподавателски практики към бързо променящото се глобално общество. Българската страна ще постави акцент и върху важния въпрос за повишаване на престижа на учителската професия, както и на интереса към нея, развиване на умения на учителите и обучителите, които да отговарят на изискванията на новото време и задържането на квалифицираните преподаватели в системата на образованието.

Българската позиция ще бъде представена от г-жа Мария Гайдарова, заместник-министър на образованието и науката.

 

Министерският съвет одобри допълнително финансиране на Министерство на електронното управление за 2023 г.

за обезпечаване дейността по техническото осигуряване на видеонаблюдението и видеозаснемането

 

Министерският съвет прие решение, с което се одобрява допълнително финансиране на Министерство на електронното управление за 2023 г., за обезпечаване дейността по техническото осигуряване на видеонаблюдението и видеозаснемането по чл. 57, ал. 1, т. 34 от Изборния кодекс. Стойността на разхода за изпълнение на т. 6 от Решение № 106 на Министерския съвет от 06.02.2023 г., за обезпечаване на тази дейност е в размер на 6 444 735 лв.

Това е икономически най-изгодният вариант от възможните решения за практическа реализация в съкратени срокове, при отчитане на извършен сравнителен анализ, проведен на базата на проучвания на различните достъпни решения, включително и чрез комуникация със световни производители. В него са включени специфичните изисквания, базирани на Изборният кодекс и решение № 1603-НС от 8 февруари 2023 г. на Централната избирателна комисия.

 

Министерският съвет одобри споразумения с ЕБВР по Плана за възстановяване и устойчивост

 

Министерският съвет одобри проекти на две споразумения с Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) за предоставяне на услуги за подкрепа при изпълнението на проекти, финансирани в рамките на Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) на Република България. В компонент 4 „Нисковъглеродна икономика” от Плана са предвидени за изпълнение 7 инвестиции с бенефициент Министерството на енергетиката (МЕ), като за три от тях, предвид сложността на дейностите и пилотния характер на проектите за България, бе оценена необходимостта от техническа помощ от международна финансова институция за тяхното изпълнението.

Проведена бе процедура за подбор на финансови институции, които да подпомогнат МЕ в изпълнението на инвестициите. Създадена бе Междуведомствена работна група с експерти от Министерството на енергетиката и от Министерството на финансите, която оцени заявения интерес и реши да бъдат подписани споразумения с Европейската банка за възстановяване и развитие. Банката следва да окаже подкрепа при изпълнението на Инвестиция 6 (C4.I6) за Подкрепа за нови мощности за производство на електроенергия от възобновяеми източници и съхранение на електроенергия и на Инвестиция 8 (C4.I8) за Национална инфраструктура за съхранение на електроенергия от възобновяеми източници (RESTORE) по НПВУ.

Подписването на двете споразумения с ЕБВР ще даде възможност Министерството на енергетиката да получи квалифицирана техническа помощ при изпълнението на инвестициите. Експертният опит на банката ще допринесе за качествената и навременната реализация на визираните инвестиции от Плана - за изграждане на 1 425 MWh ВЕИ мощности с прилежащата инфраструктура за съхранение на електроенергия с капацитет 350 MWh и за закупуване, инсталиране и въвеждане в експлоатация съоръжения за съхранение на електрическа енергия с общ заряден капацитет от 6000 MWh.

 

Одобрени са промени в Закона за обществените библиотеки

 

Министерският съвет прие решение за одобряване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за обществените библиотеки.

Със законопроекта се предлага въвеждането на задължение за директора на Националната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“ да изготвя въз основа на концепцията, с която е спечелил конкурса за длъжността, стратегически план за развитието на културния институт.

Към настоящия момент в Закона за обществените библиотеки липсва изискване за средносрочно или дългосрочно планиране на дейността на Националната библиотека, което да осигурява организация за планиране и мониторинг, както и определяне на ясна визия за развитието на институцията за управленския мандат на нейния ръководител, обективирана в средносрочен или друг стратегически планов документ.

С проекта се предвижда за дейността на културния институт, директорът да изготвя и представя пред министъра на културата ежегоден доклад, като по този начин се въвежда механизъм за отчитане на планираните в стратегическия документ мерки за развитието на института.

