EN

Дневен ред на заседанието на Министерския съвет на 25.07.2018 г.

25.07.2018

 

ВИЖТЕ РЕШЕНИЯТА НАКРАТКО

 

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

П Р Е С С Л У Ж Б А

 

 Намаляването на регулаторната тежест е основен фокус в работата на

Съвета за административната реформа през 2017 г.

 

Правителството одобри Доклада за дейността на Съвета за административната реформа през 2017 г.

Основният фокус в работата на консултативния орган към Министерския съвет през изминалата година е координирането на политиката за намаляване на регулаторната тежест. Създаден е Регулаторен борд, който периодично да преглежда изпълнението на приетите от правителството мерки в тази сфера.

През 2017 г. Съветът взе решение, с което определи Министерството на здравеопазването за първата пилотна администрация, която да бъде включена в проекта „Въвеждане на принципа на споделените услуги в организацията и работата на централната администрация“. Проектът цели създаването на модел, при който едно звено или администрация предоставя споделени услуги на други администрации.

Предприети са също стъпки за разработване на предложения от Съвета за промяна в нормативната уредба относно контрола по спазване на законодателството в областта на държавната служба.

 

 

„Национална организация малки български хора“ е призната за национална

представителна организация за хората с увреждания

 

Правителството прие решение, с което Сдружение „Национална организация малки български хора“ е признато за представителна организация на национално равнище в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания за срок от три години.

Сдружението работи активно в обществена полза по проблемите на малките хора в България, обединява, защитава правата и интересите на своите членове и техните семейства, осигурява условия за социална интеграция и равностойно участие в обществения живот на хората с нисък ръст в България. Осигурява по-добро сътрудничество между гражданското общество и правителството във формиране на политиката за осигуряване на равни възможности на хората с увреждания, както и за гарантиране на техните права и зачитане на тяхното достойнство.

Националният съвет за интеграция на хората с увреждания е консултативен орган към Министерския съвет. Членуващите в него неправителствени организации защитават интересите на хората с увреждания и изразяват становища по нормативни и стратегически документи, с което допринасят за изпълнението на държавната политика за интеграция на хората с увреждания и за усъвършенстване на нормативната база.

 

Министерският съвет одобри изменение на ОПОС 2014-2020 г.

 

Правителството одобри изменение на Оперативна програма „Околна среда 2014 - 2020 г.“ (ОПОС 2014-2020 г.).

С промените се актуализира информация за периода на завършване на дейностите по „Интегриран проект за водния цикъл на град Враца - II фаза“. Проектът е стартирал през програмен период 2007-2013 г. и неговото изпълнение продължава като втора фаза през настоящия период 2014-2020 г. С одобреното изменение срокът за завършване на проекта е изместен от трето тримесечие на 2018 г. на трето тримесечие на 2021 г. Тази промяна не оказва въздействие върху изпълнението на заложените етапни цели за 2018 г. по приоритетна ос 1 „Води“ на оперативната програма.

Разширява се също така обхватът на допустимите мерки по Приоритетна ос 5 „Подобряване качеството на атмосферния въздух“ на ОПОС 2014-2020 г с цел осигуряване на финансиране при необходимост от изпълнение на други подходящи дейности в сектор „Качество на атмосферния въздух“. Установяват се базовата и целевата стойност на показателя за резултат по Приоритетна ос 5, както и базовата година, от която ще стартира докладването му. Базовата стойност на показателя за резултат „Количество на фини прахови частици“ се определя на 7 347,71 тона годишно, а целевата - 7 017,71 тона годишно. За базова година, от която ще стартира докладването на показателя за резултат се определя 2011 г. На база анализ на факторите за усвояемост на средствата по оста се променя и етапната цел на общия размер на сертифицираните разходи, заложен в Рамката на изпълнението по Приоритетна ос 5 за 2018 г.

 

Националният съвет за иновации към Министерство на икономиката се закрива

 

С правителствено постановление се закрива Националният съвет за иновации към Министерство на икономиката. Причината е, че функциите му се дублират и надграждат от Съвета за интелигентен растеж към Министерския съвет.

Съветът за интелигентен растеж като консултативен орган към МС е създаден през 2016 г. Той определя насоките за развитие на тематичните области на икономиката, визията и стратегическите цели, координира и мониторира изпълнението на Иновационна стратегия за интелигентна специализация на Република България 2014- 2020г.

