A-   A+
EN

Дневен ред на заседанието на Министерския съвет на 07.12.2019 г.

07.12.2019

ВИЖТЕ РЕШЕНИЕТО НАКРАТКО

 

 

Върховен прокурор, завеждащ инспектората на прокуратурата,

да провежда разследването срещу главния прокурор, предвижда законопроект

 

Разследването срещу главния прокурор и неговите заместници, да се провежда от завеждащия инспектората на прокуратурата, предвиждат приетите днес от правителството допълнения на Наказателно-процесуалния кодекс.

Целта на законопроекта е изпълнение на препоръките на Механизма за сътрудничество и проверка на Европейския съюз посредством въвеждането на ефективен и съобразен с действаща конституционна уредба модел, гарантиращ разследванията срещу главния прокурор и неговите заместници.

Законовите промени са в изпълнение на препоръка на Службата за подкрепа на структурните реформи към Европейската комисия във връзка с реформата на прокуратурата и взаимодействието й с другите институции, включително механизъм за отчитане на постигнатия напредък пред широката общественост.

Предлага се още в случай на предполагаемо умишлено престъпление от общ характер, извършено от главния прокурор или негови заместници, прокурорът завеждащ инспектората на прокуратурата, да може да възлага отделни действия по разследването и други процесуални действия на прокурори или следователи от Националната следствена служба.

Създават се законови гаранции в случаите, когато може да бъде ангажирана наказателната отговорност на главния прокурор или неговите заместници, главният прокурор да не може да осъществява надзор за законност по тези преписки и дела.

С цел осигуряване на независимостта на прокурора завеждащ инспектората на прокуратурата е предвидено той да се избира и освобождава по предложение на не по-малко от трима от членовете на прокурорската колегия и с мнозинство не по-малко от осем гласа от членовете на прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет. А срокът на мандата му да е 7 години.

 

  1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАТЕЛНО-ПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС.

Внася: министърът на правосъдието

 

 

Проектът на Закона за допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс, както и Мотивите към него са публикувани тук.