С проекта се предвижда изменение и на Закона за закрила и развитие на културата, с което ще бъде въведено същото задължение и за директорите на другите културни институти. Целта на това допълнение на Закона е уеднаквяване на изискванията към всички директори на държавни културни институти за изготвяне на стратегически план за развитието на културния институт.

С проекта се предвижда изменение на Закона за задължителното депозиране на печатни и други произведения и за обявяване на разпространителите и доставчиците на медийни услуги, като е необходимо да се отстрани несъответствието между текстове от Закона с чл. 6 и чл. 7 от Закона за културното наследство, които определят културното наследство, като съвкупност от културни ценности и ограничават определението за културна ценност от печатни произведения до ,,произведение на изкуството по-старо от 50 години“.

 

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪВЕТА ЗА ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗИ.

Внася: заместник министър-председателят по управление на европейските средства

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ № 711 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2022 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА СПИСЪК НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ НА ОБЩИНИТЕ ПО ПРИОРИТЕТИ И НАПРАВЛЕНИЯ/ОБЕКТИ ЗА ЦЕЛЕВО ФИНАНСИРАНЕ.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ПРИЯТЕЛСКО СПОРАЗУМЕНИЕ С ПЪРВИЯ ЖАЛБОПОДАТЕЛ ПО ДЕЛО „СТОЯНОВ И ТАБАКОВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ“ (2), ЖАЛБА № 64387/14 С ОГЛЕД ВИСЯЩИЯ ПРЕД ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪД ПО ПРАВАТА НА ЧОВЕКА ВЪПРОС ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СПРАВЕДЛИВО ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ПО ЧЛ. 41 ОТ КОНВЕНЦИЯТА ЗА ПРЕТЪРПЕНИТЕ ОТ СТОЯНОВ ИМУЩЕСТВЕНИ ВРЕДИ.

Внася: министърът на правосъдието

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ЕДНОСТРАННА ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ДЕЛО „ТИМОТЕЙ МОТЪРС“ ЕООД СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ“, ЖАЛБА № 27026/16 ПРЕД ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪД ПО ПРАВАТА НА ЧОВЕКА.

Внася: министърът на правосъдието

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ ЗА СРОК ЕДНА ГОДИНА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЕРЕННИ АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ПРОУЧВАНИЯ ВЪРХУ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ В ГОРСКА ТЕРИТОРИЯ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ТАТУЛ, ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД, ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ.

Внася: министърът на земеделието

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОТНЕМАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА И ВКЛЮЧВАНЕТО ИМ В ДЪРЖАВНИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД.

Внася: министърът на отбраната

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕХВЪРЛЯНЕ ПРАВОТО НА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ ИМОТ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, НА ОБЩИНА КАСПИЧАН, ОБЛАСТ

ШУМЕН.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЧАСТ ОТ ИМОТ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ ЗА НУЖДИТЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИЯ СЪД - СИЛИСТРА, ОКРЪЖНИЯ СЪД - СИЛИСТРА, И РАЙОННИЯ СЪД - СИЛИСТРА.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА КОНСУЛСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЯПОНИЯ, РЪКОВОДЕНО ОТ ПОЧЕТНО (НЕЩАТНО) КОНСУЛСКО ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ, СЪС СЕДАЛИЩЕ В ГР. МУРИЯ, ПРЕФЕКТУРА ИБАРАКИ, И ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ЯПОНСКИЯ ГРАЖДАНИН КАДЗУО КАВАМУРА ЗА ПОЧЕТНО (НЕЩАТНО) КОНСУЛСКО ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ГР. МУРИЯ, ПРЕФЕКТУРА ИБАРАКИ И С КОНСУЛСКИ ОКРЪГ, ОБХВАЩАЩ ТЕРИТОРИЯТА НА РЕГИОН КАНТО, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПРЕФЕКТУРИТЕ ИБАРАКИ, ТОЧИГИ, ГУНМА, САЙТАМА, ЧИБА, ТОКИО И КАНАГАВА.