 

Правителството отпуска 360 000 лв. за отбелязване на 100-годишнината от

Първата световна война и участието на България в нея

 

С правителствено постановление се отпускат 360 000 лв. за отбелязването през 2018 г. на 100-годишнината от Първата световна война и участието на България в нея. Средствата се разпределят по бюджетите на Министерство на отбраната, Министерство на образованието и науката и Министерския съвет, като са предвидени трансфери към БАН, Военна академия „Г. С. Раковски“, както и към общините, които ще извършват ремонт и изграждане на военни паметници.

Националният план за отбелязване на 100-годишнината включва конкретни мероприятия с финансов разчет. Основни акценти се поставят върху ремонта и възстановяването на военни паметници в България, ритуали за почитане паметта на загиналите в Първата световна война, както и мероприятия на военно-патриотичните съюзи и граждански организации. Предвижда се също провеждането на военно-исторически конференции, издаване на сборници и албуми, организирането на изложби.

 

Увеличава се разходният таван за 2018 г. на МРРБ за ТОЛ системата и електронната винетка

 

Правителството увеличи със 179 996 400 лв. утвърдените за 2018 г. максимални размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети от Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Промяната е свързана с подписания в началото на годината договор за проектиране, изграждане и въвеждане на електронна система за събиране на таксите за ползване на републиканската пътна мрежа на база изминато разстояние за превозни средства с обща технически допустима максимална маса над 3.5 т (ТОЛ) и на база време за леки автомобили с обща технически допустима максимална маса до 3.5,т (електронна винетка), с която ще се въведе по-справедлив модел за събиране на пътни такси.

 

Осигуряват се над 2 млн. лв. за физическо възпитание и спорт в детски градини и училища

 

Правителството одобри отпускането на 2 453 572 лв. за учебно-тренировъчна и спортно-състезателна дейност в общинските и държавните детски градини и училища, както и за материално-техническото им обезпечаване.

Средствата се осигуряват ежегодно със Закона за държавния бюджет и се разходват на базата на представени разчети за броя на децата и учениците.

Училищата и детските градини кандидатстват за тях с разработени проекти за подпомагане на физическото възпитание и спорта на децата и учениците в дневна форма на обучение.

 

 

Отчуждават се имоти за изграждането на

АМ „Хемус“ в участъка от пътен възел „Буховци“ до пътен възел „Белокопитово“

 

С решение на Министерския съвет се отчуждават имоти и части от имоти – частна собственост за изграждане на автомагистрала „Хемус“, в два участъка с обща дължина 14,18 км според одобрения подробен устройствен план и парцеларен план за трасето от пътен възел „Буховци“ до началото на пътен възел „Белокопитово“. Имотите се намират в землищата на селата Макариополско и Буховци в Община Търговище и на селата Черенча и Градище в Община Шумен. Средствата за обезщетяване на собствениците са за сметка на Агенция „Пътна инфраструктура“. Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересуваните лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

С друго правителствено решение Община Лозница получава безвъзмездно собствеността върху намиращ се в града имот - частна държавна собственост с площ от 3 949 кв. м, в който се помещава триетажната административна сграда на общинската администрация. След промяната в собствеността, общината ще има възможността да извърши наложителен основен ремонт и реконструкция на сградата.

Държавна агенция „Архиви“ получава правото на управление върху част от имот - публична държавна собственост с площ 234,05 кв. м на ул. „Панорама“ №2 в град Хасково, който досега е стопанисван от Държавната агенция за метрологичен и технически надзор.

Поради отпаднала необходимост за Държавна агенция „Архиви“, управляван от нея имот преминава в управление на областния управител на област Хасково. Той представлява терен с площ 1634,08 кв. м и два самостоятелни обекта на трети и четвърти етаж също на ул. „Панорама“ № 2 в Хасково.

Правителството обяви управляван от Националната компания „Железопътна инфраструктура“ имот - публична държавна собственост, за частна държавна собственост. Имотът се намира в град гр. София и представлява терен с площ 1 861 кв. м и четириетажна сграда в него със застроена площ 588 кв. м. Промяната на собствеността ще даде възможност за извършване на разпоредителни дейности с имота, което ще помогне за по-ефективното му използване и реализиране на допълнителни приходи за компанията.

