EN

Достъп до информация

Достъп до информация

Всеки гражданин или юридическо лице има право да подаде заявление за предоставяне на достъп до обществена информация, създавана и съхранявана в администрацията на Министерския съвет. Искането за информация може да бъде направено чрез устно запитване или чрез писмено заявление.

 

Устни запитвания

 

При желание да бъде направено устно запитване се съставя протокол за приемане на устно заявление за достъп до обществена информация.

 

Писмени запитвания

 

Писмените заявления за достъп до обществена информация подлежат на задължителна регистрация в деловодството на Министерския съвет. Те могат да бъдат подавани:

  • по пощата на адрес Министерски съвет, бул. „Дондуков“ №1, 1594 София
  • лично, всеки работен ден от 9,00 часа до 17,30 часа, на гише на служебния вход на МС;
  • на електронна поща gis@government.bg, като не се изисква електронен подпис съгласно Закона за електронния документ и електронния подпис.

 

За да бъде разгледано, направеното заявление следва да съдържа следната информация:

 

  1. трите имена, съответно наименованието и седалището на заявителя;
  2. описание на исканата информация;
  3. предпочитана форма за предоставяне на достъп до исканата информация;
  4. адрес за кореспонденция със заявителя.

 

Като форма за предоставяне на достъп до обществена информация могат да се посочи една или повече от следните форми: преглед на информацията - оригинал или копие, устна справка, копие на хартиен носител, копие на технически носител.

 

Лица, които имат зрителни увреждания или увреждания на слухово-говорния апарат, могат да поискат достъп във форма, отговаряща на техните комуникативни възможности.

 

Достъпът до обществена информация се предоставя след заплащане на разходите по предоставяне на информацията, размерът на които се определя съгласно НАРЕДБА № Н-1 ОТ 7 МАРТ 2022 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НОРМАТИВИ ЗА ЗАПЛАЩАНЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ (обн., ДВ, бр. 22 от 18 март 2022 г.) и представяне на платежен документ. Разходите по предоставяне на обществена информация се внасят в касата на Министерския съвет или по банков път по банковата сметка на министерството: IBAN BG03 BNBG 9661 3000 1579 01.

 

За справки

 

Съгласно Заповед №В-2/2018 на министър-председателя, служителят с възложени функции по ЗДОИ, е Вяра Панайотова - главен експерт в отдел "Административни дейности и собственост" – V.Panayotova@government.bg; телефон - 02/940-27-07.