Внася: министърът на външните работи

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА КОНСУЛСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ДЕМОКРАТИЧНА РЕПУБЛИКА САО ТОМЕ ПРИНСИПИ, РЪКОВОДЕНО ОТ ПОЧЕТНО (НЕЩАТНО) КОНСУЛСКО ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ, СЪС СЕДАЛИЩЕ В ГР. САО ТОМЕ И С КОНСУЛСКИ ОКРЪГ, ОБХВАЩАЩ ТЕРИТОРИЯТА НА ДЕМОКРАТИЧНА РЕПУБЛИКА САО ТОМЕ ПРИНСИПИ, И ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ВАСИЛ ЧЕРВЕНКОВ - ГРАЖДАНИН НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ЗА ПОЧЕТНО (НЕЩАТНО) КОНСУЛСКО ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ.

Внася: министърът на външните работи

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ДЪРЖАВЕН КРЕДИТЕН РЕЙТИНГ МЕЖДУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И АГЕНЦИЯ ЗА КРЕДИТЕН РЕЙТИНГ „FITCH RATINGS IRELAND LIMITED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE“.

Внася: министърът на финансите

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА НОТА ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ НА ИСЛАНДИЯ КЪМ МЕМОРАНДУМА ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА ЕСТОНИЯ, МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА НА КРАЛСТВО БЕЛГИЯ, МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ДЕПАРТАМЕНТА НА НАЦИОНАЛНАТА ОТБРАНА НА КАНАДА И КАНАДСКИТЕ ВЪОРЪЖЕНИ СИЛИ, МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА ХЪРВАТИЯ, НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ИНФОРМАЦИОННА И КИБЕРСИГУРНОСТ НА ЧЕШКАТА РЕПУБЛИКА, МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА НА ДАНИЯ, МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА НА ФРЕНСКАТА РЕПУБЛИКА, ФЕДЕРАЛНОТО МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА НА ФЕДЕРАЛНА РЕПУБЛИКА ГЕРМАНИЯ, МИНИСТЕРСТВОТО НА НАЦИОНАЛНАТА ОТБРАНА НА РЕПУБЛИКА ГЪРЦИЯ, МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА УНГАРИЯ, МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА НА ИТАЛИАНСКАТА РЕПУБЛИКА, МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА ЛАТВИЯ, МИНИСТЕРСТВОТО НА НАЦИОНАЛНАТА ОТБРАНА НА РЕПУБЛИКА ЛИТВА, МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА НА ВЕЛИКОТО ХЕРЦОГСТВО ЛЮКСЕМБУРГ, МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА НА ЧЕРНА ГОРА, МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА НА КРАЛСТВО НИДЕРЛАНДИЯ, МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА НА КРАЛСТВО НОРВЕГИЯ, МИНИСТЪРА НА НАЦИОНАЛНАТА ОТБРАНА НА РЕПУБЛИКА ПОЛША, МИНИСТЪРА НА НАЦИОНАЛНАТА ОТБРАНА НА ПОРТУГАЛСКАТА РЕПУБЛИКА, МИНИСТЕРСТВОТО НА НАЦИОНАЛНАТА ОТБРАНА НА РУМЪНИЯ, МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА НА СЛОВАШКАТА РЕПУБЛИКА, МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА СЛОВЕНИЯ, МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА НА КРАЛСТВО ИСПАНИЯ, ГЕНЕРАЛНИЯ ЩАБ НА РЕПУБЛИКА ТУРЦИЯ (ДЕЙСТВАЩ ОТ ИМЕТО НА ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА ТУРЦИЯ), МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА НА ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО ВЕЛИКОБРИТАНИЯ И СЕВЕРНА ИРЛАНДИЯ И ДЕПАРТАМЕНТА ПО ОТБРАНА НА СЪЕДИНЕНИТЕ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ ОТНОСНО ИЗГРАЖДАНЕТО, ОРГАНИЗАЦИЯТА И ФУНКЦИОНИРАНЕТО НА СЪВМЕСТНИЯ ЦЕНТЪР ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ, ИЗГРАЖДАНЕ И УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА СПОСОБНОСТИ ПО КИБЕРЗАЩИТА НА НАТО, ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА НОТА ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ НА ИСЛАНДИЯ КЪМ МЕМОРАНДУМА ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА ЕСТОНИЯ, МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА НА КРАЛСТВО БЕЛГИЯ, МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ДЕПАРТАМЕНТА