Също с цел по-ефективно използване имот, намиращ се в село Маджаре, община Самоков, е обявен за частна държавна собственост. Имотът представлява терен с площ 912 кв. м, заедно с построената в него двуетажна сграда и е предоставен за управление на „Югозападно държавно предприятие“ Благоевград към Министерството на земеделието, храните и горите.

С друго свое решение правителството възлага на председателя на Държавната комисия по сигурността на информацията (ДКСИ) да предприеме действия за осигуряване на имот, включително чрез покупко-продажба или наем, за обезпечаване на дейността и функциите на комисията. Решението се взима след постъпило мотивирано искане от страна на Висшия съдебен съвет (ВСС) за предоставяне безвъзмездно за управление на имот - държавна собственост, намиращ се в гр. София, ул. „Черковна“ № 90, на ВСС, с оглед разрешаване в дългосрочен план на проблема, свързан с недостига на помещения за нормалното функциониране на специализираните органи на съдебната власт. Към настоящия момент имотът е с предоставени права за управление на ВСС и ДКСИ. Същевременно, за нормалното функциониране на ДКСИ е необходимо да бъде предоставен друг имот, който да отговаря на нейните нужди и специфичните изисквания, предвидени в законодателството относно нейната дейност, поради което с протоколното решение на Министерския съвет се възлага на председателя на комисията да предприеме действия в тази насока, включително чрез покупко-продажба или наем. 

 

Разрешава се пребиваването на съюзнически и чужди въоръжени сили

във връзка със съвместна българо-американска подготовка

 

Министерският съвет на Република България прие решение, с което разреши преминаването през и пребиваването на територията на Република България с невоенен характер на съюзнически и чужди въоръжени сили във връзка с провеждането на Съвместната българо-американска подготовка „BLACK SEA ROTATIONAL FORCES - 18.1“ - PLATINUM LION 18. Тя ще се проведе в периода от 30 юли до 10 август в района на учебен полигон „Ново село“.

Съвместната подготовка „BLACK SEA ROTATIONAL FORCE 18.1“ - PLATINUM LION 18, се провежда на българска територия в изпълнение на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Съединените американски щати за сътрудничество в областта на отбраната, и на Плана за съвместна българо-американска подготовка и учения в страната и чужбина през 2018 година с участието на сили и средства от държави-членки и партньори на НАТО от Черноморския регион.

Участие ще вземат военнослужещи и военни формирования с щатно въоръжение, снаряжение и бойна техника от въоръжените сили на: Република България, САЩ в Европа, Румъния, Република Молдова, Република Албания, Република Сърбия, Грузия и Черна Гора с екипировка, щатно въоръжение и необходимото оборудване.

За първи път в историята на учението процесът по подготовка, планиране и провеждане е изцяло отговорност на Сухопътните войски на Република България.

 

Субрегионално техническо звено ще бъде изградено в Бургас по проекта ,,BlackSea4Fish

 

Правителството предлага на Народното събрание да ратифицира Споразумението между България и Организацията по прехрана и земеделие (ФАО) към ООН за изграждане на Субрегионално техническо звено в Бургас по проекта ,,BlackSea4Fish”.

Проектът е от съществено значение за страната ни, защото е една от инициативите на Генералната комисия по рибарство за Средиземно море, насочена към подкрепа на устойчивото рибарство в Черно море. Нейна основна цел е да се подпомогне сътрудничеството между страните от черноморския регион.

Очаква се BlackSea4Fish да има съществен принос към подобряване на събирането на данни (биологични, икономически и научни) за риболова в Черно море. Проектът ще спомогне и за по-доброто сътрудничество в областта на научните и технически дейности, включително и между националните институти на държавите от региона.

 

България и Сърбия ще си сътрудничат в областта на статистиката

 

Правителството одобри проект на Меморандум за разбирателство между Националния статистически институт на Република България и Статистическата служба на Република Сърбия за сътрудничество в областта на статистиката, като основа за водене на преговори.

Меморандумът ще позволи на двете институции да си сътрудничат чрез обмяна на опит, най-вече в областта на информационните и комуникационните технологии, методологични въпроси и такива, свързани с качеството и организацията на статистическите дейности. Двете организации ще могат да участват и в съвместни проекти.