НА НАЦИОНАЛНАТА ОТБРАНА НА КАНАДА И КАНАДСКИТЕ ВЪОРЪЖЕНИ СИЛИ, МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА ХЪРВАТИЯ, НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ИНФОРМАЦИОННА И КИБЕРСИГУРНОСТ НА ЧЕШКАТА РЕПУБЛИКА, МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА НА ДАНИЯ, МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА НА ФРЕНСКАТА РЕПУБЛИКА, ФЕДЕРАЛНОТО МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА НА ФЕДЕРАЛНА РЕПУБЛИКА ГЕРМАНИЯ, МИНИСТЕРСТВОТО НА НАЦИОНАЛНАТА ОТБРАНА НА РЕПУБЛИКА ГЪРЦИЯ, МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА УНГАРИЯ, МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА НА ИТАЛИАНСКАТА РЕПУБЛИКА, МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА ЛАТВИЯ, МИНИСТЕРСТВОТО НА НАЦИОНАЛНАТА ОТБРАНА НА РЕПУБЛИКА ЛИТВА, МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА НА ВЕЛИКОТО ХЕРЦОГСТВО ЛЮКСЕМБУРГ, МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА НА ЧЕРНА ГОРА, МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА НА КРАЛСТВО НИДЕРЛАНДИЯ, МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА НА КРАЛСТВО НОРВЕГИЯ, МИНИСТЪРА НА НАЦИОНАЛНАТА ОТБРАНА НА РЕПУБЛИКА ПОЛША, МИНИСТЪРА НА НАЦИОНАЛНАТА ОТБРАНА НА ПОРТУГАЛСКАТА РЕПУБЛИКА, МИНИСТЕРСТВОТО НА НАЦИОНАЛНАТА ОТБРАНА НА РУМЪНИЯ, МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА НА СЛОВАШКАТА РЕПУБЛИКА, МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА СЛОВЕНИЯ, МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА НА КРАЛСТВО ИСПАНИЯ, ГЕНЕРАЛНИЯ ЩАБ НА РЕПУБЛИКА ТУРЦИЯ (ДЕЙСТВАЩ ОТ ИМЕТО НА ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА ТУРЦИЯ), МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА НА ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО ВЕЛИКОБРИТАНИЯ И СЕВЕРНА ИРЛАНДИЯ И ДЕПАРТАМЕНТА ПО ОТБРАНА НА СЪЕДИНЕНИТЕ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ, КАКТО И ЩАБА НА ВЪРХОВНИЯ КОМАНДВАЩ НА СЪЮЗНОТО КОМАНДВАНЕ ПО ТРАНСФОРМАЦИЯТА НА НАТО ОТНОСНО ФУНКЦИОНАЛНИТЕ ВРЪЗКИ НА СЪВМЕСТНИЯ ЦЕНТЪР ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ, ИЗГРАЖДАНЕ И УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА СПОСОБНОСТИ ЗА КИБЕРЗАЩИТА НА НАТО, ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ТЕХНИЧЕСКО СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ ФЕДЕРАЛНИЯ МИНИСТЪР НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА АВСТРИЯ И МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА ЕСТОНИЯ, МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА НА КРАЛСТВО БЕЛГИЯ, МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ДЕПАРТАМЕНТА НА НАЦИОНАЛНАТА ОТБРАНА НА КАНАДА И КАНАДСКИТЕ ВЪОРЪЖЕНИ СИЛИ, МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА ХЪРВАТИЯ, НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ИНФОРМАЦИОННА И КИБЕРСИГУРНОСТ НА ЧЕШКАТА РЕПУБЛИКА, МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА НА ДАНИЯ, МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА НА ФРЕНСКАТА РЕПУБЛИКА, ФЕДЕРАЛНОТО МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА НА ФЕДЕРАЛНА РЕПУБЛИКА ГЕРМАНИЯ, МИНИСТЕРСТВОТО НА НАЦИОНАЛНАТА ОТБРАНА НА РЕПУБЛИКА ГЪРЦИЯ, МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА УНГАРИЯ, МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА НА ИТАЛИАНСКАТА РЕПУБЛИКА, МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА ЛАТВИЯ, МИНИСТЕРСТВОТО НА НАЦИОНАЛНАТА ОТБРАНА НА РЕПУБЛИКА ЛИТВА, МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА НА ВЕЛИКОТО ХЕРЦОГСТВО ЛЮКСЕМБУРГ, МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА НА ЧЕРНА ГОРА, МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА НА КРАЛСТВО НИДЕРЛАНДИЯ, МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА НА КРАЛСТВО НОРВЕГИЯ, МИНИСТЪРА НА НАЦИОНАЛНАТА ОТБРАНА НА РЕПУБЛИКА ПОЛША, МИНИСТЪРА НА НАЦИОНАЛНАТА ОТБРАНА НА ПОРТУГАЛСКАТА РЕПУБЛИКА, МИНИСТЕРСТВОТО НА НАЦИОНАЛНАТА ОТБРАНА НА РУМЪНИЯ, МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА НА СЛОВАШКАТА РЕПУБЛИКА, МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА СЛОВЕНИЯ, МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА НА КРАЛСТВО ИСПАНИЯ, ГЕНЕРАЛНИЯ ЩАБ НА РЕПУБЛИКА ТУРЦИЯ (ДЕЙСТВАЩ ОТ ИМЕТО НА ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА ТУРЦИЯ), МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА НА ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО ВЕЛИКОБРИТАНИЯ И СЕВЕРНА ИРЛАНДИЯ И ДЕПАРТАМЕНТА ПО ОТБРАНА НА СЪЕДИНЕНИТЕ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ ОТНОСНО ПРИНОСА НА ФЕДЕРАЛНИЯ МИНИСТЪР НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА АВСТРИЯ КЪМ СЪВМЕСТНИЯ ЦЕНТЪР ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ, ИЗГРАЖДАНЕ И УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА СПОСОБНОСТИ ЗА КИБЕРЗАЩИТА НА НАТО И ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ТЕХНИЧЕСКО СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ НАЦИОНАЛНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ПО КИБЕРСИГУРНОСТ КЪМ СЪВЕТА ЗА НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ И ОТБРАНА НА УКРАЙНА И МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА ЕСТОНИЯ, МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА НА КРАЛСТВО БЕЛГИЯ, МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ДЕПАРТАМЕНТА НА НАЦИОНАЛНАТА ОТБРАНА НА КАНАДА И КАНАДСКИТЕ ВЪОРЪЖЕНИ СИЛИ, МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА ХЪРВАТИЯ, НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ИНФОРМАЦИОННА И КИБЕРСИГУРНОСТ НА ЧЕШКАТА РЕПУБЛИКА, МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА НА ДАНИЯ, МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА НА ФРЕНСКАТА РЕПУБЛИКА, ФЕДЕРАЛНОТО МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА НА ФЕДЕРАЛНА РЕПУБЛИКА ГЕРМАНИЯ, МИНИСТЕРСТВОТО НА НАЦИОНАЛНАТА ОТБРАНА НА РЕПУБЛИКА ГЪРЦИЯ, МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА УНГАРИЯ, МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА НА ИТАЛИАНСКАТА РЕПУБЛИКА, МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА ЛАТВИЯ, МИНИСТЕРСТВОТО НА НАЦИОНАЛНАТА ОТБРАНА НА РЕПУБЛИКА ЛИТВА, МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА НА ВЕЛИКОТО ХЕРЦОГСТВО ЛЮКСЕМБУРГ, МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА НА ЧЕРНА ГОРА, МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА НА КРАЛСТВО НИДЕРЛАНДИЯ, МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА НА КРАЛСТВО НОРВЕГИЯ, МИНИСТЪРА НА НАЦИОНАЛНАТА ОТБРАНА НА РЕПУБЛИКА ПОЛША, МИНИСТЪРА НА НАЦИОНАЛНАТА ОТБРАНА НА ПОРТУГАЛСКАТА РЕПУБЛИКА, МИНИСТЕРСТВОТО НА НАЦИОНАЛНАТА ОТБРАНА НА РУМЪНИЯ, МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА НА СЛОВАШКАТА РЕПУБЛИКА, МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА СЛОВЕНИЯ, МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА НА КРАЛСТВО ИСПАНИЯ, ГЕНЕРАЛНИЯ ЩАБ НА РЕПУБЛИКА ТУРЦИЯ (ДЕЙСТВАЩ ОТ ИМЕТО НА ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА ТУРЦИЯ), МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА НА ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО ВЕЛИКОБРИТАНИЯ И СЕВЕРНА ИРЛАНДИЯ И ДЕПАРТАМЕНТА ПО ОТБРАНА НА СЪЕДИНЕНИТЕ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ ОТНОСНО ПРИНОСА НА НАЦИОНАЛНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ПО КИБЕРСИГУРНОСТ КЪМ СЪВЕТА ЗА НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ И ОТБРАНА НА УКРАЙНА КЪМ СЪВМЕСТНИЯ ЦЕНТЪР ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ, ИЗГРАЖДАНЕ И УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА СПОСОБНОСТИ ЗА КИБЕРЗАЩИТА НА НАТО.