 

 Открити са процедури за предоставяне на концесия на четири морски плажа

 

С решение на Министерския съвет се откриват процедурите за предоставяне на концесия на четири морски плажа - „Златни пясъци“ в община Варна, „Китен – Атлиман“ в община Приморско, „Созопол – централен“ в община Созопол и „Приморско-север“ в община Приморско.  Целта е плажовете да бъдат обезопасени и да се предоставят услуги от обществен интерес за 20-годишния срок на концесиите.

Размерът на минималното годишно концесионно заплащане е определен съгласно приетата от Министерски съвет Методика за определяне минималния размер на концесионното плащане за морски плажове. За плаж „Златни пясъци“ възлиза на 1 712 599 лева, за плаж „Китен – Атлиман“ - 96 175 лева, за плаж „Созопол – централен“ - 120 593 лева, а за плаж „Приморско-север“ – 23 278 лева.

Концесионерите на морските плажове ще бъдат определени в резултат на конкурс, организиран от министъра на туризма и проведен от комисия, назначена от министър-председателя. Целта е плажовете да се обезпечат със задължителните дейности по ЗУЧК - осигуряване на водното спасяване, обезпечаване на прилежащата акватория, здравното и медицинското обслужване и санитарно-хигиенното поддържане на морския плаж, и услуги от обществен интерес.

Критериите за формиране на комплексната оценка са съобразни с Решение № 604 от 22 юли 2016 г. на Министерския съвет за утвърждаване на минимални критерии за комплексна оценка на офертите при провеждане на конкурс за определяне на концесионер на морски плаж в отговор на обществените нагласи и очаквания за балансиран държавнически подход при определяне на очакваното от държавата минимално годишно концесионно плащане, икономически съотносимост с общодостъпни цени на услуги на предлагани плажни принадлежности – чадъри и шезлонги.

 

В площите „Янаклъка“ и „Бахчата“ ще се проучват възможностите за добив на строителни материали

 

Правителството одобри издаването на разрешение на хасковското дружество „Европът 2005“ ООД за проучване на строителни материали в площ „Янаклъка“, разположена в землището на с. Добрич, община Димитровград. Разрешението се предоставя за 1 година, като за този срок титулярят ще вложи минимум 103.5 хил. лв. в проучвателните дейности.

Също за срок от 1 година „Бултем“ ООД ще проучва строителни материали в площ „Бахчата“, разположена в землището на с. Брестовица, област Пловдив. Титулярят ще вложи минимум 35.5 хил. лв. в проучвателните дейности.

„Източни ресурси“ ООД ще търси и проучва метални полезни изкопаеми в площ „Кутел“, разположена в землищата на селата Дряново и Югово и град Лъки, област Пловдив, както и село Павелско, област Смолян. Разрешението за търсене и проучване се предоставя за срок от 3 години. За този период дружеството ще вложи минимум 128 хил. лв. в търсещо-проучвателни дейности.

 

 Правителството одобри позиция на страната по дело „АГРО ИН 2001“ ЕООД пред Съда на ЕС

 

Министерският съвет прие протоколно решение за одобряване на позиция и даване на съгласие Република България да участва по дело С-234/18, „АГРО ИН 2001“ ЕООД на Съда на Европейския съюз.

Поставените от Софийския градски съд въпроси са насочени към тълкуване на разпоредби на Директива 2014/42/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 3 април 2014 година за обезпечаване и конфискация на средства и облаги от престъпна дейност в Европейския съюз.

В одобрената позиция се представят съображения по допустимостта на преюдициалното запитване и се излагат аргументи в защита на тезата, че Директива 2014/42 не засяга възможността държавите-членки да приемат или да запазят националната уредба като тази, предмет на спора в главното производство.

С участието си по дело С-234/18, „АГРО ИН 2001“ ЕООД Република България има възможността посредством поддържаните от нея тези да допринесе за формирането на убеждение у Съда относно действителното съдържание на указаните в запитването правни норми с крайна цел постигането на непротиворечиво тълкуване с оглед на еднаквото и точно прилагане на правото на Европейския съюз.

 

 Одобрена е позицията на страната ни по дело на Съда на ЕС

 

Правителството одобри позицията на страната ни по дело С-248/18 „Уникредит Лизинг“ ЕАД на Съда на Европейския съюз и даде съгласие за встъпване в производство. Делото е във връзка с искане за отмяна на акт за прихващане и възстановяване на органа по приходите при Териториална дирекция „Големи данъкоплатци и осигурители” на НАП, потвърден с решение на директора на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ при ЦУ на НАП, гр. София. В акта се отказва възстановяване на начисления с ревизионен акт ДДС. Делото е образувано по преюдициално запитване на Върховния административен съд във връзка с административно дело по случая.

Според аргументите в позицията отговорът на преюдициалното запитване следва да е, че разпоредбата на чл. 90, параграф 2 от Директивата 2006/112/ЕС в случай на начисляване на ДДС, с влязъл в сила ревизионен акт, при разваляне на договор за лизинг, поради частично неплащане на дължимите лизингови вноски, не допуска намаление на данъчната основа с размера на дължимите, но неплатени вноски за периода от спиране на плащането до момента на развалянето на договора, тъй като последното няма ретроактивно действие, но допуска, при обстоятелства различни от тези в главното производство, да се намали данъчната основа само, когато дължимото плащане е несъбираемо. По отношение тълкуването на разпоредбата на чл. 90, параграф 1 от Директивата за ДДС е предложено въпросът да бъде оставен без разглеждане, като недопустим. Но в случай, че Съдът допусне за разглеждане преюдициалния въпрос в условията на евентуалност, е предложено отговорът да бъде в смисъл, че използваното в разпоредбата понятие за разваляне обхваща случая, при който в рамките на договор за финансов лизинг без опция, лизингодателят вече не може да иска от лизингополучателя плащане на лизинговите вноски, тъй като е развалил договора за лизинг, поради неизпълнението му от страна на лизингополучателя. Когато, съгласно договора, обезщетението е в размер на всички неизплатени лизингови вноски, които ще станат изискуеми до края на срока на договора за лизинг, и няма данни предметът на лизинга да е върнат на лизингодателя, от компетенциите на националния съд е да прецени, с оглед доказателствата по делото, дали казусът на главното производство попада в тази хипотеза.

Конституирането на Република България, като страна в производството по това дело, ще позволи на страната ни успешно да се включи в процеса на правораздаване, осъществяван от Съда на Европейския съюз, с оглед на еднаквото и точно прилагане на общностното право.

 
 

Увеличава се числеността на персонала на Изпълнителна агенция „Борба с градушките“

във връзка разширения обхват на защитата от градушки

 

Министерският съвет прие промени в Устройствения правилник на Изпълнителна агенция „Борба с градушките“ в частта, определяща числеността на персонала. Необходимостта от промените произтича от предстоящото разширяване на обхвата на защитата от градушки.

Съгласно стратегията за развитие на градозащитата в страната ни се предвижда защитата да достигне 90% от земеделските земи. Разширяването ще бъде извършено чрез използване на два способа - защита с противоградови ракети и самолетен способ. За осъществяване на първия етап от разширяването се предвижда въвеждане в действие на два нови командни пункта и прилежащите им 62 нови ракетни площадки. На всяка от тях, както и в двата командни пункта, където се извършва събирането и обработването на радарната информация, както и подаването на команди за стрелба с противоградови ракети, следва да бъдат назначени нови служители.

Позитивите от това изменение се изразяват, както в защитата от градушки на нови 3 350 000 декара земеделски земи, така и в създаването на нови работни места. Увеличението на числеността на персонала ще бъде извършено в рамките на Министерство на земеделието, храните и горите, при условията на компенсирани промени на второстепенните разпоредители с бюджет към министъра на земеделието, храните и горите, а именно регионалните Дирекции по горите към Изпълнителна агенция по горите.

 

 Одобрен е проект за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки

 

Правителството одобри проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки.

Съществена част от промените е свързана с поетапно преминаване към изцяло електронно възлагане на обществените поръчки в страната и разработваната за целта централизирана електронна платформа. Предвид констатираната разнородна практика по прилагане на закона е предложено прецизиране на нормативната уредба, вкл. чрез подобряване на функциите и сътрудничеството между отговорните органи в тази област.

Централизираната електронна платформа обхваща целия процес на възлагане, като са предвидени разпоредби, които отчитат етапността на нейното въвеждане в експлоатация. Платформата ще е задължителна за използване от всички възложители. Допусната е възможност само централните органи за покупки да използват свои платформи, които трябва да отговарят на регламентираните към тях принципни изисквания за свързаност с националната платформа.