Внася: министърът на отбраната

 

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРИСЪЕДИНЯВАНЕТО НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „МЕДИЦИНСКИ НАДЗОР“ КЪМ МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КЪМ АСОЦИАЦИЯ „FOEDUS EUROPEAN ORGAN EXCHANGE“.

Внася: министърът на здравеопазването

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА КОНКРЕТЕН ДОГОВОР № РД-06- 156/01.08.22 Г. ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РАМКОВ ДОГОВОР № HERA-PN-2022-000002 ЗА ДОСТАВКА НА VEKLURY (INN REMDESIVIR) ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА COVID-19.

Внася: министърът на здравеопазването

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ В НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА ТРИСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО.

Внася: министър-председателят

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА СЪС СЪБИТИЯ И ИНИЦИАТИВИ ЗА ОТБЕЛЯЗВАНЕТО НА 80-АТА ГОДИШНИНА ОТ СПАСЯВАНЕТО НА БЪЛГАРСКИТЕ ЕВРЕИ ПО ВРЕМЕ НА ВТОРАТА СВЕТОВНА ВОЙНА.

Внасят: министърът на културата;

министърът на външните работи

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПОЗИЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ (ВЪТРЕШЕН ПАЗАР И ИНДУСТРИЯ), КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 2 МАРТ 2023 Г. В БРЮКСЕЛ.

Внася: министърът на икономиката и индустрията

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА НАЦИОНАЛНА ПОЗИЦИЯ ПО ЗАКЛЮЧЕНИЯТА И ПРЕПОРЪКИТЕ КЪМ ПРОЕКТА НА ДОКЛАД „ИКОНОМИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД НА БЪЛГАРИЯ“ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА ЗА ИКОНОМИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО И РАЗВИТИЕ И ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ СЪСТАВА НА БЪЛГАРСКАТА ДЕЛЕГАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИЕТО НА КОМИТЕТА ЗА ПРЕГЛЕД НА ИКОНОМИКАТА И РАЗВИТИЕТО НА ОРГАНИЗАЦИЯТА ЗА ИКОНОМИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО И РАЗВИТИЕ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 7 МАРТ 2023 Г. В ПАРИЖ.

Внася: министърът на финансите

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПОЗИЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ОБРАЗОВАНИЕ, МЛАДЕЖ, КУЛТУРА И СПОРТ, ЧАСТ „ОБРАЗОВАНИЕ“, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 7 МАРТ 2023 Г. В БРЮКСЕЛ.

Внася: министърът на образованието и науката

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНО ФИНАНСИРАНЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЕЛЕКТРОННОТО УПРАВЛЕНИЕ ЗА 2023 Г. ЗА ОБЕЗПЕЧАВАНЕ ДЕЙНОСТТА ПО ТЕХНИЧЕСКОТО ОСИГУРЯВАНЕ НА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕТО И ВИДЕОЗАСНЕМАНЕТО ПО ЧЛ. 57, АЛ. 1, Т. 34 ОТ ИЗБОРНИЯ КОДЕКС.

Внася: министърът на електронното управление

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПОДПИСВАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЯ С ЕВРОПЕЙСКАТА БАНКА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ЗА ПОДКРЕПА ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ В РАМКИТЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.

Внася: министърът на енергетиката

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ БИБЛИОТЕКИ.

Внася: министърът на културата