Във връзка с въвеждането на задължителна електронна комуникация се предлага промяна в реда за подписване, публикуване и връчване на електронни документи в хода на възлагане и изпълнение на поръчките, съответно в правилата за съхраняване на информацията. Подробните правила за провеждане на процедурите за обществени поръчки чрез използване на платформата ще бъдат уредени в правилника за прилагане на закона.

Част от процеса на електронизация на обществените поръчки е и електронното разплащане. В тази връзка и в съответствие с изискванията на Директива 2014/55/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно електронното фактуриране при обществените поръчки е регламентирано задължение на възложителите за приемане и обработване на електронни фактури във връзка с изпълнението на договорите.

По-съществените промени, с които се цели развитие на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, са в следните насоки:

Предлага се повишаване на стойностните прагове в съответствие с новите регламенти на ЕК от декември 2017 г. – средно с около 5 на сто за доставки и стандартни услуги. Предвиденото по-значително увеличение на праговете за строителство и за социални и други специфични услуги цели доближаване до съответните европейски стойности.

С оглед осигуряване на по-голяма прозрачност в процеса на възлагане и изпълнение на поръчките се предлага задължение за възложителите да публикуват на профила на купувача договорите за подизпълнение, а в Регистъра на обществените поръчки – информация за всички допълнителни споразумения към договорите.

Предложено е прецизиране на кръга на лицата, които са задължени да декларират т.нар. лични обстоятелства при участие в поръчки. Той се свежда до законните и упълномощени представители на стопанския субект и до членовете на неговите на управителни и надзорни органи. Когато в тези органи членуват юридически лица, обстоятелствата се декларират само от физическите лица, които ги представляват по право и по пълномощие. Променени са съответните разпоредби, които уреждат допустимостта на замяна или включване на подизпълнител при изпълнение на договор за обществена поръчка. Предвидена е и санкция за неправомерна замяна на изпълнител или подизпълнител, като се цели постигане на дисциплиниращ ефект спрямо страните по договора.

В законопроекта са предложени промени във функциите на специализирания орган, отговорен за методологията и предварителния контрол върху обществените поръчки – Агенцията по обществени поръчки. Те са свързани главно с осъществявания предварителен контрол и имат за цел да оптимизират вида и обхвата му, както и да прецизират съответните разпоредби, които регламентират неговото осъществяване.

Предлагат се промени, които целят по-ефективно сътрудничеството между АОП и контролните органи в областта на обществените поръчки. В тази връзка е променена основната задача на действащия Методически съвет, преименуван на Експертен съвет за сътрудничество. Съветът приема насоки по въпроси, свързани с прилагане на разпоредби от закона, които ще имат характер на експертно становище. Целта е да се подпомогне еднаквото разбиране и прилагане на законодателството в областта на обществените поръчки. Независимо че отпада задължителният характер на насоките, контролните органи би следвало да ги съобразяват в своята практика. Предложени са промени в административнонаказателните разпоредби, които включват нови санкции за необхванати към момента нарушения, както и наказание за нарушения, извършени повторно.

Очакваните ефекти от приемането на закона са подобряване на системата на обществените поръчки в страната и оптимизиране работата на държавните институции, което ще доведе до положително въздействие върху процеса на възлагане.

 

 Изменя се правителственото постановление за създаване на

Национален съвет по превенция на престъпността

 

Правителството прие изменения на свое Постановление № 215 от 2012 г. за създаване на Национален съвет по превенция на престъпността.

Целта е да бъдат нанесени актуализираните наименования на някои от структурите на МС - Министерството на земеделието и храните е променено на Министерство на земеделието, храните и горите; Научноизследователският институт по криминалистика и криминология е променен на Научноизследователски институт по криминалистика.

Преодоляно е и несъответствие, възникнало с направеното разпределение на функциите между заместник министър-председателите, определени от Народното събрание и от премиера. Съгласно това работата на съветa по превенция на престъпността и контролът върху дейността му се възлага на вицепремиера Красимир Каракачанов.

 

 

 1. ДОКЛАД ЗА ПРИЕМАНЕ НА ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА СЪВЕТА ЗА АДМИНИСТРАТИВНАТА РЕФОРМА ПРЕЗ 2017 Г.

Внася: заместник министър-председателят

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА СДРУЖЕНИЕ „НАЦИОНАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ МАЛКИ БЪЛГАРСКИ ХОРА” ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА НАЦИОНАЛНО РАВНИЩЕ В НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ.

Внася: министърът на труда и социалната политика

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ИЗМЕНЕНИЕ НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2014-2020 Г.“, СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ, ОТ КОХЕЗИОННИЯ ФОНД НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ.

Внася: министърът на околната среда и водите

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ЗАКРИВАНЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ПО ИНОВАЦИИ.

Внася: министърът на икономиката

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗ­ХОДИ/ТРАНСФЕРИ ЗА 2018 Г. ЗА ОТБЕЛЯЗВАНЕ НА 100 ГОДИНИ ОТ ПЪРВАТА СВЕТОВНА ВОЙНА И УЧАСТИЕТО НА БЪЛГАРИЯ В НЕЯ.

Внася: заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОМЕНИ НА УТВЪР­ДЕНИТЕ СЪС ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГА­РИЯ ЗА 2018 Г. МАКСИМАЛНИ РАЗМЕРИ НА АНГАЖИМЕНТИТЕ ЗА РАЗХОДИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ ПОЕТИ ПРЕЗ 2018 Г.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗ­ХОДИ/ТРАНСФЕРИ ЗА 2018 Г. ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА МИНИМАЛНИ ДИФЕРЕН­ЦИРАНИ РАЗМЕРИ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ЗА ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТА­НИЕ И СПОРТ.

Внася: министърът на образованието и науката

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ИМОТ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ПРЕДОСТАВЕН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНА КОМ­ПАНИЯ „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”, ЗА ИМОТ - ЧАСТНА ДЪРЖАВ­НА СОБСТВЕНОСТ.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕХВЪРЛЯНЕ ПРАВОТО НА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ ИМОТ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, НА ОБ­ЩИНА ЛОЗНИЦА, ОБЛАСТ РАЗГРАД.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ИМОТ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ИМОТ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА УПРАВЛЕ­НИЕ НА ЧАСТ ОТ ИМОТ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, НА ДЪР­ЖАВНА АГЕНЦИЯ „АРХИВИ“.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА РАЗРЕШАВАНЕ ПРЕМИНАВАНЕТО ПРЕЗ И ПРЕ­БИВАВАНЕТО НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ С НЕВОЕНЕН ХАРАКТЕР НА СЪЮЗНИЧЕСКИ И ЧУЖДИ ВЪОРЪЖЕНИ СИЛИ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОВЕЖДАНЕТО НА СЪВМЕСТНА БЪЛГАРО-АМЕРИКАНСКА ПОДГОТОВКА „BLACK SEA ROTATION FORCE 18.1“ - PLATINUM LION 18.

Внася: заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО МЕЖДУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ОБЕДИНЕНИТЕ НАЦИИ ПО ПРЕХРАНА И ЗЕМЕДЕЛИЕ (ФАО) ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СУБРЕГИОНАЛНО ТЕХНИЧЕСКО ЗВЕНО В БУР­ГАС ЗА ОКАЗВАНЕ НА СЪДЕЙСТВИЕ НА ОПЕРАЦИИТЕ ПО ПРОЕКТ „BLACKSEA4FISH“, СКЛЮЧЕНО ЧРЕЗ РАЗМЯНА НА ПИСМА.

Внася: министърът на земеделието, храните и горите

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА МЕМОРАНДУМ ЗА РАЗ­БИРАТЕЛСТВО МЕЖДУ НАЦИОНАЛНИЯ СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И СТАТИСТИЧЕСКАТА СЛУЖБА НА РЕПУБЛИКА СЪРБИЯ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА СТАТИСТИКАТА.

Внася: заместник министър-председателят

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА УСЛУГА ЗА МОРСКИ ПЛАЖ „ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ“, ОБЩИНА ВАРНА, ОБЛАСТ ВАРНА.

Внася: министърът на туризма

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА УСЛУГА ЗА МОРСКИ ПЛАЖ „КИТЕН – АТЛИМАН“, ОБЩИ­НА ПРИМОРСКО, ОБЛАСТ БУРГАС.

Внася: министърът на туризма

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА УСЛУГА ЗА МОРСКИ ПЛАЖ „СОЗОПОЛ – ЦЕНТРАЛЕН“, ОБЩИНА СОЗОПОЛ, ОБЛАСТ БУРГАС.

Внася: министърът на туризма

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРОУЧВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ - ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 5 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА, В ПЛОЩТА „ЯНАКЛЪКА”, РАЗПОЛО­ЖЕНА В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ДОБРИЧ, ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД, ОБЛАСТ ХАСКОВО.

Внася: министърът на енергетиката

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРОУЧВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ - ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 5 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА, В ПЛОЩТА „БАХЧАТА”, РАЗПОЛО­ЖЕНА В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. БРЕСТОВИЦА, ОБЩИНА „РОДОПИ“, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ.

Внася: министърът на енергетиката

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПОЗИЦИЯ И ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ДА УЧАСТВА ПО ДЕЛО С-234/18 „АГРО ИН 2001“ ЕООД НА СЪДА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, ОБРАЗУВАНЕ ПО ПРЕЮДИЦИАЛНО ЗАПИТВАНЕ НА СОФИЙСКИЯ ГРАДСКИ СЪД ПО ГРАЖДАНСКО ДЕЛО № 3406 ПО ОПИСА ЗА 2016 Г.

Внася: министърът на правосъдието

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА УСЛУГА ЗА МОРСКИ ПЛАЖ „ПРИМОРСКО - СЕВЕР", ОБЩИНА ПРИМОРСКО, ОБЛАСТ БУРГАС.

Внася: министърът на туризма

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПОЗИЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПО ДЕ­ЛО С-248/18 „УНИКРЕДИТ ЛИЗИНГ“ ЕАД НА СЪДА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, ОБРАЗУВАНО ПО ПРЕЮДИЦИАЛНО ЗАПИТВАНЕ НА ВЪРХОВНИЯ АДМИНИ­СТРАТИВЕН СЪД НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С АДМИНИСТ­РАТИВНО ДЕЛО № 11672/2016 Г. С ЖАЛБОПОДАТЕЛ „УНИКРЕДИТ“ ЕАД И ОТВЕТНИК ДИРЕКТОРЪТ НА ДИРЕКЦИЯ „ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА“ - СОФИЯ, ПРИ ЦЕНТРАЛНОТО УПРАВЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ.

Внася: министърът на финансите

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ.

Внася: министърът на земеделието, храните и горите

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ.

Внася: министърът на финансите

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОТЧУЖДАВАНЕ НА ИМОТИ И ЧАСТИ ОТ ИМОТИ - ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ДЪРЖАВНА НУЖДА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБЕКТ „АВТОМАГИСТРАЛА „ХЕМУС“, УЧАСТЪК ОТ КМЗ10+940 (ПЪТЕН ВЪЗЕЛ „БУХОВЦИ“ ПРИ ПРЕСИЧАНЕ С ПЪТ III-5102) ДО КМ 327+260 (НАЧАЛО ПЪТЕН ВЪЗЕЛ „БЕЛОКОПИТОВО“), УЧАСТЪК ОТ КМ 310+940 ДО КМ 317+360 И ОТ КМ 318+820 ДО КМ 327+260, НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ, ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ И ОБЩИНА ШУМЕН, ОБЛАСТ ШУМЕН.

Внасят: министърът на регионалното развитие и благоустройството

министърът на финансите

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ТЪРСЕНЕ И ПРОУЧ­ВАНЕ НА МЕТАЛНИ ПОЛЕЗНИ ИЗКОПАЕМИ - ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА, В ПЛОЩТА „КУТЕЛ“, РАЗПОЛОЖЕНА В ЗЕМЛИЩАТА НА С. ДРЯНОВО, С. ЮГОВО И ГР. ЛЪ­КИ, ОБЩИНА ЛЪКИ, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ, И С. ПАВЕЛСКО, ОБЩИНА ЧЕПЕ­ЛАРЕ, ОБЛАСТ СМОЛЯН.

Внася: министърът на енергетиката

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 215 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2012 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ НА НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ ПО ПРЕВЕНЦИЯ НА ПРЕСТЪПНОСТТА.

Внася: министърът на вътрешните работи

 

 1. ДОКЛАД ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ПО СИГУРНОСТТА НА ИНФОРМАЦИЯТА ДА ПРЕДПРИЕМЕ ДЕЙСТВИЯ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ИМОТ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ЧРЕЗ ПОКУПКО-ПРОДАЖБА ИЛИ НАЕМ, С ОГЛЕД ОБЕЗПЕЧАВАНЕ ДЕЙНОСТТА И ФУНКЦИИТЕ НА КОМИ­СИЯТА.

Внасят: министърът на регионалното развитие и благоустройството

министърът на правосъдието